ORDIN nr. 1.212 din 17 septembrie 2002pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 2 octombrie 2002    În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 549/2001, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2002, aprobată prin Legea nr. 294/2002,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:- Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;- Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;- Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;- Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4,prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul formularului "Certificat de înregistrare fiscală", cod M.F.P. 14.13.20.99, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă caracteristicile de tipărire pentru formularul "Certificat de înregistrare fiscală", cod M.F.P. 14.13.20.99, conform celor prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Formularele prevăzute la art. 1 vor fi editate de Ministerul Finanţelor Publice şi vor fi distribuite gratuit la solicitarea contribuabililor.  +  Articolul 6În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin plătitorii de impozite şi taxe au obligaţia de a solicita la unitatea fiscală care a eliberat actualul certificat de înregistrare fiscală schimbarea acestuia cu noul formular.  +  Articolul 7Până la expirarea termenului prevăzut la art. 6 plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi fiscal la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor identifică prin utilizarea actualului certificat de înregistrare fiscală.  +  Articolul 8După expirarea termenului prevăzut la art. 6 certificatele de înregistrare fiscală eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin sunt nule de drept.  +  Articolul 9Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală a tehnologiei informatiei şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Prezentul ordin intră în vigoare la 10 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.370/2000 pentru modificarea anexelor nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 8 noiembrie 2000, precum şi orice prevedere contrară.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 septembrie 2002.Nr. 1.212.  +  Anexa 1 MODELUL, CONŢINUTUL ŞI INSTRUCŢIUNILEDE COMPLETARE ALE FORMULARELORInstrucţiuni de completare a formularului "Declaraţiede înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiunipentru persoane juridice, asociaţii familialeşi asociaţii fără personalitate juridică (010)"Se completează în doua exemplare, la masina de scris sau echipamente similare.1. Felul declaraţieiSe marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, după caz. Declaraţia de înregistrare fiscală se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifica datele declarate anterior.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.2. Date de identificare ale plătitorului2.1. Cod de înregistrare fiscală/Cod unic de înregistrareNu se completează la înregistrarea iniţială.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va trece codul de înregistrare al persoanei juridice străine prin reprezentantul fiscal desemnat.2.2.-2.6. Se completează cu denumirea şi adresa plătitorului.În cazul în care declaraţia este completată de către reprezentantul fiscal al persoanei juridice străine care, potrivit legii, îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale prin reprezentant fiscal, se vor trece datele de identificare ale persoanei juridice străine (plătitorul).2.7. Se marcheaza cu "X" de către plătitor, în funcţie de forma de organizare a activităţii.3. Alte date privind plătitorul3.1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţareSe va înscrie, după caz, numărul autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul actului normativ prin care s-a înfiinţat plătitorul, numărul hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.În cazul în care declaraţia este completată de către reprezentantul fiscal, se va înscrie numărul de înregistrare al deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, potrivit legii.3.2. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizării.3.3. Felul sediuluiSe marcheaza cu "X" felul sediului pentru care se solicita înregistrarea, după caz.Codul de înregistrare fiscală al unităţii infiintatoare se completează numai în cazul înregistrării unor sedii secundare.În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal al persoanei juridice străine care, potrivit legii, îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale prin reprezentant fiscal, se marcheaza "X" în casuta "reprezentant fiscal" şi se va completa codul de înregistrare fiscală al reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.3.4. Codul de înregistrare fiscală al unităţii divizate se completează în cazul în care înfiinţarea plătitorului se face prin divizare.3.5. Forma juridicăSe înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor Publice, existent la sediul organului fiscal.3.6. Forma de proprietateSe înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor Publice, existent la sediul organului fiscal.3.7. BancaSe completează numai de către plătitorii care au cont deschis la banca.4. Date privind vectorul fiscal4.1. Plătitor de T.V.A.La înfiinţare4.1.1 Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile.4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.4.1.2. Se marcheaza cu "X" doar de către plătitorii care realizează venituri anuale din operaţiuni taxabile sub plafonul prevăzut de lege şi optează pentru plata T.V.A.4.1.3. Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri exclusiv din operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.Ulterior înregistrării fiscaleRandurile 4.1.4-4.1.8 se completează numai în cazul în care s-a bifat casuta 1.2.Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului de impozitare, prin opţiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.Data scoaterii din evidenta se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.Randurile 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 şi 4.8 se marcheaza cu "X", după caz, la înfiinţare, de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize, impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia interna, jocuri de noroc, taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi miniera, impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderilor, după caz.Randurile 4.2.1-4.2.2, 4.3.1-4.3.2, 4.4.1-4.4.2, 4.5.1-4.5.2, 4.6.1-4.6.2, 4.7.3-4.7.4, 4.8.1-4.8.2 se marcheaza cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat casuta 1.2. Data luării în evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Randurile 4.7.1-4.7.2 se marcheaza cu "X" la înfiinţare sau ulterior înregistrării fiscale numai de către plătitorii de impozit pe profit care, conform legilor în vigoare, sunt obligaţi la plata lunară sau trimestriala a acestui impozit, după caz.5. Date privind starea plătitoruluiSe completează numai în cazul în care s-a bifat casuta 1.2.5.1. Inactivitate temporară - se completează în cazul în care se declara încetarea temporară a activităţii, respectiv reluarea activităţii.Se completează data înscrierii menţiunii de inactivitate temporară în registrul comerţului, respectiv data reluării activităţii.5.2. Dizolvare cu lichidare - se completează în cazul în care se declara începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului.Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.5.3. Dizolvare fără lichidare - se completează numai în cazul dizolvării fără lichidare.Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.5.4. Se completează data cu care s-a efectuat radierea.Instrucţiuni de completare a formularului"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiunipentru persoane fizice române cu domiciliulîn România (020)"Se completează în doua exemplare.Atenţie! Acest formular se completează de către persoanele fizice care au calitatea de comerciant numai la declararea menţiunilor de natura fiscală.1. Felul declaraţieiSe marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, după caz. Declaraţia de înregistrare fiscală se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifica datele declarate anterior.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.2. Date de identificare ale plătitoruluiRandurile 2.1-2.4 se completează de către toţi plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele de identificare ale plătitorului care solicită înregistrarea.Adresa - se va completa cu adresa de domiciliu a plătitorului.Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau buletinul de identitate al plătitorului. În cazul în care declaraţia este completată de către reprezentantul fiscal, se va trece codul numeric personal al persoanei fizice române reprezentate.Persoanele fizice care au calitatea de comerciant vor înscrie codul unic de înregistrare atribuit de Biroul unic organizat pe lângă camera de comerţ şi industrie, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.3. Alte date privind plătitorul3.1. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizării.3.2. Felul activităţii3.2.1. Fapte de comerţSe completează de către persoanele fizice care au calitatea de comerciant la înregistrarea de menţiuni de natura fiscală.Se marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, în mod individual, din activităţi care constituie fapte de comerţ.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a desfăşura activitatea comercială, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.Numărul de înmatriculare la registrul comerţului se completează numai de către acei contribuabili care nu şi-au preschimbat certificatul de înmatriculare conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.3.2.2. Prestări serviciiSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi de prestări de servicii, potrivit legii.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare, care atesta dreptul plătitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.Contract - se vor înscrie numărul şi data contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea, în cazul activităţilor care, potrivit legii, se autorizeaza prin încheierea de contracte.3.2.3. MeseriiSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi desfăşurate pe baza liberei iniţiative, din practicarea unei meserii.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.2.4. Contract de prestări servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracteSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităţi desfăşurate în baza unui contract de prestări servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.Autorizaţie - se vor înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plătitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.Contract - se vor înscrie numărul şi data contractului.3.2.5. Profesii libereSe marcheaza cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din prestări de servicii în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ, precum şi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.Autorizaţie - se completează de către plătitorii care desfăşoară o profesie libera în mod individual şi pentru care exista obligaţia autorizării;- se înscriu numărul autorizaţiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie libera, data emiterii acesteia, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.3.2.6. Drepturi de proprietate intelectualăSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri în bani şi/sau în natura provenind din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenţii, know-how, mărci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor şi altele).3.2.7. AlteleSe marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activităţi.3.3. Data obţinerii primului venitSe completează numai de către plătitori care declara ca obţin venituri din activităţi independente pentru care plăţile anticipate se fac prin reţinere la sursa de către plătitorii de venituri.Se înscrie data la care plătitorul realizează primul venit.Atenţie! Se completează numai în cazul în care s-a marcat cu "X" casuta 1.1.3.4. Cont bancarSe completează de către plătitorii care au deschise conturi bancare.3.5. Sediul principal de desfăşurare a activităţiiSe va completa, după caz, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii, cu adresa domiciliului sau a sediului principal de desfăşurare a activităţii, inclusiv în cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru.4. Date privind vectorul fiscal4.1. Plătitor de T.V.A.La înfiinţare4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile.4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.4.1.2. Se marcheaza cu "X" doar de către plătitorii care realizează venituri anuale din operaţiuni taxabile sub plafonul prevăzut de lege şi optează pentru plata T.V.A.4.1.3. Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri exclusiv din operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.Ulterior înregistrării fiscaleSe completează numai în cazul în care s-a marcat cu "X" casuta 1.2.Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului de impozitare, prin opţiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.Data scoaterii din evidenta se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.Randurile 4.2 şi 4.3 se marcheaza cu "X", după caz, la înfiinţare, de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize, impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, după caz.Randurile 4.2.1-4.2.2, 4.3.1-4.3.2 se marcheaza cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat casuta 1.2. Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.5. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care declaraţia se întocmeşte şi se depune de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de plătitori.6. Date privind starea plătitoruluiSe completează numai în cazul în care s-a marcat cu "X" casuta 1.2.6.1. Suspendare autorizaţie - se completează în cazul în care se declara încetarea temporară a activităţii autorizate, respectiv reluarea activităţii autorizate.Nr. aut. ................ din data - se va înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care a fost suspendată, în conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizaţiei.Se completează cu data de la care autorizaţia a fost suspendată, respectiv data până la care operează suspendarea.6.2. Anulare autorizaţie - se completează în cazul în care se anulează autorizaţia de funcţionare.Nr. aut. ............... din data - se va înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care a fost anulată, în conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizaţiei.Se completează cu data de la care autorizaţia a fost anulată.6.3. Încetarea valabilităţii autorizaţiei - se completează în cazul încetării valabilităţii autorizaţiei de funcţionare.Nr. aut. ............... din data - se va înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare care a expirat, în conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizaţiei.Se completează cu data de la care a încetat valabilitatea autorizaţiei.Instrucţiuni de completare a formularului"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiunipentru persoane fizice străine şi persoane fizice românefără domiciliu în România (030)"Se completează în doua exemplare, corect, citeţ, cu majuscule.Se completează de către plătitorul de impozite şi taxe sau de către reprezentantul fiscal desemnat.1. Felul declaraţieiSe marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, după caz. Declaraţia de înregistrare fiscală se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifica datele declarate anterior.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.2. Date de identificare a persoaneiÎn cazul în care declaraţia este completată de către reprezentantul fiscal, se vor trece datele de identificare a persoanei fizice reprezentate.2.1. Număr de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către reprezentantul fiscal, se va trece numărul de identificare fiscală al persoanei fizice reprezentate.Rândul 2.9 se marcheaza cu "X" în funcţie de situaţia persoanei care se înregistrează.3. Alte date privind plătitorul3.1. Reşedinţa din România pentru persoana fizica străină, persoana fizica română fără domiciliu în România sau persoana fără cetăţenie română aflată în întreţinere - se înscrie adresa reşedinţei plătitorului, după caz.3.2. Se marcheaza cu "X" în funcţie de modul cum se desfăşoară activitatea. Casuta "Alt loc de desfăşurare a activităţii" se va marca cu "X" şi atunci când activitatea consta în desfacerea produselor în pieţe, târguri sau alte locuri amenajate în acest scop.3.3. Data obţinerii primului venitSe înscrie data la care plătitorul realizează primul venit impozabil în România.Atenţie! Se completează numai la înregistrarea iniţială.4. Date privind vectorul fiscal4.1. Plătitor de T.V.A.La înfiinţare4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile.4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.4.1.2. Se marcheaza cu "X" doar de către plătitorii care realizează venituri anuale din operaţiuni taxabile sub plafonul prevăzut de lege şi optează pentru plata T.V.A.4.1.3. Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri exclusiv din operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.Ulterior înregistrării fiscaleSe completează numai în cazul în care s-a marcat cu "X" casuta 1.2.Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului de impozitare, prin opţiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.Data scoaterii din evidenta se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.Rândul 4.2 se marcheaza cu "X", după caz, la înfiinţare, de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.Randurile 4.2.1-4.2.2 se marcheaza cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat casuta 1.2. Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.5. Date de identificare ale reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care declaraţia se întocmeşte şi se depune de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de către plătitori.Instrucţiuni de completare a formularului"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiunipentru instituţii publice (040)"Formularul se completează în doua exemplare, la masina de scris sau echipamente similare.1. Felul declaraţieiSe marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1, 1.2., 1.3 sau 1.4, după caz. Declaraţia de modificare a datelor iniţiale se completează când se modifica una dintre datele înscrise în cap. 2-4. În cazul declaraţiei de încetare a activităţii se completează cap. 2 şi randurile 5.1 şi 5.1.1. În cazul declaraţiei de fuziune, instituţia care încetează sa existe marcheaza cu "X" pct. 1.3.2. Date de identificare a instituţieiSe completează obligatoriu de către toţi plătitorii.2.1. Codul de înregistrare fiscalăAtenţie! Nu se completează la înregistrarea iniţială.3. Alte date de identificare a instituţiei3.1. Sectorul de activitateSe marcheaza cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.3.2. Sistemul de finanţareSe marcheaza cu "X" unul dintre sisteme.3.3. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)3.3.1. Ministerul sau instituţia centrala (din clasificatia bugetară) - se completează denumirea şi codul instituţiei.3.3.2. Consiliul judeţean (din clasificatia bugetară) - se completează denumirea şi codul judeţului.3.3.3. Consiliul local - se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de direcţia generală a finanţelor publice, de la 001 la 999.4. Date privind vectorul fiscal4.1. Plătitor de T.V.A.La înfiinţare4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile.4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.4.1.2. Se marcheaza cu "X" doar de către plătitorii care realizează venituri anuale din operaţiuni taxabile sub plafonul prevăzut de lege şi care optează pentru plata T.V.A.4.1.3. Se marcheaza cu "X" de către plătitorii care realizează venituri exclusiv din operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.Ulterior înregistrării fiscaleSe marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificării: înregistrare (prin depăşirea plafonului de impozitare, prin opţiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.Data scoaterii din evidenta se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.Rândul 4.2 se marcheaza cu "X", după caz, la înfiinţare, de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.Randurile 4.2.1-4.2.2 se marcheaza cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior înregistrării fiscale. Data luării în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.5. Date privind starea plătitorului5.2. Codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziuniiSe completează numai în cazul declaraţiei de fuziune prin contopire.                                                                ┌──────────┐                                                                │ ROMÂNIA │                    DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ ┌───┐ │     010 DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU │ │MFP│ │                   PERSOANE JURIDICE, ASOCIAŢII FAMILIALE │ └───┘ │                      ŞI ASOCIAŢII FĂRĂ PERSONALITATE │MINISTERUL│                               JURIDICĂ │FINANŢELOR│                                                                │ PUBLICE │                                                                └──────────┘┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. │ FELUL DECLARAŢIEI ││ │ ----------------- ││ 1.1. │Declaraţie de înregistrare [] 1.2. Declaraţie de menţiuni [] │├──┬───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2*│2.1. │Cod de înregistrare fiscală/Cod unic de ┌───┐┌───────────┐ ││ │ │înregistrare └───┘└───────────┘ ││ │2.2. │Denumire ┌──────────────────────────────────────────────────────┐││ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘││ │2.3. │Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ └───────────┘ ││ │2.4. │Localitate ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │2.5. │Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐ ││ │ │ └────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘ ││ │ │ Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐ ││ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └───┘ ││ │2.6. │Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐ ││ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ ││ │2.7. │ persoana juridică cu scop persoana juridică fără ││ │ │ lucrativ [] scop lucrativ [] ││ │ │ asociaţie familială [] asociaţie civilă fără ││ │ │ personalitate juridică [] │├──┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────── ││3*│3.1. │Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de ┌───────────┐ ││ │ │ înfiinţare └───────────┘ ││ │3.2. │Cod CAEN al obiectului principal ┌────────────────────┐ ││ │ │de activitate └────────────────────┘ ││ │3.3. │Felul sediului ││ │3.3.1. │Plătitor cu sediul central în România ││ │ │ ││ │ │sediul ││ │ │central [] sucursala [] reprezentanta [] alte subunitati [] ││ │ │ ││ │ │codul de înregistrare fiscală al unităţii ││ │ │infiintatoare ┌───┐ ┌───────────┐ ││ │ │ └───┘ └───────────┘ ││ │ │ ││ │3.3.2. │Plătitor cu sediul central în străinătate ││ │ │ ┌───────────┐ ┌───┐ ││ │ │ţara └───────────┘ filiala └───┘ ││ │ │ ││ │ │sucursala [] reprezentanta [] alte subunitati [] sediu [] ││ │ │ permanent ││ │ │reprezentant ┌───┐ ┌───────────┐ ││ │ │fiscal └───┘ └───────────┘ ││ │ │ ││ │ │Cod de înregistrare fiscală ┌───┐┌───────────┐ ││ │ │reprezentant fiscal └───┘└───────────┘ ││ │ │ ││ │3.4. │Codul de înregistrare fiscală al unităţii ┌───┐ ┌───────────┐ ││ │ │divizate └───┘ └───────────┘ ││ │ │ ││ │3.5. │Forma juridică ┌────────────────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────────┘ ││ │ │ ││ │3.6. │Forma de proprietate ┌────────────────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────────┘ ││ │ │ ││ │3.7. │ Banca Cont ││ │ │┌──────────────────────┬────────────────────────┐ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │└──────────────────────┴────────────────────────┘ │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4*│4.1. │Plătitor de T.V.A. ││ │ │ La înfiinţare ││ │4.1.1. │Venituri estimate în cursul anului fiscal ┌────────────────────┐ ││ │ │din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu └────────────────────┘ ││ │ │drept de deducere ││ │ │din care: ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │4.1.1.1│din operaţiuni taxabile ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │4.1.1.2│din operaţiuni scutite cu drept de deducere ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │ │ ││ │4.1.2. │Declaraţi ca realizaţi operaţiuni taxabile ││ │ │din care estimati ca veţi obţine venituri ││ │ │anuale sub plafonul de impozitare prevăzut ││ │ │de lege, dar doriti sa optati pentru plata ││ │ │T.V.A.? [] ││ │ │ ││ │4.1.3. │Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care ││ │ │nu dau drept de deducere a T.V.A.? [] │└──┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘    *2) Date de identificare ale plătitorului    *3) Alte date privind plătitorul    *4) Date privind vectorul fiscal    cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1┌──┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4*│ │ Ulterior înregistrării fiscale ││ │4.1.4. │Înregistrare prin depăşirea plafonului de ││ │ │impozitare prevăzut de lege [] ││ │4.1.5. │Înregistrare prin opţiune, prin realizarea de ││ │ │operaţiuni taxabile din care obtineti venituri anuale ││ │ │sub plafonul de impozitare prevăzut de lege [] ││ │4.1.6. │Înregistrare prin efectul legii, pentru operaţiuni ││ │ │scutite cu drept de deducere [] ││ │ │Scoatere din evidenta: ││ │4.1.7. │Ca urmare a încetării ││ │ │activităţii [] începând cu data de┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.1.8. │Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni ││ │ │care nu dau drept de ││ │ │deducere a T.V.A. [] începând cu data de┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │4.2. │Plătitor de accize [] ││ │4.2.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.2.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.3. │Plătitor de impozit pe ţiţei şi pe gaze naturale din ││ │ │producţia interna [] ││ │4.3.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.3.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.4. │Plătitor de taxa pentru jocuri de noroc [] ││ │4.4.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.4.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.5. │Plătitor de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera ││ │ │şi miniera [] ││ │4.5.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.5.