LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 8 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Obiectul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează activitatea caselor de economii pentru economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, respectiv cea a băncilor pentru economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumite în continuare case de economii pentru domeniul locativ, constituite conform art. 5.  +  Articolul 2Obiectul principal al prezentei legi este finanţarea pe termen lung a domeniului locativ prin economisirea şi creditarea în sistem colectiv, conform art. 3 lit. b).  +  Capitolul 2 Definiţii  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) casa de economii pentru domeniul locativ - banca sau casa de economii autorizata sa funcţioneze în conformitate cu prezenta lege şi cu legislaţia bancară în vigoare; b) economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienţi şi acordarea acestora de credite cu dobânda fixa din sumele acumulate pentru activităţi în domeniul locativ; c) client - persoana fizica sau juridică care încheie cu casa de economii pentru domeniul locativ un contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care aceasta dobândeşte, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită pentru activităţi în domeniul locativ; d) activităţi în domeniul locativ:1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie preponderent locativă;2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, cu condiţia să fie folosite ca spaţii locative;3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinaţie preponderent locativă;4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, în limita cotei deţinute de spaţiile locative din totalul construcţiei pozitionate pe teren;5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de locuinţe;6. preluarea unor creanţe legate de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 1-5;7. construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcţia de locuinţe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaş în scopul modernizării locuinţei; e) contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părţilor în baza căruia clientul se obliga sa economiseasca o sumă reprezentând suma minima de economisire, iar casa de economii pentru domeniul locativ se obliga sa acorde un credit cu dobânda fixa pentru diferenţa dintre suma totală contractată şi suma economisita, inclusiv dobânzile şi primele acordate, cu obligaţia ca toate condiţiile de repartizare a creditului să fie îndeplinite; f) finanţare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobânda fixa obţinut de către client în condiţiile prevăzute în contractul de economisire-creditare; g) finanţare anticipata - creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care nu a acumulat încă suma minima de economisire stabilită de casa de economii pentru domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul îndeplinirii tuturor condiţiilor de repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare; h) finanţare intermediara - creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire stabilită prin contractul de economisire-creditare, dar nu îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute în contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în contractul de economisire-creditare; i) masa de repartizare - resurse ale casei de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobânzi aferente, orice alte plati care majorează soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime şi dobânzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finanţării în baza contractului de economisire-creditare, precum şi din surse proprii; j) fond special - fond constituit de casa de economii pentru domeniul locativ în scopul garantarii funcţionarii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi cu scopul protejării intereselor clienţilor; k) raport individual între client şi casa de economii pentru domeniul locativ - relaţia dintre aportul banesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, şi aportul banesc al casei de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obţine prin derularea creditului; l) raport colectiv între clienţi şi casa de economii pentru domeniul locativ - relaţia dintre suma aporturilor băneşti ale clienţilor şi aportul banesc preconizat al casei de economii pentru domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al căror proces de economisire a fost încheiat şi/sau întrerupt, calculat pe o anumită perioada; m) timp de asteptare - perioada cuprinsă între data încheierii contractului de economisire-creditare şi data la care contractul clientului este repartizat; n) tipuri de contracte (tarife) - modalităţi alternative de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispoziţia clienţilor de casa de economii pentru domeniul locativ, în funcţie de suma contractată, de dobânda şi termenele de rambursare aferente finanţării în baza contractului de economisire-creditare, precum şi în funcţie de alte criterii stabilite de casa de economii pentru domeniul locativ; o) persoana singura - persoana necăsătorită, vaduva sau divortata; p) data de repartizare - data la care soldul economisit şi creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispoziţia clientului.  +  Capitolul 3 Principii generale  +  Articolul 4 (1) Casele de economii pentru domeniul locativ pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României. (2) Caselor de economii pentru domeniul locativ le sunt aplicabile dispoziţiile legislaţiei bancare în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Casele de economii pentru domeniul locativ se constituie sub forma juridică de societate pe acţiuni, ca filiale ale băncilor/caselor de economii, persoane juridice române sau străine, în baza aprobării Băncii Naţionale a României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor comerciale. (2) Acţionari majoritari ai caselor de economii pentru domeniul locativ pot fi exclusiv bănci/case de economii. Acţionari minoritari pot fi bănci/case de economii, societăţi comerciale din domeniul imobiliar, societăţi de asigurări, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în măsura în care legea o permite, precum şi persoane fizice. (3) Participaţia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al caselor de economii pentru domeniul locativ.  +  Articolul 6Capitalul social minim al caselor de economii pentru domeniul locativ este stabilit de Banca Naţionala a României, dar nu poate fi mai mic decât nivelul minim al capitalului social stabilit pentru bănci.  +  Capitolul 4 Activităţi permise  +  Articolul 7 (1) În afară activităţilor de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, casele de economii pentru domeniul locativ pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi: a) finanţarea anticipata şi finanţarea intermediara, pe baza contractelor de economisire-creditare; b) acordarea de credite pentru activităţi în domeniul locativ, în condiţiile prevăzute la alin. (2); c) administrarea creditelor terţilor şi intermedierea creditelor în contul terţilor, dacă acestea sunt destinate finanţării unor activităţi în domeniul locativ; d) emiterea, în conformitate cu prevederile alin. (2), de garanţii pentru acele tipuri de credite obţinute de terţi, pe care casele de economii pentru domeniul locativ le pot acorda; e) primirea de împrumuturi; f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc scăzut de credit, potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României; g) acordarea de credite societăţilor comerciale la care casele de economii pentru domeniul locativ deţin participatii, în condiţiile alin. (5); h) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; i) plati şi decontări; j) transferuri de fonduri; k) consultanţa financiar-bancară; l) operaţiuni de mandat cu specific financiar-bancar. (2) Totalul creanţelor care provin din creditele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) nu poate depăşi nivelul reglementat de Banca Naţionala a României din valoarea aferentă finantarilor în baza contractelor de economisire-creditare şi a finantarilor acordate potrivit alin. (1) lit. a). (3) Creanţele din creditele pentru activităţi în domeniul locativ, precum şi din creditele potrivit alin. (1) lit. a) şi b), în măsura în care acestea nu sunt garantate prin cesiunea unor drepturi din contractele de economisire-creditare, vor fi garantate prin ipoteci asupra unui imobil aflat în ţara. În măsura în care nu exista suficiente garanţii suplimentare, garantarea nu poate depăşi patru cincimi din valoarea de garantare a imobilului ipotecat. (4) Creanţele aferente finanţării în baza contractului de economisire-creditare, precum şi garanţiile aferente nu pot fi cesionate decât pentru activităţi de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi pentru finanţarea anticipata şi intermediara. Aceste dispoziţii se aplică şi creanţelor corespunzătoare finanţării anticipate şi intermediare, precum şi garanţiilor aferente lor. (5) Casele de economii pentru domeniul locativ pot deţine participatii exclusiv la societăţi comerciale al căror obiect de activitate cuprinde activităţi în domeniul locativ şi care desfăşoară preponderent astfel de activităţi, în limita unei treimi din capitalul social al acestora. O participaţie mai mare este permisă doar la capitalul social al altor case de economii pentru domeniul locativ, cu condiţia ca totalul participatiilor la astfel de societăţi sa nu depăşească 20% din fondurile proprii ale casei de economii pentru domeniul locativ.  +  Capitolul 5 Reglementări privind desfăşurarea economisirii şi creditarii în sistem colectiv pentru domeniul locativ  +  Articolul 8Casele de economii pentru domeniul locativ vor elabora reglementări proprii privind Condiţiile generale de afaceri şi Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care vor sta la baza tipurilor de contracte (tarifelor) practicate.  +  Articolul 9Condiţiile generale de afaceri se vor referi, fără a fi limitative, la: a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client şi casa de economii pentru domeniul locativ, precum şi cu specificarea timpului de asteptare minim, mediu şi maxim; b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare, precum şi stabilirea ordinii de repartizare; c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum şi indicarea modului de utilizare a fondului special; d) modul de calcul al valorii garanţiei; e) procedura de restituire a sumelor economisite în cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare; f) o procedură de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare, în interesul clienţilor, în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare sau al începerii procedurii falimentului; g) finanţarea investiţiilor de viabilizare a unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de locuinţe; h) finanţarea construirii de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, în măsura în care aceasta este permisă conform prevederilor art. 3 lit. d) pct. 7.  +  Articolul 10Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi: a) valoarea şi scadenta aporturilor clientului şi ale casei de economii pentru domeniul locativ, precum şi consecinţele în cazul întârzierii prestaţiilor; b) rata dobânzii practicate la depozite şi la creditele acordate; c) valoarea comisioanelor şi a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului; d) modul de evaluare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate; e) modalităţile de garantare şi condiţiile de rambursare a creditelor, precum şi de asigurare împotriva riscului de nerambursare; f) condiţiile în care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare; g) condiţiile în care se majorează sau se reduce suma contractată; h) condiţiile în care pot fi cesionate drepturi derivând din contractul de economisire-creditare; i) condiţiile în care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat şi consecinţele ce rezultă din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificata a acestuia; j) condiţiile de administrare a conturilor clienţilor; k) instanţa competenţa să soluţioneze litigiile.  +  Articolul 11 (1) Masa de repartizare poate fi utilizata, cu excepţia art. 7 alin. (1), numai pentru restituirea resurselor atrase şi introduse în masa de repartizare şi pentru finanţarea anticipata şi intermediara. (2) Masa de repartizare va fi alocata în sensul unei repartizari uniforme şi al unui timp de asteptare cat mai scurt.  +  Articolul 12Casele de economii pentru domeniul locativ aloca anual, înainte de impozitarea profitului în contul fondului special, diferenţa dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizata pentru finanţarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neîndeplinirii de către clienţi a condiţiilor de repartizare, şi veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finanţării în baza contractului de economisire-creditare, în limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfârşitul anului, în limita părţii care depăşeşte 3% din depozitele atrase.  +  Articolul 13 (1) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate în valută, casele de economii pentru domeniul locativ au obligaţia sa formeze mase de repartizare separate în valutele în care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se va face în principal în valută în care s-a făcut economisirea, casele de economii pentru domeniul locativ fiind obligate sa administreze corespunzător riscul valutar. (2) La cerere, Banca Naţionala a României poate excepta casele de economii pentru domeniul locativ, în cazuri speciale, de obligaţia de a forma mase de repartizare separate, dacă prin aceasta nu se periclitează interesele clienţilor.  +  Articolul 14Casele de economii pentru domeniul locativ nu se pot angaja sa pună la dispoziţia clientului suma contractată în vederea creditarii la o dată determinata, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.  +  Capitolul 6 Autorizarea, reglementarea şi supravegherea caselor de economii pentru domeniul locativ  +  Secţiunea 1 Autorizarea  +  Articolul 15 (1) Casele de economii pentru domeniul locativ sunt supuse condiţiilor de autorizare aplicabile băncilor, persoane juridice române. În afară de acestea, ele trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice prevăzute la alin. (2). (2) Condiţiile specifice de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ vor fi stabilite prin reglementări de Banca Naţionala a României şi se vor referi, fără a fi limitative, la: a) condiţiile generale de afaceri şi condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare; b) încadrarea instituţiei de credit a carei filiala este casa de economii pentru domeniul locativ în indicatorii prudentiali şi de performanţă economico-financiară, stabiliţi de Banca Naţionala a României; c) îndeplinirea cerinţelor tehnice şi de operare specifice; d) reglementările proprii privind procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare; e) tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispoziţia clienţilor.  +  Articolul 16Cererea de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ va fi respinsă, în afară situaţiilor aplicabile băncilor, şi în cazul în care se considera ca Condiţiile generale de afaceri şi/sau Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare: a) nu sunt în măsura să asigure execuţia durabila a contractelor de economisire-creditare şi, în particular, aceste contracte, luate individual, nu asigura pe întreaga lor durata un raport individual adecvat între client şi casa de economii pentru domeniul locativ; b) prevăd vărsăminte ale sumelor economisite, rambursări sau orice alte obligaţii care întârzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea disproportionata a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garantează suficient interesele clienţilor.  +  Articolul 17 (1) În afară situaţiilor de retragere a autorizaţiei aplicabile băncilor, Banca Naţionala a României poate retrage autorizaţia acordată unei case de economii pentru domeniul locativ şi în următoarele cazuri: a) constata ca interesele clienţilor nu pot fi suficient protejate prin alte măsuri, în conformitate cu prezenta lege sau cu legislaţia bancară; b) îi sunt cunoscute fapte de natura celor prevăzute la art. 16, ce justifica retragerea autorizaţiei; c) a primit hotărârea privind începerea procedurii falimentului casei de economii pentru domeniul locativ. (2) Retragerea autorizaţiei unei case de economii pentru domeniul locativ are ca efect declanşarea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.  +  Secţiunea a 2-a Reglementarea  +  Articolul 18În vederea asigurării condiţiilor unei bune executii a obligaţiilor care deriva din contractele de economisire-creditare şi, în particular, pentru garantarea existenţei unor disponibilitati suficiente pentru asigurarea unui ritm de repartizare cat mai regulat, Banca Naţionala a României şi ministerele abilitate emit reglementări referitoare la: a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizării, precum şi al sumelor deja repartizate, dar al căror varsamant nu a fost încă solicitat de către clienţi; b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum şi:1. proporţia admisă a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare în totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate ale casei de economii pentru domeniul locativ;2. proporţia admisă a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare, încheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare