ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 10 octombrie 2002pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (4) al articolului 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce alineatul (4^1) având următorul cuprins:"(4^1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. vor proceda la compensarea debitelor reprezentând sumele datorate şi neachitate de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii efectuate de Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 134.-----------