ORDIN nr. 1.219 din 29 august 2002privind certificarea unor categorii de tehnica aeronautica şi autorizarea Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 15 octombrie 2002    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 284/2002 pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unor competente în domeniul certificării tehnicii de aviatie, înmatriculării şi identificarii aeronavelor civile, precum şi al atestării personalului aeronautic civil,în temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (2) şi al art. 74 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, al art. 4 pct. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.15, 4.16 şi 4.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, al art. 3 lit. c), j), k), l) şi r) din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Aeronavele ultrausoare, definite în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pot efectua zboruri în spaţiul aerian naţional, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, fără a deţine certificate de tip şi navigabilitate şi fără a fi înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.  +  Articolul 2 (1) Pentru a fi admisă la zbor, o aeronava ultrausoara motorizata sau nemotorizata trebuie să posede un certificat de identificare. (2) În funcţie de clasa aeronavei şi de categoriile de zboruri efectuate, o aeronava ultrausoara motorizata trebuie să posede, pe lângă certificatul de identificare, şi o autorizaţie de zbor în termen de valabilitate.  +  Articolul 3 (1) Utilizarea aeronavelor ultrausoare prevăzute la art. 1 este limitată la efectuarea zborurilor în interes propriu, particulare şi sportive, asa cum sunt definite acestea la art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, precum şi a zborurilor de instruire, cu respectarea reglementărilor aeronautice şi a legislaţiei specifice în vigoare. (2) Pentru orice alte categorii de zboruri, în afară celor prevăzute la alin. (1), operatorul aeronavei trebuie să deţină autorizaţiile şi/sau certificatele specifice, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. (3) Întreaga responsabilitate, precum şi asumarea tuturor riscurilor legate de întreţinerea şi zborul cu aceste categorii de aeronave revin persoanelor fizice angajate în astfel de zboruri.  +  Articolul 4 (1) Certificatele de identificare şi autorizaţiile de zbor prevăzute la art. 2 se eliberează de către Aeroclubul României, în numele Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română". (2) Activităţile de certificare şi autorizare a aeronavelor ultrausoare se efectuează sub supravegherea şi controlul Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română". (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi elaborate de Aeroclubul României şi aprobate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" normele procedurale şi tehnice de emitere a autorizaţiilor de zbor şi a certificatelor de identificare prevăzute la art. 2. Până la aprobarea acestor norme se vor utiliza procedurile actuale aplicate de Aeroclubul României. (4) În cazul constatării nerespectării normelor procedurale şi tehnice prevăzute la alin. (3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" poate decide suspendarea desfăşurării de către Aeroclubul României a activităţilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 5 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi elaborate de Aeroclubul României şi aprobate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" normele procedurale şi tehnice de emitere a certificatelor de navigabilitate a autorizaţiilor de zbor, precum şi procedurile de certificare/autorizare de funcţionare pentru următoarele categorii de tehnica aeronautica: aerostate, planoare şi motoplanoare, aparate de lansare la zbor, turnuri de parasutism şi parasute. Până la aprobarea acestor norme şi proceduri se vor utiliza procedurile actuale aplicate de Aeroclubul României. (2) Normele şi procedurile prevăzute la alin. (1) vor fi aplicate de Aeroclubul României, în numele Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", sub supravegherea şi controlul acestei regii. (3) În cazul constatării nerespectării normelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" poate decide suspendarea desfăşurării de către Aeroclubul României a activităţilor de certificare/autorizare a categoriilor de tehnica aeronautica prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6Se autorizeaza Aeroclubul României în vederea atestării, în numele Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", a următoarelor categorii de personal aeronautic civil navigant: a) personal care desfăşoară activităţi de sport aeronautic; b) personal care utilizează una dintre categoriile de aeronave ultrausoare definite în anexa la prezentul ordin, pentru efectuarea zborurilor în interes propriu, particulare şi sportive, precum şi a oricăror alte categorii de zboruri pentru care exista autorizaţiile specifice necesare, conform reglementărilor în vigoare; c) parasutisti.  +  Articolul 7 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin Aeroclubul României va elabora şi va supune spre avizare Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" şi spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei reglementările aeronautice aplicabile pentru atestarea categoriilor de personal aeronautic civil prevăzute la art. 6. (2) Până la intrarea în vigoare a reglementărilor aeronautice prevăzute la alin. (1), atestarea categoriilor de personal aeronautic civil prevăzute la art. 6 se va efectua de Aeroclubul României în baza "Metodologiei de licentiere a personalului aeronavigant al Aeroclubului României", editia 1996.  +  Articolul 8 (1) Activităţile de atestare a categoriilor de personal aeronautic civil prevăzute la art. 6 se efectuează sub supravegherea şi controlul Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română". (2) În cazul constatării nerespectării reglementărilor aeronautice aplicabile prevăzute la art. 7, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei suspendarea autorizării acordate Aeroclubului României conform art. 6.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin Aeroclubul României va prezenta Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, spre aprobare, tarifele aplicate pentru atestarea categoriilor de personal aeronautic civil prevăzute la art. 6.  +  Articolul 10Normele procedurale şi tehnice prevăzute la art. 4 şi 5, precum şi reglementările aeronautice prevăzute la art. 7 se pun la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, de către Aeroclubul României.  +  Articolul 11 (1) Direcţia generală de servicii transport aerian şi aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va supraveghea modul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din prezentul ordin. (2) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" şi Aeroclubul României vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Tudor Florescu,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 1.219.  +  Anexa 1 AERONAVE ULTRAUSOARE- Definiţii -1. Aeronavele ultrausoare motorizate (denumite prescurtat ULM)1.1. Aeronavele ultrausoare motorizate sunt: avioanele ultrausoare, motodeltaplanele, motoparapantele, elicopterele ultrausoare, autogirele ultrausoare şi dirijabilele ultrausoare.1.2. Cu excepţia dirijabilelor ultrausoare, aeronavele ultrausoare motorizate sunt definite după cum urmează:1.2.1. Aeronavele ultrausoare motorizate primare Aeronavele ultrausoare motorizate primare sunt definite ca fiind una dintre următoarele variante: a) o aeronava cu un singur loc, care are o masa maxima echipata şi pregatita pentru zbor nu mai mare de 165 kg şi o suprafaţa a aripii (numai pentru avioane ultrausoare şi motodeltaplane) nu mai mica de 10 mp; b) o aeronava cu doua locuri, care are o masa maxima echipata şi pregatita pentru zbor nu mai mare de 195 kg, o suprafaţa a aripii (numai pentru avioane ultrausoare şi motodeltaplane) nu mai mica de 10 mp şi o încărcare nu mai mare de 25 kg/mp.Notă:Masa maxima echipata şi pregatita pentru zbor a aeronavei include orice echipament, instrumente, carburant şi lubrifiant, dar nu include flotoarele a căror masă maxima per flotor nu este mai mare de 35 kg, nu include masa oricărei parasute balistice instalate şi nu include ocupantii.Încărcarea aripii va fi calculată prin însumarea masei maxime, echipata şi pregatita pentru zbor, a aeronavei şi a 80 kg per ocupant; c) o aeronava care nu are mai mult de doua locuri, cu sau fără flotoare şi parasute balistice, proiectata şi construită pentru a avea o masa maxima la decolare de 550 kg şi o viteză limita în configuraţia de aterizare nu mai mare de 72 km/h.1.2.2. Aeronavele ultrausoare motorizate avansate (avioane şi motodeltaplane)Aeronavele ultrausoare motorizate avansate sunt aeronavele care: a) sunt propulsate de elice; b) sunt proiectate sa transporte maximum doua persoane, inclusiv pilotul; c) au o masa maxima la decolare de:1. în cazul aeronavelor care decoleaza şi aterizeaza pe uscat:(i) 285 kg pentru aeronavele cu un singur loc; sau(îi) 480 kg pentru aeronavele cu doua locuri; sau2. în cazul aeronavelor cu flotoare, o masa suplimentară admisă de:(i) 35 kg pentru aeronavele cu un singur loc; sau(îi) 70 kg pentru aeronavele cu doua locuri; şi d) viteza limita în configuraţia de aterizare nu mai mare de 72 km/h; şi e) sunt limitate la manevre neacrobatice. Manevrele neacrobatice includ:1. orice manevră aferentă zborului normal;2. angajari şi vrii (dacă vria este aprobată pentru tipul respectiv de aeronava);3. opturi lente, sandele; şi4. viraje strânse, în care unghiul de inclinare laterala nu este mai mare de 60°.1.3. Dirijabilele ultrausoareDirijabilele ultrausoare sunt dirijabilele la care: a) pentru dirijabilele cu un singur loc, puterea maxima continua nu este mai mare de 60 kW; b) pentru dirijabilele cu doua locuri, inclusiv pilotul, puterea maxima continua nu este mai mare de 80 kW, iar volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 mc sau 2.000 mc pentru anvelopa cu aer cald.2. Aeronavele ultrausoare nemotorizate2.1. Aeronavele ultrausoare nemotorizate sunt planoarele ultrausoare şi baloanele ultrausoare.2.2. Planoarele ultrausoare (denumite prescurtat PUU)Planoarele ultrausoare sunt: deltaplanele, parapantele, planoarele ultrausoare (formula clasica) şi giroplanoarele.Acestea pot fi lansate de pe picioare sau cu ajutorul trenului de aterizare, de pe uscat şi/sau de pe apa şi pot avea maximum doua locuri (inclusiv pilotul).În cazul planoarelor ultrausoare lansate cu ajutorul trenului de aterizare, încărcarea aripii nu va depăşi 25 kg/mp, iar masa maxima la decolare va fi mai mica de 450 kg pentru cele cu doua locuri şi de 300 kg pentru cele cu un loc.2.3. Baloanele ultrausoare Sunt baloanele cu maximum doua locuri, inclusiv pilotul, la care volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 mc sau 2.000 mc pentru anvelopa cu aer cald.-------------