ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICCapitolul II^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003Art. 22^1. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizată de sisteme centralizate, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; d) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.638.001 lei şi 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.Art. 22^2. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.Art. 22^3. - Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), în sensul prevederilor art. 22^1 şi 22^2, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţa.Art. 22^4. - Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.Art. 22^5. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora. (2) Prin locuinta de domiciliu sau de reşedinţa se înţelege locuinta situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.Art. 22^6. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei şi a declaraţiei pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însoţită de actele doveditoare. (2) Veniturile pe baza cărora se stabileşte cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2). (3) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun şi se înregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu sau de reşedinţa, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară. (4) Cererea şi declaraţia de venituri se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) La elaborarea formularelor de cerere şi declaraţie de venituri se vor avea în vedere elementele cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001.Art. 22^7. - (1) Primării verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau beneficiarilor individuali de factura un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor băneşti şi suma de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plată se semnează de către primar şi de secretar. (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuinţei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/chiriaşi ori beneficiarii de factura individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnatura, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc. (3) Borderoul de plată se completează potrivit modelului aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 22^8. - Pe baza borderourilor prevăzute la art. 22^7 alin. (1) primării vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) dacă suma datorată este mai mica sau egala cu ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuinţei, primării vor achită sumele care se acoperă de la bugetele locale; b) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuinţei, primării achită sumele care se acoperă de la bugetele locale, diferenţele urmând să fie achitate de către titulari la asociaţia de proprietari/chiriaşi sau direct la furnizor.Art. 22^9. - Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinţei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum şi cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile tip escrow, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale.Art. 22^10. - Familiile şi persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în cuantum de 300.000 lei şi în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat.Art. 22^11. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 22^6-22^9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Încasarea de către agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţii administraţiei publice locale. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.Art. 22^12. - Pentru anul 2002, în execuţie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevăzute, cu condiţia încadrării în aceste proporţii la nivelul anului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2002.Nr. 121.--------