LEGE Nr. 11 din 7 martie 1994privind unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantarii unor credite externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 14 martie 1994  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele ordonanțe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantarii unor credite externe: 1. Ordonanța Guvernului nr. 8 din 7 august 1992 pentru numirea membrilor consiliilor de administrație și a cenzorilor Fondurilor Proprietății Private, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1992, cu următoarele modificări: a) Titlul va avea următorul conținut: "Ordonanța pentru numirea temporară a membrilor consiliilor de administrație și a cenzorilor Fondurilor Proprietății Private" b) Articolul 1 se elimina. c) Articolul 2 devine articol unic și va avea următorul conținut: ARTICOL UNIC - (1) Consiliile de administrație, membrii acestora și cenzorii Fondurilor Proprietății Private numiți prin Ordonanța din 7 august 1992, potrivit anexei, vor funcționa temporar până la numirea noilor consilii de administrație și a cenzorilor de către Parlament, în condițiile prevăzute de art. 8 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991. (2) Guvernul va inainta Parlamentului propunerile pentru membrii consiliilor de administrație și pentru cenzorii Fondurilor Proprietății Private în cel mult 5 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României." d) Se introduce anexa cu următorul conținut: ANEXA A. Fondul Proprietății Private I - Banat-Crisana, cu sediul în Arad: – Consiliul de administrație: 1. Aristide Dragomir - inginer2. Adrian Nitu - inginer3. Ilie Cenan - economist4. Mircea Borza - jurist5. Emil Cazan - economist6. Liviu Lupea - inginer7. Ioan Florea - economist– Comisia de cenzori: Titulari:1. Pavel Bolean2. Dionisie Pop Moldovan3. Martin NeaguSupleanți:1. Gheorghe Corondan2. Viorel Crisan3. Bubi Costi.B. Fondul Proprietății Private II - Moldova, cu sediul în Bacau: – Consiliul de administrație:1. Ionel Aichimioaie - inginer2. Gheorghe Marcu - economist3. Marian Enache - jurist4. Gheorghe Tanasache - inginer5. Victor Calapod - economist6. Cristian Sorin Dumitrescu - economist/jurist7. Alexandru Matei - inginer.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Marcel Radu2. Virginia Lidia Onofrei3. Gheorghe Popescu.Supleanți:1. Teodor Baruta2. Monica Husanu3. Luminita Gemene.C. Fondul Proprietății Private III - Transilvania, cu sediul în Brașov: – Consiliul de administrație:1. Mihai Fercala - economist2. Florian Firu - economist3. Cornel Rusu - economist4. Cornel Ruse - inginer5. Vasile Bran - inginer6. Eugen Dijmarescu - economist7. Constantin Dan Staicu - inginer.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Ion Costache2. Nicolae Chitu3. Ottu Bourceanu.Supleanți:1. Dumitru Lungu2. Marilena Holom3. Ana Poteca.D. Fondul Proprietății Private IV - Muntenia, cu sediul în București: – Consiliul de administrație:1. Ionel Blaga - economist2. Aurel Dochia - economist3. Napoleon Pop - economist4. Dragos Stanescu - economist5. Sorin Coclitu - economist6. Bujor Bogdan Teodoriu - economist7. Mihai Iordache - inginer.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Virgil Carbunescu2. Constantin Topciu3. Ion Tarbujaru.Supleanți:1. Gheorghe Vilceanu2. Georgeta Zeicu3. Nicolae Dobran.E. Fondul Proprietății Private V - Oltenia, cu sediul în Craiova: – Consiliul de administrație:1. Liviu Pirvu - economist/inginer2. Tudor Ciurezu - economist3. Ilie Teotoase - economist4. Ion Miala - economist5. Ion Dogaru - jurist6. Radu Berceanu - inginer7. Ion Predescu - economist.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Ioan Filipescu2. Marin Toma3. Mihail Antonescu.Supleanți:1. Vasile Onofrei2. Ștefan Stanciu3. Maria Filip.2. Ordonanța Guvernului nr. 9 din 7 august 1992 privind organizarea statisticii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 25 august 1992, cu următoarele modificări și completări: a) Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul conținut: "ART. 2. - (1) Statistica publică din România este organizată și coordonata de Comisia Naționala pentru Statistica, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului." b) Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul conținut: "(2) Comisia Naționala pentru Statistica este autorizata de Guvern sa stabilească, în concordanta cu prevederile prezentei ordonanțe, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare și prelucrare, publicarea și difuzarea datelor, astfel încât să se asigure deplina obiectivitate și realitate a cercetărilor și datelor statistice." c) La articolul 4, în locul alineatelor (2) și (3) care se elimina, se introduce un nou alineat, cu următorul conținut: "Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor, clasificarilor și tehnicilor utilizate în activitatea de statistica, precum și al sistemului de publicații se înființează Consiliul de Orientare a Activității de Statistica, în următoarea componenta: – 4 reprezentanți ai organismelor guvernamentale; – 4 personalități din învățământul superior de specialitate sau cercetare; – 3 reprezentanți ai organismelor sindicale; – 3 reprezentanți ai mijloacelor de informare în masa; – 2 reprezentanți ai patronatului; – 2 reprezentanți ai asociațiilor profesionale; – 1 reprezentant al asociațiilor pentru protecția consumatorilor; – 1 reprezentant al Băncii Naționale a României. Președintele Comisiei Naționale pentru Statistica este membru de drept." d) La articolul 4 se introduc trei noi alineate, cu următorul conținut: Membrii Consiliului de Orientare a Activității de Statistica sunt