CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 5 august 2002privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2002   +  Capitolul 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentele condiţii şi proceduri se aplică pentru acreditarea unor persoane fizice, în scopul stabilirii competentei de a efectua inspecţii în camp în vederea certificării unor culturi semincere recunoscute de autoritatea oficială. (2) Acreditarea unor persoane pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării se realizează de către autoritatea oficială, desemnată de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, respectiv Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin unităţile teritoriale ale acesteia, respectiv Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS) sau inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS), după caz. (3) Eliberarea certificatului de acreditare de către autoritatea oficială atesta ca persoana fizica acreditata poate să efectueze inspecţia în camp a unor culturi semincere din următoarele specii şi grupe de specii: sfecla, plante furajere, cereale, oleaginoase şi textile, precum şi la categoriile biologice prevăzute de regulile şi normele specifice acestor specii.  +  Capitolul 2 Definirea termenilor  +  Articolul 2 (1) Acreditarea: delegarea de responsabilitate care permite unei persoane fizice sau juridice să execute o anumită activitate în numele organismului responsabil pentru respectiva activitate. (2) Acreditor: un organism oficial de acreditare cu competenţa recunoscută pentru procedura de acreditare. (3) Acţiune corectiva: acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformităţi, în scopul de a preveni repetarea acestora. (4) Autoritatea oficială: autoritate desemnată oficial pentru acreditarea unor persoane fizice sau juridice în vederea desfăşurării de activităţi specifice la cererea acestora. (5) Audit: examinare sistematica şi independenta în scopul determinării dacă activităţile de calitate şi rezultatele aferente sunt conforme cu sistemele planificate. (6) Candidat la acreditare: persoana fizica sau juridică ce doreşte să obţină de la autoritatea desemnată un certificat de acreditare. (7) Certificat de acreditare: document eliberat de către autoritatea oficială, care atesta ca persoana fizica acreditata poate să efectueze inspecţii în camp în vederea certificării unor culturi semincere şi care dovedeşte ca persoana acreditata poseda cunoştinţele tehnice necesare pentru realizarea obiectivelor propuse la solicitarea acreditării. (8) Conformitate: satisfacerea exigenţelor specifice unei activităţi. (9) Neconformitate majoră: activitate ce influenţează în mod negativ serviciul prestat de persoana acreditata şi trebuie corectată imediat. (10) Neconformitate minora: activitate ce nu influenţează direct serviciul prestat şi care trebuie corectată într-un anumit interval de timp. (11) Inspecţia în camp (controlul în camp): examinarea în camp a plantelor unei culturi destinate producerii de seminţe conform metodelor, regulilor şi normelor în vigoare. (12) Inspector în camp acreditat: persoana fizica independenta sau angajata a unei persoane juridice, care poate efectua inspecţia în camp a unor culturi semincere sub supravegherea autorităţii oficiale. (13) Supraveghere oficială: procedura prin care autoritatea oficială urmăreşte şi verifica activitatea specifică a unei persoane fizice sau juridice acreditate de autoritatea oficială sa desfăşoare o anumită activitate în numele sau.  +  Capitolul 3 Condiţii pentru inspectorii în camp în vederea acreditării  +  Secţiunea 1 Condiţii pentru acreditare  +  Articolul 3 (1) Inspecţia în camp a culturilor semincere poate fi efectuată de persoane angajate de agenţi economici înregistraţi pentru producerea seminţelor sau de către persoane independente angajate pe bază de contract temporar fie cu autoritatea oficială, fie cu un agent economic înregistrat pentru producerea de seminţe, acreditate oficial în acest scop de către autoritatea oficială şi sub supravegherea acesteia. (2) Inspectorii în camp trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea