ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 10 octombrie 2002pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societăţile comerciale din portofoliul propriu, implementeaza strategiile sectoriale de dezvoltare şi restructurare pentru societăţile comerciale din sectoarele respective, indiferent de structura capitalului social, şi monitorizează eficienta economică a acestora."2. După litera e) a alineatului (2) al articolului 2 se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) punerea în aplicare, urmărirea şi controlul realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare şi restructurare, indiferent de structura capitalului social al societăţilor comerciale monitorizate."3. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Obligaţiile societăţilor comerciale, indiferent de structura capitalului social, referitoare la implementarea strategiilor sectoriale de dezvoltare şi restructurare, precum şi monitorizarea acestora vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului."4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Conducerea operativă şi coordonarea întregii activităţi a Autorităţii pentru Privatizare sunt asigurate de un preşedinte - membru al Guvernului, 6 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat numiţi de primul-ministru la propunerea preşedintelui, precum şi de un secretar general numit în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii pentru Privatizare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 131.-------------