numiți de către primul-ministru pentru o perioadă de 2 ani, la propunerea organismelor și instituțiilor respective. Membrii Consiliului de Orientare a Activității de Statistica beneficiază de o indemnizație de participare la ședința, cu excepția reprezentanților administrației publice. Comisia Naționala pentru Statistica este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat." e) Articolul 4 alineatul 4 va avea următorul conținut: "Normele metodologice ale Consiliului de Orientare a Activității de Statistica sunt obligatorii pentru Comisia Naționala pentru Statistica și aparatul sau teritorial, pentru ministere, departamente, servicii publice, organe ale administrației publice locale, regii autonome, societăți comerciale, alți agenți economici de stat sau privati." f) Articolul 4 alineatul 5 va avea următorul conținut: "Atribuțiile Comisiei Naționale pentru Statistica și ale Consiliului de Orientare a Activității de Statistica se aproba prin hotărâre a Guvernului." g) Articolul 7 va avea următorul conținut: "ART. 7. - Programul anual al cercetărilor statistice se avizează de către Consiliul de Orientare a Activității de Statistica și se da publicității, după aprobarea sa de către Guvern." h) Articolul 19 alineatul (1) va avea următorul conținut: "ART. 19. - (1) Refuzul, intirzierea transmiterii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele și evidentele necesare verificării datelor statistice, neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei." i) La articolul 19 se introduce, după alineatul (1), un nou alineat, cu următorul conținut: "(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constata și amenzile se aplică de către personalul Comisiei Naționale pentru Statistica anume împuternicit pentru aceasta." Cu modificările și completările adoptate, ordonanța va fi republicată în Monitorul Oficial al României. 3. Ordonanța Guvernului nr. 18 din 21 august 1992 privind încetarea activității Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992. 4. Ordonanța Guvernului nr. 19 din 21 august 1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu următoarele modificări: a) Articolul 27 va avea următorul conținut: "ART. 27. - Nerespectarea prevederilor standardelor obligatorii constituie contravenție dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei pentru persoanele fizice." b) Articolul 29 alineatul 1 va avea următorul conținut: "Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către organele de specialitate în domeniu ale administrației publice." 5. Ordonanța Guvernului nr. 20 din 21 august 1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu următoarele modificări: a) Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul conținut: "Denumirile, simbolurile și definițiile unităților de măsura legale și ale multiplilor și submultiplilor lor, regulile de formare și utilizare a acestora, factorii de transformare în unități ale sistemului internațional de unități (ȘI) a unităților de măsura legale care nu fac parte din sistemul internațional de unități (ȘI) și, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin standarde române." b) Articolul 29 punctul I rindul întâi va avea următorul conținut: "I. De la 200.000 lei la 500.000 lei:" c) Articolul 29 punctul II rindul întâi va avea următorul conținut: "II. De la 100.000 lei la 300.000 lei:" d) Articolul 30 va avea următorul conținut: "ART. 30. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legală, împuternicit în acest scop de către directorul general; în cazul constatării unor infracțiuni, organele Biroului Roman de Metrologie Legală vor proceda potrivit art. 214 din Codul de procedură penală." 6. Ordonanța Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu următoarele modificări și completări: a) La articolul 2, după propozitia "În sensul prezentei ordonanțe se înțelege", se introduce un text nou, cu următorul conținut: "- calitate: ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesitățile exprimate sau implicite;" b) Articolul 3 propozitia întâi va avea următorul conținut: "Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:" c) Articolul 5 alineatul 2 va avea următorul conținut: "Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute." d) Articolul 10 litera a) va avea următorul conținut: "a) libertatea de a lua decizii, la achiziționarea de produse și servicii, fără a li se impune în contracte clauze care pot favoriza folosirea unor practici abuzive în vînzare, de natura a influența opțiunea acestora;" e) Articolul 20 alineatul 2 va avea următorul conținut: "Informațiile trebuie să fie complete, corecte, precise și explicite și sa cuprindă denumirea produsului, marca producătorului, cantitatea, prețul, termenul de garanție sau de valabilitate și, după caz, principalele caracteristici tehnice și calitative, compozitia, eventualii aditivi sau ingredienti folosiți, eventualele riscuri previzibile, contraindicatii și modul de utilizare, de manipulare, de conservare sau de păstrare, precum și alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse ; la produsele alimentare preambalate se menționează și valoarea nutritiva." f) Articolul 29 alineatul 2 va avea următorul conținut: "Guvernul poate stabili atribuții în domeniul protecției consumatorilor și pentru alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și, respectiv, pentru unele servicii publice ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale organizate în județe și în municipiul București." g) Articolul 33 litera a) va avea următorul conținut: "a) au cel puțin 3.000 membri și filiale în cel puțin 5 județe;" h) Articolul 