ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002privind aprobarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 4 octombrie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Sumele de la bugetul de stat pentru susţinerea şi promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul de Comerţ Exterior, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi Ministerului Finanţelor Publice. (2) Sumele aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizării lor la alte capitole de cheltuieli.  +  Articolul 3 (1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Propunerile de utilizare a sumelor prevăzute la art. 2 se vor stabili în sistem bipartit de către ordonatorii principali de credite şi patronatele de ramura.  +  Articolul 4Monitorizarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se va realiza de către Comitetul interministerial care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul de Comerţ Exterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuDepartamentul de Comerţ Exterior,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul pentru întreprinderile micişi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiBucureşti, 25 septembrie 2002.Nr. 120.  +  Anexa 1 SISTEMULde sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de statI. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exteriorComitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de sustinere a exportului.II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort1. Programul de promovare a exportului, administrat de către Departamentul de Comerţ Exterior, prin care se vor suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind: a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea parţială a cheltuielilor privind transportul şi cazarea unui participant de la fiecare expozant, la nivelul baremurilor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi a cheltuielilor privind transportul exponatelor, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promotionale, de reprezentare şi de protocol, transportul persoanelor pentru organizarea acţiunilor, materialele publicitare de prezentare şi promovare cu caracter economic general; b) organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea parţială a cheltuielilor de transport extern şi cazare pentru un participant de la fiecare firma, la nivelul baremurilor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinaţie şi a cheltuielilor aferente organizării intalnirilor de afaceri; c) suportarea parţială a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a reprezentantelor comerciale româneşti, realizate prin parteneriat public-privat pe pieţe de interes pentru exportul românesc, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului; d) realizarea de studii de piaţa şi pe produse, pe baze concurentiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu suportarea de până la 50% din cheltuielile aferente; e) editarea şi distribuirea în străinătate a buletinelor informative privind oferta de export, prin Centrul Roman de Comerţ Exterior, cu suportarea integrală a cheltuielilor aferente; f) acţiuni de publicitate şi reclama cu caracter general, pe produse şi grupe de produse, pe pieţe de interes pentru exportul românesc, prin Centrul Roman de Comerţ Exterior, cu suportarea integrală a cheltuielilor aferente.Pentru acţiunile de promovare prevăzute la lit. a) şi b), în cazul în care participa atât societăţi comerciale, cat şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, sursele de finanţare a acestor acţiuni se asigura în proporţii egale de la societăţile comerciale care participa la acţiunile respective, de la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi de la bugetul de stat.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de către Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare3. Programul de creştere a competitivitatii produselor industriale, administrat de către Ministerul Industriei şi Resurselor4. Programul de creştere a competitivitatii produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi PădurilorÎn cadrul programelor prevăzute la pct. 3 şi 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, în proporţie de până la 50%, cheltuielile agenţilor economici pentru: a) implementarea şi certificarea sistemelor calităţii şi a sistemelor de management de mediu; b) acreditarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi dotarea acestora; c) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externa a marcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, secţiunea II - Subvenţii la export, din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cu prioritate şi într-o proporţie mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetala şi animala.------------