HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia sa ţină o evidenta a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu. (2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora.  +  Articolul 2 (1) Agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi sa ţină evidenta gestiunii deşeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii. (2) Evidenta gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează de către agenţii economici autorizaţi, menţionaţi la alin. (1), la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi raspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Pentru evidenta la nivel naţional a gestiunii deşeurilor autoritatea publică centrala de protecţie a mediului organizează, împreună cu autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului şi cu alte instituţii aflate în coordonare, raportarea statistica anuală în acest domeniu. (2) Metodologia şi sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrala de protecţie a mediului, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare. (3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deşeurilor, se păstrează de către autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului într-un registru de evidenta o perioadă de minimum 3 ani.  +  Articolul 4 (1) Pentru evidenta gestiunii deşeurilor se stabileşte, în baza prevederilor anexelor nr. IA şi IB la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include şi deşeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) şi ale anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. (3) Deşeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).  +  Articolul 5 (1) Tipurile de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre. (2) Titlurile şi subtitlurile categoriilor de deşeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.  +  Articolul 6Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deseu în mod individual, agenţii economici au obligaţia codificarii acestora cu 6 cifre, după următoarea procedura: a) se identifica activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau 17-20; b) se identifica subcapitolul în care se încadrează deseul; c) se identifica, în cadrul subcapitolului, deseul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99; d) dacă deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deseului cap. 13, 14 şi 15; e) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se examinează cap. 16; f) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deşeuri, corespunzătoare activităţii din care provine deseul.  +  Articolul 7Deşeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, şi nu la codul 20 01.  +  Articolul 8 (1) Deşeurile clasificate ca periculoase deşeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. (2) Deşeurile care au proprietăţile prevăzute la H3 - H8, H10 şi H11 din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: a) temperatura de inflamabilitate ≤ 55° C; b) una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, în concentraţie totală ≥ 0,1%; c) una sau mai multe substanţe clasificate ca toxice, în concentraţie totală ≥ 3%; d) una sau mai multe substanţe clasificate ca dăunătoare, în concentraţie totală ≥ 25%; e) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R35, în concentraţie totală ≥ 1%; f) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R34, în concentraţie totală ≥ 5%; g) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R41, în concentraţie totală ≥ 10%; h) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R36, R37 şi R38, în concentraţie totală ≥ 20%; i) o substanţa cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, în concentraţie ≥ 0,1%; j) o substanţa cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 3, în concentraţie ≥ 1%; k) o substanţa toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 şi R61, în concentraţie ≥ 0,5%; l) o substanţa toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 şi R63, în concentraţie ≥ 5%; m) o substanţa mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, în concentraţie ≥ 0,1%; n) o substanţa mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, în concentraţie ≥ 1%. (3) Pentru proprietăţile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări: a) se utilizează pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenţia mai clar aceasta proprietate periculoasa; b) substantele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului şi telurului, precum şi acestea în forma metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanţe periculoase.  +  Articolul 9Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte: a) absenta evidentei gestiunii deşeurilor; b) înscrierea de date incorecte în evidenta gestiunii deşeurilor; c) neutilizarea codurilor deşeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deşeurilor; d) netransmiterea evidentei gestiunii deşeurilor autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.  +  Articolul 10Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului şi din cadrul autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.  +  Articolul 11Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Ioan Jelev,secretar de statMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul sănătăţiişi familiei,Radu Deac,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 16 august 2002.Nr. 856.  +  Anexa 1EVIDENTA GESTIUNII DEŞEURILORAgentul economic .................Anul ..................Tipul de deseu ...... cod .... (conform codificarii din anexa nr. 2)Starea fizica ....................Unitatea de măsura ..............CAPITOLUL 1Generarea deşeurilor
               
    Nr.LunaCantitatea de deşeuri
    Generatedin care:
    valorificatăeliminată finalrămasă în stoc
    1Ianuarie        
    2Februarie        
    3Martie        
    4Aprilie        
    5Mai        
    6Iunie        
    7Iulie        
    8August        
    9Septembrie        
    10Octombrie        
    11Noiembrie        
    12Decembrie        
      TOTAL AN        
  CAPITOLUL 2Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor
                       
    Nr. crt.LunaSecţiaStocareTratareTransport
    CantitateaTipul1)CantitateaModul2)Scopul3)Mijlocul4)Destinaţia5)
      ianuarie                
      februarie                
      martie                
      aprilie                
      mai                
      iunie                
      iulie                
      august                
      septembrie                
      octombrie                
      noiembrie                
      decembrie                
        TOTAL              
