NORME nr. 14 din 13 august 2002privind fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale reţelelor cooperatiste de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 10 septembrie 2002    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 164 şi ale art. 171 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţională a României emite prezentele norme.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se aplică organizaţiilor cooperatiste de credit şi reglementează metodologia de calcul şi de raportare a fondurilor proprii pe bază individuală, pentru fiecare organizaţie cooperatistă de credit, şi la nivelul reţelelor cooperatiste de credit.  +  Articolul 2Fondurile proprii ale unei organizaţii cooperatiste de credit, respectiv ale unei reţele cooperatiste de credit, sunt formate din:- capital propriu;- capital suplimentar.  +  Articolul 3 (1) Casele centrale au obligaţia să determine lunar nivelul fondurilor proprii pe bază individuală şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte, pe baza datelor înscrise în balanţa de verificare a casei centrale şi, respectiv, în balanţa de verificare întocmită la nivelul reţelei cooperatiste de credit. (2) Casele centrale au obligaţia să raporteze Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere letric, trimestrial, şi prin reţeaua de comunicaţii interbancare, lunar, nivelul fondurilor proprii ale casei centrale şi ale reţelei cooperatiste de credit din care fac parte, calculate la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie ale fiecărui exerciţiu financiar şi, respectiv, pentru ultima zi calendaristică a fiecărei luni. Formularele de raportare vor fi transmise în termen de cel mult 15 zile calendaristice din luna următoare trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea. Raportarea prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare se va transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte. Modelul formularelor de raportare a fondurilor proprii ale casei centrale şi ale reţelei cooperatiste de credit este prezentat în anexele nr. 1 şi, respectiv, nr. 2 care fac parte integrantă din prezentele norme. (3) Casele centrale vor stabili prin norme proprii termenele la care cooperativele de credit afiliate au obligaţia să determine şi să raporteze casei centrale la care sunt afiliate nivelul fondurilor proprii. Modelul formularului de raportare a fondurilor proprii ale cooperativei de credit este prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 4Pentru toţi indicatorii de prudenţă bancară a căror determinare se face în funcţie de fondurile proprii organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să utilizeze nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care după aprobarea de către adunarea generală a unei cooperative de credit a situaţiilor financiare anuale nivelul fondurilor proprii la data de 31 decembrie se modifică, cooperativa de credit va retransmite casei centrale la care este afiliată, în termenul stabilit de aceasta, raportările aferente fondurilor proprii şi indicatorilor de prudenţă bancară ce se determină în funcţie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei luni a exerciţiului financiar precedent şi cele aferente primelor două luni ale exerciţiului financiar curent. (2) În cazul în care după aprobarea de către adunarea generală a unei case centrale a situaţiilor financiare anuale nivelul fondurilor proprii la data de 31 decembrie se modifică, casa centrală, în termen de 15 zile calendaristice de la data limită de depunere a situaţiilor financiare anuale la organele în drept, va retransmite letric Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere raportările aferente fondurilor proprii şi indicatorilor de prudenţă bancară ce se determină în funcţie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei luni a exerciţiului financiar precedent, şi prin reţeaua de comunicaţii interbancare, raportările lunare aferente primelor două luni ale exerciţiului financiar curent. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul raportărilor indicatorilor de prudenţă bancară ce se determină în funcţie de nivelul fondurilor proprii ale reţelelor cooperatiste de credit.  +  Capitolul II Metodologia de determinare a fondurilor proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale reţelelor cooperatiste de credit  +  Secţiunea 1 Cooperativele de credit  +  Articolul 6 (1) Capitalul propriu al unei cooperative de credit se compune din: a) părţile sociale subscrise şi vărsate de membrii cooperatori; b) primele de fuziune şi/sau de divizare, integral încasate; c) fondul de rezervă; d) rezerva generală pentru riscul de credit; e) rezervele constituite din primele de fuziune şi/sau de divizare şi din repartizări din profitul net; f) rezerva de întrajutorare; g) fondul pentru creşterea surselor proprii de finanţare; h) rezervele statutare; i) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat; j) rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu al unei cooperative de credit se vor deduce următoarele elemente: a) valoarea participaţiei la capitalul social al casei centrale la care este afiliată; b) obligaţiile cooperativei de credit reprezentând diferenţe rămase de regularizat ca urmare a recalculării la sfârşitul exerciţiului financiar a valorii participaţiei la capitalul social al casei centrale la care este afiliată; c) sumele reprezentând contravaloarea părţilor sociale care urmează să fie restituite în cazurile de încetare a calităţii de membru cooperator prevăzute la art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002.Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administraţie cu privire la încetarea calităţii de membru cooperator; d) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire; e) sumele din profitul net al exerciţiului financiar curent reprezentând dividende (în cazul cooperativelor de credit care nu intră sub incidenţa art. 172 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002), participarea personalului la profit şi cota de participare a conducătorilor la profit, precum şi repartizările la fonduri, altele decât cel prevăzut la alin. (1) lit. g).Aceste sume se calculează extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net înregistrat de cooperativa de credit la finele fiecărei perioade pentru care se întocmeşte raportarea a ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartizărilor din profitul net pe aceste destinaţii, efectuate pe baza situaţiilor financiare anuale ale anului precedent; f) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat şi cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exerciţiile financiare viitoare; g) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperită; h) rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere; i) repartizarea profitului.  +  Articolul 7Capitalul suplimentar al unei cooperative de credit se compune din: a) rezervele din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit; b) alte rezerve decât cele prevăzute la lit. a) şi cele incluse în capitalul propriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e); c) alte fonduri constituite de cooperativa de credit, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit, cu excepţia celui prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. g), a fondului social constituit în conformitate cu art. 17^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, precum şi a fondurilor constituite în vederea efectuării unor plăţi pentru necesităţile cooperativei de credit şi ale membrilor cooperatori; d) datoria subordonată; e) subvenţiile pentru investiţii; f) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit.  +  Secţiunea a 2-a Casele centrale  +  Articolul 8 (1) Capitalul propriu al unei case centrale se compune din: a) capitalul casei centrale; b) rezerva generală pentru riscul de credit; c) rezerva mutuală de garantare. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu al unei case centrale se vor deduce următoarele elemente: a) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire; b) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat şi cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exerciţiile financiare viitoare.  +  Articolul 9 (1) Capitalul suplimentar al unei case centrale se compune din: a) rezervele din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit; b) alte rezerve decât cele prevăzute la lit. a) şi cele incluse în capitalul propriu; c) alte fonduri constituite de casa centrală, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit, cu excepţia fondului pentru creşterea surselor proprii de finanţare, precum şi a fondurilor constituite în vederea efectuării unor plăţi pentru necesităţile casei centrale şi ale cooperativelor de credit afiliate; d) datoria subordonată; e) subvenţiile pentru investiţii; f) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului suplimentar al unei case centrale nu se vor lua în calcul fondul social şi fondurile de natura fondului social constituite de aceasta potrivit prevederilor statutare.  +  Secţiunea a 3-a Reţelele cooperatiste de credit  +  Articolul 10 (1) Capitalul propriu al unei reţele cooperatiste de credit se compune din: a) capitalul agregat al reţelei cooperatiste de credit; b) rezerva generală pentru riscul de credit, constituită de organizaţiile cooperatiste de credit din reţea; c) rezerva mutuală de garantare, constituită la nivelul casei centrale; d) rezerva de întrajutorare, constituită de cooperativele de credit din reţea. (2) Pentru determinarea capitalului propriu al unei reţele cooperatiste de credit se vor deduce următoarele elemente: a) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire, aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea; b) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat şi cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exerciţiile financiare viitoare, aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea.  +  Articolul 11 (1) Capitalul suplimentar al unei reţele cooperatiste de credit se compune din: a) rezervele din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului, constituite de organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit; b) alte rezerve decât cele prevăzute la lit. a) şi cele incluse în capitalul propriu, aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea; c) alte fonduri constituite de organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit, cu excepţia celui inclus în capitalul propriu, a fondului social constituit de cooperativele de credit din reţea în conformitate cu art. 17^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, precum şi a fondurilor constituite la nivelul organizaţiilor cooperatiste de credit în vederea efectuării unor plăţi pentru necesităţile acestora şi, după caz, ale membrilor cooperatori sau ale cooperativelor de credit afiliate; d) datoria subordonată, aferentă organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea; e) subvenţiile pentru investiţii, aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea; f) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului suplimentar al unei reţele cooperatiste de credit nu se vor lua în calcul fondul social şi fondurile de natura fondului social constituite de casa centrală potrivit prevederilor statutare.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii comune  +  Articolul 12Pentru determinarea fondurilor proprii la nivelul fiecărei organizaţii cooperatiste de credit şi la nivelul fiecărei reţele cooperatiste de credit se vor avea în vedere, după caz, următoarele: a) capitalul suplimentar va fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii numai în condiţiile înregistrării unui nivel pozitiv al capitalului propriu şi în proporţie de cel mult 100% din acesta; b) datoria subordonată va fi luată în calculul fondurilor proprii în proporţie de maximum 50% din capitalul propriu şi va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:- să fie în întregime angajată;- în cazul datoriei subordonate la termen, scadenţa iniţială trebuie să fie de cel puţin 5 ani; dacă datoria subordonată este pe durata nedeterminată, ea nu este rambursabilă decât la iniţiativa organizaţiei cooperatiste de credit împrumutate şi numai în condiţiile în care nivelul fondurilor proprii nu este afectat;- la calculul nivelului fondurilor proprii volumul datoriei subordonate la termen va fi gradual redus cu 20% pe an în ultimii 5 ani anteriori scadenţei;- contractul de credit să nu includă clauza rambursării anticipate a datoriei subordonate în alte circumstanţe decât lichidarea sau dizolvarea organizaţiei cooperatiste de credit;- în cazul lichidării sau dizolvării organizaţiei cooperatiste de credit, datoria subordonată are un rang inferior celorlalte datorii şi nu va fi rambursată până când toate acestea nu au fost achitate; c) creditele subordonate, acordate instituţiilor de credit şi societăţilor cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice, aferente acestora, se vor deduce; d) sumele reprezentând părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu, deţinute la instituţii de credit şi societăţi cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând diferenţe de conversie, vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu şi provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu, se vor deduce.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 13Casele centrale vor urmări respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerinţelor prevăzute în prezentele norme.  +  Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 şi 191 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002.GUVERNATORULBĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUBucureşti, 13 august 2002.Nr. 14.  +  Anexa 1 CALCULULcapitalului şi fondurilor proprii ale casei centraleDenumirea casei centrale .............Data raportării: [//]                                                                  - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬────────┬───────┐ │ │ Nr.│Valoa-│Coefici-│Valoa- │ │ Elemente luate în calcul │rând│ re │entul de│ re │ │ │ │conta-│ajustare│ajusta-│ │ │ │bilă │ │ tă*1) │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Părţile sociale subscrise şi vărsate de │ │ │ │ │ │cooperativele de credit afiliate │ 1 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Primele de fuziune şi/sau de divizare integral │ │ │ │ │ │încasate │ 2 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Fondul de rezervă │ 3 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" │ │ │ │ │ │reprezentând prime de fuziune şi/sau divizare │ 4 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" │ │ │ │ │ │repartizate din profitul net, din care: │ 5 │ │ x │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri", │ 6 │ │ x │ │ │analitic distinct "Fond pentru creşterea │ │ │ │ │ │surselor proprii de finanţare" │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezervele statutare │ 7 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul reportat reprezentând profit │ │ │ │ │ │nerepartizat │ 8 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul net al exerciţiului financiar curent│ │ │ │ │ │reprezentând profit │ 9 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total (rd.1 la 9) │10 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Valoarea obligaţiilor casei centrale │ │ │ │ │ │reprezentând diferenţe rămase │11 │ │ x │ │ │de regularizat ca urmare a recalculării la │ │ │ │ │ │sfârşitul exerciţiului financiar a valorii │ │ │ │ │ │participaţiilor cooperativelor de credit │ │ │ │ │ │afiliate la capitalul social al casei │ │ │ │ │ │centrale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând contravaloarea părţilor │12 │ │ x │ │ │sociale aferente aportului cooperativelor │ │ │ │ │ │de credit afiliate la capitalul social al │ │ │ │ │ │casei centrale în cazul în care aceste │ │ │ │ │ │cooperative participă la un proces de │ │ │ │ │ │fuziune/divizare de reţele*) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând contravaloarea părţilor │13 │ │ x │ │ │sociale aferente aportului cooperativelor de │ │ │ │ │ │credit afiliate la capitalul social al casei │ │ │ │ │ │centrale în cazul în care casa centrală a │ │ │ │ │ │hotărât dizolvarea lor, urmată de lichidare*) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Dividende**) │14 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Participarea personalului la profit**) │15 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cota de participare a conducătorilor la │ │ │ │ │ │profit**) │16 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Repartizările din profitul net la fonduri**) │17 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul reportat reprezentând pierdere │ │ │ │ │ │neacoperită │18 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul net al exerciţiului financiar curent│ │ │ │ │ │reprezentând pierdere │19 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Repartizarea profitului │20 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.11 la 20) │21 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital (rd.10 - rd.21) │22 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva generală pentru riscul de credit │23 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva mutuală de garantare │24 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total (rd.23 + rd.24) │25 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cheltuieli de constituire │26 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Amortizarea cheltuielilor de constituire │27 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Valoarea neamortizată a cheltuielilor de │ │ │ │ │ │constituire (rd.26 + rd.27) │ 28 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cheltuieli de repartizat şi cheltuieli │ │ │ │ │ │înregistrate în avans │ 29 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.28 + rd.29) │ 30 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital propriu (rd.22 + rd.25 - rd.30) │ 31 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve' │ 32 │ │ x │ │ │analitic distinct "Rezerve din diferenţe │ │ │ │ │ │favorabile din reevaluarea patrimoniului", │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", │ 33 │ │ x │ │ │altele decât cele incluse la rd. 4, 5 şi 32 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri", │ 34 │ │ x │ │ │altele decât cele incluse la rd.6***), │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în conturile "Datorii │ 35 │ │maximum │ │ │subordonate la termen" şi "Datorii subordonate │ │ │ 50% │ │ │pe durată nedeterminată" │ │ │ din │ │ │ │ │ │ rd.31 │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Subvenţii pentru│ │ │ │ │ │investiţii" │ 36 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele legal înregistrate în contul "Diferenţe │ │ │ │ │ │din reevaluare", din care: │ 37 │ │ x │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ │ - ......................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital suplimentar │ 38 │ │maximum │ │ │col. 1 = col. 1, rd. 32 la 37; │ │ │100% din│ │ │col. 3 = col. 3, rd. 32 la 37 (în limita a │ │ │ rd.31 │ │ │ maximum 100% din col. 3, rd. 31 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând părţi în societăţile │ 39 │ │ x │ │ │comerciale legate, titluri de participare şi │ │ │ │ │ │titluri ale activităţii de portofoliu, deţinute│ │ │ │ │ │la instituţii de credit şi societăţi cu │ │ │ │ │ │caracter financiar │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în conturile "Credite │ 40 │ │ x │ │ │subordonate la termen" şi "Credite subordonate │ │ │ │ │ │pe durata nedeterminată" acordate instituţiilor│ │ │ │ │ │de credit şi societăţilor cu caracter financiar│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.39 + rd.40) │ 41 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total fonduri proprii (rd.31 + rd.38 - rd.41) │ 42 │ │ x │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴────────┴───────┘Întocmit de:................................Numele şi prenumele ............Telefon/interior ...............Conducătorul casei centrale,(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,(numele, prenumele şi semnătura)------------*1) Valoarea ajustată în cazul elementelor pentru care coeficientul de ajustare este "x" este egală cu valoarea contabilă. Notă *) Sumele vor fi deduse conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit. Notă **) Se va completa potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit, cu menţiunea că pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut şi retransmis de casele centrale potrivit alin. (1) al art. 3 din respectivele norme. Notă ***) Se va completa având în vedere prevederile alin. (1) lit. c) şi alin. (2) ale art. 9 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002  +  Anexa 2 CALCULULcapitalului agregat şi fondurilor propriiale reţelei cooperatiste de creditDenumirea casei centrale .............Data raportării: [//]                                                                   - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬────────┬───────┐ │ │ Nr.