HOTĂRÎRE Nr. 17 din 11 ianuarie 1994pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 6 aprilie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase se modifica după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: "ART. 2 - Licentele de transport vor cuprinde în mod obligatoriu categoria transportului pe care agentul economic este abilitat sa îl organizeze şi sa îl execute. Tipurile de licenţe de transport şi de execuţie, condiţiile de acordare şi de retragere se stabilesc de către Ministerul Transporturilor. Pentru tipurile de licenţe acordate se percepe un tarif diferenţiat, stabilit de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor. Din sumele încasate, o cota de 30% se va vira bugetelor locale după deducerea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Oficiului Rutier Central." 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: "ART. 3 - Atribuirea traseelor judeţene de transport public general de pasageri se va face de către Ministerul Transporturilor, cu avizul delegaţiei permanente a consiliului judeţean. Agentul economic va primi licenta de execuţie pe baza caietului de sarcini privind condiţiile de efectuare a transportului public de pasageri. Orice modificarea cu privire la traseele de transport de persoane, precum şi a prevederilor conţinute în caietele de sarcini se va face numai cu avizul autorităţii care a atribuit traseele, potrivit procedurii prevăzute pentru aceasta operaţiune." 3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: "ART. 4 - Se organizează activitatea oficiilor rutiere prin transformarea serviciului licenţe, autorizari şi atestări din cadrul Ministerului Transporturilor, în Oficiul Rutier Central, unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare constituite din încasarea tarifelor de licenţă, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, având ca obiect de activitate eliberarea licenţelor de transport şi de execuţie, în conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Transporturilor, precum şi supravegherea şi verificarea modului de respectare a prevederilor prezentei hotărâri şi ţinerea evidentei agenţilor economici. Oficiul Rutier Central are în subordine servicii rutiere judeţene, care funcţionează ca servicii publice descentralizate. Numărul maxim de persoane încadrate în serviciile rutiere teritoriale la înfiinţare este de 300, cîte 5-12 persoane pentru fiecare serviciu, în funcţie de numărul autovehiculelor înmatriculate în judeţ. Organigrama şi statul de funcţii ale serviciilor rutiere teritoriale se aproba de către Ministerul Transporturilor. Organigrama şi statul de funcţii ale Oficiului Rutier Central se aproba anual de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Munci şi Protecţiei Sociale, în limita numărului de 25 de posturi. Conducerea Oficiului Rutier Central va fi asigurata de către un şef oficiu salarizat la nivel de director, iar pentru serviciile rutiere teritoriale subordonate, de către un şef serviciu teritorial. Personalul încadrat la Oficiul Rutier Central se salarizeaza potrivit prevederilor anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993. Persoanele angajate la Oficiul Rutier Central şi la serviciile rutiere teritoriale vor fi atestate profesional de către Ministerul Transporturilor." 4. Articolul 5 se elimina. 5. Alineatul 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins: "ART. 8 - Contravenţiile prevăzute la art. 7 se constata de către personalul cu atribuţii de control stabilit de delegatiile permanente ale consiliilor judeţene şi primari, de Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor prin personalul împuternicit în acest scop, precum şi de ofiţeri şi subofiteri de poliţie."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, modificată prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca--------------------------------