LEGE Nr. 15 din 24 martie 1994privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 29 martie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Unităţile care desfăşoară activităţi economice, denumite în continuare agenţi economici, şi care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, inregistra în contabilitate şi recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat. Aceste operaţiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat.  +  Articolul 2Capitalul angajat supus amortizarii este reflectat în patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consuma treptat.  +  Articolul 3Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora; b) mijloacele fixe. Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are o valoare de intrare mai mare de 200.000 lei; b) are o durată normală de utilizare mai mare de un an. Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Prin hotărâri ale Guvernului, valoarea prevăzută la alin. 2 lit. a) din prezentul articol poate fi corectată în funcţie de evoluţia preţurilor în economie.  +  Articolul 4Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizarii: a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie; b) capacitatile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se inregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; c) investiţiile efectuate pentru descoperta, în vederea valorificării de substanţe minerale utile.  +  Articolul 5Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite, cu excepţia terenurilor cu destinaţie economică obţinute prin acte de vînzare - cumpărare, inclusiv prin despăgubiri în cazul exproprierilor.  +  Articolul 6Nu sunt considerate mijloace fixe: a) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel sau în scopul efectuării unor mici modernizări în cadrul reparaţiilor capitale; b) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi durata lor de funcţionare normală; c) construcţiile şi instalaţiile provizorii executate din fondurile de investiţii; d) animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, păsările şi coloniile de albine; e) pădurile; f) investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afară perimetrelor de exploatare, precum şi cele pentru foraj executate pentru explorari, prospecţiuni geologice şi geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate în gaz - capul unor zăcăminte de ţiţei, precum şi sondele de cercetare geologica care au pus în evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologo - tehnice şi economice obiective, nu pot fi exploatate; g) prototipurile, atât timp cît servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător; h) echipamentul de protecţie şi de lucru, inbracamintea specială, precum şi accesoriile de pat, indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare.  +  Articolul 7Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind: a) cheltuielile de constituire: taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuielile de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura legate de înfiinţarea şi dezvoltarea activităţii unităţii patrimoniale; b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare; c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substanţe minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zacamintele puse în exploatare; d) concesiuni, brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate; e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agenţii economici sau achiziţionate de la terţi.  +  Articolul 8Duratele normelor de funcţionare, precum şi clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza consultării reprezentanţilor asociaţiilor patronale constituite la nivel naţional, conform legii. La determinarea lor se va ţine seama de duratele tehnico-economice stabilite de proiectanţi şi producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale. Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai tirziu de 5 ani.  +  Capitolul 2 Calcularea amortizarii  +  Articolul 9Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare.  +  Articolul 10Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înţelege: a) valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix care a fost reevaluat în conformitate cu hotărâri ale Guvernului; b) preţul de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; c) costul de producţie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială; d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobîndite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor făcute de specialişti şi cu aprobarea adunării generale a asociaţilor la societăţile comerciale, respectiv a consiliului de administraţie la regiile autonome sau instituţii publice, ţinând seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare; e) valoarea de aport acceptată de părţi, pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinata prin expertiza.  +  Articolul 11Amortizarea mijloacelor fixe se calculează de la data punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare şi condiţiilor de utilizare ale acestora. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locatie de gestiune se calculează de către agentul economic care le are în proprietate. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locatie de gestiune de către regiile autonome care au în administraţie, potrivit legii, asemenea bunuri din domeniul public, se calculează de către acestea. Amortizarea investiţiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locatie de gestiune este în sarcina agentului economic care a efectuat investiţia. Amortizarea clădirilor şi a construcţiilor speciale ale minelor, salinelor cu extracţie în soluţie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substanţe minerale solide, a căror durata de folosire este limitată de durata rezervelor şi care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor, precum şi a investiţiilor pentru descoperta se calculează pe unitate de produs, în funcţie de rezerva exploatabila de substanţa minerala utila. Amortizarea pe unitatea de produs se recalculează: a) din cinci în cinci ani la mine, cariere, precum şi la cheltuielile de investiţii pentru descoperta; b) din zece în zece ani la saline. Recalcularea se face anual în cazul când intervin schimbări mai importante (de minimum 10%) în volumul rezervelor exploatabile.  +  Articolul 12Cheltuielile de constituire, precum şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza într-o perioadă de cel mult 5 ani.  +  Articolul 13Brevetele, licentele, know-how-ul, mărcile de fabrica, de comerţ şi de servicii şi alte drepturi de proprietate industriala şi comercială similare subscrise ca aport, achiziţionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le deţine.  +  Articolul 14Programele informatice create de agentul economic sau achiziţionate de la terţi se amortizeaza în funcţie de durata probabila de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 15Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită, în funcţie de clasele de calitate, suprafaţa, amplasare şi/sau alte criterii legale, la valoarea de achiziţie sau la valoarea aportului în natura, după caz. Valoarea terenurilor cu destinaţie economică obţinute prin acte de vînzare-cumpărare, inclusiv prin despăgubiri în cazul exproprierilor, se amortizeaza prin aplicarea unei cote de 25% din cuantumul dobinzii curente la disponibilitati băneşti de valoare egala cu preţul de achiziţie al terenurilor respective, acordată de unitatea bancară la care are deschis contul principal agentul economic.  +  Articolul 16Guvernul poate aproba, în situaţii justificate, scutiri totale sau parţiale de la calculul amortizarii, solicitate de ministere şi alte organe centrale şi locale ale administraţiei publice pentru active corporale, precum: a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcţiune, precum şi sondele de ţiţei şi gaze care nu se dau în producţie, potrivit intereselor economiei naţionale; b) mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice de interes naţional care sunt propuse a fi trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile; c) lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării contra inundaţiilor şi inlaturarii excesului de umiditate, şi anume: diguri şi canale principale, de desecare, precum şi lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de corectare a torenţilor, destinate apărării terenurilor agricole şi silvice şi obiectivelor social-economice din zona apărată, efectuate din fondurile statului; d) senalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura caii ferate, precum şi celelalte cai de comunicaţie.  +  Articolul 17În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat vor asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora, conform procedurilor legale, iar diferenţa rămasă neacoperita se include eşalonat în cheltuielile de exploatare. Durata recuperării şi anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către adunarea generală a asociaţilor la societăţile comerciale şi, respectiv, de către consiliul de administraţie la regiile autonome, fără a depăşi 5 ani.  +  Capitolul 3 Regimuri de amortizare  +  Articolul 18Amortizarea calculată conform prevederilor art. 9 se include în cheltuielile de exploatare ale agenţilor economici, în directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.  +  Articolul 19Agenţii economici sunt obligaţi sa amortizeze mijlocele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizînd unul dintre următoarele regimuri de amortizare: A. Amortizarea liniara - se realizează prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix. Amortizarea liniara se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. B. Amortizarea degresiva - consta în multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficienţii următori: a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 şi 5 ani; b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani; c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani. Aceşti coeficienţi pot fi modificati numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor. C. Amortizarea accelerata - consta în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. Amortizarile anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.  +  Articolul 20Competentele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniara sau degresiva revin adunării generale a asociaţilor la societăţile comerciale, respectiv consiliului de administraţie la regiile autonome. Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de către Ministerul Finanţelor, la propunerea adunării generale a asociaţilor la societăţile comerciale, respectiv a consiliului de administraţie la regiile autonome.  +  Articolul 21În cazurile justificate, altele decît cele prevăzute la art. 17 din prezenta lege, consiliul de administraţie, pentru regia autonomă, respectiv adunarea generală a asociaţilor, pentru societatea comercială cu capital majoritar de stat, pot aproba trecerea în conservare a mijloacelor fixe pe o perioadă de maximum un an, fără calcularea amortizarii pentru respectiva perioada. În asemenea cazuri, amortizarea anuală aferentă perioadei de conservare se va recupera din profitul net al anului în care expira durata normală de utilizare a mijlocului fix trecut în conservare. Dacă perioada de conservare se prelungeşte peste durata de un an, iar mijloacele fixe în cauza nu sunt cuprinse în programul de restructurare, agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat sunt obligaţi sa vinda mijloacele fixe respective prin licitaţie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Contabilitatea şi destinaţia amortizarii mijloacelor fixe  +  Articolul 22Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, precum şi instituţiile publice au obligaţia evidenţierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe, a amortizarii acestora şi a sumelor nete rezultate din dezmembrarea şi valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune. Sumele reprezentind amortizarea calculată pentru mijloacele fixe, precum şi cele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune, în condiţiile legii, reprezintă surse de constituire a fondului de dezvoltare. Dacă agenţii economici cu capital majoritar de stat nu au prevăzut realizarea în anul curent a unor lucrări de investiţii sau rambursarea de credite pentru investiţii, aceştia pot folosi sumele respective pentru investiţii financiare pe termen scurt sau mediu, cu obligaţia ca la finele anului sa reconstituie sumele respective.  +  Articolul 23Sumele realizate din valorificarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente şi a altor materiale provenite din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune - înainte de amortizarea lor integrală - diminuate cu cheltuielile efectuate cu demolarea, demontarea, dezmembrarea şi valorificarea acestora, se înregistrează în contabilitate în contul amortizarii mijloacelor fixe respective, în limita valorii de intrare rămasă de amortizat.  +  Capitolul 5 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe  +  Articolul 24Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se face cu aprobarea adunării generale a asociaţilor la societăţile comerciale, respectiv a consiliului de administraţie la regiile autonome.  +  Articolul 25La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe care nu au fost amortizate integral agenţii economici cu capital majoritar de stat vor proceda în conformitate cu prevederile art. 17 şi art. 24 din prezenta lege. În cazul instituţiilor publice, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare se face cu aprobarea ministerului de resort şi cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor, pe baza unor justificări temeinic argumentate.  +  Articolul 26La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând agenţilor economici unde statul deţine peste 50% din capitalul social se va urmări valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb în cadrul unităţii respective sau prin vînzare, pe bază de licitaţie publică, organizată potrivit legii.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27Valoarea rămasă de amortizat, actualizată, aferentă mijloacelor fixe cu valori unitare cuprinse între 501 şi 200.000 lei, care, potrivit prezentei legi, nu mai sunt considerate mijloace fixe, se include în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de până la 3 ani, stabilită de adunarea generală a asociaţilor, la societăţile comerciale, respectiv de consiliul de administraţie la regiile autonome.  +  Articolul 28Pentru cunoaşterea modificărilor intervenite în structura mijloacelor fixe şi a duratei medii de utilizare, agenţii economici vor raporta anual valoarea rămasă a mijloacelor fixe pe categorii, precum şi amortizarea totală a mijloacelor fixe printr-o dare de seama statistica, potrivit modelului şi normelor ce vor fi stabilite de Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 29Constituie contravenţii la normele privind calcularea şi înregistrarea amortizarii capitalului imobilizat în active corporale sau necorporale următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezentei legi, nu se încadrează în această categorie; b) calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe exceptate conform art. 5 din prezenta lege; c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decît cele stabilite conform prevederilor legale; d) înregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele decît cele stabilite conform prevederilor legale; e) modificarea, pe parcursul duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe, a duratelor şi a regimului de amortizare stabilite conform art. 8, art. 19 şi art. 20 din prezenta lege; f) nereconstituirea, până la finele anului, a sumelor rezultate din amortizare, utilizate pentru investiţii financiare conform art. 22 alin. 3 din prezenta lege.  +  Articolul 30Contravenţiile prevăzute la art. 29 din prezenta lege se sancţionează după cum urmează: a) cele de la lit. c), d) şi f), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei; b) cele de la lit. a), b) şi e), cu amendă de la 300.000 lei la 600.000 lei.  +  Articolul 31Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 32Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decît mijloacele fixe, sunt de competenţa consiliilor de administraţie ale agenţilor economici cu capital majoritar de stat. La instituţiile publice, în afară aprobării consiliului de administraţie, este necesar şi avizul Ministerului Finanţelor pentru valorile ce depăşesc 1.000 lei pe unitatea de măsura.  +  Articolul 33Guvernul va aproba clasificatia şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi. Ministerul Finanţelor va elabora, în termenul prevăzut la alin. 1, norme metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 34Prezenta lege se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1994. Pe aceeaşi dată se abroga Legea nr. 62/1968, cu modificările ulterioare, H.C.M. nr. 139/1969, Decretul nr. 49/1982, Decretul-lege nr. 50/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor în şedinţa comuna din 2 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUIDORU IOAN TARACILA-----------------