DECRET nr. 76 din 15 iulie 1975privind unele măsuri referitoare la desfacerea băuturilor alcoolice prin unităţile comerţului socialist
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 15 iulie 1975    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Desfacerea băuturilor alcoolice de către unităţile comerciale şi de alimentaţie publică se va face în condiţiile stabilite prin prezentul decret.  +  Articolul 2Desfacerea băuturilor alcoolice de orice fel se poate face numai în următoarele categorii de unităţi: a) unităţi comerciale pentru desfacerea produselor alimentare, care vînd băuturi imbuteliate numai pentru consum la domiciliu, fără a fi permis consumul în local; b) unităţi comerciale specializate în vînzarea băuturilor, în care se vînd băuturi imbuteliate şi neimbuteliate numai pentru consum la domiciliu, fără a fi permis consumul în local; c) unităţi de alimentaţie publică, în care este permis consumul băuturilor alcoolice în local: restaurante, baruri, bodegi, bufete, birturi, berarii şi alte unităţi similare, care au fost autorizate de organele competente, potrivit prevederilor prezentului decret; d) unităţi sau puncte de alimentaţie publică organizate cu prilejul unor tîrguri, serbari cimpenesti şi alte asemenea manifestări ocazionale, potrivit aprobării date de comitetele sau, după caz, birourile executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti sau comunale.  +  Articolul 3Unităţile comerciale specializate în vînzarea băuturilor alcoolice, precum şi unităţile de alimentaţie publică în care este permis consumul în local al băuturilor alcoolice pot funcţiona numai cu autorizaţia emisă de direcţiile comerciale judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu avizul organelor judeţene de militie sau, după caz, al municipiului Bucureşti.În apropierea fabricilor, uzinelor, santierelor, instituţiilor de învăţămînt de orice fel, a internatelor şi căminelor acestora nu se vor amplasa baruri, bodegi, bufete, berarii şi alte unităţi similare în care se consuma băuturi alcoolice.  +  Articolul 4Se interzice vînzarea şi consumul de băuturi alcoolice de orice fel: a) în timpul manifestărilor culturale şi reuniunilor tovarasesti ale tineretului, ce au loc în instituţiile de învăţămînt, în casele de cultura, cluburi, cămine culturale sau alte asemenea aşezăminte, precum şi la manifestatiile sportive; b) în cofetarii; c) în unităţi de vînzare a legumelor şi fructelor; d) în bufete, cantine, cantine-restaurant şi orice alte asemenea unităţi de alimentaţie publică organizate în incinta instituţiilor, a întreprinderilor, organizaţiilor economice ori a altor unităţi similare; e) la staţiile de alimentare cu benzina.  +  Articolul 5Servirea băuturilor alcoolice în unităţile de alimentaţie publică înainte de orele 10 dimineata este interzisă.  +  Articolul 6Se interzice servirea minorilor cu băuturi alcoolice în unităţile de alimentaţie publică.Se interzice, de asemenea, servirea în unităţile de alimentaţie publică de băuturi alcoolice în cantităţi de natura a provoca starea de ebrietate a consumatorilor, precum şi servirea persoanelor aflate într-o astfel de stare.  +  Articolul 7Reclama comercială publicitara îndreptată spre stimularea consumului de băuturi alcoolice de orice fel este interzisă.  +  Articolul 8Ministerul Comerţului Interior, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor întocmi un program de dezvoltare şi reprofilare a reţelei de alimentaţie publică, avînd în vedere necesitatea diversificării tipurilor şi creşterea numărului de unităţi cu profil culinar, pentru desfacerea produselor lactate, de simigerie, patiserie, unităţi-pensiune, unităţi de tip gospodina şi altele similare, precum şi amplasarea acestora în apropierea fabricilor, uzinelor, a instituţiilor de învăţămînt de orice fel.  +  Articolul 9Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Comerţului Interior, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor elabora un program pentru sporirea şi diversificarea producţiei şi desfacerii de băuturi răcoritoare, sucuri din fructe şi legume, nectaruri, siropuri, ape minerale, lapte şi altele similare, pentru a asigura o aprovizionare corespunzătoare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică.De asemenea, organele menţionate la alin. 1 vor întocmi programe de valorificare, cu prioritate, a fructelor, în stare proaspăta, deshidratate ori industrializate, urmînd ca la producerea băuturilor alcoolice distilate să fie utilizate fructele care nu pot fi valorificate în modul arătat.Comitetul de Stat al Planificarii împreună cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, pe baza necesarului fundamentat de titularii de plan, vor asigura mijloacele tehnico-materiale necesare pentru sporirea producţiei de băuturi nealcoolice de orice fel.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va reexamina indicatorii de plan la băuturile cu concentraţie alcoolică ridicată, în vederea reducerii producţiei acestora. De asemenea, Ministerul Comerţului Interior va lua măsuri pentru reducerea desfacerii prin reţeaua comercială a acestor băuturi.  +  Articolul 11Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi titularii de plan vor face propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 12Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5000 la 30000 lei nerespectarea prevederilor art. 4 şi 5 din prezentul decret.Constituie, de asemenea, contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 10000 lei nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 1 şi art. 6 din prezentul decret.  +  Articolul 13Persoanele găsite în stare de ebrietate evidenta pe străzi, în parcuri ori în alte locuri publice vor fi sancţionate cu amendă contravenţională de la 500 la 2000 lei.În cazul în care agentul constatator al contravenţiei apreciază ca persoanele prevăzute în alin. 1 au nevoie de îngrijiri medicale va lua, de urgenta, măsuri pentru internarea acestora într-o unitate sanitară. Pe lîngă plata amenzii, contravenienţii vor suporta integral costul ingrijirilor medicale acordate.  +  Articolul 14Sancţiunile prevăzute de art. 12 se aplică personalului din unităţile comerciale şi de alimentaţie publică, vinovat de nerespectarea prevederilor legale.Constatarea şi aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute în prezentul decret se fac de către ofiţerii sau subofiterii de militie, iar în cazul contravenţiilor prevăzute de art. 12, şi de către organele Inspecţiei comerciale de stat.În măsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute de art. 12 şi 13 le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 15Organele de militie sînt obligate sa intervină şi sa sprijine personalul din unităţile comerciale şi de alimentaţie publică, în limita competentelor ce le revin potrivit legii, pentru asigurarea respectării dispoziţiilor prezentului decret.-------------------------------