fi acreditaţi provizoriu sau definitiv: a) să aibă pregătirea corespunzătoare: studii de specialitate, cel puţin 3 ani experienta în domeniul de producere, ameliorare, control şi certificare a seminţelor şi suficiente cunoştinţe pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii; b) prin excepţie de la condiţiile prevăzute la lit. a) se pot accepta candidaţi fără experienta în domeniu, cu studii de specialitate în agricultura, horticultura sau biologie, care pot fi acreditaţi provizoriu pentru însuşirea cunoştinţelor practice; c) să fie independenţi în activitatea pe care o desfăşoară; d) sa nu aibă interese personale în luarea măsurilor ce se impun; e) sa nu obţină nici un profit personal ca urmare a deciziilor sau măsurilor luate din efectuarea inspecţiilor în camp; f) să se angajeze sa lucreze în concordanta cu metodele şi normele în vigoare aplicabile inspecţiilor în camp efectuate de autoritatea oficială; g) sa demonstreze competenţa în:(i) înţelegerea termenilor "control în camp" şi "DUS" - distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, respectiv caracterele morfologice şi fiziologice ale soiurilor şi modul de notare în descrierea soiurilor;(îi) înţelegerea importantei preciziei operaţiunii de control în camp;(iii) întocmirea corecta a documentelor oficiale. (3) Agentul economic angajator al candidatului la acreditare, denumit în continuare angajator, sau persoana fizica independenta trebuie să depună la ITCSMS sau LCCSMS pe a cărui zona teritorială îşi desfăşoară activitatea specifică o cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele condiţii şi proceduri, împreună cu toate documentele prevăzute, în doua exemplare, dintre care unul se va restitui solicitantului după terminarea procedurilor de acreditare, prin care să solicite acreditarea inspectorului în camp. (4) Documentele solicitate pentru înscrierea candidatului la acreditare sunt: a) copie xerox de pe autorizaţia de producere a seminţelor vizata pe anul în curs; b) copie xerox de pe statutul agentului economic înregistrat cu specificarea obiectului de activitate; c) copie xerox de pe codul fiscal; d) dosarul de prezentare a persoanei angajate ce urmează a fi acreditata pentru inspecţia în camp, care va cuprinde;(i) copie de pe diploma de studii;(îi) curriculum vitae;(iii) copie de pe carnetul de muncă sau de pe contractul temporar;(iv) angajamentul scris al persoanei şi angajatorului sau, după caz, de a se conformă regulilor care guvernează inspecţiile oficiale în camp; (5) Contravaloarea prestaţiei de acreditare va fi achitată de agentul economic sau persoana fizica, la acceptarea cererii şi înregistrarea acesteia.  +  Secţiunea 2 Natura inspectorului în camp  +  Articolul 4 (1) Inspectorii în camp acreditaţi pot fi: a) persoane fizice independente; b) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi nu implica producerea, prelucrarea sau comercializarea seminţelor, dar prestează servicii tehnice independente către producătorii, prelucratorii sau comercianţii de samanta; c) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi implica producerea, prelucrarea sau comercializarea seminţelor. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) angajatorul va asigura autoritatea oficială ca inspectorul candidat sau acreditat este liber de orice presiune în desfăşurarea activităţii de control în camp. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) un inspector în camp acreditat poate efectua inspecţii în camp numai pe teritoriul angajatorului sau, în afară cazului când exista un alt acord între angajatorul sau, solicitantul de certificare şi autoritatea oficială. (4) Angajatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi c) sau persoana fizica independenta va asigura autoritatea oficială ca îi va achită contravaloarea serviciilor de acreditare prestate, precum şi a celor de supraveghere a activităţii de control în camp.  +  Secţiunea 3 Cunoştinţe şi aptitudini  +  Articolul 5 (1) Candidatul la acreditare trebuie să aibă următoarele cunoştinţe: a) metodele O.C.D.E. (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) pentru inspecţia culturilor în camp; b) metodele şi cerinţele specifice de inspecţie în camp la culturile pentru care a solicitat acreditarea; c) condiţiile de aprobare în camp la culturile pentru care a solicitat acreditarea; d) caracteristicile speciilor şi soiurilor pentru care a solicitat acreditarea, eventualele plante atipice şi din alte specii; e) organismele dăunătoare ale diferitelor specii şi simptomele acestora, ca şi diferitele categorii de buruieni şi identificarea lor; f) orice anomalie datorată toxicitatii pesticidelor, problemelor de nutriţie, umiditate şi temperatura; g) folosirea caracterelor de soi pentru a confirma identitatea soiului în cultura semincera; h) detectarea, caracterizarea şi cuantificarea impuritatilor în cultura semincera; i) interpretarea corecta a rezultatelor. (2) Autoritatea oficială va verifica cunoştinţele candidatului la acreditare prin: a) examen scris privind însuşirea normelor în vigoare, principii şi proceduri de control în camp, la care trebuie să întrunească un punctaj minim de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte pentru a putea intra la proba practica; b) proba practica, privind aptitudinile necesare pentru inspecţia în camp, prin examinarea a minimum 3 parcele pentru fiecare specie. Rezultatele probei practice se interpretează astfel:(i) se considera admis dacă rezultatele obţinute de candidat sunt apropiate de cele obţinute de un inspector al autorităţii oficiale, cu o toleranta de ±0,1% pentru speciile cu determinare procentuală a componentelor culturii şi o bucata de planta netipica pentru speciile cu determinare numerică a componentelor culturii, la toate cele 3 parcele examinate.Dacă rezultatele determinarilor la una dintre parcele ies din toleranţele admise, proba practica se suplimenteaza cu examinarea unei noi parcele, iar dacă aceasta se încadrează în tolerante, candidatul se considera admis, iar dacă nu se încadrează în tolerante, se aplică prevederile lit. (îi);(îi) dacă rezultatele determinarilor la doua dintre parcele nu se încadrează în toleranţele admise, se poate face o acreditare provizorie a candidatului. Pe durata acreditării provizorii candidatul la acreditare va efectua inspecţia în camp împreună cu un inspector al autorităţii oficiale, considerată ca perioada de instruire practica şi se desfăşoară pe perioada unui sezon de inspecţie în camp pentru specia respectiva. După perioada de instruire practica se va face reverificarea cunoştinţelor practice ale candidatului la acreditare;(iii) dacă rezultatele determinarilor la toate cele 3 parcele nu se încadrează în toleranţele admise, candidatul se considera respins de la acreditare. (3) Rezultatul testarii se aduce la cunoştinţa candidatului la acreditare, în termen de 24 de ore, după fiecare proba.  +  Capitolul 4 Responsabilităţile inspectorilor acreditaţi şi ale autorităţii oficiale  +  Secţiunea 1 Responsabilităţile inspectorilor acreditaţi  +  Articolul 6 (1) În ceea ce priveşte responsabilităţile faţă de autoritatea oficială, inspectorii în camp acreditaţi vor fi asimilaţi cu inspectorii autorităţii oficiale. (2) Inspectorii în camp acreditaţi efectuează inspecţia în camp sub supraveghere oficială, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare aplicabile la inspecţiile oficiale, pentru speciile şi categoriile biologice de seminţe pentru care au fost acreditaţi. (3) Inspectorii în camp acreditaţi trebuie să îşi menţină un nivel ridicat de pregătire teoretică şi practica prin: a) efectuarea permanenta a activităţii de inspecţie în camp a culturilor, fără întreruperi pe o perioadă mai mare de 1 an; b) participarea la instruirile periodice; c) să fie la curent cu modificările apărute în normele în vigoare şi metodele de inspecţie a culturilor în camp, insusindu-şi orice schimbare. (4) Inspectorii în camp trebuie să fie instruiti şi testati sau retestati prin cursuri de pregătire ca şi cele ale personalului oficial şi atestat prin examinari oficiale.  +  Secţiunea 2 Responsabilităţile autorităţii oficiale  +  Articolul 7 (1) Autoritatea oficială trebuie să dispună de personal specializat, echipamente şi alte facilităţi necesare pentru a realiza expertize tehnice privind acreditarea şi supravegherea inspectorilor în camp. (2) Autoritatea oficială trebuie să se asigure ca persoana acreditata: a) este libera de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfăşurate; b) este independenta în luarea deciziilor; c) este impartiala când efectuează inspecţia în camp a culturilor; d) nu obţine nici un profit personal în urma deciziilor sau măsurilor luate din activitatea de inspecţie în camp a culturilor. (3) Autoritatea oficială va comunică acceptul pentru înscriere sau motivele pentru care înscrierea nu poate fi acceptată în decurs de 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de acreditare şi a întregii documentaţii solicitate. (4) Candidatul la acreditare trebuie să aibă acces pentru îndrumare şi informaţii la serviciile autorităţii oficiale. (5) Autoritatea oficială poate acorda dreptul de inspecţie sub supraveghere oficială pentru culturile semincere obţinute din seminţe care au fost supuse unui postcontrol oficial, al cărui rezultat a corespuns normelor în vigoare. (6) Autoritatea oficială trebuie: a) sa furnizeze proceduri relevante cu privire la schemele O.C.D.E. pentru controlul în camp al culturilor; b) sa organizeze instruiri şi aplicaţii practice pe probleme de control în camp al culturilor; c) sa testeze persoanele care au solicitat acreditarea, sa elibereze certificatul de acreditare pentru candidaţii care au promovat testul şi sa încheie un contract de acreditare cu angajatorul persoanei acreditate şi/sau cu persoana respectiva; d) sa aducă la cunoştinţa candidatului la acreditare rezultatul testarii în termen de 24 de ore de la obţinerea rezultatelor verificării de la proba scrisă; e) sa organizeze audituri, sa supravegheze şi să monitorizeze activitatea de inspecţie în camp, ceea ce presupune:(i) verificarea periodică a cunoştinţelor inspectorilor în camp acreditaţi;(îi) verificarea metodelor aplicate în efectuarea determinarilor în camp;(iii) verificarea aplicării corecte a normelor în vigoare, a procedurilor şi a instrucţiunilor de lucru;(iv) iniţierea acţiunilor corective şi retragerea acreditării;(v) identificarea inspectorului în camp acreditat printr-un număr unic şi o ştampila personală;(vi) identificarea culturilor inspectate de inspectorul în camp acreditat şi a loturilor de seminţe rezultate, care să permită monitorizarea seminţelor pe tot parcursul circulaţiei şi folosirii lor. (7) Pe tot parcursul activităţii de acreditare se va menţine confidenţialitatea informaţiilor obţinute la toate nivelurile.  +  Secţiunea 3 Documentele de acreditare  +  Articolul 8Contractul de acreditare, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentele condiţii şi proceduri, va avea puterea legală a unui contract între autoritatea oficială, inspectorul în camp şi agentul economic angajator, după caz.  +  Articolul 9Certificatul de acreditare, prezentat ca model în anexa nr. 3 la prezentele condiţii şi proceduri, reprezintă documentul tipizat eliberat de către autoritatea oficială în urma îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în prezentele condiţii şi proceduri, are termen de valabilitate 4 ani şi este vizat anual în urma verificării prin supraveghere a activităţii şi în urma retestarii inspectorului în camp acreditat.  +  Capitolul 5 Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor în camp acreditaţi  +  Secţiunea 1 Auditul inspectorilor în camp acreditaţi  +  Articolul 10 (1) Autoritatea oficială trebuie să aibă certitudinea ca inspectorul în camp acreditat respecta în totalitate regulile şi normele în vigoare, iar activitatea pe care o desfăşoară acesta este adecvată şi eficienta pentru scopul propus. Aceasta certitudine poate fi obţinută în mod obiectiv prin intermediul unui audit. (2) Auditorul sau auditorii care efectuează auditul inspectorilor în camp vor fi din rândul inspectorilor autorităţii oficiale ai LCCSMS sau ITCSMS recunoscuţi de INCS. Auditorii vor fi instruiti anual de LCCSMS sau de alte autorităţi similare pe plan internaţional şi vor primi un certificat de auditor. (3) În cazul în care este necesar, se pot utiliza persoane specializate din afară autorităţii oficiale, caz în care autoritatea oficială trebuie să se asigure ca acestea corespund cerinţelor impuse, încheindu-se un contract pentru audit care va cuprinde condiţiile ce trebuie respectate, inclusiv clauza de confidenţialitate. (4) Auditul trebuie efectuat o dată la 4 ani pentru prelungirea acreditării, la cererea angajatorului sau a persoanei fizice independente, iar în cazul în care s-au identificat neconformităţi, frecventa auditurilor va fi sporită. Perioada de 4 ani începe de la data acreditării.  +  Articolul 11Autoritatea oficială va lua în calcul: a) un sistem de control al întregii documentaţii referitoare la activitatea inspectorilor în camp acreditaţi; b) reactualizarea documentaţiei necesare; c) asigurarea ca amendamentele sau schimbările aduse unor documente sunt autorizate, procesate şi implementate într-o maniera eficienta şi rapida; d) reexaminarea cunoştinţelor inspectorilor în camp acreditaţi în ceea ce priveşte toate schimbările publicate în documentaţia de specialitate; e) rezultatele supravegherii inspectorului în camp acreditat supus verificării.  +  Articolul 12 (1) În urma auditului auditorul va întocmi un raport de audit în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi păstrat la autoritatea oficială, un exemplar la agentul economic angajator şi/sau un exemplar la inspectorul în camp verificat. (2) În urma auditului, dacă raportul de audit este favorabil, se eliberează un nou certificat de acreditare.  +  Secţiunea 2 Supravegherea inspectorilor în camp acreditaţi  +  Articolul 13 (1) Supravegherea inspectorilor în camp acreditaţi va fi efectuată anual de către autoritatea oficială, astfel: a) prin verificarea a 10% în cazul soiurilor autogame şi a 20% pentru soiurile alogame sau hibrizi, din parcelele examinate de inspectorul în camp acreditat, de către inspectorii autorităţii oficiale. În cazul în care se efectuează teste oficiale în laborator prin metode de examinare morfologice, fiziologice sau biochimice pentru stabilirea identităţii şi puritatii varietale, se verifica 5% din culturile soiurilor autogame şi 15% din culturile soiurilor alogame sau hibrizi; b) la fiecare inspecţie de verificare se întocmeşte un raport care se transmite autorităţii oficiale. Aceasta trebuie să compare rezultatele inspectorului autorităţii oficiale cu cele ale inspectorului în camp acreditat; c) în cazul existenţei unei diferenţe clare între cele doua rezultate, dar care nu afectează decizia de aprobare în camp, se vor întreprinde măsuri corective, iar rezultatele obţinute vor fi transmise autorităţii oficiale care va opera datele corecte. Dacă nici în urma acţiunilor corective nu se vor obţine rezultate corecte, acreditarea inspectorului în camp acreditat va fi suspendată sau retrasă; d) în cazul existenţei unei diferenţe care afectează decizia de aprobare în camp a unei culturi examinate de un inspector în camp acreditat, în mod deliberat sau din neglijenţa, autoritatea oficială va anula şi va retrage documentul de inspecţie în camp şi va bloca partida sau loturile rezultate, iar acreditarea va fi suspendată. În acest caz autoritatea oficială va verifica toate culturile şi loturile rezultate în urma activităţii inspectorului respectiv, iar dacă situaţia de neconformitate majoră se repeta cel puţin o dată, acreditarea va fi retrasă; e) autoritatea oficială poate efectua orice determinări morfologice, fiziologice sau biochimice necesare verificării semintei provenite din culturile examinate de inspectorul în camp acreditat în pre- sau postcontrol; f) pre- sau postcontrolul oficial al loturilor rezultate din culturile examinate în camp de inspectorul în camp acreditat este obligatoriu; g) numerele de identitate ale partidelor de seminţe şi numerele de referinţa ale loturilor rezultate vor fi acordate de autoritatea oficială în conformitate cu procedurile aplicate partidelor şi loturilor certificate oficial, cu precizarea ca acestea să poată fi recunoscute în orice moment ca fiind examinate în camp de un inspector în camp acreditat. (2) Contravaloarea verificărilor efectuate de autoritatea oficială pentru supravegherea inspectorului în camp acreditat va fi suportată financiar de către angajatorul acestuia sau de persoana fizica independenta acreditata care are contract cu un agent economic pentru efectuarea inspecţiei în camp a culturilor semincere deţinute de respectivul agent economic, cu excepţia postcontrolului. (3) După încheierea verificărilor autoritatea oficială întocmeşte un raport în 3 exemplare. Un exemplar va rămâne la autoritatea oficială, un exemplar va fi înmânat angajatorului şi unul inspectorului în camp acreditat şi verificat, după caz.  +  Capitolul 6 Măsuri luate de autoritatea oficială privind inspectorii în camp acreditaţi  +  Articolul 14 (1) Certificatul de acreditare poate fi suspendat sau retras, după caz, în următoarele situaţii: a) informaţii false sau eronate în cererea de acreditare; b) informaţii false sau eronate în documentul oficial de inspecţie în camp; c) nerespectarea procedurii de lucru şi a regulilor şi normelor în vigoare, în timpul inspecţiei în camp; d) datele din activitatea de supraveghere şi audit demonstreaza ca inspectorul în camp acreditat nu îndeplineşte standardele de competenţa ce se impun pentru activitatea pentru care a fost acreditat; e) neîndeplinirea obligaţiilor financiare pentru anul în curs de către angajatorul inspectorului în camp acreditat sau de persoana fizica independenta în cauza. (2) În cazul suspendării certificatului de acreditare autoritatea oficială poate cere inspectorilor în camp acreditaţi să urmeze o instruire corectiva şi o reexaminare pentru ca suspendarea acreditării să fie anulată; va fi menţionat un termen limita de corectare a neconformitatilor care au dus la suspendarea acreditării. Angajatorul inspectorului în camp acreditat şi/sau inspectorul în camp acreditat, după caz, vor fi anuntati în scris despre motivele şi decizia de suspendare, aceştia trebuind să semneze pentru primirea notificării respective sau, dacă refuza, aceasta va fi expediată prin scrisoare recomandată sau alt mijloc echivalent. (3) Anularea deciziei de suspendare a acreditării se face numai atunci când au fost eliminate în totalitate motivele suspendării. (4) După constatarea de către autoritatea oficială a remedierii deficienţelor agentul economic şi/sau inspectorul în camp acreditat, după caz, vor fi anuntati în scris asupra datei de la care aceştia îşi pot relua activitatea.  +  Articolul 15Acreditarea inspectorului în camp va fi retrasă în următoarele situaţii: a) la cererea acestuia; b) neprezentarea inspectorului în camp acreditat pentru reînnoirea vizei anuale sau a termenului de valabilitate al contractului de acreditare, la expirarea acestuia; c) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea neconformitatilor care au dus la suspendarea temporară a acreditării; d) depistarea unei neconformităţi majore care este de natura sa afecteze calitatea activităţii desfăşurate; e) neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către angajatorul inspectorului în camp acreditat şi după suspendarea certificatului de acreditare.  +  Articolul 16 (1) În cazul retragerii acreditării angajatorul inspectorului în camp acreditat şi/sau inspectorul în camp acreditat vor fi anuntati în scris asupra motivelor retragerii acreditării şi datei efective a retragerii, aceştia trebuind să semneze pentru primirea notificării respective sau, dacă refuza, aceasta va fi expediată prin scrisoare recomandată sau alt mijloc echivalent. (2) La data retragerii acreditării contractul de acreditare se considera nul.  +  Articolul 17 (1) Inspectorul în camp acreditat al cărui certificat de acreditare a fost suspendat sau retras poate face contestaţie la autoritatea oficială, în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării scrise. (2) Autoritatea oficială va analiza contestaţia şi va decide în termen de 15 zile de la primirea contestaţiei.  +  Anexa 1-------la condiţii şi proceduri------------------------
       
    Agent economic: (dacă este cazul)  
    Înregistrat cu Autorizaţia de producere a seminţelor  
    nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      Se aprobă înscrierea.
