ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Registrul central al comerţului se tine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Oficiile registrului comerţului se organizează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă fiecare tribunal. (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei. (3) Oficiile registrului comerţului prevăzute la alin. (1) comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului orice înmatriculare sau menţiune operata, în termen de 15 zile de la efectuare."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Salarizarea personalului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabileşte în condiţiile prevăzute de lege pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se realizează din taxele şi tarifele percepute, potrivit art. 11. Destinaţia excedentelor anuale efective ale bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, după deducerea eventualelor sume încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este condus de un director general numit de ministrul justiţiei, în condiţiile legii. În funcţia de director general pot fi numiţi şi magistraţi detasati, în condiţiile legii. (5) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori numiţi de ministrul justiţiei, în condiţiile legii. (6) Personalul necesar pentru funcţionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se selectioneaza prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei. Numirea personalului se face de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Pentru operaţiunile efectuate oficiul registrului comerţului percepe taxe şi tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice. (2) Taxele şi tarifele percepute potrivit alin. (1) se achită la casieria Biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului şi se virează în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la trezoreria statului."5. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(4) Modul de ţinere a registrelor, precum şi de efectuare a înregistrărilor se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei."6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea următorul cuprins:"(3) Amenda prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor vinovate de necomunicarea datelor prevăzute la art. 9 alin. (3)."7. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Sesizarea instanţei pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 şi 45 se poate face de orice persoană interesată."8. Articolul 49 se abroga.9. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigura condiţiile necesare în vederea funcţionarii sistemului informatic unitar al registrului comerţului."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În vederea obţinerii înregistrării şi autorizării funcţionarii comercianţilor, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul fiecărui oficiu al registrului comerţului de pe lângă tribunal se constituie câte un Birou unic."2. Alineatele (1) şi (13) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Solicitarea înregistrării sau, după caz, autorizării funcţionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului se face de către asociat, acţionar, administrator, comerciant sau de împuterniciţi ai acestora................................................................ (13) Modelul şi conţinutul cererii de înregistrare tip prevăzute la alin. (2) şi ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor publice implicate."3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activităţile de asistenţa acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, se pot desfăşura şi în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare şi autorizare. Serviciile de asistenţa prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, condiţiile concrete şi tarifele aferente acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie."4. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare. (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit Ministerului Finanţelor Publice întreaga documentaţie care a stat la baza solicitării înregistrării................................................................ (4) Structura codului unic de înregistrare se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Justiţiei."5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, în funcţie de volumul activităţii, pe baza solicitării scrise a oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, unul sau mai mulţi reprezentanţi cu drept de semnatura, care vor colabora cu autorităţile pe care le reprezintă."6. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul modificării actelor constitutive care implica obţinerea de autorizaţii, nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a menţiunii respective din registrul comerţului, în baza încheierii judecătorului delegat, la sesizarea oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal. Biroul unic va comunică de îndată conducerii oficiului registrului comerţului cazurile de nerespectare a termenului respectiv."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi autorităţile publice menţionate la art. 3 alin. (5) asigura condiţiile necesare pentru organizarea şi gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcţionarii comercianţilor. Arhivarea documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiilor se face de către autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (5)."8. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor şi tarifelor percepute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice................................................................ (4) Taxele şi tarifele aplicate de autorităţile publice implicate în procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor se achită la casieria Biroului unic din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, care vor efectua viramente în conturile instituţiilor respective, deschise la trezoreria statului."9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă instituţiile şi autorităţile publice implicate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu Ministerul Justiţiei protocoale privind schimbul de informaţii, procedurile şi termenele de întocmire a documentaţiilor necesare, precum şi formularistica aferentă."10. Alineatele (3), (4), (6), (8), (10) şi (11) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(3) Eşalonarea solicitărilor de preschimbare, conform celor prevăzute la alin. (1), se va face de către fiecare oficiu al registrului comerţului, în funcţie de numărul de comercianţi înregistraţi din anul 1990 şi până în data de 1 iulie 2001. (4) Se exceptează de la programarea prevăzută la alin. (3) toţi comercianţii care se prezintă la oficiul registrului comerţului pentru operaţiuni de registru şi care au obligaţia ca pentru operaţiunea cerută să solicite şi preschimbarea certificatelor vechi de înmatriculare şi de înregistrare fiscală................................................................ (6) Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor stabili procedura şi formularistica necesare pentru operaţiunea de preschimbare prevăzută la alin. (1)................................................................ (8) Cheltuielile aferente aplicării prevederilor alin. (1) se suporta de către: a) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru costul certificatelor de înregistrare şi al anexelor la acestea şi pentru serviciile de gestionare, editare şi comunicare cu Ministerul Finanţelor Publice; b) Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de înregistrare; c) solicitant, pentru obţinerea autorizaţiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare................................................................ (10) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de înmatriculare şi cele de înregistrare fiscală se anulează. Comercianţii persoane fizice şi asociaţiile familiale se radiază din oficiu, pe baza încheierii judecătorului delegat. Comercianţii persoane juridice se dizolva de drept şi intră în lichidare potrivit reglementărilor legale în materie. Constatarea dizolvării de drept a comercianţilor persoane juridice se face prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului, la sesizarea oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi, după caz, a oricăror persoane interesate. Publicitatea legală a radierii comercianţilor persoane fizice şi a asociaţiilor familiale şi a constatării dizolvării de drept se face prin afişarea la oficiul registrului comerţului a încheierii judecătorului delegat, precum şi prin Internet. Încheierea judecătorului delegat se comunică direcţiilor finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul comerciantul. (11) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la afişarea la oficiul registrului comerţului. Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridică intră în lichidare. Lichidarea se face în termen de maximum 6 luni de la data la care încheierea a devenit irevocabilă. După încheierea procedurii de lichidare comercianţii prevăzuţi la alin. (1) se radiază din oficiu din registrul comerţului. Publicitatea legală a radierii comerciantului se face prin afişare la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi prin Internet."  +  Articolul 3Personalul actual al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, al oficiilor registrului comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi al birourilor unice din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale se considera transferat în interes de serviciu la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei şi la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, la care trece împreună cu posturile aferente.  +  Articolul 4Cererile adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, oficiilor registrului comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi birourilor unice din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează în continuare de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de birourile unice din cadrul acestora.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, bazele de date ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi ale birourilor unice din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, precum şi documentele care privesc activitatea acestora se preiau de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale.  +  Articolul 6Bunurile cu care au fost dotate Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, oficiile registrului comerţului şi birourile unice continua să fie utilizate de către acestea, pe bază de protocol încheiat între reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai camerelor de comerţ şi industrie.  +  Articolul 7Până la identificarea unor sedii corespunzătoare pentru funcţionarea registrului comerţului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, oficiile registrului comerţului şi birourile unice vor folosi sediile existente, pe bază de contract de închiriere sau protocol încheiat între reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai camerelor de comerţ şi industrie ori, după caz, alte persoane care au dreptul de proprietate asupra imobilelor.  +  Articolul 8 (1) Actele emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, oficiile registrului comerţului şi birourile unice anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile. (2) Formularele-tip prevăzute de dispoziţiile legale, utilizate în activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, oficiilor registrului comerţului şi a birourilor unice se menţin în continuare, cu schimbarea antetelor potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, se prelungeşte cu 6 luni.  +  Articolul 10Referirile la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, la oficiile registrului comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale, precum şi la birourile unice din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, din cuprinsul actelor normative, se înlocuiesc cu: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, după caz.  +  Articolul 11 (1) Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament. (2) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicată, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţiei,Alexe Ivanov Costache,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 129.────────────