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.6. │Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri ││ │ │asimilate salariilor [] ││ │4.6.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.6.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.7. │Plătitor de impozit pe profit [] ││ │4.7.1. │Plata trimestriala [] ││ │4.7.2. │Plata lunară [] ││ │4.7.3. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.7.4. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.8. │Plătitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor [] ││ │4.8.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.8.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5*│5.1. │INACTIVITATE TEMPORARĂ ││ │ │ ││ │ │Suspendare activitate [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │ │Reluare activitate [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │5.2. │DIZOLVARE CU LICHIDARE ││ │ │ ││ │ │Începerea procedurii de lichidare [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │ │Radiere [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │5.3. │DIZOLVARE FĂRĂ LICHIDARE ││ │ │ ││ │ │Divizare [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │ │Fuziune [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │ │Codul de înregistrare fiscală a unităţii rezultate în ││ │ │urma fuziunii ┌───┐ ┌───────────┐ ││ │ │ └───┘ └───────────┘ ││ │5.4. │RADIERE [] De la data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ │└──┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numele persoanei care face declaraţia .................................... ││ Semnatura .............. Valabil fără ştampila ││ Data: ...../...../....... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal .................................................... ││ Număr de înregistrare .............. Data înregistrării:..../..../...... ││ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................ ││ Marca ............. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    *4) Date privind vectorul fiscal    *5) Date privind starea plătitorului                                                                ┌──────────┐                                                                │ ROMÂNIA │                    DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ ┌───┐ │     020 DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU │ │MFP│ │                   PERSOANE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL │ └───┘ │                                ÎN ROMÂNIA │MINISTERUL│                                                                │FINANŢELOR│                                                                │ PUBLICE │                                                                └──────────┘┌──┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │1. │ FELUL DECLARAŢIEI ││ │ │ ----------------- ││ │1.1. │Declaraţie de înregistrare [] 1.2. Declaraţie de menţiuni [] │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2*│2.1. │ Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal││ │ │ tatălui ││ │ │ ┌─────────────────┬──┬────────────────────┐┌──┐┌───────────────┐ ││ │ │ └─────────────────┴──┴────────────────────┘└──┘└───────────────┘ ││ │2.2. │ Judeţ Sector ││ │ │ ┌────────────────────┬───────────┐ ││ │ │ └────────────────────┴───────────┘ ││ │2.3. │ Localitate ││ │ │ ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │2.4. │ Strada Nr.Bloc Scara Etaj Ap. ││ │ │ ┌────────────────────┬───┬─────┬────┬──────┬───┐ ││ │ │ └────────────────────┴───┴─────┴────┴──────┴───┘ ││ │ │ Cod poştal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌─────┐ Email ┌────┐ ││ │ │ └───────┘ └───────┘ └─────┘ └────┘ │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3*│3.1. │Cod CAEN al obiectului principal de activitate ┌───────────┐ ││ │ │ └───────────┘ ││ │3.2. │Felul activităţii ││ │3.2.1. │Fapte de comerţ [] ││ │ │Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent ......... ││ │ │Nr. înmatriculare la registrul comerţului ││ │3.2.2. │Prestări servicii [] ││ │ │Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent ......... ││ │ │Contract nr. ........ data .../.../.... ││ │3.2.3. │Meserii [] ││ │ │Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent ......... ││ │3.2.4. │Contract de prestări servicii, de comision [] ││ │ │de mandat, de reprezentare şi alte asemenea ││ │ │contracte ││ │ │Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent ......... ││ │ │Contract nr. ........ data .../.../.... ││ │3.2.5. │Profesii libere [] ││ │ │Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent ......... ││ │3.2.6. │Drepturi de [] ││ │ │proprietate ││ │ │intelectuală ││ │3.2.7. │Altele [] ......................................... ││ │3.3. │Data obţinerii primului venit ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │3.4. │ Banca Cont ││ │ │┌──────────────────────┬────────────────────────┐ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┤ ││ │ │└──────────────────────┴────────────────────────┘ ││ │3.5. │Sediul principal de desfăşurare a activităţii ││ │ │ Localitate Judeţ Sector ││ │ │┌─────────────────┬──────────────────┬────────────┐ ││ │ │└─────────────────┴──────────────────┴────────────┘ ││ │ │ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap. ││ │ │┌───────────────────────────┬────┬───┬─────┬────┬───┐ ││ │ │└───────────────────────────┴────┴───┴─────┴────┴───┘ ││ │ │Cod Poştal┌───────┐ Telefon┌─────┐ Fax┌────┐Email┌─────────┐ ││ │ │ └───────┘ └─────┘ └────┘ └─────────┘ │└──┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘    *2) Date de identificare ale plătitorului    *3) Alte date privind plătitorului    cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2┌──┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │4.1. │Plătitor de T.V.A. ││ │ │ ││ │ │ La înfiinţare ││ │4.1.1 │Venituri estimate în cursul anului fiscal din operaţiuni ││ │ │taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere ┌─────────┐ ││ │ │din care: └─────────┘ ││ │ │ ││ │4.1.1.1│din operaţiuni taxabile ┌─────────┐ ││ │ │ └─────────┘ ││ │4.1.1.2│din operaţiuni scutite cu drept de deducere ┌─────────┐ ││ │ │ └─────────┘ ││*4│4.1.2. │Declaraţi ca realizaţi operaţiuni taxabile din care estimati ││ │ │ca veţi obţine venituri anuale sub plafonul de impozitare prevăzut ││ │ │de lege, dar doriti sa optati pentru plata T.V.A.? [] ││ │ │ ││ │4.1.3. │Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau ││ │ │drept de deducere a T.V.A.? [] ││ │ │ ││ │ │ Ulterior înregistrării fiscale ││ │ │ ││ │4.1.4. │Înregistrare prin depăşirea plafonului de impozitare ││ │ │prevăzut de lege [] ││ │ │ ││ │4.1.5. │Înregistrare prin opţiune, prin realizarea de operaţiuni ││ │ │taxabile din care obtineti venituri anuale sub plafonul ││ │ │de impozitare prevăzut de lege [] ││ │ │ ││ │4.1.6. │Înregistrare prin efectul legii, pentru operaţiuni scutite ││ │ │cu drept de deducere [] ││ │ │ ││ │ │Scoatere din evidenta: ││ │ │ ││ │4.1.7. │Ca urmare a încetării ││ │ │activităţii [] începând cu data de┌────────────┐││ │ │ └───┴────┴───┘││ │4.1.8. │Ca urmare a desfăşurării în ││ │ │exclusivitate de operaţiuni ││ │ │care nu dau drept de ││ │ │deducere a T.V.A. [] începând cu data de┌────────────┐││ │ │ └───┴────┴───┘││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │4.2. │Plătitor de accize []││ │ │ ││ │4.2.