DECRET Nr. 51 din 30 mai 1975cu privire la stabilirea programului de funcţionare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 50 din 30 mai 1975     +  Articolul 1În vederea unei mai bune aprovizionari şi serviri a populaţiei, precum şi a economisirii timpului necesar efectuării cumparaturilor, orarul de funcţionare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică va fi stabilit potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 2Orarul de funcţionare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică se stabileşte de către comitetele sau, după caz, de birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale.  +  Articolul 3Orarul de funcţionare a unităţilor comerciale va fi stabilit între orele 5-22.În cadrul limitelor prevăzute la alineatul precedent orarul de funcţionare a unităţilor comerciale va fi stabilit, în mod diferenţiat, în funcţie de: a) nevoile de aprovizionare a populaţiei; b) profilul, amplasarea şi densitatea unităţilor comerciale de acelaşi tip; c) programul de lucru al unităţilor socialiste din zona respectiva; d) sezonul, eficienta economică a unităţilor; e) alte condiţii specifice localităţii sau zonei unde se găsesc amplasate unităţile comerciale.Pentru unităţile comerciale care funcţionează în incinta sau imediata apropiere a unităţilor socialiste, orarul de funcţionare va fi adaptat în raport de programul de lucru al acestor unităţi.  +  Articolul 4Aprovizionarea cu mărfuri a unităţilor comerciale se va face, de regula, în afară orarului de funcţionare stabilit potrivit art. 3.  +  Articolul 5Orarul de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică - restaurante, baruri de noapte, precum şi unităţile similare acestora - nu va putea depăşi ora 1 noaptea.  +  Articolul 6Programele muzical-artistice care se prezintă în restaurante, baruri de noapte şi unităţi similare acestora vor fi aprobate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, care va exercita un control permanent asupra respectării lor.  +  Articolul 7Barurile de noapte şi unităţile similare acestora vor putea funcţiona numai cu autorizarea emisă de Ministerul Comerţului Interior împreună cu Ministerul de Interne.  +  Articolul 8Se interzice accesul în barurile de noapte şi în unităţile similare acestora al tinerilor sub 18 ani.  +  Articolul 9În vederea asigurării condiţiilor de liniste şi odihnă ale cetăţenilor, la unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în grădini şi terase situate în zone de locuinţe, în staţiuni de odihnă şi tratament, prezentarea programului muzical nu va putea depăşi ora 22. După aceasta ora programul muzical se va prezenta numai în interiorul localului unităţii.În toate cazurile se vor lua măsurile corespunzătoare pentru a nu fi tulburata liniştea cetăţenilor.  +  Articolul 10Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la ora de închidere a unităţilor de alimentaţie publică prevăzute la art. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 5.000 la 30.000 lei.În cazul contravenţiei prevăzute în alineatul precedent nu sînt aplicabile dispoziţiile referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 25 şi 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.Prevederile privind trimiterea în judecata din Decretul nr. 153/1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 10.000 lei nerespectarea prevederilor art. 6, 7, 8 şi 9 din prezentul decret.  +  Articolul 12Sancţiunile prevăzute de art. 10 şi 11 se aplică conducătorilor de unităţi sau, după caz, inlocuitorilor acestora, vinovaţi de nerespectarea prevederilor legale.Constatarea şi aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute în prezentul decret se fac de către ofiţerii sau subofiterii de militie ori de organele Inspecţiei comerciale de stat.În măsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor de la art. 10 şi 11 le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 13Ministerul Comerţului Interior, Ministerul de Interne, Ministerul Turismului, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor adopta măsurile corespunzătoare în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului decret.----------------------