      NOTĂ:    *1) Tipul de stocare:    RM - recipient metalic    RP - recipient de plastic    BZ - bazin decantor    CT - container transportabil    CF - container fix    S - saci    PD - platforma de deshidratare    VN - în vrac, neacoperit    VA - în vrac, incinta acoperită    RL - recipient din lemn    A - altele    *2) Modul de tratare:    TM - tratare mecanică    TC - tratare chimica    TMC - tratare mecano-chimica    TB - tratare biochimica    D - deshidratare    TT - tratare termica    A - altele    *3) Scopul tratarii:    V - pentru valorificare    E - în vederea eliminării    *4) Mijlocul de transport:    AS - autospeciale    AN - auto nespecial    H - transport hidraulic    CF - cale ferată    A - altele    *5) Destinaţia:    DO - depozitul de gunoi al oraşului/comunei    HP - halda proprie    HC - halda industriala comuna    I - incinerarea în scopul eliminării    Vr - valorificare prin agenţi economici autorizaţi    P - utilizare materială sau energetica în propria întreprindere    Ve - valorificare energetica prin agenţi economici autorizaţi    A - altele                                  CAPITOLUL 3                            Valorificarea deşeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deseu valorificată Operatia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operatia de valorificare
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN
                                    CAPITOLUL 4                             Eliminarea deşeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deseu eliminata Operatia de eliminare, conform Anexei IIA din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operatia de eliminare
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN
   +  Anexa 2*)                                     LISTA              cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase             Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)    Categorii de deşeuri01. Deşeuri de la explorarea miniera şi a carierelor şi de la tratarea fizica    şi chimica a mineralelor02. Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare    şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea placilor şi mobilei,    pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului04. Deşeuri din industriile pielariei, blanariei şi textila05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi    tratarea pirolitica a carbunilor06. Deşeuri din procese chimice anorganice07. Deşeuri din procese chimice organice08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu)    straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a    adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice09. Deşeuri din industria fotografica10. Deşeuri din procesele termice11. Deşeuri de la tratarea chimica a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi    a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizica a suprafeţelor    metalelor şi a materialelor plastice13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia    uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)14. Deşeuri de solventi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu    excepţia 07 şi 08)15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,    filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte16. Deşeuri nespecificate în altă parte17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din    amplasamente contaminate)18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi    veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la    prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct    din activitatea de ocrotire a sănătăţii)19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de    epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa    şi uz industrial20. Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii,    inclusiv fracţiuni colectate separat01 DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA ŞI A CARIERELOR          ŞI DE LA TRATAREA FIZICA ŞI CHIMICA A MINERALELOR01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere01 01 02 deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere01 03 deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor metalifere01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 0501 03 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea          fizica şi chimica a minereurilor metalifere01 03 08 deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate          la 01 03 0701 03 09 namoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele          specificate la 01 03 0701 03 99 alte deşeuri nespecificate01 04 deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor          nemetalifere01 04 07* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizica          şi chimica a minereurilor nemetalifere01 04 08 deşeuri de pietriş şi sparturi de piatra, altele decât cele          specificate la 01 04 0701 04 09 deşeuri de nisip şi argila01 04 10 deşeuri sub forma de praf" şi pulberi, altele decât cele specificate          la 01 04 0701 04 11 deşeuri de la procesarea lesiei şi rocilor care conţin saruri,          altele decât cele specificate la 01 04 0701 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spalarea şi purificarea          minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 1101 04 13 deşeuri de la taierea şi slefuirea pietrei, altele decât cele          specificate la 01 04 0701 04 99 alte deşeuri nespecificate01 05 noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apa dulce01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe          periculoase01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritina, altele decât          cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 0601 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât          cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 0601 05 99 alte deşeuri nespecificate02 DEŞEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA,          VANATOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR02 01 deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,          vânătoare şi pescuit02 01 01 namoluri de la spalare şi curatare02 01 02 deşeuri de tesuturi animale02 01 03 deşeuri de tesuturi vegetale02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)          colectate separat şi tratate în afară incintei02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră02 01 08* deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 0802 01 10 deşeuri metalice02 01 99 alte deşeuri nespecificate02 02 deşeuri de la prepararea şi procesarea carnii, peştelui şi altor          alimente de origine animala02 02 01 namoluri de la spalare şi curatare02 02 02 deşeuri de tesuturi animale02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 02 99 alte deşeuri nespecificate02 03 deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor,          cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,          ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi          fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare02 03 03 deşeuri de la extractia cu solventi02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 03 99 alte deşeuri nespecificate02 04 deşeuri de la procesarea zahărului02 04 01 namoluri de la curatarea şi spalarea sfeclei de zahăr02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 04 99 alte deşeuri nespecificate02 05 deşeuri din industria produselor lactate02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 05 99 alte deşeuri nespecificate02 06 deşeuri din industria produselor de panificatie şi cofetarie02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 06 99 alte deşeuri nespecificate02 