HOTĂRÂRE nr. 918 din 22 august 2002privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 alin. 4 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aplicată în scopul emiterii acordului de mediu, pentru anumite proiecte publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor. (2) Evaluarea impactului asupra mediului este parte integrantă din procedura de obţinere a acordului de mediu.  +  Articolul 2Termenii specifici utilizaţi în prezenta hotărâre sunt definiţi după cum urmează:- acord de mediu - decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecţiei mediului;- proiect - execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori amenajări, alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;- titularul proiectului - solicitantul acordului de mediu pentru un anumit proiect sau autoritatea publică ce iniţiază un proiect; titularul de proiect poate fi atât persoana fizica, cat şi juridică.  +  Articolul 3 (1) Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie şi evalueaza, în mod corespunzător şi pentru fiecare caz, efectele directe şi indirecte ale proiectului asupra următorilor factori: a) fiinţe umane, fauna şi flora; b) sol, apa, aer, clima şi peisaj; c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural; d) interactiunea dintre factorii menţionaţi la lit. a), b) şi c). (2) Evaluarea impactului asupra mediului urmăreşte stabilirea măsurilor de reducere sau de evitare a impactului negativ al proiectului asupra factorilor enumerati la alin. (1) şi determina decizia de realizare sau de nerealizare a proiectului pe amplasamentul ales. (3) Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în faza de pregătire a documentaţiei care fundamentează fezabilitatea proiectului. (4) Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează: a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului; c) etapa de analiza a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.  +  Articolul 4 (1) Procedura de emitere a acordului de mediu pe baza evaluării impactului asupra mediului este condusă de autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi raspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului. (2) Participarea autorităţilor prevăzute la alin. (1) la emiterea acordului de mediu se realizează în cadrul unui colectiv de analiza tehnica constituit la nivel central prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, inclusiv în cazul Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin semnat de prefect şi de preşedintele consiliului judeţean. (3) Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigura informarea şi organizarea şedinţelor colectivului de analiza tehnica în scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri. (4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului percep taxe în cuantum de 200.000 lei pentru emiterea acordului de mediu. Taxele se vărsa în contul Fondului pentru mediu, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) proiectelor destinate apărării naţionale; b) proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act normativ specific, dacă cerinţele prezentei hotărâri, inclusiv cele referitoare la furnizarea informatiei, sunt îndeplinite în procesul legislativ respectiv. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului poate excepta de la evaluarea impactului asupra mediului anumite proiecte sau părţi ale acestora, în cazuri excepţionale, precum asigurarea ordinii publice sau siguranţei naţionale; exceptarea se acordă pe baza solicitării motivate a autorităţii publice care iniţiază proiectul, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să aplice o alta metoda de evaluare corespunzătoare şi sa aducă la cunoştinţa publicului informaţiile astfel dobândite; b) sa informeze publicul interesat despre excepţia procedurala şi motivele care au dus la aceasta. (3) Decizia de exceptare este comunicată titularului de proiect, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului analizează proiectele publice sau private supuse evaluării impactului asupra mediului conform prevederilor prezentului articol. (2) Proiectele publice sau private prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului. (3) Proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (4) Proiectele prevăzute la alin. (3) se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută la art. 3 alin. (4) lit. a). Aceasta etapa se realizează cu consultarea autorităţilor din colectivul de analiza tehnica prevăzut la art. 4 alin. (2). (5) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului decide asupra necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prin examinarea, caz cu caz, a oricărui proiect prevăzut în anexa nr. 2, folosind anumite valori de prag sau criteriile prevăzute în anexa nr. 3. (6) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului decizia luată în cursul etapei de încadrare.  +  Articolul 7 (1) Analizarea proiectelor conform prevederilor art. 6 se face de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, luând în considerare memoriul de prezentare a proiectului depus o dată cu solicitarea de emitere a acordului de mediu. (2) Memoriul de prezentare a proiectului cuprinde: a) descrierea şi caracteristicile amplasamentului ales; b) descrierea şi caracteristicile proiectului şi ale activităţii la punerea în funcţiune a proiectului: mărime, tehnologii şi materiale folosite, utilizarea resurselor naturale, utilizarea sau producerea substanţelor chimice periculoase, generarea, utilizarea şi prelucrarea deşeurilor şi a altor substanţe chimice, emisii poluante, inclusiv zgomotul, interactiunea posibila cu activităţi existente, probabilitatea producerii accidentelor de mediu şi prevenirea acestora.  +  Articolul 8 (1) După stabilirea obligativitatii evaluării impactului asupra mediului pentru un proiect se trece la etapa de definire a domeniului evaluării impactului asupra mediului. În acest scop autoritatea competentă pentru protecţia mediului pregăteşte şi transmite titularului de proiect un îndrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate în evaluarea de impact şi la gradul de extindere al acestora. (2) La elaborarea indrumarului prevăzut la alin. (1) autoritatea competentă pentru protecţia mediului consulta titularul de proiect şi celelalte autorităţi publice implicate în procedura de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv. (3) Oricare dintre autorităţile publice implicate în procedura de emitere a acordului de mediu şi care deţine informaţii relevante pentru evaluarea efectelor directe şi indirecte ale proiectului are obligaţia sa pună aceste informaţii la dispoziţie titularului de proiect. (4) Îndrumarul transmis titularului de proiect nu exclude solicitarea furnizarii de către acesta a unor informaţii suplimentare.  +  Articolul 9 (1) Pentru toate proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului titularii acestora au obligaţia de a furniza în cadrul raportului la studiul de evaluare informaţiile prevăzute în anexa nr. 4. (2) Autorităţile competente pentru protecţia mediului verifica dacă titularul proiectului a furnizat informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, într-o formă adecvată. (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) autorităţile competente pentru protecţia mediului ţin seama de următoarele aspecte: a) să fie solicitate şi furnizate informaţii relevante stadiului dat al proiectului supus procedurii de evaluare şi caracteristicilor specifice acelui tip de proiect şi mediului care poate fi afectat; b) să fie solicitate informaţiile pe care titularul de proiect le poate furniza având în vedere, printre altele, nivelul curent al informaţiilor disponibile şi metodele de evaluare.  +  Articolul 10Informaţiile furnizate de către titularul de proiect conform prevederilor art. 9 alin. (1) includ în mod obligatoriu următoarele: a) descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, soluţii tehnice adoptate şi mărimea proiectului; b) descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce şi, dacă este posibil, a remedia efectele negative asupra mediului; c) date necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului; d) prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, având în vedere efectele asupra mediului; e) rezumatul informaţiilor prevăzute la lit. a)-d).  +  Articolul 11 (1) Efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului se realizează pe baza indrumarului prevăzut la art. 8 alin. (1), prin agenţi economici specializaţi, persoane fizice sau juridice independente de titularul proiectului, şi atestaţi în condiţiile legii. Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate în raportul care se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului şi al cărui conţinut de informaţii respecta prevederile art. 9 alin. (1). (2) Raportul la studiul de evaluare este supus comentariilor publicului, ale cărui observaţii pertinente sunt luate în considerare pe tot parcursul evaluării impactului asupra mediului. (3) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile participante în colectivul de analiza tehnica, analizează calitatea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi ia decizia de acceptare sau de refacere a raportului şi de emitere, respectiv de respingere motivată a emiterii acordului de mediu.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului orice solicitare de acord de mediu pentru proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului, într-un interval de timp care să permită publicului exprimarea opiniilor înaintea deciziei de emitere a acordului de mediu. (2) Modalităţile detaliate de informare şi participare a publicului se stabilesc în funcţie de caracteristicile particulare ale proiectelor sau amplasamentelor respective. Procedura de informare şi participare a publicului la evaluarea impactului asupra mediului este coordonata de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi include următoarele aspecte: a) identificarea publicului interesat; b) specificarea locului unde pot fi consultate informaţiile disponibile; c) specificarea modalitatii de informare a publicului, ca de exemplu: prin afişe pe o anumită zona teritorială, publicaţii în presa locală, organizarea unor expoziţii cu planuri, schite, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv; d) determinarea modalitatii de consultare a publicului, ca de exemplu informări scrise sau dezbateri publice; e) fixarea unui interval de timp limita corespunzător pentru diferite etape ale procedurii, cu scopul de a asigura luarea deciziei într-o perioadă rezonabila.  +  Articolul 13 (1) Atunci când un proiect este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat sau când un alt stat posibil să fie afectat semnificativ solicita informaţii asupra proiectului, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului transmite autorităţii centrale de mediu din acel stat, în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenta, cat mai curând posibil şi nu mai târziu de momentul când este informat publicul din ţara, cel puţin următoarele informaţii referitoare la proiect: a) o descriere a proiectului împreună cu orice informaţie disponibilă asupra posibilului impact transfrontier al acestuia; b) informaţii privind natura deciziei care urmează să fie luată, acordându-se acelui stat un interval de timp suficient în care să indice dacă doreşte sa participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi, eventual, modalitatea de participare la consultare. (2) Dacă statul care a primit informaţiile prevăzute la alin. (1) comunică intenţia de participare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului îi va transmite, de asemenea, informaţiile despre proiect prevăzute la art. 9 şi 10 şi cele privind procedura, inclusiv solicitarea de acord de mediu. (3) Pe durata derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului trebuie: a) sa pună la dispoziţie autorităţilor implicate în procedura de emitere a acordului de mediu şi, prin intermediul acestora, publicului interesat din statul posibil să fie semnificativ afectat informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2); b) să asigure autorităţilor din acel stat şi, prin intermediul acestora, publicului interesat oportunitatea sa înainteze observaţiile cu privire la informaţiile furnizate, într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea acordului de mediu. (4) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va iniţia consultări cu autoritatea competentă a statului posibil să fie semnificativ afectat de proiect, printre altele şi asupra măsurilor avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte, şi se înţeleg asupra unui interval de timp rezonabil privind durata consultărilor. (5) Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Afacerilor Externe sprijină demersurile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1)-(4) şi fac demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, iniţiate în alte state.  +  Articolul 14Rezultatele consultării publicului şi informaţiile obţinute conform prevederilor art. 7-11 şi 13 se iau în considerare în procedura de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private.  +  Articolul 15 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului fac publică decizia de emitere sau de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private şi pun la dispoziţie publicului următoarele informaţii: a) conţinutul acordului şi orice condiţii prevăzute în acesta, cu excepţia celor care afectează confidenţialitatea informaţiilor stabilită pentru a proteja un interes legitim, conform legislaţiei în vigoare; b) principalele motivatii şi consideratii pe care se bazează aceasta decizie; c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, dacă este posibil, eliminarea efectelor adverse. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează asupra acestei decizii orice stat care a fost consultat conform prevederilor art. 13 şi transmite acestui stat informaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16Proiectele transmise unei autorităţi competente pentru protecţia mediului în vederea obţinerii acordului de mediu şi supuse evaluării impactului asupra mediului prin studiu de impact, înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se supun procedurii de autorizare aflate în vigoare la momentul depunerii solicitării.  +  Articolul 17Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Metodologia de aplicare a prezentei proceduri-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, conţinând competentele, durata etapelor procedurale şi instrucţiuni privind informarea şi participarea publicului la evaluarea impactului asupra mediului, se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Modalităţile de realizare a etapelor prevăzute la art. 3 alin. (4) se expliciteaza în Ghidul privind încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, stabilirea domeniului evaluării şi revizuirea calităţii raportului la studiul de evaluare, aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Metodologia de aplicare a prevederilor art. 13 se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Stabilirea componentei colectivului de analiza tehnica la nivel central se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19 (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexele la prezenta hotărâre se completează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu orice aspect nou, necunoscut la data întocmirii anexelor.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispoziţii contrare referitoare la procedura de emitere a acordului de mediu pentru obiective şi activităţi care necesita studii de impact, din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 22 august 2002.Nr. 918.  +  Anexa 1 LISTAproiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului1. Agricultura1.1. Instalaţii pentru creşterea intensiva a porcilor, cu o capacitate cel puţin egala cu: a) 900 locuri pentru scroafe; b) 3.000 locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg1.2. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor, cu o capacitate cel puţin egala cu: a) 85.000 locuri pentru creşterea pasarilor de carne; b) 60.000 locuri pentru păsări ouatoare.2. Industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui şi turbei2.1. Extractia petrolului, când cantitatea extrasa depăşeşte 500 t/zi2.2. Extractia gazelor naturale, când cantitatea extrasa depăşeşte 500.000 mc/zi2.3. Extractia carbunelui în exploatări miniere de suprafaţa, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 25 ha2.4. Extractia turbei, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 150 ha.3. Industria energetica3.1. Termocentrale şi alte instalaţii de ardere, inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricitatii, caldurii, aburului sau apei calde, cu o putere de cel puţin 300 MW3.2. Centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, sau reactoare*1) (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi conversia materialelor fisionabile şi a celor radioactive, a căror putere maxima nu depăşeşte 1 kW putere termica continua)-------------*1) Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactiv au fost indepartate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei.3.3. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat3.4. Instalaţii pentru: a) producerea sau imbogatirea combustibilului nuclear; b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate; c) depozitarea finala a combustibilului nuclear iradiat; d) depozitarea finala a deşeurilor radioactive, exclusiv; e) stocarea, planificata pentru o perioadă mai mare de 10 ani, a combustibilului nuclear iradiat sau a deşeurilor radioactive, pe un amplasament diferit de cel de producţie, exclusiv3.5. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrica, cu o tensiune de cel puţin 220 kV şi o lungime de cel puţin 15 km.4. Producerea şi prelucrarea metalelor4.1. Instalaţii integrate pentru producerea fontei primare şi a otelului4.2. Instalaţii pentru obţinerea metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate sau din materiale secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.5. Industria materialelor minerale de construcţii5.1. Instalaţii pentru extractia azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor care conţin azbest: a) instalaţii pentru produsele de azbociment, cu o producţie anuală de cel puţin 20.000 t produs finit; b) instalaţii pentru materiale de frictiune, cu o producţie anuală de cel puţin 50 t produs finit; c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului, cu un consum de cel puţin 200 t anual5.2. Cariere şi exploatări miniere de suprafaţa, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 25 ha.6. Industria chimica şi petrochimica6.1. Instalaţii chimice integrate, cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scara industriala folosind procese de conversie chimica, în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă şi sunt utilizate pentru: a) producerea substanţelor chimice organice de baza; b) producerea substanţelor chimice anorganice de baza; c) producerea ingrasamintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau complexe); d) obţinerea produselor de uz fitosanitar şi a biocidelor; e) obţinerea produselor farmaceutice de baza folosind procese chimice sau biologice6.2. Producerea explozibililor6.3. Rafinarii de ţiţei (cu excepţia celor care produc numai lubrifianţi din ţiţei)6.4. Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puţin 200.000 t6.5. Gazeificarea şi lichefierea a cel puţin 500 t de cărbune sau sisturi bituminoase pe zi6.6. Construirea conductelor pentru transportul gazelor, petrolului sau al substanţelor chimice, având un diametru mai mare de 800 mm şi o lungime de cel puţin 40 km.7. Industria lemnului şi a hârtiei7.1. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare7.2. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie mai mare de 200 t/zi.8. Proiecte de infrastructura8.1. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanta8.2. Construirea aeroporturilor*2) dotate cu o pista principala lungă de cel puţin 2.100 m8.3. Construirea de autostrăzi şi de drumuri expres*3)8.4. Construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi sau realinierea şi/sau lărgirea unui drum existent de doua sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor şi/sau secţiunea largita a acestora este de cel puţin 10 km lungime continua8.5. Cai navigabile interioare şi porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1.350 t8.6. Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare şi descărcare legate de uscat şi porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit intrarea vaselor de cel puţin 1.350 t.9. Alte tipuri de proiecte9.1. Sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual de apa captata este de cel puţin 10 milioane mc9.2. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apa reincarcata este de cel puţin 10 milioane mc9.3. Lucrări de transfer al resurselor de apa între bazinele hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apa, pentru un volum anual de apa transferata de cel puţin 100 milioane mc; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.9.4. Lucrări de transfer al resurselor de apa între bazinele hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 milioane mc/an şi pentru o cantitate de apa transferata de cel puţin 5% din acest debit; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.9.5. Baraje şi lacuri de acumulare cu o cantitate de apa reţinută sau stocata de cel puţin 10 milioane mc9.6. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerari umane de cel puţin 150.000 echivalenti locuitor*4)-----------*2) Aeroport - aeroporturile care se conformează definitiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. 14).*3) Drumuri expres - drumuri care se conformează definitiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional, din 15 noiembrie 1975.*4) Echivalenti locuitor exprima încărcarea cu poluanti a apelor uzate, conform definitiei din Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.9.7. Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor prin incinerare sau tratare chimica, operaţiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, sau depozite pentru deşeuri periculoase9.8. Instalaţii cu o capacitate mai mare de 100 t/zi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimica, operaţiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.  +  Anexa 2 LISTAproiectelor pentru care trebuie stabilită necesitateaefectuării evaluării impactului asupra mediului1. Agricultura, silvicultura şi piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări d) Impadurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrişare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului f) Instalaţii pentru creşterea intensiva a vitelor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre g) Crescatorii pentru piscicultura intensiva h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.2. Industria extractiva a) Cariere, exploatări miniere de suprafaţa şi de extracţie a turbei, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre b) Exploatări miniere subterane c) Extractia mineralelor prin dragare fluviala sau marina d) Foraje de adancime, în special:(i) foraje geotermale;(îi) foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare;(iii) foraje pentru alimentarea cu apa, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţa pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a sisturilor bituminoase.3. Industria energetica a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice şi termice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre c) Stocarea la suprafaţa a gazelor naturale d) Stocarea subterana a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţa a combustibililor fosili f) Brichetarea industriala a carbunelui şi lignitului g) Instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei.4. Producerea şi prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau otelului prin fuziune primara sau secundară, inclusiv turnare continua b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase:(i) laminoare la cald;(îi) forjerii cu ciocane;(iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire c) Topitorii de metale feroase d) Instalaţii pentru forjarea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, sau pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare în forme etc.) e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice f) Fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice.5. Industria mineralelor a) Cuptoare de cocs (distilarea uscata a carbunelui) b) Instalaţii pentru fabricarea cimentului c) Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor din azbest, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre d) Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă e) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, placilor, gresiilor ceramice sau portelanului.6. Industria chimica a) Tratarea produselor intermediare şi producerea substanţelor chimice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice, vopselelor şi lacurilor, elastomerilor şi peroxizilor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre.7. Industria alimentara a) Fabricarea uleiurilor şi a grasimilor vegetale şi animale b) Ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale c) Fabricarea produselor lactate d) Fabricarea maltului şi a berii e) Fabricarea produselor de cofetarie şi a siropului f) Abatoare g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făina şi ulei de peste i) Fabrici de zahăr.8. Industria textila, a pielariei, a lemnului şi hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spalarea, inalbirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor c) Instalaţii pentru tabacirea/argasirea pieilor şi blanurilor d) Instalaţii de producere şi prelucrare a celulozei.9. Industria cauciuculuiFabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri.10. Proiecte de infrastructura a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcarilor auto c) Construcţia căilor ferate, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre, a instalaţiilor de transbordare intermodala şi a terminalelor intermodale d) Construcţia aerodromurilor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre e) Construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre f) Construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje şi alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre h) Linii de tramvai, cai ferate subterane şi de suprafaţa, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marina, exclusiv întreţinerea şi reconstructia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncărcare artificiala a rezervelor de apa subterana, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre m) Lucrări pentru transferul resurselor de apa între bazine hidrografice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre.11. Alte proiecte a) Piste permanente de curse şi testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre c) Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre d) Amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deşeuri de vehicule f) Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj.12. Turism şi recreare a) Părţii de schi, instalaţii schilift, telecabine şi amenajările aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanta şi complexuri hoteliere în afară zonelor urbane şi amenajările aferente d) Campinguri permanente şi amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.13. a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în anexa nr. 1 la hotărâre, efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea şi testarea de metode sau produse noi şi care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.  +  Anexa 3 CRITERII DE SELECŢIEpentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactuluiasupra mediului1. Caracteristicile proiectelorLa identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte: a) mărimea proiectului; b) cumularea cu alte proiecte; c) utilizarea resurselor naturale; d) producţia de deşeuri; e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul; f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate.2. Localizarea proiectelorSe ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de amplasamentul ales pentru proiect, avându-se în vedere în special:2.1. utilizarea existenta a terenului;2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora;2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: a) zonele umede; b) zonele costiere; c) zonele montane şi cele împădurite; d) parcurile şi rezervaţiile naturale; e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.; f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de legea menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996; g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite; h) ariile dens populate; i) peisajele cu semnificaţie istorica, culturală şi arheologică.3. Caracteristicile impactului potenţialSe iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe: a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate; b) natura transfrontiera a impactului; c) mărimea şi complexitatea impactului; d) probabilitatea impactului; e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului.  +  Anexa 4 INFORMAŢIIsolicitate titularului proiectului pentru proiectele supuseevaluării impactului asupra mediului1. Descrierea proiectului, incluzând, mai ales: a) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a cerinţelor de amenajare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare; b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producţie, de exemplu natura şi cantitatea materialelor utilizate; c) estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apa, aer şi sol, zgomot, vibratii, lumina, căldură, radiatii etc.) rezultate din funcţionarea proiectului propus2. Rezumatul principalelor variante studiate şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finala, luând în considerare efectele asupra mediului3. Descrierea aspectelor de mediu probabil afectate în mod semnificativ prin proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus4. Descrierea*1) efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din: a) existenta proiectului; b) utilizarea resurselor naturale; c) emisiile de poluanti, zgomot şi eliminarea deşeurilor; şi descrierea metodelor de prognoza utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului5. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricăror efecte adverse semnificative asupra mediului6. Un rezumat care nu are caracter tehnic al informaţiilor furnizate la punctele precedente7. Indicarea dificultăţilor (deficiente tehnice sau lipsa de know-how) intampinate de titularul proiectului în prezentarea informatiei solicitate.---------*1) Aceasta descriere trebuie să acopere efectele directe şi indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative asupra mediului.-----------