│Valoa-│Coefici-│ Valoa-│ │ Elemente luate în calcul │rând│ re │entul de│ re │ │ │ │conta-│ajustare│ajusta-│ │ │ │bilă │ │ tă*1) │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Părţile sociale subscrise şi vărsate de membrii│ 1 │ │ x │ │ │cooperatori ai cooperativelor de credit din │ │ │ │ │ │reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Primele de fuziune şi/sau de divizare, integral│ 2 │ │ x │ │ │încasate constituite la nivelul organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Fondul de rezerva constituit de organizaţiile │ 3 │ │ x │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" │ 4 │ │ x │ │ │reprezentând prime de fuziune şi/sau divizare, │ │ │ │ │ │constituite la nivelul organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" │ 5 │ │ x │ │ │repartizate din profitul net, constituite la │ │ │ │ │ │nivelul organizaţiilor cooperatiste de credit │ │ │ │ │ │din reţea, din care: │ │ │ │ │ │ - ...................................... │ │ │ │ │ │ - ...................................... │ │ │ │ │ │ - ...................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri", │ 6 │ │ x │ │ │analitic distinct "Fond pentru creşterea │ │ │ │ │ │surselor proprii de finanţare", constituit │ │ │ │ │ │la nivelul organizaţiilor cooperatiste de │ │ │ │ │ │credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezervele statutare, constituite la nivelul │ 7 │ │ x │ │ │organizaţiilor cooperatiste de credit din │ │ │ │ │ │reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul reportat reprezentând profit │ 8 │ │ x │ │ │nerepartizat, înregistrat de organizaţiile │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul net al exerciţiului financiar │ 9 │ │ x │ │ │curent reprezentând profit, înregistrat de │ │ │ │ │ │organizaţiile cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total (rd.1 la 9) │ 10 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând contravaloarea părţilor │ 11 │ │ x │ │ │sociale care urmează să fie restituite de │ │ │ │ │ │cooperativele de credit din reţea în cazurile │ │ │ │ │ │de încetare a calităţii de membru cooperator, │ │ │ │ │ │conform art. 13 din O. U. G. nr 97/2000, │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 200/2002*) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând contravaloarea părţilor │ 12 │ │ x │ │ │sociale aferente aportului cooperativelor de │ │ │ │ │ │credit la capitalul social al casei centrale │ │ │ │ │ │la care sunt afiliate, în cazul în care aceste │ │ │ │ │ │cooperative participa la un proces de; │ │ │ │ │ │fuziune/ divizare de reţele**) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând contravaloarea părţilor │ 13 │ │ x │ │ │sociale aferente aportului cooperativelor de │ │ │ │ │ │credit la capitalul social al casei centrale │ │ │ │ │ │la care sunt afiliate, în cazul în care casa │ │ │ │ │ │centrala a hotărât dizolvarea lor, urmată de │ │ │ │ │ │lichidare**) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Dividende***) │ 14 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Participarea personalului la profit***) │ 15 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cota de participare a conducătorilor la │ │ │ │ │ │profit***) │ 16 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Repartizările din profitul net la fonduri***) │ 17 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul reportat reprezentând pierdere │ 18 │ │ x │ │ │neacoperită, înregistrat de organizaţiile │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul net al exerciţiului financiar curent│ 19 │ │ x │ │ │reprezentând pierdere, înregistrat de │ │ │ │ │ │organizaţiile cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Repartizarea profitului înregistrat de │ 20 │ │ x │ │ │organizaţiile cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.11 la 20) │ 21 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital agregat (rd.10 - rd.21) │ 22 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva generală pentru riscul de credit, │ 23 │ │ x │ │ │constituită la nivelul organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva mutuala de garantare, constituită la │ │ │ │ │ │nivelul casei centrale │ 24 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva de întrajutorare, constituită de │ │ │ │ │ │cooperativele de credit din reţea │ 25 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total (rd.23 la 25) │ 26 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cheltuieli de constituire, aferentă │ │ │ │ │ │organizaţiilor cooperatiste de credit │ 27 │ │ x │ │ │din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Amortizarea cheltuielilor de constituire, │ 28 │ │ x │ │ │aferentă organizaţiilor cooperatiste de credit │ │ │ │ │ │din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Valoarea neamortizată a cheltuielilor de │ 29 │ │ x │ │ │constituire, aferente organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ │(rd.27- rd. 28) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cheltuieli de repartizat şi cheltuieli │ 30 │ │ x │ │ │înregistrate în avans, aferente organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.29 + rd.30) │ 31 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital propriu (rd.22 + rd.26 - rd.31) │ 32 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", │ │ │ │ │ │analitic distinct "Rezerve din diferenţe │ 33 │ │ x │ │ │favorabile din reevaluarea patrimoniului", │ │ │ │ │ │constituită de organizaţiile cooperatiste de │ │ │ │ │ │credit din reţea, din care: │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", │ 34 │ │ x │ │ │altele decât cele incluse la rd. 4,5 şi 33, │ │ │ │ │ │constituite de organizaţiile cooperatiste de │ │ │ │ │ │credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele legal înregistrate în contul │ 35 │ │ x │ │ │"Alte fonduri", altele decât cele incluse │ │ │ │ │ │la rd.6, constituite de organizaţiile │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea****), din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în conturile "Datorii │ 36 │ │maximum │ │ │subordonate la termen" şi "Datorii subordonate │ │ │50% din │ │ │pe durata nedeterminată", aferente │ │ │ rd. 32 │ │ │organizaţiilor cooperatiste de credit din reţea│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Subvenţii pentru│ 37 │ │ x │ │ │investiţii", aferente organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele legal înregistrate în contul "Diferenţe │ 38 │ │ x │ │ │din reevaluare", aferente organizaţiilor │ │ │ │ │ │cooperatiste de credit din reţea, din care: │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ │ - ..................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital suplimentar │ 39 │ │maximum │ │ │col. 1 = col, 1, rd. 33 la 38; │ │ │100% din│ │ │col. 3 = col. 3, rd. 33 la 38 (în limita a │ │ │ rd. 32 │ │ │ maximum 100% din col. 3, rd. 32 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând părţi în societăţile │ 40 │ │ x │ │ │comerciale legate, titluri de participare şi │ │ │ │ │ │titluri ale activităţii de portofoliu, deţinute│ │ │ │ │ │de casa centrala la instituţii de credit şi │ │ │ │ │ │societăţi cu caracter financiar │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în conturile "Credite │ 41 │ │ x │ │ │subordonate la termen" şi "Credite subordonate │ │ │ │ │ │pe durata nedeterminată" acordate instituţiilor│ │ │ │ │ │de credit şi societăţilor cu caracter financiar│ │ │ │ │ │de organizaţiile cooperatiste de credit din │ │ │ │ │ │reţea │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.40 + rd.41) │ 42 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total fonduri proprii (rd.32 + rd.39 - rd.42) │ 43 │ │ x │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴────────┴───────┘Întocmit de:................................Numele şi prenumele ............Telefon/interior ...............Conducătorul casei centrale,(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,(numele, prenumele şi semnătura)-----------*1) Valoarea ajustată în cazul elementelor pentru care coeficientul de ajustare este "x" este egală cu valoarea contabilă. Notă *) Sumele vor fi deduse potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit. Notă **) Sumele vor fi deduse potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit. Notă ***) Se va completa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit, cu menţiunea ca pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut şi retransmis de casa centrala potrivit alin. (2) al art. 3 din respectivele norme. Notă ****) Se va completa având în vedere prevederile alin. (1) lit. c) şi alin. (2) ale art. 11 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002.  +  Anexa 3 CALCULULfondurilor proprii ale cooperativei de creditDenumirea cooperativei de credit .........Data raportării:[//]                                                                   - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬────────┬───────┐ │ │ Nr.│Valoa-│Coefici-│ Valoa-│ │ Elemente luate în calcul │rând│ re │entul de│ re │ │ │ │conta-│ajustare│ajusta-│ │ │ │bila │ │ ta*1) │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Părţile sociale subscrise şi vărsate de │ 1 │ │ x │ │ │membrii cooperatori │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Primele de fuziune şi/sau de divizare integral │ 2 │ │ x │ │ │încasate │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Fondul de rezervă │ 3 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva generală pentru riscul de credit │ 4 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" │ 5 │ │ x │ │ │reprezentând prime de fuziune şi/sau divizare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve" │ 6 │ │ x │ │ │repartizate din profitul net, din care: │ │ │ │ │ │ - ............................... │ │ │ │ │ │ - ............................... │ │ │ │ │ │ - ............................