NORMA nr. 18 din 4 octombrie 2002privind registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 11 octombrie 2002    Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 şi ale art. 87 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 27, 97, 164 şi 282 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1Băncile persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine, denumite în continuare bănci, care au fost autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, se înmatriculează în registrul bancar.Organizaţiile cooperatiste de credit care au fost autorizate sa funcţioneze de către Banca Naţionala a României se înmatriculează în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit.  +  Articolul 2Registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit se ţin de Banca Naţionala a României în sistem computerizat.Registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi permanent accesibile publicului la sediul central al Băncii Naţionale a României - Direcţia secretariat şi la sucursalele acesteia, precum şi pe site-ul Internet al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 3Registrul bancar cuprinde următoarele rubrici: a) numărul şi data înmatriculării în registrul bancar; b) denumirea băncii, însoţită de forma juridică sau, după caz, de menţiunea "sucursala"; c) adresa sediului social; d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice; e) numărul de ordine în registrul comerţului; f) data autorizării funcţionarii de către Banca Naţionala a României; g) seria, numărul şi data autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României; h) data radierii înregistrării din registrul bancar (pentru secţiunea B); i) observaţii.La rubrica "Observaţii" se vor menţiona situaţiile de administrare specială, retragere a autorizaţiei, reorganizare, lichidare, faliment al băncii, fuziune, schimbarea denumirii, precum şi alte situaţii similare.  +  Articolul 4Registrul organizaţiilor cooperatiste de credit cuprinde următoarele rubrici: a) numărul şi data înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit; b) firma organizaţiei cooperatiste de credit; c) adresa sediului social; d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice; e) numărul de ordine în registrul comerţului; f) data autorizării funcţionarii de către Banca Naţionala a României; g) seria, numărul şi data autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României; h) firma casei centrale la care este afiliată, în cazul cooperativelor de credit; i) data radierii înregistrării din registrul organizaţiilor cooperatiste de credit (pentru secţiunea B); j) observaţii.La rubrica "Observaţii" se vor menţiona situaţiile de administrare specială, retragere a autorizaţiei, lichidare, faliment, schimbare a firmei, precum şi alte situaţii similare.  +  Articolul 5Înmatricularea băncilor în registrul bancar şi a organizaţiilor cooperatiste de credit în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit se face în ordinea cronologică a autorizării funcţionarii acestora de către Banca Naţionala a României.Editarea registrului bancar şi a registrului organizaţiilor cooperatiste de credit va fi efectuată în doua secţiuni:- secţiunea A;- secţiunea B.Secţiunea A a registrului bancar cuprinde băncile care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de Banca Naţionala a României, iar secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, băncile a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare.Secţiunea A a registrului organizaţiilor cooperatiste de credit cuprinde organizaţiile cooperatiste de credit care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de Banca Naţionala a României, iar secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, organizaţiile cooperatiste de credit a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 6Numărul de înmatriculare al băncilor în registrul bancar va avea următoarea structura alfanumerica: a) pentru bănci, persoane juridice române: RB-PJR, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social banca, numărul de ordine în registrul bancar; b) pentru sucursalele băncii străine: RB-PJS, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul bancar.  +  Articolul 7Numărul de înmatriculare al organizaţiilor cooperatiste de credit în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit va avea următoarea structura alfanumerica: a) pentru cooperativele de credit: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale la care este afiliată, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social cooperativa de credit, numărul de ordine în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit; b) pentru casele centrale: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social casa centrala, numărul de ordine în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit.Codul de identificare al casei centrale va fi format din 2 caractere numerice, iar numărul de ordine va fi format din 4 caractere numerice.  +  Articolul 8Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României va comunică fiecărei bănci numărul şi data înmatriculării în registrul bancar şi fiecărei case centrale a organizaţiilor cooperatiste de credit numărul şi data înmatriculării acesteia în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit. În cazul cooperativelor de credit, comunicarea cuprinzând numărul şi data înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit va fi transmisă casei centrale la care acestea sunt afiliate, care o va remite de îndată cooperativelor de credit respective.Comunicarea se va face în termen de 10 zile de la data autorizării funcţionarii, cu excepţia organizaţiilor cooperatiste de credit autorizate în condiţiile titlului X "Dispoziţii tranzitorii" din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cărora comunicarea numărului şi a datei înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 9Inmatricularile în registrul bancar efectuate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării lor, inclusiv numerele de înmatriculare alocate şi comunicate băncilor de către direcţia de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României, rămân valabile.  +  Articolul 10Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeaşi dată se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/1999 privind registrul bancar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1999.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARIBucureşti, 4 octombrie 2002.Nr. 18.-------