ORDONANTA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicată*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 17 octombrie 2002    ────────────── Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000, şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 437/2002.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Profesia de consilier în proprietate industriala este libera şi independenta, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Activitatea de consilier în proprietate industriala consta în acordarea de asistenţa de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi, în procedurile reglementate. (3) Domeniul proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile de comerţ şi de serviciu, numele comerciale, indicaţiile de provenienţă, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum şi combaterea concurentei neloiale.  +  Articolul 2Consilierul în proprietate industriala este persoana fizica atestata în condiţiile prezentei ordonanţe şi înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala.  +  Articolul 3În scopul reprezentării şi ocrotirii la nivel naţional şi internaţional a intereselor consilierilor în proprietate industriala se înfiinţează Camera Naţionala a Consilierilor în Proprietate Industriala din România, denumita în continuare Camera.  +  Articolul 4Profesia de consilier în proprietate industriala poate fi practicată numai de persoana fizica înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care este membra a Camerei.  +  Capitolul 2 Dobândirea calităţii de consilier în proprietate industriala  +  Articolul 5Calitatea de consilier în proprietate industriala poate fi dobandita, în urma promovării unui examen susţinut în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile specificate de prezenta ordonanţă, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a) are cetăţenie română; b) are domiciliul sau sediul social în România; c) are deplina capacitate de exerciţiu; d) are studii superioare tehnice, ştiinţifice sau juridice; e) are o practica de cel puţin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de baza şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii industriale. Cele doua perioade pot fi suprapuse total sau parţial; f) nu a fost condamnata definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemna de a fi consilier în proprietate industriala.  +  Articolul 6În cazul specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci o perioadă de cel puţin 5 ani, precum şi al cadrelor didactice care fac dovada ca au predat disciplina proprietăţii industriale în facultăţi de drept acreditate sau autorizate cel puţin 5 ani înainte de dobândirea calităţii de consilier în proprietate industriala, nu este necesară susţinerea examenului pentru domeniul de proprietate industriala în care şi-au desfăşurat activitatea.  +  Articolul 7 (1) Examenul pentru atestarea în profesia de consilier în proprietate industriala se desfăşoară pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industriala: a) brevete de invenţie; b) mărci şi indicaţii geografice; c) desene şi modele industriale; d) topografii de circuite integrate. (2) Condiţiile privind organizarea şi promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instrucţiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la propunerea preşedintelui Camerei.  +  Capitolul 3 Înscrierea în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala  +  Articolul 8Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este depozitarul Registrului naţional al consilierilor în proprietate industriala.  +  Articolul 9 (1) În vederea dobândirii calităţii de consilier în proprietate industriala Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează examenul de atestare care se susţine în faţa unei comisii a carei componenta nominală se stabileşte prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (2) Comisia este formată din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industriala pentru care se organizează examenul. (3) Componenta comisiei este următoarea: a) preşedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu atribuţii în domeniul protecţiei proprietăţii industriale; b) membri, care sunt persoane cu pregătire tehnica şi/sau juridică şi au experienta în domeniul proprietăţii industriale: specialişti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cadre didactice din învăţământul superior care au predat dreptul proprietăţii industriale: precum şi un membru al Camerei, consilier în proprietate industriala, propus de preşedintele Camerei.  +  Articolul 10Rezultatele examenului pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare şi sunt reanalizate de o comisie constituită în acest scop, al carei preşedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau împuternicitul acestuia.  +  Articolul 11Deciziile comisiei prevăzute la art. 10, de admitere sau de respingere a contestaţiei, se comunică în scris candidatului în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 12Înscrierea consilierilor atestaţi în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala se face de drept, nominal, şi trebuie să fie însoţită de menţionarea profesiei de baza, conform diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, a domeniului de proprietate industriala în care au fost atestaţi, respectiv: invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, precum şi a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.  +  Articolul 13Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala listele cuprinzând consilierii în proprietate industriala înregistraţi în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de către aceasta.  +  Capitolul 4 Drepturile şi îndatoririle consilierilor în proprietate industriala  +  Articolul 14 (1) Consilierul în proprietate industriala cu libera practica, înscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care este membru al Camerei, are dreptul sa asiste şi sa reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi orice persoană fizica şi juridică română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare însuşite în scris de ambele părţi. (2) Consilierul în proprietate industriala, salariat specializat înscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care este membru al Camerei, are dreptul sa asiste şi sa reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.  +  Articolul 15Consilierul în proprietate industriala cu libera practica îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract şi are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului sau.  +  Articolul 16Consilierul în proprietate industriala este obligat sa nu divulge datele şi informaţiile primite de la clientul sau sau referitoare la acesta decât în limitele mandatului şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Consilierul în proprietate industriala este obligat sa acţioneze cu buna-credinţa şi probitate profesională şi numai în limitele mandatului.  +  Articolul 18Consilierul în proprietate industriala, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesională compatibile cu profesia sa.  +  Capitolul 5 Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala  +  Articolul 19 (1) Consilierii în proprietate industriala cu libera practica îşi desfăşoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăţi civile profesionale persoane juridice sau în societăţi comerciale având ca unic obiect activităţile în domeniul proprietăţii industriale. (2) Societatea civilă profesională se poate constitui din 2 sau mai mulţi consilieri în proprietate industriala, atestaţi. În societatea civilă profesională respectiva îşi pot exercita profesia consilieri în proprietate industriala, experţi sau alţi specialişti, colaboratori sau salariaţi. Societatea civilă profesională şi consilierii în proprietate industriala care profeseaza în cadrul acesteia nu pot acorda asistenţa persoanelor cu interese contrare. (3) Consilierul în proprietate industriala îşi poate exercita profesia şi ca salariat specializat în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în cadrul unei unităţi sau societăţi comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industriala.  +  Articolul 20Consilierii în proprietate industriala, salariaţi specializaţi în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, îşi vor exercita profesia pentru unităţile sau societăţile comerciale la care sunt încadraţi şi nominalizaţi în statele de funcţii, în limitele de competenţa atribuite funcţiei respective.  +  Articolul 21Consilierul în proprietate industriala nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare în aceeaşi speta sau în spete conexe şi nu poate acţiona împotriva unui mandant căruia i-a acordat consultanţa în legătură cu speta respectiva.  +  Articolul 22 (1) Consilierul în proprietate industriala, membru al Camerei, nu-şi poate exercita profesia de consilier în proprietate industriala atât timp cat este salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (2) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi-a desfăşurat activitatea în unul dintre următoarele domenii ale proprietăţii industriale: mărci, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obţinere a protecţiei în domeniile menţionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, după ce salariatul şi-a încetat activitatea în cadrul instituţiei. (3) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi-a desfăşurat activitatea în domeniul brevetelor de invenţie, atunci prevederile alin. (2) se aplică în mod similar, dacă inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt în domeniul tehnic de baza în care fostul salariat şi-a desfăşurat activitatea.  +  Articolul 23Consilierul în proprietate industriala, care îşi retrage serviciile în termen de 3 zile lucrătoare de la împuternicirea sa de către client prin procura, va informa clientul în legătură cu aceasta, va lua măsurile necesare care să permită clientului sa evite să fie prejudiciat şi va informa Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Camera despre aceasta.  +  Articolul 24Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala este incompatibilă cu: a) ocupaţii care lezeaza demnitatea, bunele moravuri şi independenta profesiei de consilier în proprietate industriala; b) desfăşurarea de activităţi care generează concurenta neloială; c) exercitarea nemijlocită de acte de comerţ în domeniul proprietăţii industriale; d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Capitolul 6 Reprezentarea  +  Articolul 25 (1) Reprezentarea solicitanţilor, a titularilor de drepturi de proprietate industriala sau a persoanelor interesate în toate procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către consilierul în proprietate industriala se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare. (2) În cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci un exemplar al acesteia, cu condiţia ca mandatarul sa indice în fiecare cerere procura în baza căreia acţionează. (3) În procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci consilierul în proprietate industriala nu poate reprezenta un client decât pentru domeniul de proprietate industriala în care a fost atestat. (4) În cazul reprezentării, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protecţiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care să conţină menţiuni exprese cu privire la aceste acte.  +  Articolul 26 (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor şi, după caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat şi de un avocat sau consilier juridic. (2) Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a solicitanţilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industriala este condiţionată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.  +  Capitolul 7 Suspendarea şi încetarea exercitării profesiei de consilier în proprietate industriala  +  Articolul 27Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala se suspenda: a) în caz de incompatibilitate; b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a cotizatiei faţă de Camera timp de un an calendaristic; c) pe perioada interdicţiei exercitării dreptului de a profesa, dispusă prin sancţiune disciplinară menţinută prin efectul unei hotărâri judecătoreşti.  +  Articolul 28Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala încetează: a) prin renunţarea scrisă la exercitarea profesiei, depusa la Camera; b) în cazul pierderii sau renunţării la cetăţenia română; c) în cazul în care nu mai are domiciliul în România; d) dacă împotriva consilierului în proprietate industriala s-a luat măsura interdicţiei definitive a dreptului de a profesa; e) în cazul în care nu mai are capacitate de exerciţiu; f) în cazul în care consilierul în proprietate industriala a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industriala; g) prin deces.  +  Capitolul 8 Răspunderea disciplinară  +  Articolul 29Sancţiunile disciplinare care se aplică consilierilor în proprietate industriala sunt: a) mustrare; b) avertisment; c) interdicţia exercitării dreptului de a profesa pe o perioadă de 3-12 luni; d) interdicţia definitivă a exercitării dreptului de a profesa.  +  Articolul 30Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 29 lit. a)-d) se aplică de o comisie de disciplina care funcţionează în cadrul Camerei. Procedura soluţionării sesizarilor cu privire la încălcări ale Codului deontologiei profesionale şi ale obligaţiilor profesionale este prevăzută în statutul Camerei.  +  Articolul 31 (1) Comisia de disciplina a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un preşedinte şi un secretar. (2) Nici unul dintre membrii comisiei de disciplina nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei. (3) Hotărârile comisiei de disciplina se iau cu votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 32 (1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplina a Camerei prin care s-a aplicat o sancţiune prevăzută la art. 29 lit. c) şi d) se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească competenţa, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. (2) Competenţa de judecată aparţine instanţei de contencios administrativ. Procedura prealabilă nu este obligatorie. (3) Hotărârile comisiei de disciplina a Camerei împotriva cărora nu s-au formulat contestaţiile respective în termenul prevăzut la alin. (1) se vor comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci imediat după scurgerea acestor termene. (4) Hotărârile instanţelor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-au aplicat sancţiuni membrilor Camerei se comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru a fi menţionate în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.  +  Capitolul 9 Organizarea şi funcţionarea Camerei  +  Articolul 33 (1) Camera este o organizaţie profesională, neguvernamentala, care îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare şi fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ai carei membri sunt consilieri în proprietate industriala, persoane fizice. (2) Camera are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Activitatea Camerei este finanţată din taxele de înscriere, cotizaţiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinţe, activităţi editoriale specifice, precum şi din donaţii, sponsorizări sau din alte surse.  +  Articolul 34Consilierul în proprietate industriala are dreptul sa devină, la cererea sa, membru al Camerei.  +  Articolul 35Camera are următoarele atribuţii: a) asigura exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, în condiţiile respectării deontologiei; b) gestionează şi transmite lunar Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci evidenta membrilor săi, cu menţionarea, după caz, a societăţii comerciale sau a unităţii la care aceştia îşi desfăşoară activitatea; c) asigura apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi; d) contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietăţii industriale; e) asigura respectarea Codului deontologiei profesionale de către membrii săi; f) colaborează pe linie naţionala şi internationala cu organisme de profil.  +  Articolul 36 (1) Organele de conducere ale Camerei sunt: a) conferinţa; b) consiliul de conducere; c) preşedintele Camerei. (2) Persoanele alese în consiliul de conducere şi preşedintele Camerei sunt reeligibile, fără a putea exercita mai mult de doua mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.  +  Articolul 37 (1) Conferinţa este formată din totalitatea membrilor Camerei şi are următoarele atribuţii: a) adopta şi modifica Statutul Camerei şi Codul deontologiei profesionale; b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei; c) alege şi revoca preşedintele şi vicepreşedintele Camerei; d) alege şi revoca membrii consiliului de conducere al Camerei; e) alege membrii comisiilor de specialitate şi ai comisiei de disciplina din cadrul Camerei; f) adopta şi modifica regulamentul de funcţionare a Camerei; g) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul Camerei. (2) Conferinţa este legal constituită la prima convocare în prezenta majorităţii absolute a membrilor Camerei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. (3) Dacă la prima convocare condiţia de prezenta nu este îndeplinită, următoarea conferinţa este legal constituită în prezenta unei treimi din numărul membrilor Camerei şi poate adopta hotărâri.  +  Articolul 38 (1) Activitatea curenta a Camerei este condusă de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri şi adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi. (2) Consiliul de conducere al Camerei stabileşte nivelul onorariilor minimale care urmează a fi percepute pentru serviciile prestate de consilierii în proprietate industriala.  +  Articolul 39Modul de convocare, organizare şi desfăşurare a reuniunilor, competenţa forurilor de conducere, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate şi a comisiei de disciplina ale Camerei, drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei vor fi stabilite în statutul Camerei.  +  Articolul 40Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii: a) reprezintă Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate; b) încheie convenţii şi contracte în numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere; c) este preşedintele consiliului de conducere; d) convoacă şi conduce şedinţele consiliului de conducere; e) ordonanţează cheltuielile Camerei; f) alte atribuţii stabilite de conferinţa.  +  Articolul 41În cazul în care preşedintele este în imposibilitatea temporară de a-şi exercită atribuţiile, vicepreşedintele preia atribuţiile sale pe această perioadă.  +  Capitolul 10 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Persoanele fizice care au dobândit calitatea de consilier în proprietate industriala anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor fi înscrise de drept în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala.  +  Articolul 43La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe punctele (4)-(12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum şi orice dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 44În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Camera va elabora Codul deontologiei profesionale şi va solicita autorităţii în drept includerea în clasificarea activităţilor din economia naţionala a activităţii de protecţie a proprietăţii industriale.  +  Articolul 45Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va elabora instrucţiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 437/2002, care nu este incorporat în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 437/2002.Menţionăm ca trimiterile din cuprinsul acestui articol se referă la textele din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000."Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va modifica corespunzător instrucţiunile privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."────────────────