HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 10 octombrie 2002privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 1^7 alin. (3) şi al art. 103^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Navala Română este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin care acesta îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei. (2) Autoritatea Navala Română este instituţie publică, cu finanţare extrabugetara, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, judeţul Constanta. (3) Autoritatea Navala Română se înfiinţează, potrivit legii, prin fuziunea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. cu Regia Autonomă "Registrul Naval Roman". (4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Navale Române sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (5) Sigla Autorităţii Navale Române este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Autoritatea Navala Română îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 1^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Navala Română îşi exercită atribuţiile prin aparatul propriu central şi organele teritoriale operative. (2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcţii, servicii, birouri şi laboratoare de specialitate. (3) Organele teritoriale operative sunt subunitati fără personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Navale Române, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, constituite din capitanii de port şi inspectorate tehnice. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, în funcţie de necesitaţi, Autoritatea Navala Română poate înfiinţa şi alte organe teritoriale operative, precum şi reprezentante în străinătate. (4) Zonele de jurisdicţie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general şi se aproba de către Consiliul de conducere al Autorităţii Navale Române. (5) Structura organizatorică a Autorităţii Navale Române se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei la propunerea Consiliului de conducere al Autorităţii Navale Române.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Autorităţii Navale Române este asigurata de către un consiliu de conducere, compus din 11 membri. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al Autorităţii Navale Române, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (3) Atribuţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (4) Membrii consiliului de conducere sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (5) Salariul şi celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum şi indemnizaţia membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 5 (1) Directorul general are următoarele atribuţii şi competente: a) asigura conducerea operativă a Autorităţii Navale Române; b) reprezintă Autoritatea Navala Română în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative; d) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor Autorităţii Navale Române; e) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie şi de conducere din cadrul Autorităţii Navale Române; f) exercita orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi hotărârilor consiliului de conducere. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii. (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator tertiar de credite.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul Autorităţii Navale Române este în valoare de 147.290.740.532 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi a patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", în conformitate cu balantele de verificare şi situaţiile financiare întocmite de cele doua persoane juridice la data de 30 septembrie 2002. (2) Predarea-preluarea activului şi pasivului se face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Pentru întocmirea lucrărilor de predare-preluare Regia Autonomă "Registrul Naval Roman" va transpune soldurile conturilor din contabilitatea agenţilor economici în conturi contabile bugetare, cu respectarea reglementărilor din domeniul contabilităţii publice şi a raportarilor contabile ale instituţiilor publice. Transpunerea se va face la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Bunurile proprietate privată a Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", preluate conform alin. (1), constituie bunuri proprietate a Autorităţii Navale Române. (4) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul normat al Autorităţii Navale Române este de 65 de autoturisme, iar parcul comun este de 15 autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe luna. Nu se considera depasire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru Autoritatea Navala Română. (5) Pontoanele şi navele din dotarea Autorităţii Navale Române aferente exercitării atribuţiilor specifice sunt scutite de la plata tarifelor portuare. Acest regim se aplică şi bunurilor din dotarea Autorităţii Navale Române, aflate în incintele portuare.  +  Articolul 7 (1) Pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea Autoritatea Navala Română percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) Autoritatea Navala Română poate realiza şi dispune de venituri şi cheltuieli în valută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. (3) Autoritatea Navala Română poate contracta credite bancare şi/sau împrumuturi în lei şi în valută. (4) Sumele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte se aloca în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe bază de decont de cheltuieli întocmit pentru fiecare activitate. (5) Autoritatea Navala Română poate desfăşura şi alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri şi alte prestări de servicii, pentru care va percepe preţuri şi tarife stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Navala Română întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Consiliul de conducere al Autorităţii Navale Române, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii finanţelor publice. (3) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 9 (1) Personalul salariat preluat de Autoritatea Navala Română din cadrul Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi al Regiei Autonome "Registrul Naval Roman" se considera transferat la Autoritatea Navala Română de la data infiintarii acesteia. (2) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior infiintarii Autorităţii Navale Române până la încheierea noului contract colectiv de muncă. (3) Negocierea noului contract colectiv de muncă va începe în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Personalul Autorităţii Navale Române poarta în timpul serviciului uniforma de serviciu cu gradele şi însemnele specifice sau, după caz, echipamentul de protecţie ori de lucru, care se atribuie în condiţiile legii. (5) Forma, însemnele specifice, modul de acordare şi durata de folosinţă a uniformelor şi a echipamentului de protecţie sau de lucru se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la propunerea Consiliului de conducere al Autorităţii Navale Române. (6) Salarizarea personalului Autorităţii Navale Române se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (7) Personalul Autorităţii Navale Române nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.  +  Articolul 10Autoritatea Navala Română preia toate drepturile şi obligaţiile Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi ale Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, şi se substituie acestora în litigiile în curs de judecată.  +  Articolul 11Autoritatea Navala Română poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu agenţi economici din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri literele A şi B din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La litera A, punctul 29 va avea următorul cuprins:"29. - Autoritatea Navala Română Extrabugetara Constanta"2. La litera B, punctul 23 se abroga.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 302/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 30 noiembrie 1991, şi Hotărârea Guvernului nr. 627/1998 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.133.  +  Anexa 1REGULAMENT 10/10/2002  +  Anexa 2NOTA C.T.C.E.-------------SIGLA Autorităţii Navale Române este prezentată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, pagina 14.-------