ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 august 2002privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 11 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În vederea stimulării cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, se suspenda orice procedura de executare silită pornită de creditori asupra imobilelor a căror folosinţă gratuita a fost acordată sau urmează să fie acordată prin contract. (2) În cazul imobilelor ce fac obiectul unor contracte deja încheiate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Termenul de prescripţie a dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanţelor faţă de debitorii care au în patrimoniu imobile a căror folosinţă gratuita a fost acordată prin contract se suspenda pe durata în care procedurile de executare silită asupra acestor imobile au fost suspendate conform alin. (1) şi (2).  +  Articolul 2 (1) Măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori încetează în următoarele cazuri: a) la data introducerii unor cereri de executare silită de către creditorii persoane fizice sau juridice asupra imobilelor a căror folosinţă gratuita a fost atribuită în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare; b) la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare; valoarea creanţelor creditorilor se diminuează în acest caz proporţional cu partea care se distribuie acestora din preţul obţinut din vânzarea imobilelor, conform ordinii de preferinta stabilite prin lege; c) în cazul în care, la expirarea contractului pentru atribuirea folosinţei gratuite a imobilelor, acestea nu au fost vândute, iar drepturile de creanta ale creditorilor nu au fost valorificate din alte bunuri aparţinând debitorilor. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), la data reluării procedurilor de executare se reiau totodată şi calculul majorărilor, penalitatilor şi/sau dobânzilor aferente debitelor rămase de plată, precum şi cursul prescripţiei drepturilor de creanta.  +  Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul imobilelor aparţinând debitorilor aflaţi în procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în procedura de dizolvare şi lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobilele la care exista cerere de atribuire şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare. (2) Documentaţia aferentă imobilelor menţionate la alin. (1) va fi predată comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2002, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspenda dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declanşarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite în folosinţă gratuita, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire a folosinţei gratuite.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga alin. (5) al art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Bancare,Ionel BlanculescuBucureşti, 29 august 2002.Nr. 102.────────────────