HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 2 octombrie 2002pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajaţi pe bază de contract, prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se înţelege: a) încetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotărârilor comisiei de expertiza medico-militară din care rezultă ca persoana angajata este clasata inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afecţiuni organice neprevăzute în baremul medical şi datorită cărora nu poate îndeplini îndatoririle stabilite în instrucţiuni; b) încetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a modificării statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizării în funcţia în care militarul angajat este încadrat a unui absolvent al unei instituţii militare de învăţământ ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiţer din alta unitate; c) încetarea contractului ca urmare a obţinerii calificativelor satisfăcător sau nesatisfăcător la testele psihologice susţinute pe timpul derulării contractului."2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"b) statele de plată care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie sa prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale;"3. Punctul 2 din convenţia prevăzută la anexa nr. 14 va avea următorul cuprins:"2. Agenţia se obliga sa subventioneze pe o perioadă de****) ........ cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer încadrat în munca, după cum urmează: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata; b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adauga contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, aferente salariului subventionat, pentru serviciul public/serviciul social*****) ........... ."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuBucureşti, 2 octombrie 2002.Nr. 1.089.--------