ORDONANTA nr. 82 din 25 august 1998 (*republicată*)privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 1 octombrie 2002    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. VI din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 294/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, a fost aprobată prin Legea nr. 228/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 549/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001), şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2002 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 294/2002).  +  Articolul 1 (1) Sunt obligaţi sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală, plătitorii de impozite şi taxe, după cum urmează: a) persoanele juridice; b) asociaţiile familiale şi asociaţiile civile fără personalitate juridică; c) reprezentanţii fiscali, desemnaţi potrivit legii, ai persoanelor străine care realizează pe teritoriul României operaţiuni care intră în sfera de aplicare a T.V.A.; d) alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c), asociaţii sau organizaţii de orice fel care, în baza actului de constituire, desfăşoară în România activităţi cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum şi cele care, potrivit legii, au obligaţia să facă reţinerea la sursa a impozitelor şi taxelor; e) instituţiile publice ai căror conducatori îndeplinesc atribuţii de ordonator de credite, precum şi unităţile din subordinea acestora care sunt finanţate din venituri extrabugetare sau din subvenţii de la bugetul de stat şi care întocmesc bilanţ contabil distinct; f) persoanele juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România la un sediul permanent; g) reprezentantele societăţilor comerciale sau ale organizaţiilor economice străine, precum şi orice alte entităţi care desfăşoară activităţi, potrivit legii, pe teritoriul României. (2) Pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România codul de identificare fiscală este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne. (3) Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit se înregistrează ca plătitori de impozite şi taxe la data depunerii declaraţiei estimative, a declaraţiei speciale sau a declaraţiei de venit global, după caz, în funcţie de natura venitului obţinut. (4) Plătitorii de impozite şi taxe care obţin venituri din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate se fac prin reţinere la sursa de către plătitorii de venituri, au obligaţia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. (5) Persoanele fizice străine şi persoanele fizice române fără domiciliu în România, care realizează venituri din România, sunt obligate sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România, personal sau prin reprezentant fiscal, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală. (6) Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la alin. (4) şi (5) depun declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data obţinerii primului venit.  +  Articolul 2Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie.  +  Articolul 3Declaraţiile de înregistrare fiscală se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau a actului legal de înfiinţare, după caz.  +  Articolul 4Societăţile comerciale cu statut de filiala au obligaţia ca la înregistrarea fiscală sa declare datele de identificare şi codul fiscal al societăţii comerciale care le-a înfiinţat.  +  Articolul 5 (1) Plătitorii de impozite şi taxe care au sedii secundare de tip sucursale trebuie să depună pentru înregistrarea fiscală a acestora o declaraţie de înregistrare fiscală la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sediul sucursalei, însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a unităţii cu personalitate juridică, în termen de 15 zile de la înfiinţarea sucursalei. (2) Pentru celelalte sedii secundare ale persoanelor juridice române, respectiv reprezentante, agenţii sau alte asemenea sedii, plătitorii de impozite şi taxe nu au obligaţia să le declare în vederea înregistrării fiscale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse de plătitorul de impozite şi taxe, organele fiscale prevăzute la art. 3 vor atribui codul fiscal şi vor elibera certificatul de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. (2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală este supusă taxelor de timbru, potrivit legii.  +  Articolul 7Înregistrarea fiscală reprezintă şi înregistrarea ca plătitor de T.V.A., accize şi alte impozite şi taxe care, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, sunt nominalizate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 8Modificările intervenite în datele declarate de către plătitorii de impozite şi taxe, persoane fizice plătitoare de T.V.A. şi de cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (5) se comunică organelor fiscale de către plătitorii de impozite şi taxe prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data producerii acestora, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 9 (1) Plătitorii de impozite şi taxe se înregistrează ca plătitori de T.V.A., după cum urmează: a) la înfiinţare, prin efectul legii, plătitorii de impozite şi taxe care au în obiectul de activitate operaţiuni supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege şi/sau scutite cu drept de deducere şi declara ca obţin venituri anuale estimate din astfel de operaţiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală; b) la înfiinţare, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care realizează operaţiuni scutite şi care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală; c) ulterior înregistrării fiscale, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care pot opta pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaraţiei de menţiuni; d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în termen de 15 zile de la data depăşirii plafonului; e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări legislative prin care operaţiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declara ca realizează din astfel de operaţiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege. (2) Codul de înregistrare fiscală înscris în certificatul de înregistrare fiscală eliberat plătitorilor de T.V.A. este precedat de litera "R". (3) Data emiterii certificatului de înregistrare fiscală, în situaţiile prevăzute la alin. (1), constituie şi data înregistrării ca plătitor de T.V.A. (4) În situaţia în care intervin modificări legislative, prin care operaţiunile supuse cotelor de T.V.A., prevăzute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin scutite fără drept de deducere, plătitorii de impozite şi taxe, care pot opta, conform legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., au obligaţia să îşi exprime opţiunea de menţinere a calităţii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea. (5) Plătitorii de impozite şi taxe care optează pentru menţinerea calităţii de plătitor de T.V.A. în termenul stabilit la alin. (4) au dreptul să efectueze operaţiuni prin aplicarea cotelor de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativă. (6) În momentul încetării calităţii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii de impozite şi taxe sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectiva. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale.  +  Articolul 10 (1) Plătitorii de impozite şi taxe care devin plătitori de accize sau de impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna ulterior înregistrării fiscale sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni cu cel puţin 15 zile înainte de începerea activităţii de producţie sau de import de bunuri pentru care se datorează accize sau impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna, potrivit legii. (2) În momentul încetării calităţii de plătitor de accize sau de impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna contribuabilul este obligat ca în termen de 15 zile să depună declaraţie de menţiuni. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale.  +  Articolul 11După radierea din registrul comerţului ori după suspendarea, anularea sau încetarea valabilităţii actului de constituire ori a autorizaţiei eliberate de organul competent, persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca în termen de 15 zile să depună declaraţie de menţiuni şi sa predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală.  +  Articolul 12Plătitorii de impozite şi taxe care au, potrivit legii, calitatea de comerciant se înregistrează ca plătitori de impozite şi taxe potrivit procedurii speciale în materie.  +  Articolul 13 (1) Plătitorii de impozite şi taxe au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente întrebuinţate codul fiscal propriu. (2) Băncile, organele fiscale şi alte instituţii publice, contribuabilii şi orice alte persoane interesate nu vor accepta ca legal valabile documentele prezentate de plătitorii de impozite şi taxe, dacă acestea nu au înscris codul fiscal al plătitorului care, potrivit prezentei ordonanţe, are obligaţia de a se inregistra fiscal.  +  Articolul 14În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare fiscală, Ministerul Finanţelor Publice va elibera duplicate ale acestuia, în baza cererii plătitorilor de impozite şi taxe şi a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 15Autorizarea, data în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare, va fi comunicată, din oficiu, de către organele administraţiei publice locale organului fiscal competent, pentru evidenta fiscală.  +  Articolul 16Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) nedepunerea în termen a declaraţiei de înregistrare sau de menţiuni; b) depunerea de declaraţii de înregistrare fictive, neconforme cu realitatea; c) prezentarea şi primirea documentelor care nu au înscris codul fiscal; d) înscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.  +  Articolul 17 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 16 se sancţionează după cum urmează:- cele de la lit. a), b) şi d), cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei;- cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor va putea fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui ratei inflaţiei.  +  Articolul 18Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 19Prevederile art. 17 şi 18 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor ale art. 25 şi 26*).----------- Notă *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 20Modelul, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a declaraţiei de înregistrare fiscală, a certificatului de înregistrare fiscală, a declaraţiei de menţiuni şi a altor documente necesare înregistrării fiscale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 22 (1) Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru plătitorii de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 4 iunie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (3) Codurile fiscale atribuite conform Hotărârii Guvernului nr. 349/1992 şi Hotărârii Guvernului nr. 224/1993 rămân valabile. (4) Declaraţiile de înregistrare model IMP 1 şi IMP 2, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 224/1993, se vor folosi până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II-V din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2002, care nu au fost cuprinse în forma republicabila a Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998:"Art. II. - Persoanele fizice pentru care prin prezenta ordonanţă s-a instituit obligaţia completării şi depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sunt obligate să se conformeze în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Art. III. - (1) Pentru activităţile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioada determinata, în condiţiile legii, cu încadrarea în limita fondurilor care vor fi constituite în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, cu aceasta destinaţie. (2) Personalului angajat în condiţiile alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la păstrarea secretului fiscal.Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. V. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. III care intră în vigoare la data publicării. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile art. 25 lit. A din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu modificările ulterioare."N.B. În cuprinsul formei republicate sintagma "cod de identificare fiscală" prevăzută la art. 1 alin. (2), sintagma "cod fiscal" prevăzută la art. 4, la art. 6 alin. (1), la art. 13, la art. 16 lit. c) şi d) şi la art. 22 alin. (3), precum şi sintagma "cod de înregistrare fiscală" prevăzută la art. 1 alin. (1) şi la art. 9 alin. (2) au aceeaşi semnificaţie.--------