HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 10 octombrie 2002pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează condiţiile şi procedura de atestare a staţiunilor turistice în scopul îmbunătăţirii cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice.  +  Articolul 2Poate fi atestata ca staţiune turistica de interes naţional sau local, după caz, localitatea sau partea unei localităţi cu funcţii turistice specifice, în care activităţile economice susţin exclusiv realizarea produsului turistic, care dispune de resurse turistice naturale şi antropice, delimitata pe baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, şi care îndeplineşte, pentru una dintre categorii, criteriile minime prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Staţiunilor turistice atestate, în cuprinsul cărora se afla valori de patrimoniu natural şi/sau cultural, le sunt aplicabile reglementările privind zonele protejate, instituite pe baza documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate conform legii.  +  Articolul 4Dezvoltarea infrastructurii şi facilităţilor în staţiunile turistice atestate, care cuprind în interiorul lor sau care se afla în interiorul ori în imediata vecinătate a ariilor naturale protejate, se supune reglementărilor privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.  +  Articolul 5Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul Turismului împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Atestarea nu schimba rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care iniţiativa atestării aparţine autorităţilor administraţiei publice locale, se transmite Ministerului Turismului o scrisoare de intenţie şi studiul de oportunitate, din care să rezulte necesitatea atestării staţiunii turistice respective. (2) Ministerul Turismului transmite iniţiatorului acordul de principiu care reprezintă acceptul pentru întocmirea documentaţiei în vederea atestării staţiunii sau observaţiile sale la studiul de oportunitate transmis.  +  Articolul 7 (1) Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se întocmeşte de autorităţile administraţiei publice locale şi cuprinde: a) memoriul de prezentare; b) piese desenate; c) anexele de specialitate. (2) Piesele desenate conţin încadrarea în planul urbanistic general, harta turistica şi altele. (3) Anexele de specialitate conţin: a) documentaţia de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, avizată şi aprobată conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; b) fişa staţiunii turistice, cu prezentarea detaliată a criteriilor minime îndeplinite, conform anexei nr. 1, şi, după caz, a celor suplimentare; c) studii şi documente care să susţină atestarea statutului de staţiune turistica şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.  +  Articolul 8Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se depune la Ministerul Turismului care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întruneşte toate condiţiile pentru a fi atestata ca staţiune turistica, Ministerul Turismului va informa în scris, în acelaşi termen, autoritatea interesată.  +  Articolul 9Autoritatea administraţiei publice locale şi agenţii economici implicaţi în administrarea şi exploatarea staţiunii turistice au obligaţia de a respecta criteriile minime prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.  +  Articolul 10Ministerul Turismului poate propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care nu mai sunt respectate criteriile minime prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11 (1) Staţiunea turistica atestata este administrată de consiliul local în a cărui raza teritorială se afla. (2) Consiliul local exercita în acest domeniu următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru unitatea administrativ-teritorială din care face parte staţiunea turistica atestata, precum şi a altor reglementări legale privind reabilitarea, conservarea şi protejarea valorilor de patrimoniu natural şi construit; b) urmăreşte construirea, amenajarea şi administrarea terenurilor sportive, parcurilor de distracţii şi a spaţiilor verzi; c) urmăreşte desfăşurarea activităţii turistice din staţiune astfel încât agenţii economici din turism să aibă acces nediscriminatoriu la resursele turistice şi să respecte normele de punere în valoare şi de protecţie a acestora; d) urmăreşte ca activităţile economice care se desfăşoară în staţiune sa nu aducă atingere intereselor dezvoltării turismului în zona; e) acţionează pentru protecţia mediului înconjurător prin măsuri şi programe speciale în vederea incurajarii şi dezvoltării funcţiei turistice a staţiunii şi eliminării tuturor surselor de poluare, inclusiv a celor de poluare sonora.  +  Articolul 12Staţiunile turistice de interes naţional sunt incluse cu prioritate în programele anuale de promovare turistica, în cele de dezvoltare a produselor turistice şi în cele de dezvoltare a infrastructurii generale.  +  Articolul 13Se atesta ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv staţiuni turistice de interes local, localităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 77/1996 pentru aprobarea Normelor privind atestarea staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 22 februarie 1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.122.  +  Anexa 1
             
