ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 2 octombrie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;"2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"a) cetăţenii români care sunt încadraţi în munca sau realizează venituri în România, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;"3. Litera d) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract."4. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj potrivit legii şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite sa primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, neimpozabila, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, recalculata conform legii."5. Alineatul (2) al articolului 79 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţara; b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe ţara, la care se adauga contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia."6. Alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi înfiinţate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea producţiei, cu o dobânda de 50% din dobânda de referinţa a Băncii Naţionale a României."7. După alineatul (2) al articolului 86 se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) În judeţele în care rata medie anuală a somajului s-a situat peste rata medie anuală a somajului pe ţara, comunicată de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobânda de 25% din dobânda de referinţa a Băncii Naţionale a României.(2^2) În trimestrul IV al anului 2002 se acordă credite în condiţiile prevăzute la alin. (2^1) în judeţele care au înregistrat în perioada 1 octombrie 2001-30 septembrie 2002 o rata medie a somajului peste rata medie a somajului pe ţara, înregistrată în această perioadă."8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"(3) Beneficiarii de credite acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2), (2^1) şi (2^2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă cel mult 250 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu; b) activitatea de baza să se realizeze în producţie, servicii sau în turism; c) pe cel puţin 50% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii sau de unităţi cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; d) personalul încadrat în condiţiile prevăzute la lit. c) să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani; e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în condiţiile alin. (2), (2^1) şi (2^2) sa nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma disponibilizarilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare."9. După alineatul (3) al articolului 86 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Asociaţiile familiale pot primi credite proporţional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot primi credite pentru finanţarea propriului loc de muncă, cu respectarea prevederilor alin. (2), (2^1) şi (2^2)."10. Alineatul (4) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"(4) Somerii care se obliga sa înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obţinerea creditelor."  +  Articolul 2După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuBucureşti, 2 octombrie 2002.Nr. 124.──────────────────