încheiate pe parcursul respectivului an calendaristic; la calculul contingentului admis al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit prezentului punct, precum şi potrivit pct. 1, se vor include şi contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri, clienţii au vărsat suma minima de economisire în cursul primului an după încheierea contractului de economisire-creditare; c) condiţiile de acordare a creditelor pentru domeniul locativ prevăzute la art. 3 lit. d) pct. 7, precum şi proporţia admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o casa de economii pentru domeniul locativ, fără ca aceasta să depăşească 3%; d) expunerea maxima admisă faţă de o societate comercială din categoria celor prevăzute la art. 7 alin. (5), precum şi expunerea maxima totală admisă faţă de astfel de societăţi comerciale; e) proporţia admisă a creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare şi garantate cu diferite tipuri de garanţii, în totalul creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare, în cazul în care se considera necesară o astfel de măsura prudentiala; f) condiţiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în particular referitoare la suma minima de economisire şi calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client şi casa de economii pentru domeniul locativ; g) modul de constituire, utilizare şi lichidare a fondului special.  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea  +  Articolul 19 (1) Banca Naţionala a României supraveghează casele de economii pentru domeniul locativ, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi ale legislaţiei bancare. (2) Banca Naţionala a României este imputernicita sa ia toate măsurile necesare pentru ca activităţile de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfăşoare în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum şi cu celelalte condiţii stabilite prin reglementările date în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale legislaţiei bancare.  +  Articolul 20 (1) Modificările sau completările aduse Condiţiilor generale de afaceri şi Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 9, cu excepţia lit. d), respectiv ale art. 10, cu excepţia lit. c), precum şi cele aduse Condiţiilor generale de afaceri şi Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzătoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. (2) Banca Naţionala a României poate solicita caselor de economii pentru domeniul locativ modificarea Condiţiilor generale de afaceri şi a Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci când se constată că acestea nu pot asigura îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.  +  Articolul 21Introducerea de noi tipuri de contracte este supusă aprobării Băncii Naţionale a României, împreună cu o declaraţie din care să rezulte ca acestea sunt întocmite în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu cel puţin 3 luni înainte de punerea la dispoziţia clienţilor a noilor tipuri de contracte.  +  Articolul 22 (1) Fuziunea şi divizarea caselor de economii pentru domeniul locativ se vor efectua conform legislaţiei bancare, în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor prezentei legi. (2) Casele de economii pentru domeniul locativ pot fuziona numai cu alte case de economii pentru domeniul locativ. Ele sunt obligate să obţină autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 23 (1) În situaţia în care exista date certe care conduc la concluzia ca o casa de economii pentru domeniul locativ nu îşi va putea onora obligaţiile, Banca Naţionala a României poate interzice acesteia, pe o perioadă limitată, încheierea de noi contracte de economisire-creditare. (2) În cazul în care situaţia indicată la alin. (1) nu este remediata, Banca Naţionala a României poate interzice temporar toate plăţile derivând din activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi poate dispune retragerea autorizaţiei şi iniţierea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare. (3) Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se va urmări realizarea aporturilor băneşti ale clienţilor şi ale casei de economii pentru domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clienţilor.  +  Articolul 24 (1) Banca Naţionala a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale şi a administrării speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ, care se vor lua în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile băncilor. (2) Banca Naţionala a României poate stabili reguli specifice de derulare a supravegherii speciale şi a administrării speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ.  +  Capitolul 7 Obligaţiile speciale ale auditorului independent  +  Articolul 25 (1) În afară atribuţiilor prevăzute de lege auditorii independenţi ai caselor de economii pentru domeniul locativ au şi următoarele obligaţii speciale: a) verificarea respectării prevederilor cuprinse în Condiţiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop în care aceştia sunt împuterniciţi să aibă acces la documentele casei de economii pentru domeniul locativ, în măsura în care acestea se referă la procedura de repartizare; b) verificarea respectării condiţiilor prevăzute de normele interne cu privire la plata creditelor şi garantarea creanţelor din credite; c) verificarea respectării reglementărilor emise de Banca Naţionala a României şi/sau de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prezentei legi. (2) Auditorul independent are obligaţia sa informeze Banca Naţionala a României ori de câte ori constata încălcarea de către casa de economii pentru domeniul locativ a prevederilor prezentei legi şi/sau a reglementărilor emise de Banca Naţionala a României şi/sau de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea acesteia. (3) Auditorul independent va întocmi la încheierea exerciţiului financiar un raport asupra activităţii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru activităţi în domeniul locativ, pe care îl va remite şi Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul 8 Stimularea economisirii pentru domeniul locativ  +  Articolul 26 (1) Fiecare client, persoana fizica cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o casa de economii pentru domeniul locativ. (2) Dreptul la prima se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la prima. (3) Prima trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire, la casa de economii pentru domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare. (4) Dreptul la prima se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire.  +  Articolul 27 (1) Prima este de 30% din suma economisita în anul respectiv de către client. (2) Prima nu poate depăşi cuantumul unui salariu lunar mediu brut pe economie, comunicat de autoritatea naţionala de statistica la finele anului. (3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu casa de economii pentru domeniul locativ şi primele stabilite depăşesc prima maxima admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 28Sunt îndreptăţiţi sa beneficieze de prime clienţii persoane singure, precum şi oricare dintre soţi, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.  +  Articolul 29Prima se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de casa de economii pentru domeniul locativ acestei autorităţi. Prima va fi virata de casa de economii pentru domeniul locativ în contul clientului.  +  Articolul 30 (1) Pentru a beneficia în mod constant de prima contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani şi este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, sa nu se fi efectuat restituiri totale sau parţiale din sumele economisite. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele situaţii: a) suma contractată este pusă la dispoziţie, iar cel care a economisit utilizează imediat şi nemijlocit suma primită pentru activităţi în domeniul locativ; b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisita sau suma contractată se utilizează imediat şi nemijlocit pentru activităţi în domeniul locativ de către cesionar; c) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ sau soţul/sotia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare; d) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ a devenit somer şi perioada de şomaj este de cel puţin 9 luni fără întrerupere şi durează încă în momentul la care se solicita restituirea sumei.  +  Articolul 31Clienţii care au încasat primele incalcand dispoziţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi sa restituie primele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de maximum 90 de zile de la încasarea acestora.  +  Articolul 32Primele acordate şi dobânzile bonificate la depozitele clienţilor, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, nu se includ la calculul impozitului pe venit.  +  Articolul 33Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor stabili prin norme metodologice procedura de acordare a primelor.  +  Capitolul 9 Sancţiuni  +  Articolul 34În afară situaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, în cazul în care Banca Naţionala a României constata ca o casa de economii pentru domeniul locativ şi/sau oricare dintre administratorii, directorii executivi, cenzorii sau auditorul acesteia se fac vinovaţi de: a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor şi ordinelor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea acesteia; b) încălcarea oricărei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizaţia emisă casei de economii pentru domeniul locativ sau în orice act emis de Banca Naţionala a României, obligatoriu pentru casa de economii pentru domeniul locativ; c) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudenta bancară ori alţi indicatori prevăzuţi în reglementările Băncii Naţionale a României, emise în aplicarea prezentei legi,Banca Naţionala a României poate aplica următoarele sancţiuni:1. avertisment scris, dat casei de economii pentru domeniul locativ şi/sau auditorului acesteia;2. limitarea operaţiunilor casei de economii pentru domeniul locativ;3. amenda aplicabilă casei de economii pentru domeniul locativ sau, după caz, auditorului independent, între 0,1% şi 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedenta datei constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;4. retragerea aprobării date conducătorilor casei de economii pentru domeniul locativ şi/sau auditorului acesteia;5. retragerea autorizaţiei de funcţionare a casei de economii pentru domeniul locativ.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 35 (1) Se interzice oricărei persoane sa desfăşoare activităţi de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ fără o autorizaţie emisă de Banca Naţionala a României. (2) În caz de litigiu Banca Naţionala a României este imputernicita sa determine dacă o activitate reprezintă economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ. În acest caz decizia Băncii Naţionale a României este obligatorie pentru autorităţile implicate.  +  Articolul 36Se interzice oricărei persoane care nu este autorizata de Banca Naţionala a României în calitate de casa de economii pentru domeniul locativ sa utilizeze sintagmele "casa de economii pentru domeniul locativ", "banca de economii pentru domeniul locativ" şi "economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ", în legătură cu o activitate, un produs, un serviciu sau în scop publicitar.  +  Articolul 37 (1) Banca Naţionala a României va elabora reglementări şi ordine în aplicarea prezentei legi, în termen de 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUBucureşti, 27 septembrie 2002.Nr. 541.--------