CIRCULARA nr. 37 din 17 septembrie 2002pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 22/1999
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002    Având în vedere prevederile art. 11 şi 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi angajamentele asumate prin Documentul de poziţie al României pentru Capitolul 4 - Libera circulaţie a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană,în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul 1Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera a) a punctului 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor de preţ valutar etc. rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional;"2. Literele e), f) şi g) ale alineatului 2 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:"e) credite şi împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidenţilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai puţin operaţiunile de leasing financiar pe termen scurt; f) garanţii acordate de rezidenţi nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), în cazul în care operaţiunea de baza aferentă garanţiei are loc între doi nerezidenti; g) operaţiuni în conturi curente şi de depozit deschise de rezidenţi în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 şi la pct. 1.17.2.11 lit. b)2;"3. Litera d) a articolului 5^1 va avea următorul cuprins:"d) credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8."4. La articolul 9 alineatul 2 - Conturi tip A, la litera b) de la rubrica "încasări din" şi la litera a) de la rubrica "plati pentru" se va utiliza următoarea formulare: "operaţiuni valutare curente cu rezidenţi".5. Articolul 10 se abroga.6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Sumele în lei deţinute de nerezidenti în conturile tip A şi B pot fi convertite în valută prin intermediul pieţei valutare."7. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Toate prevederile referitoare la bănci se aplică în mod corespunzător caselor centrale ale cooperativelor de credit, în limita obiectului de activitate autorizat."  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operaţiuni de capital:- Credite şi împrumuturi financiare pe termen mediu şi lung acordate de rezidenţi nerezidentilor - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.  +  Articolul 3În textul întregului Regulament al Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 şi în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul "Norme privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţionala (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7" se va înlocui cu titlul "Norme privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar - N.R.V.7", iar denumirile "Banca Naţionala a României - Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit", "Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit" şi "Direcţia politici financiar bancare" se vor înlocui cu denumirea "Banca Naţionala a României".  +  Articolul 4Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. În textul normei, cu excepţia ultimelor doua alineate ale punctului 30, denumirea "buletin de schimb valutar" se va înlocui cu formularea "bon fiscal de schimb valutar sau buletin de schimb valutar".2. Punctul 30 va avea următorul cuprins:"30. Pentru fiecare tranzacţie se vor întocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie să conţină următoarele elemente: a) denumirea emitentului; b) adresa emitentului; c) codul statistic al punctului de schimb valutar; d) data emiterii; e) seria şi numărul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar; f) numele şi prenumele clientului; g) ţara clientului; h) actul de identitate al clientului: tip, serie, număr; i) rezident/nerezident; j) suma încasată de la client (valuta/lei); k) cursul de schimb; l) comisionul; m) suma plătită clientului (valuta/lei); n) semnatura casierului; o) ştampila punctului de schimb valutar.Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate sa elibereze clienţilor bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/2002, republicată. Pe perioada în care aparatele de marcat electronice fiscale nu funcţionează, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de dispoziţiile legale în materie. Aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate ulterior în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare pe buletinele de schimb valutar respective."3. Punctul 45 va avea următorul cuprins:"45. Toate prevederile din prezenta norma, referitoare la bănci, se vor aplica în mod corespunzător caselor centrale şi cooperativelor de credit afiliate acestora, în limita obiectului de activitate autorizat."4. Anexa nr. 1 "Model de buletin de schimb valutar" se abroga.  +  Articolul 5Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:- litera a) a punctului 9 se abroga.  +  Articolul 6Circulara Băncii Naţionale a României nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naţionale a României nr. 7/1998 şi nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. În scopuri statistice şi de informare, persoanele juridice şi fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenti pentru operaţiuni de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia sa notifice operaţiunea respectiva la Banca Naţionala a României - Direcţia statistica, în conformitate cu normele emise în acest sens de Banca Naţionala a României."2. Punctul 4 se abroga.  +  Articolul 7Prezenta circulara intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,CRISTIAN POPABucureşti, 17 septembrie 2002.Nr. 37.--------