    CRITERII MINIME pentru atestarea staţiunilor turistice
    Nr. crt.CriteriulStaţiuni turistice de interes naţionalStaţiuni turistice de interes local
    0123
    I.Cadrul natural, factorii naturali de cură şi calitatea mediului    
      1.Amplasarea într-un cadru natural pitoresc, fără factori poluanţixx
      2.Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, gaze terapeutice, bioclimat, lacuri terapeutice, saline) din punct de vedere calitativ şi cantitativxx
      3.Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoarexx
    II.Accesul şi drumurile spre/în staţiune    
      4.Drum rutier modernizatxx
      5.Transport în comun între staţiunea turistică şi gara care o deserveştexx
      6.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea turisticăx-
    III.Utilităţi urban-edilitare    
      7.Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turismxspaţii comerciale
      8.Săli de spectacole şi de conferinţex-
      9.Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţex-
      10.Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoarexx
      11.Punct de prim ajutor-x
      12.Punct farmaceuticxx
      13.Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadăx-
      14.Apă curentăxx
      15.Canalizarexx
      16.Energie electricăxx
      17.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale terapeuticexx
    IV.Structuri de primire turistice şi agrement    
      18.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, fără campinguri30050
      19.Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru întreţinere (fitness)x-
      20.Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber, inclusiv terenuri sportive31
      21.Terenuri de joacă pentru copii21
      22.Parc amenajatx-
      23.Număr minim de trasee turistice montane marcate şi afişate, dacă este cazul31
      24.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazulxx
      25.Amenajări şi dotări pentru plimbări sau practicarea sporturilor nautice, dacă este cazulx-
      26.Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajată cel puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoarex-
      27.Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajatăxx
   +  Anexa 2                      STAŢIUNI TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL
         
    1.Amara- judeţul Ialomiţa
    2.Buşteni- judeţul Prahova
    3.Buziaş- judeţul Timiş
    4.Băile Felix- judeţul Bihor
    5.Băile Herculane- judeţul Caraş-Severin
    6.Băile Olăneşti- judeţul Vâlcea
    7.Băile Tuşnad- judeţul Harghita
    8.Cap Aurora- judeţul Constanţa
    9.Călimăneşti-Căciulata- judeţul Vâlcea
    10.Costineşti- judeţul Constanţa
    11.Covasna- judeţul Covasna
    12.Eforie Nord- judeţul Constanţa
    13.Eforie Sud- judeţul Constanţa
    14.Geoagiu-Băi- judeţul Hunedoara
    15.Jupiter- judeţul Constanţa
    16.Mamaia- judeţul Constanţa
    17.Mangalia- judeţul Constanţa
    18.Moneasa- judeţul Arad
    19.Neptun-Olimp- judeţul Constanţa
    20.Predeal- judeţul Braşov
    21.Saturn- judeţul Constanţa
    22.Sinaia- judeţul Prahova
    23.Sângeorz-Băi- judeţul Bistriţa-Năsăud
    24.Slănic-Moldova- judeţul Bacău
    25.Sovata- judeţul Mureş
    26.Târgu Ocna- judeţul Bacău
    27.Techirghiol- judeţul Constanţa
    28.Venus- judeţul Constanţa
    29.Voineasa- judeţul Vâlcea
                         STAŢIUNI TURISTICE DE INTERES LOCAL
         
    1.Albeştii de Muscel (Bughea de Sus)- judeţul Argeş
    2.Balvanyos- judeţul Covasna
    3.Bazna- judeţul Sibiu
    4.Bălţăteşti- judeţul Neamţ
    5.Băile Homorod- judeţul Harghita
    6.Băile Turda- judeţul Cluj
    7.Băile Băiţa- judeţul Cluj
    8.Borsec- judeţul Harghita
    9.Borşa- judeţul Maramureş
    10.Breaza- judeţul Prahova
    11.Călacea- judeţul Timiş
    12.Câmpulung Moldovenesc- judeţul Suceava
    13.Crivaia- judeţul Caraş-Severin
    14.Durău- judeţul Neamţ
    15.Harghita-Băi- judeţul Harghita
    16.Izvoru Mureşului- judeţul Harghita
    17.Lacu Roşu- judeţul Harghita
    18.Lacu Sărat- judeţul Brăila
    19.Lipova- judeţul Arad
    20.Ocna Şugatag- judeţul Maramureş
    21.Păltiniş- judeţul Sibiu
    22.Pârâul Rece- judeţul Braşov
    23.Praid- judeţul Harghita
    24.Săcelu- judeţul Gorj
    25.Sărata Monteoru- judeţul Buzău
    26.Secu- judeţul Caraş-Severin
    27.Semenic- judeţul Caraş-Severin
    28.Snagov- judeţul Ilfov
    29.Stâna de Vale- judeţul Bihor
    30.Straja- judeţul Hunedoara
    31.Soveja- judeţul Vrancea
    32.Timişu de Sus- judeţul Braşov
    33.Tinca- judeţul Bihor
    34.Trei Ape- judeţul Caraş-Severin
    35.1 Mai- judeţul Bihor
    36.Vaţa de Jos- judeţul Hunedoara
  --------------