ORDONANTA Nr. 12 din 14 ianuarie 1994pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 25 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. n) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează: 1. Alineatul 2 al articolului 7 va avea următorul cuprins: "Pentru contravenţiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului României se pot prevedea amenzi între 50.000 şi 1.000.000 lei." 2. Articolul 31 va avea următorul cuprins: "ART. 31. - Împotriva actului de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Partea vătămată poate face plîngere numai în ceea ce priveşte despăgubirea stabilită pe bază de tarif, iar cel căruia îi aparţin lucrurile confiscate, altul decît contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării. Plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. Plîngerea suspenda executarea. Plîngerea persoanelor prevăzute la alin. 2 suspenda executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau măsura confiscării." 3. Articolul 37 va avea următorul cuprins: "ART. 37. - Plîngerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei competente, care citeaza pe cel care a făcut plîngerea, organul care a aplicat sancţiunea, precum şi orice altă persoană în măsura să contribuie la rezolvarea justa a cauzei." 4. Articolul 38 va avea următorul cuprins: "ART. 38. - Judecătoria care soluţionează plîngerea, după ce constata ca aceasta a fost introdusă în termen, asculta pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite pe bază de tarif, precum şi asupra măsurii confiscării. Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plîngerea este definitivă şi executorie."  +  Articolul 2Articolele 32, 33, 34 şi 35 din Legea nr. 32/1968 se abroga.  +  Articolul 3Plingerile împotriva actelor de stabilire şi de sancţionare a contravenţiilor aflate în curs de soluţionare la alte organe decît instanţele judecătoreşti vor fi trimise la judecătoria competenţa. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul justiţiei,Petre Ninosu-------