HOTĂRÎRE Nr. 152 din 26 februarie 1975privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul irigatiilor şi al celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 23 din 5 martie 1975     +  Articolul 1Constituie contravenţii la normele privind exploatarea, întreţinerea şi protecţia amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) aruncarea gunoaielor şi cadavrelor de animale pe diguri şi baraje, în canale şi bazine de acumulare, precum şi în zonele de protecţie ale acestora stabilite prin normative; b) reducerea latimii zonelor de protecţie a lucrărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare, stabilite prin normative; c) refuzul de a prezenta avizele şi autorizaţiile legale de folosire a apelor, de evacuarea apelor folosite sau de exploatare a materialelor din sursele de apa care sînt amenajate în scopuri hidroameliorative, la cererea organelor de control împuternicite în acest scop; d) refuzul de a permite persoanelor împuternicite accesul pe terenurile pe care se afla amenajări de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare în vederea exercitării dreptului de control asupra modului cum se întreţin şi se exploatează lucrările de îmbunătăţiri funciare, în afară de cazul în care potrivit actelor normative este necesară o autorizaţie specială; e) circulaţia pe diguri ori traversarea acestora cu autovehicule sau animale, în afară punctelor de trecere stabilite conform prevederilor legale, fără autorizaţia eliberata de organizaţia care are în administrare aceste obiective; f) pasunatul pe diguri, canale de irigaţii sau de desecare sau alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, sau în zonele de protecţie ale acestora, fără acordul organizaţiei care are în administrare aceste lucrări; g) adaparea animalelor în canalele de irigaţii şi desecare sau în bazinele de acumulare, în alte locuri decît cele destinate şi amenajate în acest scop de către organizaţia în a carei administrare se afla lucrările respective sau cele stabilite de comun acord între unităţile interesate; h) folosirea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ca scaldatori pentru animale; i) executarea de gropi ori construcţii sau înfiinţarea de plantaţii pe terenurile aflate pe o zona de 20 m de-a lungul digurilor, barajelor şi canalelor, pe ambele părţi, fără acordul organizaţiilor care au în administrare aceste lucrări; j) depozitarea de materiale de orice fel pe diguri, canale sau în zonele de protecţie ale acestora fără aprobarea organizaţiei care are în administrare lucrările respective; k) taierea arborilor, tufelor şi puietilor din perdelele de protecţie ale digurilor, bazinelor de acumulare, canalelor şi în zona consolidarilor de maluri, executate pentru protecţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi din plantaţiile pentru combaterea eroziunii solului, fără aprobarea organizaţiei care are în administrare lucrările respective de îmbunătăţiri funciare; l) extragerea de pămînt, nisip, pietriş sau orice materiale din zona de protecţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi care ar dăuna acestor lucrări; m) pasunatul în plantaţiile de protecţie pentru combaterea eroziunii solului şi în perimetrele de ameliorare constituite în scopul stabilizarii şi consolidării terenurilor alunecate; n) neconstituirea potrivit normelor legale a stocului minim de materiale, combustibil, lubrifianţi, unelte şi utilaje necesare exploatării, întreţinerii şi protecţiei amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi stocului de apărare împotriva inundaţiilor; o) captarea şi folosirea apei pentru irigaţii, piscicultura sau în scopuri industriale în alte condiţii decît cele stabilite prin contract sau convenite ulterior de comun acord de părţile contractante; p) nerespectarea normativelor tehnice de execuţie şi exploatare a lucrărilor de combatere a eroziunii solului; r) executarea de lucrări pe terenurile amenajate antierozional fără respectarea regulilor prevăzute în documentaţiile tehnice; s) neasigurarea debitelor de apa necesare udarii culturilor datorită neintretinerii canalelor, instalaţiilor şi echipamentelor de pompare şi distribuire a apei la plante; t) neînscrierea în planurile anuale de producţie şi financiare în limitele indicatorilor aprobaţi, a fondurilor şi mijloacelor necesare exploatării, întreţinerii şi pazei amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare; u) nerespectarea programelor de udari stabilite pentru fiecare cultura din amenajările de irigaţii, în afară de cazurile indicate de organele competente cînd în perioada respectiva au căzut precipitatii care au asigurat nevoile de apa ale plantelor; v) neaplicarea regulilor generale şi a regulamentelor de exploatare, întreţinere şi protecţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi a întregului complex de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru realizarea producţiei agricole, pe terenurile amenajate prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, emise de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor; w) captarea gravitationala sau cu instalaţii mecanice a apei din canalele de irigaţii şi desecare sau din bazinele de acumulare fără aprobarea organizaţiilor care au în administrare aceste lucrări; x) folosirea de instalaţii de priza la canalele de aductiune cu un debit mai mare decît cele autorizate sau folosirea de prize în alte amplasamente decîtcele stabilite de organizaţiile de proiectare sau care administrează amenajările de irigaţii şi celelalte lucrări de îmbunătăţiri funciare sau cele stabilite de comun acord între părţile contractante; y) neaplicarea irigatiilor pe întreaga suprafaţa amenajată şi nerespectarea structurii culturilor, prevăzute în planul naţional unic al dezvoltării economico-sociale; z) depozitarea şi folosirea necorespunzătoare a stocului minim de materiale, unelte şi utilaje destinate apărării împotriva inundaţiilor.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a), b), c), d), e) şi f), cu amendă de la 200 lei la 600 lei; b) cele prevăzute la lit. g), h), i), j), k), l), m) şi w), cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei; c) cele prevăzute la lit. n), o), p), r) şi s), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; d) cele prevăzute la lit. t), u), v), x), y) şi z), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.Amenzile prevăzute la lit. c) şi d) din prezentul articol se aplică organizaţiilor socialiste sau altor persoane juridice şi se imputa celor vinovaţi.  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin procese-verbale încheiate de specialişti împuterniciţi de conducerile Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, Centralei de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi direcţiile generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentara şi ape.  +  Articolul 4Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea suspenda executarea.  +  Articolul 5În cazul în care amenda s-a aplicat unei organizaţii socialiste sau altei persoane juridice, plîngerea acestora se rezolva de către ministrul agriculturii, industriei alimentare şi apelor sau de către împuternicitul acestuia, avînd cel puţin funcţia de director.Dacă amenda a fost aplicată unei persoane fizice, plîngerea acesteia se rezolva de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.  +  Articolul 6În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 7Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2497/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind ocrotirea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se abroga.----------------------