07 deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice          (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)02 07 01 deşeuri de la spalarea, curatarea şi prelucrarea mecanică a materiei          prime02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 O7 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta02 07 99 alte deşeuri nespecificate03 DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLACILOR ŞI MOBILEI,          PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea placilor şi mobilei03 01 01 deşeuri de scoarta şi de pluta03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir cu conţinut de          substanţe periculoase03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât          cele specificate la 03 01 0403 01 99 alte deşeuri nespecificate03 02 deşeuri de la conservarea lemnului03 02 01* agenţi de conservare organici nehalogenati pentru lemn03 02 02* agenţi de conservare organoclorurati pentru lemn03 02 03* agenţi de conservare organometalici pentru lemn03 02 04* agenţi de conservare anorganici pentru lemn03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe          periculoase03 02 99 alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificati03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei          şi cartonului03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarta03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare          a hârtiei03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclarii03 03 09 deşeuri de namol de caustificare03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre,          material de umplutura, cretare03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele          specificate la 03 03 1003 03 99 alte deşeuri nespecificate04 DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI ŞI TEXTILA04 01 deşeuri din industriile pielariei şi blanariei04 01 01 deşeuri de la seruire04 01 02 deşeuri de la cenusarire04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solventi fără faza lichidă04 01 04 flota de tabacire cu conţinut de crom04 01 05 flota de tabacire fără conţinut de crom04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu          conţinut de crom04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fără          conţinut de crom04 01 08 deşeuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf          de lustruit) cu conţinut de crom04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare04 01 99 alte deşeuri nespecificate04 02 deşeuri din industria textila04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri,          plastomeri)04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solventi organici04 02 15 deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat          la 04 02 1404 02 16* coloranti şi pigmenti cu conţinut de substanţe periculoase04 02 17 coloranti şi pigmenti, alţii decât cei specificati la 04 02 1604 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de          substanţe periculoase04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 04 02 1904 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate04 02 99 alte deşeuri nespecificate05 DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI          TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR05 01 deşeuri de la rafinarea petrolului05 01 02* slamuri de la desalinizare05 01 03* slamuri din rezervoare05 01 04* namoluri acide alchilice05 01 05* reziduuri uleioase05 01 06* namoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi          echipamentelor05 01 07* gudroane acide05 01 08* alte gudroane05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de          substanţe periculoase05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la, 05 01 0905 01 11* deşeuri de la spalarea combustibililor cu baze05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare05 01 14 deşeuri de la coloanele de răcire05 01 15* argile de filtrare epuizate05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului05 01 17 bitum05 01 99 alte deşeuri nespecificate05 06 deşeuri de la tratarea pirolitica a carbunilor05 06 01* gudroane acide05 06 03* alte gudroane05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire05 06 99 alte deşeuri nespecificate05 07 deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale05 07 01* deşeuri cu conţinut de mercur05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf05 07 99 alte deşeuri nespecificate06 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE06 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea          acizilor06 01 01* acid sulfuric şi acid sulfuros06 01 02* acid clorhidric06 01 03* acid fluorhidric06 01 04* acid fosforic şi acid fosforos06 01 05* acid azotic şi acid azotos06 01 06* alţi acizi06 01 99 alte deşeuri nespecificate06 02 deşeuri de la PPFU bazelor06 02 01* hidroxid de calciu06 02 03* hidroxid de amoniu06 02 04* hidroxid de sodiu şi potasiu06 02 05* alte baze06 02 99 alte deşeuri nespecificate06 03 deşeuri de la PPFU sarurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor          metalici06 03 11* saruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri06 03 13* saruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele06 03 14 saruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11          şi 06 03 1306 03 15* oxizi metalici cu conţinut de metale grele06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificati la 06 03 1506 03 99 alte deşeuri nespecificate06 04 deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 0306 04 03* deşeuri cu conţinut de arsen06 04 04* deşeuri cu conţinut de mercur06 04 05* deşeuri cu conţinut de alte metale grele06 04 99 alte deşeuri nespecificate06 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut          de substanţe periculoase06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 06 05 0206 06 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice          de sulfurare şi desulfurare06 06 02* deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase06 06 03 deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la          06 06 0206 06 99 alte deşeuri nespecificate06 07 deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliza06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului06 07 03* namol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur06 07 04* soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi          fibrelor artificiale07 02 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 02 04* alţi solventi organici, soluţii de spalare şi soluţii muma07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 02 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 02 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut          de substanţe periculoase07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 02 1107 02 13 deşeuri de materiale plastice07 02 14* deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase07 02 15 deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 1407 02 16* deşeuri cu conţinut de siliconi periculosi07 02 17 deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la          07 02 16*07 02 99 