NORME din 16 octombrie 2002de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 octombrie 2002     +  Articolul 1 (1) Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se întocmesc pentru fiecare fond de vânătoare, în conformitate cu prezentele norme. (2) Informaţiile necesare în vederea întocmirii studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se preiau din următoarele surse: a) evidentele statistice aflate la gestionării fondurilor de vânătoare, referitoare la gospodărirea vânatului, existente în documentele deţinute de aceştia, respectiv: fişa fondului de vânătoare, lucrările de evaluare anuală a efectivelor de vanat etc.; b) evidentele referitoare la situaţia administrativă, condiţiile naturale din cuprinsul fondurilor de vânătoare (care pot fi preluate cu operativitate din amenajamentele silvice), studii şi lucrări tehnice de specialitate (atlase climatologice, studii geomorfologice, studii ale vegetatiei); c) lucrarea de bonitare a fondurilor de vânătoare, întocmită pentru principalele specii de fauna sălbatică de interes cinegetic; d) instrucţiunile de aplicare a prezentelor norme şi anexele la acestea.  +  Articolul 2Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului vor avea structura şi cuprinsul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 3Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se întocmesc în 3 exemplare şi vor fi însuşite, prin aplicarea ştampilei, de către gestionării fondurilor de vânătoare.  +  Articolul 4 (1) Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se întocmesc şi sunt valabile pe perioada de valabilitate a contractelor de gestionare. (2) În situaţia în care, în interiorul perioadei de valabilitate a studiului de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, elementele care au stat la baza întocmirii lui se modifica, studiul se va reactualiza corespunzător, cu operativitate, prin grija gestionarului fondului de vânătoare, de către persoane atestate. (3) Studiul reactualizat în condiţiile prevăzute la alin. (2) se înaintează în vederea avizării la structura teritorială în domeniul cinegetic a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în a carei raza de activitate se găseşte fondul de vânătoare respectiv, care, după avizare, îl transmite pentru aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (4) Personalul împuternicit al gestionarilor fondurilor de vânătoare are obligaţia ca în fiecare an sa completeze evidentele care necesita actualizare cu date din studiile de specialitate pentru gospodărirea durabila a vânatului care au fost aprobate. (5) La încheierea unui nou contract de gestionare a unui fond de vânătoare, ca urmare a rezilierii contractului de gestionare anterior, studiul de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se reface de către noul gestionar al fondului de vânătoare în condiţiile prezentelor norme.  +  Articolul 5 (1) Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se vor întocmi atât pe suport hârtie (A4), cat şi pe suport magnetic, în programul Microsoft Word, iar textele vor fi editate în fontul "Times New Roman", caractere de 12 (exclusiv tabelele, care se dimensioneaza corespunzător în condiţiile în care cu aceste caractere nu se pot încadra în formatul A 4), cu spaţiu de un rând, pe câte o singura pagina. (2) Titlurile se redactează cu aceleaşi caractere, cu litere bolduite.  +  Anexa 1 -------la norme--------CONŢINUTUL - CADRUal studiului de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatuluiPartea I - Cadrul administrativ şi naturalCap. 1. - Situaţia administrativ-teritorialăCap. 2. - Prezentarea condiţiilor stationale2.1. Condiţii geomorfologice2.2. Condiţii climatice2.3. Condiţii edafice2.4. Condiţii hidrologice2.5. Condiţii de vegetaţieCap. 3. - Studiul faunei sălbatice de interes cinegetic3.1. Prezentarea faunei cinegetice3.2. Studiul efectivelor reale în raport cu efectivele optime3.3. Calculul teoretic al cotelor de recoltaCap. 4. - Influenţa factorilor antropici reflectati prin modul de gospodărire a fondului de vânătoare4.1. Consideratii istorice4.2. Construcţii, instalaţii şi amenajări vânătoresti existente4.3. Zona de refugiu4.4. Influenţa factorului antropic reflectat prin activităţi care dauneaza vânatului4.5. Principalele trofee dobândite4.6. Vanat găsit mort şi cauzelePartea a II-a - Programul de gospodărire a efectivelor de vanat şi de amenajare a fondului de vânătoare, în perspectiva perioadei de valabilitate a contractului de gestionareCap. 1. - Prioritati în promovarea speciilor de vanat1.1. Acţiuni necesare refacerii potenţialului biogenic al fondului de vânătoare prin reintroducerea unor specii de fauna sălbatică de interes cinegetic dispărute sau prin introducerea unor specii noi de vanat ce pot valorifica nisele ecologice libere1.2. Revigorarea populatiilor existente prin acţiuni de "reimprospatare de sânge"1.3. Creşterea potenţialului nutritiv al fondului de vânătoare1.4. Îmbunătăţirea reţelei de amenajări, construcţii şi instalaţii vânătoresti1.5. Calculul necesarului de hrana complementara1.6. Terenuri de hrana pentru vanat1.7. Combaterea dăunătorilor vânatuluiCap. 2. - Concluzii2.1. Concluzii economice2.2. Concluzii sintetice privind aplicabilitatea şi rezultatele studiului2.3. Indicatori cantitativi, calitativi şi valoriciBIBLIOGRAFIEPartea a III-a - Date statistice3.1. Harta fondurilor de vânătoare (anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare)3.2. Situaţia efectivelor, a cotelor de recolta şi a realizarilor cotelor de recolta3.3. Hrana complementara, administrată pe sezoane de vânătoare3.4. Culturi speciale pentru hrana vânatului3.5. Vanat găsit mort şi cauzele3.6. Populari sau repopulari cu specii de vanat3.7. Trofee extrase de pe fond3.8. Numărul de exemplare braconate pe sezoane de vânătoare--------