ORDIN nr. 478 din 16 octombrie 2002privind aprobarea Normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului şi a Instrucţiunilor de aplicare a Normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 octombrie 2002    În conformitate cu prevederile art. 17, 48 şi 51 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. B.m) şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,având în vedere studiul elaborat conform Contractului de achiziţie publică încheiat între Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice nr. 29.037 din 14 iunie 2002,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a Normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare de către persoanele fizice şi juridice atestate, se întocmesc în 3 exemplare şi se depun, pe suport hârtie, la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic în a căror rază de activitate se afla fondurile de vânătoare pentru care s-au întocmit studiile. (2) Studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului se depun însoţite de o copie de pe certificatul de atestare a persoanei fizice sau juridice care a realizat studiul.  +  Articolul 4 (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic verifica modul în care au fost întocmite studiile de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, le vizează pe cele întocmite corespunzător şi le transmit, în termen de maximum 15 zile de la primirea lor, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în vederea aprobării lor. (2) În cazul în care studiile de specialitate sunt întocmite necorespunzător, acestea se returnează gestionarilor fondurilor de vânătoare, în vederea asigurării întocmirii corespunzătoare a lor.  +  Articolul 5Direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi gestionării fondurilor de vânătoare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) La data intrării în vigoare a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, pentru fiecare fond de vânătoare, fişa acestuia se desfiinţează, datele cuprinse în aceasta fiind preluate în cuprinsul studiului. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), de la data intrării în vigoare a studiilor, pentru fiecare fond de vânătoare pentru care exista studiu de specialitate pentru gestionarea durabila a vânatului, aprobat de către direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, se întocmeşte un act adiţional la contractul de gestionare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin şi anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa nr. 2 se transmite de către Direcţia fond forestier şi cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, care o pun la dispoziţie gestionarilor fondurilor de vânătoare şi persoanelor fizice şi juridice atestate pentru întocmirea studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila a fondurilor de vânătoare.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 16 octombrie 2002.Nr. 478.  +  Anexa 1NORMA 16/10/2002