LEGE Nr. 41 din 19 decembrie 1975privind regimul tăierii animalelor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 134 din 25 decembrie 1975     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Taierea animalelor aparţinînd unităţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti se efectuează în abatoare sau secţii ale acestora, sub controlul sanitar-veterinar al statului, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2Taierea animalelor proprietatea persoanelor fizice, pentru consumul familial, se poate face în abatoare şi secţii de tăiere ale acestora, ca prestări de servicii cu plata.Taierea porcinelor, ovinelor şi caprinelor proprietatea persoanelor fizice, destinate consumului familial, se poate face şi la domiciliul deţinătorilor, cu certificarea stării sănătăţii animalelor de către medicul veterinar de circumscripţie.  +  Articolul 3Taierile de animale pentru fondul de stat de carne se vor efectua potrivit sarcinilor rezultate din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 4Animalele supuse tăierii vor trebui să aibă în viu o greutate corespunzătoare în funcţie de specie, categorie, vîrsta şi rasa, pentru a asigura o eficienta economică ridicată la valorificare.Greutatile minime ale animalelor la care se vor putea efectua taierile, pe specii, categorii, virste şi rase, se aproba, anual, prin decret prezidential.  +  Articolul 5Bovinele de orice categorie se vor tăia numai de întreprinderile de industrializare a carnii.  +  Articolul 6Organizaţiile socialiste vor putea cumpara bovine de la întreprinderile autorizate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare sau vor putea achizitiona tineret bovin în greutate de pînă la 150 kg numai pentru creştere, producţie şi ingrasare, pe bază de împuternicire data de aceste întreprinderi.Producătorii cu gospodării individuale şi membrii cooperativelor agricole de producţie pot vinde şi cumpara bovine numai pentru creştere, producţie şi ingrasare. Aceste vinzari-cumpărări se vor evidenţia în registrul agricol. Bovinele cumpărate pentru creştere şi ingrasare vor fi valorificate la fondul de stat.  +  Articolul 7Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum răspunde de contractarea şi achiziţionarea animalelor - cu excepţia bovinelor - de la gospodăriile populaţiei, potrivit planului, precum şi de la livrarea acestora la întreprinderile de industrializare a carnii.Carnea şi celelalte produse rezultate din taierea bovinelor se achiziţionează numai de către întreprinderile de industrializare a carnii din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentara.  +  Capitolul 2 Condiţii pentru taierea animalelor  +  Articolul 8Pot fi supuse taierilor următoarele categorii de animale: a) animalele sanatoase ajunse la greutatea economică stabilită şi care nu sînt destinate reproductiei; b) animalele sanatoase provenite din unităţi, localităţi sau zone de carantina, care se taie pentru evitarea contaminarii, indiferent de greutate, cu aprobarea data, în condiţiile legii, de organele sanitar-veterinare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în raza cărora se afla animalele; c) animalele sanatoase, utilizate în scop experimental pentru cercetări ştiinţifice, indiferent de greutate, pe baza aprobării unităţilor de cercetare, în condiţiile şi numărul prevăzut în planul de cercetări; d) femelele declarate inapte pentru producţie şi reproducţie.Clasarea femelelor la bovine şi ovine pentru tăiere se face de către medicul veterinar inspector de stat, atestata prin documente oficiale, de doua ori pe an, iar în caz de nevoie şi la alte date solicitate de producători, potrivit normelor aprobate de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 9Taierea animalelor se va putea face şi în cazul cînd acestea: a) sînt afectate de boli incurabile cu evoluţie acuta şi supraacuta, boli transmisibile, precum şi pentru lichidarea unor focare epizootice; b) au suferit accidente traumatice, toxice sau de alta natura, ce le-ar putea cauza moartea; c) sînt afectate de boli provocate experimental, pentru obţinerea de produse biologice, de către unităţile profilate în acest scop; d) sînt suspecte de boli şi se taie pentru precizarea diagnosticului.Taierea animalelor în situaţiile prevăzute la alineatul precedent de face potrivit normelor emise de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobate de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 10Produsele rezultate din taierea prevăzută la articolul precedent se valorifica astfel: a) carnea şi subprodusele, stabilite "bune pentru consum uman" pe baza certificatului eliberat de medicul veterinar inspector de stat, se valorifica prin abatoare sau secţii de tăiere, cu excepţia carnii şi subproduselor provenite din taierea porcinelor, ovinelor şi caprinelor aparţinînd gospodariilor populaţiei şi necontractate la fondul de stat de carne, care pot fi reţinute pentru nevoile proprii de consum; b) carnea şi subprodusele, stabilite "condiţionat bune pentru consum uman" pe baza certificatului eliberat de medicul veterinar inspector de stat, se valorifica potrivit prevederilor de la lit. a), după îndeplinirea condiţiilor speciale de punere în consum, prevăzute de normele stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Ministerului Sănătăţii; c) carnea şi subprodusele improprii consumului uman se valorifica potrivit normelor sanitar-veterinare.  +  Articolul 11Taierea femelelor în stare de gestatie diagnosticabila este interzisă.Fac excepţie cazurile deosebite, stabilite de medicii veterinari inspectori de stat în funcţie de starea sănătăţii animalelor.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea abatoarelor  +  Articolul 12În vederea asigurării condiţiilor de igiena şi sanitar-veterinare la taierea animalelor şi pentru valorificarea superioară a carnii şi subproduselor, în municipii, oraşe şi comune se înfiinţează şi funcţionează abatoare ori secţii de tăiere ale acestora.În cadrul abatoarelor şi secţiilor acestora vor funcţiona şi capacităţi pentru prelucrarea superioară a carnii, precum şi pentru conservarea şi prelucrarea subproduselor.  +  Articolul 13Abatoarele şi secţiile acestora efectuează taierea animalelor pentru unităţile socialiste de stat şi obşteşti şi pentru persoanele fizice.Taierea animalelor pentru consum public şi colectiv se face numai în abatoare.  +  Articolul 14Abatoarele şi secţiile de tăiere a animalelor vor avea obligatoriu o dotare care să asigure condiţii de igiena şi sanitar-veterinare, precum şi posibilitatea colectării subproduselor.Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare stabileşte normele tehnologice privind taierea animalelor în abatoare şi secţii ale acestora şi, cu acordul Ministerului Sănătăţii, normele privind transportul carnii.  +  Articolul 15Înfiinţarea în comune de abatoare sau secţii de tăiere a animalelor se stabileşte, în funcţie de volumul taierilor, de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.În cadrul abatoarelor şi secţiilor de tăiere comunale, se vor organiza şi capacităţi de producere şi conservare a preparatelor din carne, ca prestări de servicii pentru populaţie.Abatoarele sau secţiile de tăiere a animalelor prevăzute la alineatul precedent se organizează şi vor funcţiona potrivit prevederilor Legii nr. 7/1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, de construcţii şi prestări de servicii în unităţile aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum.Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare acorda asistenţa tehnica pentru abatoarele şi secţiile de tăiere prevăzute la alin. 1 şi stabileşte împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti programul de dotare a acestora.  +  Articolul 16În unităţile mari de creştere şi ingrasare a animalelor, care nu au abatoare proprii, pentru situaţiile prevăzute la art. 9, se pot organiza, cu respectarea normelor sanitar-veterinare, secţii de tăiere a animalelor.  +  Articolul 17Comitetele executive ale consiliilor populare municipale şi birourile executive ale consiliilor populare orăşeneşti şi comunale vor lua măsuri pentru redeschiderea abatoarelor şi secţiilor de tăiere care în prezent sînt dezafectate şi se justifica a fi reamenajate, în termen de 90 de zile de la primirea proiectelor tip, orientative prevăzute la art. 19 alin. 2. Materialele şi forta de muncă necesară se vor asigura din resurse existente pe plan local.  +  Articolul 18Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura dezvoltarea capacităţilor de tăiere la unităţile în subordine, în raport cu creşterea resurselor animale pe fiecare judeţ, pentru a se evita transportul animalelor între judeţe.  +  Articolul 19Amplasarea, proiectarea şi executarea abatoarelor şi secţiilor de tăiere a animalelor, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, se vor face cu respectarea dispoziţiilor legale privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor urbane şi rurale, precum şi a normelor sanitare şi sanitar-veterinare.Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora proiecte tip, orientative, cu privire la amplasarea, construcţia, dotarea şi exploatarea abatoarelor şi secţiilor de tăiere a animalelor.  +  Articolul 20Funcţionarea abatoarelor şi a secţiilor de tăiere a animalelor este permisă numai dacă sînt autorizate de organele sanitare şi sanitar-veterinare de stat.Autorizaţia poate fi retrasă în cazul cînd nu se asigura respectarea regulilor de igiena şi profilaxie şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii sanitar-veterinare.  +  Articolul 21Abatoarele şi secţiile de tăiere a animalelor sînt obligate sa valorifice pieile, parul, lina, coarnele single şi unghiile rezultate de la taierea animalelor destinate fondului de stat de carne.  +  Articolul 22În cazul tăierii animalelor proprietatea persoanelor fizice, pentru consum familial, în abatoare sau secţii de tăiere, acestea vor achizitiona, contra cost, potrivit normelor legale, subprodusele rezultate din tăiere pe care deţinătorii nu le folosesc.De asemenea, abatoarele şi secţiile de tăiere vor achizitiona de la persoanele fizice care taie animalele la domiciliu subprodusele pe care aceştia nu le folosesc.  +  Articolul 23Cantităţile de carne rezultate din taierea animalelor de către abatoare pentru unităţile de alimentaţie publică, cantine şi alte unităţi similare se vor comunică întreprinderilor de industrializare a carnii, constituind intrari la fondul de stat de carne şi în acelaşi timp livrări la fondul pieţei.  +  Articolul 24Taierea animalelor în abatoare şi secţiile de tăiere prevăzute la art. 15 se va efectua de persoane autorizate de către birourile executive ale consiliilor populare comunale, cu avizul medicului de la dispensarul medical în raza căruia funcţionează abatorul sau secţia respectiva.  +  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 25Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.  +  Articolul 26Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă, taierea vacilor şi junincilor gestante, cu excepţia celor prevăzute la art. 9 şi art. 11 alin. 2, precum şi taierea bovinelor în afară abatoarelor, cu excepţia taierilor prevăzute la art. 9.  +  Articolul 27Constituie contravenţie la normele privind regimul tăierii animalelor următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiune: a) taierea femelelor gestante, altele decît cele menţionate la art. 26; b) taierea porcinelor, ovinelor şi caprinelor la domiciliul deţinătorilor, fără certificarea stării sănătăţii animalului sau cu încălcarea normelor obligatorii de igiena; c) taierea de animale în abatoare şi secţii de tăiere de către persoane neautorizate; d) punerea în consum fără examen trichineloscopic a carnii provenite de la porcii taiati pentru care acest examen este obligatoriu potrivit normelor sanitar-veterinare; e) contractarea sau achiziţionarea bovinelor destinate tăierii sau ingrasarii, precum şi a carnii de bovine rezultată din taierile provocate de situaţiile prevăzute la art. 9, buna pentru consumul uman, în alte condiţii sau de către alte persoane, fizice ori juridice, decît cele prevăzute la art. 6 şi 7; f) taierea animalelor destinate fondului de stat de carne, sub greutatea minima stabilită, cu excepţia celor prevăzute la art. 9 şi art. 11 alin. 2.  +  Articolul 28Contravenţiile prevăzute la art. 27 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 la 700 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi c); b) cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. d) şi e); c) cu amendă de la 100 la 250 lei, în cazul tăierii mieilor, şi de la 200 la 1.000 lei, în cazul celorlalte specii şi categorii de animale, pentru contravenţiile prevăzute la lit. f).Sancţiunea pentru contravenţia prevăzută la art. 27 lit. e) se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 29Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii se fac prin proces-verbal încheiat de primari, ofiţeri şi subofiteri de militie, medici veterinari inspectori de stat şi de personalul anume împuternicit de ministrul agriculturii şi industriei alimentare.  +  Articolul 30Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare se depune la organul sau unitatea din care face parte agentul constatator.  +  Articolul 31Plîngerea se rezolva de conducătorul unităţii din care face parte agentul constatator ori de un împuternicit al acestuia, ierarhic superior agentului constatator.În cazul contravenţiilor constatate de primar, plîngerea se rezolva de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.  +  Articolul 32Prevederile art. 27-31 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 33Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili cu acordul Ministerului Sănătăţii, reguli obligatorii de igiena privind taierea animalelor la domiciliul deţinătorilor, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.  +  Articolul 34Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeaşi dată, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 676/1959 privind unele măsuri pentru dezvoltarea creşterii animalelor şi reglementarea tăierii la unele categorii de animale, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 20 din 8 iunie 1959, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.--------------------------