      Inspector-şef,
     
    CERERE privind obţinerea acreditării pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială
     
    Agentul economic/persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul/adresa în localitatea . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . ., fax . . . . . . ., înmatriculat/ înmatriculată la registrul comerţului cu nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . ., reprezentat/reprezentată prin . . . . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . , solicit acreditarea şi eliberarea certificatului de acreditare pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), funcţia . . . . . . . . . . , pentru următoarele specii şi grupe de specii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi următoarele categorii biologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
    1. copie xerox de pe autorizaţia de producere a seminţelor;
    2. copie xerox de pe statutul de funcţionare, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu;
    3. copie xerox de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerţului de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie;
    4. copie xerox de pe codul fiscal;
    5. dosarul de prezentare a persoanei ce urmează a se ocupa de inspecţia în câmp în vederea certificării unor culturi semincere:
    - copie de pe diploma de studii;
    - curriculum vitae;
    - copie de pe carnetul de muncă sau de pe contractul temporar.
  Declar pe propria răspundere ca inspectorul în camp acreditat va fi liber de orice presiune în activitatea de inspecţie în camp.NOTĂ:-----Cererea se depune în 2 exemplare.
       
    Achitat tariful . . . . . . . . . . . . . .Semnătura conducătorului
      agentului economic,
    Conform Ordinului ministrului agriculturii,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    alimentaţiei şi pădurilor nr. . . ./. . . . . .Accept condiţiile şi responsabilităţile
      inspectorului în câmp acreditat.
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Semnătura persoanei candidat,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 2-------la condiţii şi proceduri------------------------CONTRACT DE ACREDITARENr. ....... data ..........1. Părţile contractante:
     
    a) Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) prin Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS)/Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (ITCSMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată/reprezentat prin domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant al autorităţii oficiale de acreditare,
    şi
    b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic care a solicitat acreditarea), cu sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentat prin domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de angajator al inspectorului în câmp,
    şi/sau
    c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele inspectorului în câmp), în calitate de inspector în câmp, cu adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având actul de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Obiectul şi preţul contractului:Acest contract stabileşte relaţia legală dintre INCS, angajatorul inspectorului în camp acreditat şi inspectorul în camp acreditat, în scopul desfăşurării activităţii de inspecţie în camp în vederea certificării unor culturi semincere la speciile, grupele de specii şi categoriile pentru care a fost acreditat, pentru şi în numele INCS.Tarifele pentru acreditare şi supraveghere se achită de către angajator la valoarea şi termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.3. Durata contractului:Acest contract intră în vigoare la data la care este semnat de reprezentanţii părţilor şi va inceta la împlinirea a 3 ani de la data semnării. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al părţilor.4. Documentele care însoţesc contractul:- cerere de acreditare;- documentele solicitate la înscriere;- certificatul de acreditare;- alte acte adiţionale.5. Reguli şi norme:Serviciile executate în baza prezentului contract vor respecta condiţiile şi procedurile, normele şi standardele în vigoare prezentate de autoritatea oficială la încheierea contractului.6. Obligaţiile părţilor:6.1. O parte contractantă nu are, fără acordul scris al celeilalte părţi, dreptul:- de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe persoane în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.6.2. Dezvaluirea oricărei informaţii persoanelor implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va referi numai la acele informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informaţii referitoare la contract, dacă:- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;- informaţia a fost dezvaluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvaluiri;- partea contractantă a fost obligată în mod legal sa dezvaluie informaţia.6.4. Obligaţiile inspectorului în camp acreditat:Inspectorul în camp acreditat este obligat să respecte prevederile cuprinse înLegea nr. 