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezerva de întrajutorare │ 7 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri", │ 8 │ │ x │ │ │analitic distinct "Fond pentru creşterea │ │ │ │ │ │surselor proprii de finanţare" │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezervele statutare │ 9 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul reportat reprezentând profit │10 │ │ x │ │ │nerepartizat │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul net al exerciţiului financiar curent│11 │ │ x │ │ │reprezentând profit │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total (rd.1 la 11) │12 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând participaţia la capitalul │13 │ │ x │ │ │social al casei centrale la care este │ │ │ │ │ │afiliată │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Obligaţiile cooperativei de credit reprezentând│14 │ │ x │ │ │diferenţe rămase de regularizat ca urmare a │ │ │ │ │ │recalculării la sfârşitul exerciţiului │ │ │ │ │ │financiar a participaţiei la capitalul social │ │ │ │ │ │al casei centrale la care este afiliată │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele reprezentând contravaloarea părţilor │15 │ │ x │ │ │sociale care urmează să fie restituite în │ │ │ │ │ │cazurile de încetare a calităţii de membru │ │ │ │ │ │cooperator, conform art. 13 din O.U.G. │ │ │ │ │ │nr. 97/2000, aprobată prin Legea nr. 200/2002*)│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cheltuieli de constituire │16 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Amortizarea cheltuielilor de constituire │17 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Valoarea neamortizată a cheltuielilor de │18 │ │ x │ │ │constituire (rd.16 - rd.17) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Dividende**) │19 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Participarea personalului la profit**) │20 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cota de participare a conducătorilor la profit │21 │ │ x │ │ │**) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Repartizările din profitul net la fonduri**) │22 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Cheltuieli de repartizat şi cheltuieli │23 │ │ x │ │ │înregistrate în avans │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul reportat reprezentând pierdere │24 │ │ x │ │ │neacoperită │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Rezultatul net al exerciţiului financiar curent│25 │ │ x │ │ │reprezentând pierdere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Repartizarea profitului │26 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile │ │ │ │ │ │(rd. 13 la 15 + rd. 18 la rd. 26 ) │27 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital propriu (rd.12 - rd.27) │28 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", │29 │ │ x │ │ │analitic distinct "Rezerve din diferenţe │ │ │ │ │ │favorabile din reevaluarea patrimoniului", │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", │30 │ │ x │ │ │altele decât cele incluse la rd. 5, 6 şi 29 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri", │31 │ │ x │ │ │altele decât cele incluse la rd.8***), din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în conturile "Datorii │32 │ │maximum │ │ │subordonate la termen" şi "Datorii subordonate │ │ │50% din │ │ │la termen" şi "Datorii subordonate pe durata │ │ │ rd. 28 │ │ │nedeterminată" │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în contul "Subvenţii pentru│ │ │ │ │ │investiţii" │33 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele legal înregistrate în contul "Diferenţe │34 │ │ x │ │ │din reevaluare", din care: │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ │ - .................................... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total capital suplimentar │35 │ │maximum │ │ │col. 1 = col. 1, rd. 29 la 34; │ │ │100% din│ │ │col. 3 = col. 3, rd. 29 la 34 (în limita a │ │ │ rd. 28 │ │ │ maximum 100% din col. 3, rd. 28) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Sumele înregistrate în conturile "Credite │ │ │ │ │ │subordonate la termen" şi "Credite subordonate │36 │ │ x │ │ │pe durata nedeterminată" acordate instituţiilor│ │ │ │ │ │de credit şi societăţilor cu caracter financiar│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total elemente deductibile (rd.36) │37 │ │ x │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┤ │Total fonduri proprii (rd.28 + rd.35 - rd.37) │38 │ │ x │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴────────┴───────┘Întocmit de:................................Numele şi prenumele ............Telefon/interior ...............Conducătorul casei centrale,(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,(numele, prenumele şi semnătura)---------*1) Valoarea ajustată în cazul elementelor pentru care coeficientul de ajustare este "x" este egală cu valoarea contabilă. Notă *) Sumele vor fi deduse potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002. Notă **) Se va completa potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002, cu menţiunea ca pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut şi retransmis de cooperativele de credit potrivit alin. (1) al art. 5 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002. Notă ***) Se va completa având în vedere prevederile art. 7 lit. c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/2002.----------