ORDIN nr. 716 din 27 septembrie 2002privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2002    În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali nr. DB 10.804 din 27 septembrie 2002,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali implementeaza strategiile Ministerului Sănătăţii şi Familiei în privinta formării şi perfecţionării profesionale, evaluării şi certificării pregătirii pentru toate categoriile de personal care lucrează în sistemul sanitar. (2) Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali identifica şi analizează necesităţile educaţionale ale personalului încadrat în sistemul sanitar şi organizează programe educaţionale pentru dezvoltarea profesională continua a acestuia, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini necesare creşterii calităţii performantelor specifice fiecărui domeniu.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali acreditează programele educaţionale pentru dezvoltarea profesională continua, adresate tuturor categoriilor de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul sănătăţii, asistenţi medicali şi personal auxiliar implicat în acordarea asistenţei medicale, după consultarea comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Criteriile de acreditare a programelor educaţionale sunt stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali poate organiza programe de formare de formatori pentru toate categoriile de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul sănătăţii, pentru asistenţi medicali şi pentru fiecare domeniu corespunzător Nomenclatorului de specialităţi medicale şi farmaceutice, supraspecializari şi competente, pentru reţeaua de asistenţa medicală, aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) Programele de formare de formatori se organizează în urma identificarii necesităţilor existente (absenta personalului universitar în domeniul respectiv sau reprezentare insuficienta a personalului universitar pentru organizarea programelor de dezvoltare profesională continua într-un anumit domeniu sau specialitate) şi a selecţiei participanţilor, efectuată conform criteriilor de selecţie stabilite în anexa nr. 2. (3) Programele de formare de formatori sunt alcătuite din două componente:- o componenta de formare generală dezvoltata pe baza unui curriculum unitar care aparţine Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali; şi- o componenta de formare specifică de profil pe baza unui curriculum acreditat de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali. (4) Curriculumul de formare de formatori - componenta generală este elaborat de formatorii de formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei din Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali împreună cu formatori de formatori acreditaţi internaţional, experţi în elaborarea de curriculum. (5) Curriculumul de formare specifică este elaborat de cadre universitare sau formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în domeniul pentru care se face formarea.  +  Articolul 4 (1) Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali înaintează spre aprobare conducerii Ministerului Sănătăţii şi Familiei propunerile de acreditare a absolvenţilor cursurilor de formare de formatori, care îndeplinesc criteriile şi standardele de acreditare. Criteriile şi standardele de acreditare a formatorilor sunt elaborate de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali şi sunt aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, conform anexei nr. 3. (2) Verificarea îndeplinirii criteriilor şi standardelor de acreditare este efectuată de o comisie propusă de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali şi este aprobată de conducerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (3) Din comisia de verificare fac parte 5 membri: un reprezentant al comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, un reprezentant al Colegiului Medicilor din România ori Colegiului Farmacistilor din România sau al Ordinului Asistentilor Medicali ori al asociaţiei profesionale în cazul altui personal cu studii superioare din domeniul sanitar, corespunzător categoriei profesionale şi domeniului pentru care se face formarea, un reprezentant al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei - Laboratorul de Management Educaţional - aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 2 reprezentanţi ai Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali. (4) Reacreditarea formatorilor se face periodic, la un interval de 4 ani, pe baza criteriilor şi standardelor de reacreditare prevăzute în anexa nr. 3. Neîndeplinirea acestor criterii şi standarde atrage retragerea acreditării de formator.  +  Articolul 5 (1) Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali identifica domeniile care necesita formarea de formatori, efectuează selecţia şi instruirea conform criteriilor stabilite în anexa nr. 4 şi înaintează conducerii Ministerului Sănătăţii şi Familiei propunerile de acreditare a formatorilor de formatori. (2) Verificarea îndeplinirii criteriilor şi standardelor de acreditare de către comisia de verificare, acreditarea şi reacreditarea formatorilor de formatori de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei se fac în acelaşi fel ca pentru formatori, conform art. 4.  +  Articolul 6Formatorii şi formatorii de formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei au obligaţia de a presta activitate de formare la solicitarea Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali.  +  Articolul 7Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, Direcţia generală resurse umane şi formare profesională, concursuri şi examene din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 27 septembrie 2002.Nr. 716.  +  Anexa 1 CRITERIIde acreditare a programelor educaţionaleI. Introducerea şi motivatia alegerii temei (rezumat pe o jumătate de pagina):1. justificarea alegerii temei în contextul general;2. necesităţile educaţionale care au stat la baza alcătuirii acestui program şi grupurile-ţinta cărora li se adresează;3. scopul programului educaţional propus; rezultate asteptate, exprimate în termenii utilităţii pentru beneficiari;4. conţinutul programului;5. perioada şi durata;6. tipuri de activităţi oferite;7. tehnici şi instrumente de lucru;8. tipuri de evaluări.II. Evaluarea nevoilor educaţionale:1. identificarea şi evaluarea nevoilor educaţionale pentru grupul profesional din care au fost selecţionaţi participanţii (grupul-ţinta al programului);2. precizarea metodelor de identificare şi evaluare a nevoilor educaţionale utilizate şi rezultatele acestora, care susţin aplicarea programului.III. Obiectivele educaţionale ale programului:1. obiectivele trebuie să fie enunţate clar, orientate spre dobândirea de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini;2. obiectivele trebuie să fie specifice, masurabile, adecvate, realiste şi încadrate în timp (SMART).IV. Metode şi tehnici de formare utilizate în realizarea activităţilor incluse în program:1. orientarea conţinutului şi metodologiei formării spre practica: prelegerile nu vor ocupa mai mult de o treime din timpul de formare, restul fiind reprezentat de activităţi practice individuale sau de grup, proiecte etc.;2. metodele şi tehnicile de formare propuse şi conţinutul vizat sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor enunţate anterior;3. materialele auxiliare şi echipamentele necesare realizării activităţilor trebuie să fie în concordanta cu tipul de activitate, numărul participanţilor şi cu numărul de ore estimate ale programului.V. Evaluarea evenimentului educaţional (finala şi/sau pe parcursul derulării programului):1. validitatea şi pertinenta metodelor de evaluare folosite, în sensul adaptării lor la obiectivele vizate (cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini);2. precizarea modului în care vor fi folosite rezultatele evaluării.VI. Evaluarea participanţilor pe parcursul şi la sfârşitul programului:1. criterii de alegere a metodelor de evaluare pentru a îndeplini condiţiile de validitate şi pertinenta;2. stabilirea nivelului acceptabil de performanţă în îndeplinirea obiectivelor educaţionale (evaluare certificativa).VII. Suport de curs:1. conţinut adecvat la necesităţile educaţionale ale grupului-ţinta;2. actualitatea conţinutului şi bibliografiei;3. coerenta dintre conţinut şi aplicabilitatea rezultatelor în practica curenta a grupului-ţinta căruia i se adresează programul.VIII. Declaraţie privind respectarea dreptului de copyright, cu menţionarea caracterului public sau privat al programului educaţional respectivIX. Resurse umane şi materiale necesare desfăşurării programului:1. resurse umane: a) coordonatorul profesional şi prestatorii de activităţi educaţionale în cadrul programului trebuie să fie cadre universitare sau instructori formatori acreditaţi; b) personal auxiliar: secretariat, organizare etc.;2. resurse materiale: materiale consumabile şi echipamente necesare pentru derularea programului, spaţii de învăţământ etc.X. Bugetul de cheltuieli estimat pentru derularea programului:A. prezentarea cheltuielilor potrivit clasificaţiei bugetare, astfel:1. cheltuieli de personal: plata pentru prestaţiile didactice, deplasări etc.;2. cheltuieli materiale şi prestări de servicii: pentru consumabile, obiecte de inventar, secretariat etc.;3. cheltuieli pentru investiţii: echipamente, mijloace fixe etc.;B. asigurarea concordanţei dintre bugetul de cheltuieli estimat şi activităţile din programul educaţional, avându-se în vedere resursele umane şi materiale implicate;C. aprecierea impactului programului asupra indicatorilor de sănătate, în termenii reducerii costurilor pentru asistenţa sănătăţii.XI. Declaraţie privind lipsa influentelor comerciale indezirabile din punct de vedere legal şi deontologic (stipulate în condiţiile contractuale).  +  Anexa 2 CRITERIIde selecţie a participanţilor pentru programul de formare de formatori1. Pregătire profesională: cel puţin 5 ani în domeniu (pentru medici, existenta specialitatii de cel puţin 3 ani în domeniul respectiv, atestata de adeverinta de la angajator sau de la casa de asigurări de sănătate)2. Autorizaţia de libera practica valabilă3. Recomandare scrisă pentru persoana respectiva, din partea instituţiei, organizaţiei sau asociaţiei profesionale care face propunerea către Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, de a organiza programul de formare de formatori în domeniul respectiv, însoţită de curriculum vitae4. Disponibilitatea de a lucra ca formator în programele organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, exprimată în scris5. Participarea la interviul organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, în vederea selecţiei pentru acceptarea în program.  +  Anexa 3 CRITERIILE ŞI STANDARDELEde acreditare a formatorilorI. Absolvirea programului de formare de formatori organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor MedicaliII. Demonstrarea de aptitudini de formare tehnice, intelectuale, de comunicare şi de relationare în cadrul organizării/sustinerii unei sesiuni de formareII.1. Aptitudini de formare tehnice*):1. îndeplinirea standardelor de performanţă în domeniul pentru care solicită acreditarea;2. interpretarea datelor în vederea identificarii şi analizei necesităţilor educaţionale în domeniul pentru care solicită acreditarea;3. formularea obiectivelor educaţionale în domeniul pentru care solicită acreditarea;4. selectarea şi utilizarea adecvată a tehnologiei de formare (metodele şi tehnicile de formare), a mijloacelor audiovizuale şi a materialelor auxiliare, corespunzător obiectivelor formării;1. proiectarea şi planificarea sesiunilor de formare, utilizare adecvată a timpului în susţinerea activităţilor de formare;2. aplicarea metodelor de evaluare/autoevaluare, corespunzător obiectivelor formulate, şi alcătuirea diferitelor tipuri de formulare de evaluare, corespunzător procesului formării, programului şi formatorilor;3. redactarea raportului de activităţi având următoarele componente: narativa, evaluativa şi financiară.II.2. Aptitudini de formare intelectuale*):1. analiza şi sinteza, de conceptualizare şi concretizare a modelelor dezirabile de performanţă;2. selectarea şi adaptarea conţinutului formării la nivelul de înţelegere a participanţilor;3. procesarea activităţilor formării şi sumarizarea.II.3. Aptitudini de comunicare şi de relationare*):1. aplicarea principiilor educaţiei adultului;2. aplicarea eficienta a principiilor comunicării verbale şi nonverbale în procesul de formare, abilitaţi de motivare, de reflectare, de feed-back;3. iniţierea şi menţinerea dinamicii de grup în vederea formării echipei/grupului, aplicarea principiilor de rezolvare a problemelor, inclusiv de management al conflictului, negociere;4. empatie, flexibilitate, receptivitate şi respect pentru participanţi;5. dorinţa şi capacitate de autoformare continua.------------ Notă *) Pentru reacreditare sunt valabile prevederile pct. II.1-II.3.  +  Anexa 4 CRITERIIde selecţie a formatorilor în vederea acreditării ca formatori de formatori1. Pregătire profesională: dovada participării la cel puţin 10 ateliere de formare şi cel puţin 3 ani de activitate desfăşurată în calitate de formator2. Documente referitoare la evaluarea formatorului în cadrul atelierelor efectuate3. Recomandare scrisă pentru persoana respectiva, din partea instituţiei, organizaţiei sau asociaţiei profesionale care face propunerea către Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, însoţită de curriculum vitae4. Disponibilitatea de a lucra ca formator de formatori în programele organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, exprimată în scris5. Participarea la interviul şi instruirea organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, în vederea selecţiei pentru acceptarea în program.Criterii de acreditare a formatorilor de formatori*):1. aptitudini manageriale;2. aptitudini de cercetare;3. aptitudini de proiectare a unui program educaţional, de modelare, de adaptare a curriculumului de formare la necesităţile identificate;4. aptitudini de generare a modelelor formationale alternative functionale;5. aptitudini de comunicare şi relationare identice cu cele ale formatorului, demonstrate practic în cadrul organizării/sustinerii unei sesiuni de formare.------------- Notă *) Pentru reacreditare sunt valabile criteriile 1-5.-------