266/2002privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, condiţiile şi procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială şi celelalte reguli şi norme în vigoare.Inspectorul în camp acreditat garantează ca orice informaţie pe care o va furniza INCS este conformă cu realitatea.Inspectorul în camp acreditat garantează ca pe tot parcursul acestui contract va respecta condiţiile şi procedurile de acreditare, cu excepţia unor modificări efectuate cu aprobarea INCS.Inspectorul în camp acreditat garantează ca va lua toate măsurile rationale necesare pentru a permite INCS sau oricărei alte persoane care acţionează în numele INCS să îşi realizeze sarcinile şi funcţiile astfel cum sunt menţionate în regulile şi normele în vigoare.Inspectorul în camp acreditat garantează că nu va efectua inspecţii în camp în afară speciilor, grupelor de specii şi categorii biologice prevăzute în certificatul de acreditare şi va lua toate măsurile pentru ca serviciile sale sa nu fie prestate pentru scopuri nelegale sau către persoane neautorizate.6.5. Obligaţiile autorităţii oficiale:Autoritatea oficială are obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorului în camp acreditat orice facilităţi sau informaţii pe care le considera necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a contractului.Autoritatea oficială are obligaţia să îşi procure toată documentaţia necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de acreditare conform regulilor şi normelor în vigoare.Autoritatea oficială nu va fi responsabilă pentru nici un fel de compensaţii plătibile prin lege în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui inspector în camp acreditat în timpul desfăşurării activităţii de inspecţie în camp.Autoritatea oficială are dreptul de a verifica modul de lucru al inspectorului în camp acreditat, în conformitate cu condiţiile şi procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială.Autoritatea oficială are obligaţia de a notifica în scris agentului economic care are inspectori în camp acreditaţi reprezentanţii săi împuterniciţi pentru acest scop.6.6. Începerea sau sistarea activităţii:Inspectorul în camp acreditat va putea efectua inspecţii în camp numai după:- primirea certificatului de acreditare;- reînnoirea vizei anuale;- înlăturarea neconformitatilor majore care au dus la suspendarea temporară a acreditării;- îndeplinirea obligaţiilor financiare către autoritatea de acreditare, supraveghere şi audit.Încetarea acreditării inspectorului în camp se va face în următoarele condiţii:- la cererea angajatorului şi inspectorului în camp acreditat;- neprezentarea pentru viza anuală;- nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea unor neconformităţi;- depistarea de către autoritatea oficială a unor neconformităţi majore.6.7. Modalităţi de plată:Angajatorul inspectorului în camp acreditat va achită autorităţii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare la data înscrierii pentru acreditare, precum şi a celor de supraveghere şi a activităţii de inspecţie în camp pentru verificarea modului de lucru al inspectorului în camp acreditat.Dacă angajatorul nu achită contravaloarea serviciilor de acreditare, procedura de acreditare va fi suspendată.Dacă angajatorul nu va achită factura ce reprezintă serviciile de supraveghere, se vor aplica penalităţi de întârziere, potrivit legii.7. Amendamente:Părţile contractante au dreptul, pe durata prezentului contract, sa convină în scris modificarea unor clauze ale acestuia, în conformitate cu normele şi regulile în vigoare.8. Rezilierea contractului:Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi da dreptul părţii lezate sa ceara rezilierea contractului. Cererea de reziliere va fi comunicată în scris celeilalte părţi contractante.9. Forta majoră:Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. Aceasta exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.În sensul prezentului contract, prin forta majoră se înţelege un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu poate fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibile executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului.Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia sa notifice celeilalte părţi în mod complet producerea acesteia şi sa ia măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă celeilalte daune.10. Soluţionarea litigiilor:Autoritatea oficială prin reprezentanţii săi, ITCSMS sau LCCSMS, va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu prezentul contract.Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale cele doua părţi nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca divergenta să se soluţioneze prin arbitraj.11. Limba care guvernează contractul:Limba care guvernează contractul este limba română.12. Comunicări:Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.13. Legea aplicabilă contractului:Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
         
    Autoritatea oficială,Agentul economic,Inspector în câmp acreditat,
   +  Anexa 3    -------la condiţii şi proceduri------------------------- -------