alte deşeuri nespecificate07 03 deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmentilor organici (cu          excepţia 06 11)07 03 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 03 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 03 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 03 1107 03 99 alte deşeuri nespecificate07 04 deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu          excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului          (cu excepţia 03 02) şi altor biocide07 04 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 04 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 04 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 04 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 04 1107 04 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase07 04 99 alte deşeuri nespecificate06 07 99 alte deşeuri nespecificate06 08 deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivatilor din silicon06 08 02* deşeuri cu conţinut de siliconi periculosi06 08 99 alte deşeuri nespecificate06 09 deşeuri de la PPFU produselor, chimice cu fosfor şi de la procesele          chimice cu fosfor06 09 02 zgura fosforoasa06 09 03* deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu          substanţe periculoase06 09 04 deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la          06 09 0306 09 99 alte deşeuri nespecificate06 10 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice          cu azot şi obţinerea ingrasamintelor06 10 02* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase06 10 99 alte deşeuri nespecificate06 11 deşeuri de la producerea pigmentilor anorganici şi a opacizantilor06 11 01 deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan06 11 99 alte deşeuri nespecificate06 13 deşeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificaţie06 13 01* produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a          lemnului şi alte biocide.06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)06 13 03 negru de fum06 13 04* deşeuri de la procesele cu azbest06 13 05* funingine06 13 99 alte deşeuri nespecificate07 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE07 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU)          produsilor chimici organici de baza07 01 01* soluţii apoase de spalare şi soluţii muma07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 01 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reactie07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reactie07 01 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 01 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 01 1107 01 99 alte deşeuri nespecificate07 05 deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice07 05 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 05 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 05 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 05 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 05 1107 05 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 1307 05 99 alte deşeuri nespecificate07 06 deşeuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor,          detergentilor, dezinfectantilor şi produselor cosmetice07 06 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 06 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 06 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 06 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 06 1107 06 99 alte deşeuri nespecificate07 07 deşeuri de la PPFU produselor chimice innobilate şi a produselor          chimice nespecificate în lista07 07 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma07 07 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 07 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati07 07 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 07 07 1107 07 99 alte deşeuri nespecificate08 DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA          (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE          (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI          CERNELURILOR TIPOGRAFICE08 01 deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau          alte substanţe periculoase08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate          la 08 01 1108 01 13* namoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau          alte substanţe periculoase08 01 14 namoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la          08 01 1308 01 15* namoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solventi organici          sau alte substanţe periculoase08 01 16 namoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele          specificate la 08 01 1508 01 17* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de          solventi organici sau alte substanţe periculoase08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea "vopselelor şi lacurilor, altele decât          cele specificate la 08 01 1708 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solventi          organici sau alte substanţe periculoase08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele          specificate la 08 01 1908 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor08 01 99 alte deşeuri nespecificate08 02 deşeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale          ceramice)08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire08 02 02 namoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice08 02 99 alte deşeuri nespecificate08 03 deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice08 03 07 namoluri apoase cu conţinut de cerneluri08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri08 03 12* deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 1208 03 14* namoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 1408 03 16* deşeuri de soluţii de gravare08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase08 03 18 deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate          la 08 03 1708 03 19* ulei de dispersie08 03 99 alte deşeuri nespecificate08 04 deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv          produsele impermeabile)08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solventi organici sau          alte substanţe periculoase08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate          la 08 04 0908 04 11* namoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solventi organici          sau alte substanţe periculoase08 04 12 namoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate          la 08 04 1108 04 13* namoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solventi          organici sau alte substanţe periculoase08 04 14 namoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât          cele specificate la 08 04 1308 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi          solventi organici sau alte substanţe periculoase08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele          decât cele specificate la 08 04 1508 04 17* ulei de colofoniu08 04 99 alte deşeuri nespecificate08 05 alte deşeuri nespecificate în 0808 05 01* deşeuri de