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌──────────────┐││ │ │ └────┴────┴────┘││ │4.2.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌──────────────┐││ │ │ └────┴────┴────┘││ │4.3. │Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri ││ │ │asimilate salariilor []││ │ │ ││ │4.3.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌──────────────┐││ │ │ └────┴────┴────┘││ │4.3.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌──────────────┐││ │ │ └────┴────┴────┘│├──┴───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │ DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL ││ │ ──────────────────────────────────────────────── ││ │ ││ │Nume,prenume/Denumire ............................................ ││ │Adresa:Judeţ ........... Sector ..... Localitate ................. ││ │ Strada ...... Nr. .... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. .... ││ │ Cod poştal ...... Telefon ...... Fax .... Email ......... ││ │Cod de înregistrare fiscală/ ││ │Cod numeric personal ┌───┐ ┌───────────┐ ││ │ └───┘ └───────────┘ │├──┬───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │6.1. │SUSPENDARE AUTORIZAŢIE ││ │ │ ││ │ │a.Nr.aut.┌────┐din data┌────────┐de la data┌────────┐la data┌─────┐││ │ │ └────┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ └─┴─┴─┘││ │ │b.Nr.aut.┌────┐din data┌────────┐de la data┌────────┐la data┌─────┐││ │ │ └────┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ └─┴─┴─┘││ │ │ ││ │6.2. │ANULARE AUTORIZAŢIE ││*6│ │ ││ │ │a.Nr.aut.┌────┐din data┌────────┐de la data┌────────┐ ││ │ │ └────┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ ││ │ │b.Nr.aut.┌────┐din data┌────────┐de la data┌────────┐ ││ │ │ └────┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ ││ │ │ ││ │6.3. │ÎNCETAREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI ││ │ │ ││ │ │a.Nr.aut.┌────┐din data┌────────┐de la data┌────────┐ ││ │ │ └────┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ ││ │ │b.Nr.aut.┌────┐din data┌────────┐de la data┌────────┐ ││ │ │ └────┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ │└──┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele persoanei care face declaraţia ....................................... ││Semnatura ................................. Valabil fără ştampila ││Data: ......./......../....... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal ....................................................... ││Număr de înregistrare ............... Data înregistrării: ..../..../..... ││Numele şi prenumele persoanei care a verificat ............................. ││ Marca ............................. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *4) Date privind vectorul fiscal  *6) Date privind starea plătitorului                                                               ┌────────────┐                                                               │ │               DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ ROMÂNIA │    030 DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU │ ┌─────┐ │                PERSOANE FIZICE STRĂINE ŞI PERSOANE │ │ MFP │ │               FIZICE ROMÂNE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA │ └─────┘ │                                                               │ MINISTERUL │                                                               │ FINANŢELOR │                                                               │ PUBLICE │                                                               │ │                                                               └────────────┘┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ ││ 1. │ FELUL DECLARAŢIEI ││ │ ----------------- ││ 1.1. │ Declaraţie de înregistrare [] | 1.2. Declaraţie de menţiuni [] │├──┬───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*2│2.1. │Număr de identificare fiscală ┌───┐┌────────────────────────────┐ ││ │ │ └───┘└────────────────────────────┘ ││ │2.2. │Nume ┌────────────────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────────┘ ││ │2.3. │Prenume ┌────────────────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────────┘ ││ │2.4. │Prenume mama ┌────────────────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────────┘ ││ │2.5. │Prenume tata ┌────────────────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────────┘ ││ │2.6. │Data naşterii: Ziua: ...... Luna: ....... Anul: ....... ││ │2.7. │Domiciliul actual: Localitate ............................. ││ │ │ Regiune administrativă ................. ││ │ │ Strada ............. Nr. ............... ││ │ │ Ţara ................................... ││ │2.8. │Act de identificare seria: ............ nr.: .................. ││ │ │ Emis de ............ Data emiterii: .../.../... ││ │ │ ││ │2.9. │Persoana fizica străină [] ││ │ │Persoana fizica română fără domiciliu în România [] ││ │ │Persoana fără cetăţenie română aflată în întreţinere [] ││ │ │ │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*3│3.1. │Reşedinţa din România pentru persoana fizica străină, persoana ││ │ │fizica română fără domiciliu în România sau persoana fără ││ │ │cetăţenie română aflată în întreţinere ││ │ │ Localitate Judeţ Sector ││ │ │┌───────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐ ││ │ │└───────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘ ││ │ │ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap. ││ │ │┌──────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────┐ ││ │ │└──────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────┘ ││ │ │ Cod poştal ┌─────┐ Telefon ┌─────┐ Fax ┌─────┐ Email ┌─────┐ ││ │ │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ ││ │ │ ││ │ │ ││ │3.2. │ Baza fixa [] Alt loc fix de desfăşurare a activităţii [] ││ │ │ Localitate Judeţ Sector ││ │ │┌───────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐ ││ │ │└───────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘ ││ │ │ Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap. ││ │ │┌──────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────┐ ││ │ │└──────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────┘ ││ │ │ Cod poştal ┌─────┐ Telefon ┌─────┐ Fax ┌─────┐ Email ┌─────┐ ││ │ │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ ││ │ │ ││ │ │ ││ │3.3. │ Data obţinerii primului venit ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │ │ │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*4│4.1. │ Plătitor de T.V.A. ││ │ │ ││ │ │ La înfiinţare ││ │ │ ││ │4.1.1. │Venituri estimate în cursul anului fiscal ││ │ │din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu ┌───────────┐ ││ │ │drept de deducere └───────────┘ ││ │ │din care: ││ │4.1.1.1│din operaţiuni taxabile ┌───────────┐ ││ │ │ └───────────┘ ││ │4.1.1.2│din operaţiuni scutite cu drept de deducere ┌───────────┐ ││ │ │ └───────────┘ ││ │4.1.2. │Declaraţi ca realizaţi operaţiuni taxabile ││ │ │din care estimati ca veţi obţine venituri anuale ││ │ │sub plafonul de impozitare prevăzut de lege, ││ │ │dar doriti sa optati pentru plata T.V.A.? [] ││ │4.1.3. │Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu ││ │ │dau drept de deducere a T.V.A.? [] ││ │ │ ││ │ │ Ulterior înregistrării fiscale ││ │ │ ││ │4.1.4. │Înregistrare prin depăşirea plafonului de ││ │ │impozitare prevăzut de lege [] ││ │4.1.5. │Înregistrare prin opţiune, prin realizarea de ││ │ │operaţiuni taxabile din care obtineti venituri ││ │ │anuale sub plafonul de impozitare prevăzut de lege [] ││ │4.1.6. │Înregistrare prin efectul legii, pentru operaţiuni ││ │ │scutite cu drept de deducere [] ││ │ │ ││ │ │Scoatere din evidenta: ││ │ │ ││ │4.1.7. │Ca urmare a încetării activităţii [] începând cu ┌───────────┐ ││ │ │ data de └───┴───┴───┘ ││ │4.1.8. │Ca urmare a desfăşurării în ││ │ │exclusivitate de operaţiuni ││ │ │care nu dau drept de ││ │ │deducere a T.V.A. [] începând cu ┌───────────┐ ││ │ │ data de └───┴───┴───┘ ││ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │4.2. │Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi ││ │ │pe venituri asimilate salariilor [] ││ │ │ ││ │4.2.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ ││ │4.2.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐ ││ │ │ └───┴───┴───┘ │├──┴───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │ DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL ││ │ ------------------------------------------------ ││ │ Nume, prenume/Denumire ...................................... ││ │ Adresa: Judeţ: ......... Sector: ........ Localitate: ....... ││ │ Strada: ... Nr.... Bloc: ... Scara: ... Etaj: ... Ap. ... ││ │ Cod poştal: .... Telefon .... Fax ..... Email ...... ││ │ ┌──┐ ┌────────────────────┐ ││ │Cod de înregistrare fiscală/ │ │ │ │ ││ │Cod numeric personal └──┘ └────────────────────┘ ││ │ │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că ││ datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Numele persoanei care face declaraţia ............................ ││ Semnatura .............. Valabil fără ştampila ││ Data: ...../...../....... ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Se completează de personalul organului fiscal ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Denumire organ fiscal .................................................... ││ Număr de înregistrare .............. Data înregistrării:..../..../...... ││ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................ ││ Marca ............ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3------------    *2) Date de identificare a persoanei    *3) Alte date privind plătitorul    *4) Date privind vectorul fiscal.            DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ ROMÂNIA                 DECLARAŢIE DE MENŢIUNI ┌──┐               PENTRU INSTITUŢII PUBLICE │MF│ 040 └──┘                                                           MINISTERUL                                                           FINANŢELOR                                                            PUBLICE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. FELUL DECLARAŢIEI ││ ───────────────── ││ 1.1 Declaraţie de înregistrare ca plătitor [] 1.3 Declaraţie de fuziune []││ 1.2 Declaraţie de modificare a datelor 1.4 Declaraţie de încetare ││ iniţiale [] a activităţii []│├──┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2*│ │ ││ │ │ ││ │2.1 │Cod de înregistrare fiscală ┌─┐┌────────────────────┐ ││ │ │ └─┘└────────────────────┘ ││ │2.2 │Denumire ┌──────────────────────────────────────────────────────┐││ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘││ │2.3 │Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ └───────────┘ ││ │2.4 │Localitate ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │2.5 │Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐ ││ │ │ └────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘ ││ │ │ Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐ ││ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └───┘ ││ │2.6 │Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐ ││ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ ││ │2.7 │Act normativ de înfiinţare ┌─────────────────────────────────────┐ ││ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ││ │2.8 │Felul sediului: sediul principal┌──┐ alte subunitati ┌──┐ ││ │ │ └──┘ └──┘ ││ │ │Cod de înregistrare fiscală al ││ │ │unităţii infiintatoare ┌────────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────┘ ││ │2.9 │Felul ordonatorului de credite: principal[] secundar[] tertiar [] │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3*│ │ ││ │3.1. │Sectorul de activitate ││ │3.1.1. │Învăţământ []│3.1.8 Autorităţi publice [] ││ │3.1.2. │Sănătate []│3.1.9 Transporturi şi comunicaţii[] ││ │3.1.3. │Cultura, religie şi acţiuni │3.1.10 Mediu şi ape [] ││ │ │privind activitatea sportiva[]│ ││ │3.1.4. │Asistenţa socială, alocaţii, │3.1.11 Industrie [] ││ │ │pensii, ajutoare şi │ ││ │ │indemnizaţii []│ ││ │3.1.5. │Servicii, dezvoltare │ ││ │ │publică şi locuinţe []│3.1.12 Agricultura [] ││ │3.1.6. │Apărare naţionala []│3.1.13 Cercetare ştiinţifică [] ││ │3.1.7. │Ordine publică, siguranţa │ ││ │ │naţionala []│3.1.14 Alte activităţi [] ││ │3.2. │Sistemul de finanţare ││ │3.2.1. │Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, ││ │ │în funcţie de subordonarea acestora [] ││ │3.2.2. │Din veniturile extrabugetare şi alocaţii acordate de la ││ │ │bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de subordonare [] ││ │3.2.3. │Integral din venituri extrabugetare [] ││ │3.2.4. │Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se ││ │ │finanta din aceste fonduri [] ││ │3.3. │Organ tutelar ││ │3.3.1. │MINISTERUL SAU INSTITUŢIA CENTRALA (din clasificatia bugetară) ││ │ │Denumire ┌────────────────────────────┐ Cod ┌────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────┘ ││ │3.3.2. │CONSILIUL JUDEŢEAN (din clasificatia bugetară) ││ │ │Denumire ┌────────────────────────────┐ Cod ┌────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────┘ ││ │3.3.3. │CONSILIUL LOCAL ││ │ │Denumire ┌────────────────────────────┐ Cod ┌────────────────┐ ││ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────┘ │├──┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4*│ │ ││ │4.1. │Plătitor de T.V.A. ││ │ │ ││ │ │ La înfiinţare ││ │4.1.1. │Venituri estimate în cursul anului fiscal ┌────────────────┐ ││ │ │din operaţiuni taxabile şi/sau scutite └────────────────┘ ││ │ │cu drept de deducere ││ │ │din care: ││ │4.1.1.1│din operaţiuni taxabile ┌────────────────┐ ││ │ │ └────────────────┘ ││ │4.1.1.2│din operaţiuni scutite cu drept ┌────────────────┐ ││ │ │de deducere └────────────────┘ ││ │ │ ││ │4.1.2. │Declaraţi ca realizaţi operaţiuni taxabile din care estimati ││ │ │ca veţi obţine venituri anuale sub plafonul de impozitare prevăzut ││ │ │de lege, dar doriti sa optati pentru plata T.V.A.? [] ││ │4.1.3. │Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de ││ │ │deducere a T.V.A.? [] ││ │ │ ││ │ │ Ulterior înregistrării fiscale ││ │ │ ││ │4.1.4. │Înregistrare prin depăşirea plafonului de impozitare ││ │ │prevăzut de lege [] ││ │4.1.5. │Înregistrare prin opţiune, prin realizarea de ││ │ │operaţiuni taxabile din care obtineti venituri ││ │ │anuale sub plafonul de impozitare prevăzut de lege [] ││ │4.1.6. │Înregistrare prin efectul legii, pentru operaţiuni ││ │ │scutite cu drept de deducere [] ││ │ │ ││ │ │Scoatere din evidenta: ││ │ │ ││ │4.1.7. │Ca urmare a încetării [] începând cu data de |__/__/__| ││ │ │activităţii ││ │ │ ││ │4.1.8. │Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate ││ │ │de operaţiuni care nu dau ││ │ │drept de deducere a T.V.A. [] începând cu data de |__/__/__| ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │4.2. │Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe ││ │ │venituri asimilate salariilor [] ││ │ │ ││ │4.2.1. │Luare în evidenta [] Începând cu data |__/__/__| ││ │ │ ││ │4.2.2. │Scoatere din evidenta [] Începând cu data |__/__/__| │├──┴───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │ DATE PRIVIND STAREA PLĂTITORULUI ││ │ ──────────────────────────────── ││ 5.1. │Data încetării activităţii |__/__/__| ││ │ ││ 5.1.1. │Act normativ ┌───────────────────────────┐ ││ │ └───────────────────────────┘ ││ │ ││ 5.2. │Codul de înregistrare fiscală al unităţii rezultate ││ │în urma fuziunii ┌────┐┌─────────────────────┐ ││ │ └────┘└─────────────────────┘ │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ordonator de credite .................................................... ││ Titlul persoanei care face declaraţia .................................... ││ Semnatura .............. Valabil fără ştampila ││ Data: ...../...../....... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal .................................................... ││ Număr de înregistrare .............. Data înregistrării:..../..../...... ││ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................ ││ Marca ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                         cod 14.13.01.10.11/4-------------*2) Date de identificare a instituţiei*3) Alte date de identificare a instituţiei*4) Date privind vectorul fiscal  +  Anexa 2 CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE,DE UTILIZARE ŞI DE PĂSTRARE A FORMULARELOR1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică (010)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică (010)2. Cod: 14.13.01.10.11/13. Format: A4/t(2)4. U/M: set (2 file)5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre plătitorii de impozite şi taxe, persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică, care au fost înregistraţi7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe, persoanejuridice, asociaţii familiale şiasociaţii fără personalitate juridică saude către reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.2. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020)2. Cod: 14.13.01.10.11/23. Format: A4/t(2)4. U/M: set (2 file)5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române pentru organizarea evidentei, potrivit codului numeric personal, a persoanelor fizice române cu domiciliul în România sau eliberarea certificatului de înregistrare fiscală care va conţine codul numeric personal precedat de litera "R", pentru persoanele fizice plătitoare de T.V.A., precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice române cu domiciliul în România, înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe, persoanefizice române cu domiciliul înRomânia, sau de către reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.3. Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030)2. Cod: 14.13.01.10.11/33. Format: A4/t(2)4. U/M: set (2 file)5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la atribuirea numărului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România, înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: plătitorii de impozite şi taxe, persoanefizice străine şi persoane fiziceromâne fără domiciliu în România, saude către reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.4. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040)2. Cod: 14.13.01.10.11/43. Format: A4/t(2)4. U/M: set (2 file)5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru instituţiile publice şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre acestea7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: instituţiile publice8. Circula: - originalul la organul fiscal- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 3 ------------NOTĂ: C.T.C.E.Modelul formularului- CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 718 din 2 octombrie 2002, la pagina 16.  +  Anexa 4 CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE PENTRU FORMULARUL"CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ"1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală2. Cod: 14.13.20.993. Format: A5. Se tiparesc doua certificate pe o foaie A4.Certificatul se va tipari în doua culori.- hârtie 100 g/mp NOPASET- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa- cerneala de securitate cu luminiscenta UV (ultraviolet)4. U/M: A4(2buc./unitate)5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 1 exemplar original + o copiede: direcţiile generale ale finanţelor publicejudeţene şi a municipiului Bucureşti8. Circula: - originalul la contribuabil- copia la organul fiscal9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.-----------