33 litera b) va avea următorul conținut: "b) sunt organizate astfel: – la nivel local, se constituie ca asociație; – la nivel județean, se constituie în federatie de asociații provenind din cel puțin 5 localități din județ; – la nivel central, se constituie în confederatie; confederatia se formează din cel puțin 10 federații care, pe ansamblu, insumeaza cel puțin 2.000 membri ai asociațiilor." i) Articolul 34 va avea următorul conținut: "ART. 34. - Asociațiile pentru protecția consumatorilor care sunt constituite în scopul apărării intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele consultative cu rol în domeniul protecției consumatorilor și în care organele administrației publice sunt reprezentate, numai dacă au cel puțin 800 membri." j) Articolul 38 litera a) va avea următorul conținut: "a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administrației publice centrale și locale, în vederea atingerii obiectivelor lor;" k) La articolul 38 se introduce o noua litera, a^1), cu următorul conținut: "a^1) de a primi subvenții de la bugetul de stat prin intermediul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor;" l) Articolul 38 litera c) va avea următorul conținut: "c) de a solicita realizarea de produse și servicii în condiții speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor handicapati sau de vârsta a treia;" m) La articolul 38 se introduce o noua litera, d^1), cu următorul conținut: "d^1) de a solicita și de a obține informații asupra prețului și caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura a ajuta la luarea unei decizii asupra achiziționării acestora;" n) La articolul 38 se introduc doua noi litere, g^1) și g^2), cu următorul conținut: "g^1) de a iniția acțiuni proprii, în vederea identificarii cazurilor în care agenții economici nu respecta drepturile consumatorilor prevăzute de lege, și de a sesiza, în cadrul unei proceduri de urgenta, organele de specialitate ale administrației publice abilitate sa acționeze în domeniul protecției consumatorilor; g^2) de a putea participa la acțiuni de supraveghere pe piața, împreună cu organele administrației publice abilitate sa acționeze în domeniul protecției consumatorilor." o) Articolul 55 va avea următorul conținut: "ART. 55. - Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor din art. 25-27 din acea lege, ale Codului penal și ale Codului de procedura penală." Cu modificările și completările adoptate, ordonanța va fi republicată în Monitorul Oficial al României. 7. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 26 august 1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu următoarele modificări: a) Articolul 1 va avea următorul conținut: "ART. 1. - Până la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural național, persoanele fizice sau juridice deținătoare, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile au obligația de a le păstra și conserva." b) Articolul 2 alineatul 2 va avea următorul conținut: "În ce privește bunurile mobile, până la apariția legii speciale, calitatea de bun aparținând patrimoniului cultural național poate fi atestata, la solicitarea deținătorului, prin expertiza de către specialiști desemnați în acest scop. Pentru situații de contraexpertiza sau atunci când nu exista specialiști la oficii, desemnarea specialiștilor se face de Comisia Muzeelor și Colectiilor și de Ministerul Culturii." c) Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul conținut: "Scoaterea din țara a bunurilor culturale mobile, temporar sau definitiv, de către persoane fizice sau juridice, se poate face numai cu prezentarea la unitățile vamale a adeverintei eliberate de oficial local pentru patrimoniul cultural național de pe raza de domiciliu al solicitantului, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele Ministerului Culturii și Comisiei Muzeelor și Colectiilor." d) La articolul 5 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut: "Până la apariția legii speciale, este interzisă scoaterea definitivă din țara a bunurilor culturale mobile, aparținând patrimoniului cultural național, cu excepția creatiei artistice curente." e) La articolul 6 alineatul 1 se elimina litera c). f) Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul conținut: "Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, ca organ operativ al Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, își exercită competentele în teritoriu prin specialiștii desemnați în acest scop." g) Articolul 8 se elimina. h) Articolul 9 va avea următorul conținut: "ART. 9. - Constituie contravenții următoarele fapte dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: a) trecerea peste frontiera sau încercarea de trecere peste frontiera fără autorizație a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național; b) trecerea peste frontiera fără autorizație a bunurilor culturale mobile care nu aparțin patrimoniului cultural național, susceptibile a face parte din acesta. Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."  +  Articolul 2Se respinge Ordonanța Guvernului nr. 25 din 24 august 1992 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 august 1992, având în vedere ca depășește sfera de competența a Guvernului stabilită prin Legea nr. 81/1992 și conține prevederi care încalcă art. 72 alin. (3) lit. f) și art. 114 alin. (1) din Constituție, urmînd ca materia reglementată prin aceasta ordonanța să facă obiectul unui proiect de lege care să fie examinat cu prioritate de Parlament. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION RATIU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN