ORDONANTA Nr. 11 din 14 ianuarie 1994pentru actualizarea nivelului de prime şi a limitei de despăgubire la asigurarea, prin efectul legii, de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule, începând cu data de 1 ianuarie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 25 ianuarie 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 27 februarie 1988, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul 1 al articolului 36 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul şi acelaşi accident, asiguratorul acorda despăgubiri pentru pagube de peste 20.000 lei şi până la 40.000.000 lei inclusiv." 2. După alineatul 1 al articolului 37 se introduc doua alineate noi, cu următorul cuprins: "Persoanele juridice deţinătoare de autovehicule supuse înmatriculării în România calculează, potrivit tarifului, primele de asigurare, precum şi majorările de întârziere datorate, conform legii, pentru neplata primelor la termenele stabilite şi le plătesc asiguratorului. Persoanele fizice deţinătoare de autovehicule supuse înmatriculării în România plătesc primele de asigurare la organele financiare care efectuează operaţiunile de calculare şi de încasare a acestor prime de asigurare, precum şi a majorărilor de întârziere datorate."  +  Articolul 2Anexa nr. 5, care cuprinde "Tariful de prime la asigurarea, prin efectul legii, de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3Denumirea "Administraţia Asigurărilor de Stat", existenta în cuprinsul Decretului nr. 471/1971, se înlocuieşte cu denumirea de "asigurator."  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu luna ianuarie 1994. Evenimentele asigurate produse anterior lunii ianuarie 1994 vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile în vigoare existente până la această dată. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa TARIFUL DE PRIMEla asigurarea, prin efectul legii, de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule I. În cazul persoanelor care deţin autovehicule înmatriculate în România:
    Nr. crt.Felul autovehicululuiPrima de asigurare anuală pentru fiecare autovehicul înmatriculat în România - lei -
    persoane fizicepersoane juridice
    1.Autoturisme15.00035.000
    2.Tramvaie, troleibuze şi alte autovehicule, cu sau fără remorcă, în afara celor menţionate la pct. 135.00035.000
    3.Motocicluri cu o capacitate cilindrică mai mare de 69 cm3 (motociclete, scutere, mototriciclete şi altele asemănătoare), cu sau fără ataş5.00010.000
  NOTA : a) Primele de asigurare se plătesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci şi atase nu se plătesc prime de asigurare. b) Primele de asigurare prevăzute mai sus se plătesc şi pentru fiecare autorizaţie de circulaţie de probe. c) Pentru persoane cu deficiente locomotorii, deţinători de motocicluri şi autoturisme adaptate infirmităţii lor, inclusiv pentru cele primite de aceştia în folosinţă, primele de asigurare se reduc cu 50% . d) Pentru autovehiculele pe care le deţin, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de telecomunicaţii speciale, Serviciul de protecţie şi paza şi Serviciul de informaţii externe calculează primele de asigurare şi le plătesc centralizat Societăţii Comerciale " Asigurarea Românească " - S.A. Primele de asigurare se stabilesc de organele prevăzute mai sus, împreună cu Ministerul Finanţelor, sub forma unor sume forfetare, care vor fi prevăzute în bugetul ministerelor respective. e) Pentru neplata în termen a primelor, asiguraţii de la pct. I, persoane fizice, plătesc, pentru fiecare zi de întârziere, o majorare de 0,1%, iar asiguraţii persoane juridice datorează, pentru fiecare zi de întârziere, o majorare de 0,3% . Majorările de întârziere se calculează începând cu prima zi după expirarea termenului de plată şi până în ziua plăţii efective a primei. II. În cazul persoanelor care folosesc pe teritoriul României autovehicule înmatriculate în străinătate şi nu sunt asigurate în străinătate sau ale căror asigurări expira în timpul cît se afla pe teritoriul României:
    Nr. crt.Felul autovehicululuiPrima de asigurare pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, de fiecare autovehicul înmatriculat în străinătate - lei -
    1.Autoturisme, autostaţioane, autobuze, autocare, microbuze, autocamioane, autofurgoane, autodube, autobasculante, autocisterne, autocamionete, autofurgonete, autotractoare rutiere, autoizoterme, autofrigorifice, autospeciale (autovehicule pentru gospodăria comunală sau pentru stingerea incendiilor, autosanitare, autodepanatoare, autovehicule cu instalaţii de radioficare, caravane cinematografice, autoateliere, automacarale şi altele asemănătoare) şi alte autovehicule, cu sau fără remorci25.000
    2.Motocicluri cu o capacitate cilindrică mai mare de 69 cm3 (motociclete, scutere, mototriciclete şi altele asemănătoare), cu sau fără ataş8.000
  NOTA : a) Primele de asigurare se plătesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci şi atase nu se plătesc prime de asigurare. b) În caz de neplata în termen de către asiguraţii prevăzuţi la pct. II, primele de asigurare se plătesc majorate, pentru fiecare luna sau fracţiune de luna de asigurare, după cum urmează:- majorate de doua ori, în cazul plăţii cu o întârziere de o zi de la expirarea termenului de plată; - majorate de cinci ori, în cazul plăţii cu o întârziere de la 2 până la 7 zile de la expirarea termenului de plată; - majorate de zece ori, în cazul plăţii cu o întârziere de peste 7 zile de la expirarea termenului de plată, precum şi în toate cazurile în care neplata primelor în termen, indiferent de numărul zilelor de întârziere, se constata cu prilejul unui accident de autovehicul produs sau suferit de asigurat. Primele de asigurare majorate se plătesc pentru luna de asigurare în curs şi pentru lunile de asigurare expirate. ------------------