ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 29 august 2002pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 9 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (5) al articolului 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc alineatele (6)-(9) cu următorul cuprins:"(6) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Agenţia Domeniilor Statului pot prelua, prin echivalenta, şi cereale, în contul redeventei datorate de concesionarii terenurilor agricole, în perioada în care fondul lt; lt;Dezvoltarea agriculturii româneşti gt; gt; este gestionat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (7) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se stabilesc suprafeţele afectate de factorii naturali, produsele agricole şi cantităţile care se atribuie în natura producătorilor agricoli, persoane fizice, ale căror culturi au fost afectate. (8) Metodologia privind preluarea în natura a redeventei, modul de atribuire a ajutoarelor, precum şi înregistrarea în evidentele Agenţiei Domeniilor Statului a acestor operaţiuni se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (9) Ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, date în aplicarea prezentei legi, sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale din zonele afectate."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 29 august 2002.Nr. 101.-----------