ORDONANTA nr. 9 din 7 august 1992*) (*republicată*)privind organizarea statisticii oficiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002    Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 311/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 şi a fost modificată şi completată ulterior prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 83/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, respinsă prin Legea nr. 150/2002 şi abrogată prin Legea nr. 311/2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 111/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, abrogată prin Legea nr. 311/2002 şi respinsă prin Legea nr. 330/2002;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 311/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2002.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare fundamentarii şi evaluării politicilor economice şi sociale, deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice, prognozelor şi strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale, potrivit obligaţiilor asumate de statul român, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (2) Ordonanţa privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.  +  Articolul 2 (1) Statistica oficială în România este organizată şi coordonata de Institutul Naţional de Statistica, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat. (2) Institutul Naţional de Statistica este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul pentru coordonarea activităţii de integrare europeană, numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) În subordinea Institutului Naţional de Statistica funcţionează direcţiile generale de statistica organizate la nivelul judeţelor-centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România şi direcţiile judeţene de statistica organizate la nivelul celorlalte judeţe, ca servicii publice descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi editura "Revista Română de Statistica" şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, finanţate din venituri extrabugetare. (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin servicii de statistica oficială se înţelege Institutul Naţional de Statistica, direcţiile generale de statistica, direcţiile judeţene de statistica, precum şi compartimentele statistice din cadrul Băncii Naţionale a României şi al instituţiilor şi autorităţilor publice, coordonate metodologic de Institutul Naţional de Statistica.  +  Articolul 3 (1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistica oficială, precum şi al promovării unei culturi statistice în sistemul administraţiei publice centrale şi locale, în companii şi societăţi naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, în alte unităţi cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiinţează Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, în subordinea Institutului Naţional de Statistica, finanţat din venituri extrabugetare. (2) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activităţilor de formare profesională continua prin sistemul educaţional în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative şi tehnologiei informatiei, contribuind la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice din aceste domenii. (3) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica poate elibera, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate naţionala. (4) Formarea profesională continua, prin Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, este asigurata de formatori, specialişti în domeniile prevăzute la alin. (2), din administraţia publică sau de către colaboratori din ţara ori din străinătate, remuneraţi potrivit legislaţiei în materie.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica şi a Centrului Naţional de Pregătire în Statistica se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienta. (2) Potrivit principiului autonomiei Institutul Naţional de Statistica este autorizat sa stabilească în mod impartial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, sa publice şi sa difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea ca datele şi informaţiile statistice oficiale să fie puse la dispoziţie tuturor categoriilor de utilizatori, în condiţii de egalitate, simultaneitate şi nediscriminare în privinta calităţii şi a termenelor de difuzare. (3) Potrivit principiului confidenţialităţii serviciile de statistica oficială şi personalul statistic au obligaţia sa adopte şi să asigure, pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare -, măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecti statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect, din surse administrative ori din alte surse. (4) Potrivit principiului transparenţei serviciile de statistica oficială sunt obligate să respecte şi să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor şi al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal şi la scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice, la măsurile adoptate de protecţie a datelor şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi a informaţiilor statistice. (5) Potrivit principiului relevantei serviciile de statistica oficială sunt obligate să asigure producerea de date şi informaţii statistice, conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice, stabilite în funcţie de evoluţia continua a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu. (6) Potrivit principiului proportionalitatii serviciile de statistica oficială au obligaţia să asigure corelarea dintre cantitatea de informaţii individuale ce se solicita şi cantitatea de informaţii prelucrate ce se oferă utilizatorilor. (7) Potrivit principiului deontologiei statistice serviciile de statistica oficială sunt obligate sa instituie şi să aplice criterii ştiinţifice la selectarea surselor, a metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să facă cunoscute, într-o formă larg accesibila, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate a rezultatelor. (8) Potrivit principiului raportului cost/eficienta serviciile de statistica oficială sunt obligate sa limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici la nivelul care se justifica prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile.  +  Articolul 6 (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificarilor utilizate în activitatea de statistica se înfiinţează Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza şi avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, a rapoartelor de activitate ale Institutului Naţional de Statistica şi a Programului anual de cercetări statistice. (2) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica are următoarea componenta: a) 3 reprezentanţi ai Academiei Române; b) 6 reprezentanţi ai învăţământului superior de specialitate; c) 6 reprezentanţi ai institutelor de cercetare; d) 6 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului; e) un reprezentant al Băncii Naţionale a României; f) 3 reprezentanţi ai organismelor sindicale; g) 3 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale; h) 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masa; i) 3 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale. (3) Preşedintele Institutului Naţional de Statistica este membru de drept. (4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani. (5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţa, egala cu salariul minim brut pe economie. (6) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi îşi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atribuţiilor sale. (7) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica elaborează şi aproba regulamentul propriu de funcţionare.  +  Capitolul 2 Cercetări statistice  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea datelor şi a informaţiilor necesare tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice Institutul Naţional de Statistica elaborează programe anuale de cercetări statistice la nivel naţional, pe regiuni de dezvoltare, judeţe şi alte structuri teritoriale. (2) Programul anual de cercetări statistice reprezintă cadrul elaborării, producerii şi diseminarii statisticilor oficiale în România. (3) Programul anual de cercetări statistice va acoperi datele şi informaţiile statistice necesare în vederea observarii, cuantificării şi analizei fenomenelor economice, sociale, demografice şi ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficienta. (4) Programul anual de cercetări statistice prevede obiectivul cercetării, organizatorul cercetării, categoriile de unităţi statistice incluse în cercetare, sursa datelor statistice şi formularele, datele calendaristice şi periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilităţile unităţilor statistice cercetate pentru a furniza şi a transmite datele statistice, tipul informaţiilor statistice, forma şi datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum şi costul şi sursa de finanţare.  +  Articolul 8Cercetările statistice se efectuează lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicitati, în funcţie de necesitatea informaţiilor, natura indicatorilor şi posibilităţile de organizare şi efectuare; periodicitatile se corelează cu practica statistica internationala.  +  Articolul 9 (1) Programul anual de cercetări statistice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica, se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se da publicităţii. (2) Realizarea Programului anual de cercetări statistice se finanţează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse interne sau externe.  +  Capitolul 3 Culegerea datelor statistice  +  Articolul 10Serviciile de statistica oficială sunt autorizate, în baza şi cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României.  +  Articolul 11 (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale, indiferent de forma de proprietate, instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, partide politice, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii neguvernamentale şi alte tipuri de organizaţii - sunt obligate sa furnizeze gratuit serviciilor de statistica oficială, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, datele şi informaţiile statistice, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistica în baza prezentei ordonanţe. (2) Serviciile de statistica oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unităţile respective şi la documentele de evidenta a datelor primare, respectându-se prevederile prezentei ordonanţe. (3) Pentru asigurarea calităţii datelor statistice comunicate serviciilor de statistica oficială personalul acestora are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor raportate şi corespondenta lor cu evidentele deţinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri au obligaţia sa încheie procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonanţă. (4) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica oficială datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensamintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intima pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonanţă referitoare la confidenţialitatea datelor statistice. (5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, ştiinţifice sau istorice serviciile de statistica oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în condiţii de siguranţă. (6) În exercitarea atribuţiilor şi activităţilor serviciile de statistica oficială sunt autorizate sa utilizeze agenţi statistici, în calitate de colaboratori, şi sa contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice. (7) Angajarea agenţilor statistici pentru culegerea datelor se face potrivit legii, iar cuantumul remuneraţiei brute pentru activitatea desfăşurată de aceştia se stabileşte prin ordin al preşedintelui. (8) Pentru realizarea balanţei de venituri şi cheltuieli a gospodariilor şi pentru completarea pe o perioadă determinata a formularelor tip jurnal, gospodăriile participante la ancheta bugetelor de familie şi la alte anchete similare vor fi recompensate cu o sumă bruta corespunzătoare efortului depus, stabilită prin ordin al preşedintelui. (9) Agenţii statistici angajaţi în calitate de colaboratori nu se cuprind în numărul anual de salariaţi ai Institutului Naţional de Statistica şi ai direcţiilor teritoriale de statistica.  +  Articolul 12 (1) Cercetarea fenomenelor şi proceselor economice, sociale, demografice şi de mediu se efectuează, după caz, prin recensaminte, microrecensaminte, monografii statistice, cercetări statistice selective şi prin alte anchete statistice. (2) Pentru completarea volumului de date necesare şi reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici serviciile de statistica oficială au acces la datele primare din evidentele administrative ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale (bilanţuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidenta a populaţiei şi alte forme de evidenta a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea principiului confidenţialităţii statistice. Datele confidenţiale obţinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără sa afecteze scopurile pentru care ele au fost iniţial colectate.  +  Articolul 13Cercetările statistice totale de interes naţional, regional sau la nivelul unei alte structuri teritoriale de tipul recensamantului populaţiei şi locuinţelor, al clădirilor, recensamintelor din agricultura, al întreprinderilor, patrimoniului se aproba prin hotărâre a Guvernului sau prin lege, după caz.  +  Articolul 14 (1) Pentru acoperirea nevoilor de date şi informaţii statistice ale instituţiilor administraţiei publice, Institutul Naţional de Statistica va ţine seama de cerinţele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice. (2) O cercetare statistica prevăzută în Programul anual al cercetărilor statistice va fi realizată de compartimentele statistice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice sau al Băncii Naţionale a României, dacă cercetarea statistica respectiva necesita o experienta de specialitate de care dispune compartimentul statistic în cauza sau are la dispoziţie datele culese în acest scop. (3) Instituţia care organizează o cercetare statistica potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) este obligată: a) sa transmită spre avizare metodologia cercetării statistice Institutului Naţional de Statistica; b) să aplice clasificarile statistice de interes general; c) sa furnizeze rezultatele cercetării statistice Institutului Naţional de Statistica şi, în consultare cu acesta, să le transmită organizaţiilor internaţionale.  +  Articolul 15Pentru domeniile specifice de cercetare statistica aflate în competenţa ministerelor şi a altor instituţii şi autorităţi publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învăţământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica asigurărilor sociale, statistica mediului înconjurător şi alte statistici, autorităţile respective au obligaţia de a transmite Institutului Naţional de Statistica, în scopul, forma şi la termenele specificate în Programul anual al cercetărilor statistice, datele şi informaţiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicaţiile statistice sau să fie transmise organismelor internaţionale.  +  Capitolul 4 Confidenţialitatea datelor statistice  +  Articolul 16 (1) Datele şi informaţiile statistice utilizate de serviciile de statistica oficială sunt considerate confidenţiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvaluind astfel informaţii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terta parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv. (2) Datele şi informaţiile statistice confidenţiale nu pot servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru subiectii statistici la care se referă. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresa, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 17 (1) Datele confidenţiale culese de serviciile de statistica oficială se utilizează numai în scopuri statistice. (2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în condiţiile în care identificarea directa ori indirecta a persoanelor fizice sau juridice nu este posibila.  +  Articolul 18 (1) Serviciile de statistica oficială sunt obligate sa adopte măsurile administrative, organizatorice şi tehnice privind asigurarea confidenţialităţii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informaţii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice şi a distrugerii intenţionate sau neautorizate a acestora. (2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunoştinţa de conţinutul datelor statistice, este obligat să respecte confidenţialitatea acestora. Aceasta prevedere se referă şi la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere şi procesare a datelor şi a informaţiilor statistice şi se extinde şi după încetarea activităţii personalului statistic în respectivele posturi.  +  Capitolul 5 Accesul la datele statistice  +  Articolul 19 (1) Datele şi informaţiile statistice reprezintă un bun naţional, accesibil Parlamentului, Preşedintelui României, Guvernului, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, partidelor politice, sindicatelor, organizaţiilor patronale, organizaţiilor neguvernamentale, mijloacelor de informare în masa, unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, întreprinderilor şi altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetatorilor, studenţilor şi altor categorii de populaţie, cu respectarea confidenţialităţii datelor. (2) Datele şi informaţiile statistice obţinute pe baza programelor de cercetări statistice ale serviciilor de statistica oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit, către Parlament, Preşedintele României, Guvern, ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor şi vor fi publicate în volume şi structuri cat mai largi posibil, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice şi a populaţiei.  +  Articolul 20 (1) Institutul Naţional de Statistica şi unităţile teritoriale de statistica asigura, cu plata, difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice, obţinute potrivit programelor anuale de cercetări statistice, către diferitele categorii de utilizatori, prin publicaţii pe suport de hârtie sau electronice, în condiţiile specifice ale protecţiei şi confidenţialităţii datelor şi informaţiilor statistice. Preţul va fi stabilit în scopul recuperării nivelului cheltuielilor necesare pentru editarea şi difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice solicitate, precum şi a suportului pe care acestea sunt difuzate. (2) Pe baza rezultatelor aceloraşi cercetări statistice cuprinse în programele anuale de cercetări statistice, la cererea expresă a utilizatorilor interni şi externi Institutul Naţional de Statistica şi direcţiile teritoriale de statistica pot edita publicaţii, altele decât cele cuprinse în programul cercetărilor statistice, şi pot furniza date şi informaţii statistice din bazele de date statistice, în condiţiile specifice ale respectării protecţiei şi confidenţialităţii datelor. Plata se va efectua pe baza unui tarif stabilit de Institutul Naţional de Statistica, tarif care va cuprinde şi costul prelucrării suplimentare a datelor şi informaţiilor.  +  Articolul 21 (1) Institutul Naţional de Statistica şi unităţile teritoriale de statistica sunt autorizate sa realizeze, cu plata, pe bază de contract, la cererea unor beneficiari interni sau externi, lucrări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat. Valoarea contractului va acoperi toate cheltuielile implicate de realizarea lucrărilor prevăzute în contract. (2) Sumele încasate din cercetări statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum şi cele aferente publicaţiilor statistice şi serviciilor privind furnizarea de informaţii şi date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispoziţia Institutului Naţional de Statistica şi a unităţilor teritoriale de statistica şi se gestionează în regim extrabugetar. (3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul Naţional de Statistica şi unităţile teritoriale de statistica pot efectua cheltuieli curente şi de capital; soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul 6 Obligaţii şi sancţiuni  +  Articolul 22Persoanele juridice sunt obligate sa organizeze evidenta activităţii pe care o desfăşoară, astfel încât să poată determina şi comunică serviciilor de statistica oficială datele, în forma şi la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanţe.  +  Articolul 23 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) refuzul sau întârzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate, potrivit programului de cercetări statistice aprobat; b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistica oficială documentele şi evidentele necesare verificării datelor statistice; c) comunicarea de date eronate sau incomplete; d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistica oficială; e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistica oficială a dispoziţiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidenţial al datelor şi informaţiilor statistice individuale, potrivit principiului confidenţialităţii şi reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonanţă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistica oficială anume împuternicit pentru aceasta. (4) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24Încălcarea cu vinovăţie a prevederilor prezentei ordonanţe de către personalul serviciilor de statistica oficială atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 25Salariaţii serviciilor de statistica oficială şi agenţii statistici folosiţi la efectuarea de recensaminte şi alte cercetări statistice se bucura, pe tot timpul îndeplinirii acestei activităţi, de protecţia legii, fiind socotiţi ca indeplinind o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.  +  Articolul 26Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 152/1970, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-----------