izocianati09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA09 01 deşeuri din industria fotografica09 01 01* developanti pe bază de apa şi soluţii de activare09 01 02* soluţii de developare pe bază de apa pentru plăcile offset09 01 03* soluţii de developare pe bază de solventi09 01 04* soluţii de fixare09 01 05* soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoare09 01 06* deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incinta          a deşeurilor fotografice09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conţinut de argint sau compuşi          de argint09 01 08 film sau hârtie fotografica fără conţinut de argint sau compuşi          de argint09 01 10 camere de unica folosinţă fără baterii09 01 11* camera de unica folosinţă cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02          sau 16 06 0309 01 12 camere de unica folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate          la 09 01 1109 01 13* deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului,          altele decât cele specificate la 09 01 0609 01 99 alte deşeuri nespecificate10 DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de          combustie (cu excepţia 19)10 01 01 cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de          cazan specificat la 10 01 04)10 01 02 cenusa zburătoare de la arderea carbunelui10 01 03 cenusa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat10 01 04* cenusa zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan10 01 05 deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor          de ardere10 01 07 namoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere10 01 09* acid sulfuric10 01 13* cenusi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept          combustibil10 01 14* cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan de la co-incinerarea          deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase10 01 15 cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan de la co-incinerarea altor          deşeuri decât cele specificate la 10 01 1410 01 16* cenusa zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe          periculoase10 01 17 cenusa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată          la 10 01 1610 01 18* deşeuri de la spalarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase10 01 19 deşeuri de la spalarea gazelor, altele decât cele specificate la          10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 1810 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de          substanţe periculoase10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele          specificate la 10 01 2010 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu conţinut          de substanţe periculoase10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât          cele specificate la 10 01 2210 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea          carbunelui de ardere pentru instalaţiile termice10 01 26 deşeuri de la epurarea apelor de răcire10 01 99 alte deşeuri nespecificate10 02 deşeuri din industria siderurgica10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii10 02 02 zgura neprocesata10 02 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe          periculoase10 02 08 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate          la 10 02 0710 02 10 cruste de tunder10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri10 02 12 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          specificate la 10 02 1110 02 13* namoluri şi turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu conţinut          de substanţe periculoase10 02 14 namoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la          10 02 1310 02 15 alte namoluri şi turte de filtrare10 02 99 alte deşeuri nespecificate10 03 deşeuri din metalurgia termica a aluminiului10 03 02 resturi de anozi10 03 04* zguri de la topirea primara10 03 05 deşeuri de alumina10 03 08* zguri saline de la topirea secundară10 03 09* scorii negre de la topirea secundară10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu apa, gaze          inflamabile în cantităţi periculoase10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 1510 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,          altele decât cele specificate la 10 03 1710 03 19* praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 1910 03 21* alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu          conţinut de substanţe periculoase10 03 22 alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele          decât cele specificate la 10 03 2110 03 23* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe          periculoase10 03 24 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate          la 10 03 2310 03 25* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de          substanţe periculoase10 03 26 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât          cele specificate la 10 03 2510 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei10 03 28 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          specificate la 10 03 2710 03 29* deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut          de substanţe periculoase10 03 30 deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele          decât cele specificate la 10 03 2910 03 99 alte deşeuri nespecificate10 04 deşeuri din metalurgia termica a plumbului10 04 01* zguri de la topirea primara şi secundară10 04 02* scorii şi cruste de la topirea primara şi secundară10 04 03* arseniat de calciu10 04 04* praf din gazul de ardere10 04 05* alte particule şi praf10 04 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor10 04 07* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei10 04 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          specificate la 10 04 0910 04 99 alte deşeuri nespecificate10 05 deşeuri din metalurgia termica a zincului10 05 01 zguri de la topirea primara şi secundară10 05 03* praf din gazul de ardere10 05 04 alte particule şi praf10 05 05* deşeuri solide de la epurarea gazelor10 05 06* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei10 05 09 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          specificate la 10 05 0810 05 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu          apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase10 05 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 1010 05 99 alte deşeuri nespecificate10 06 deşeuri din metalurgia termica a cuprului10 06 01 zguri de la topirea primara şi secundară10 06 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundară10 06 03* praf din gazul de ardere10 06 04 alte particule şi praf10 06 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor10 06 07* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei10 06 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          specificate la 10 06 0910 06 99 alte deşeuri nespecificate10 07 deşeuri din metalurgia termica a argintului, aurului şi platinei10 07 01 zguri de la topirea primara şi secundară10 07 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundară10 07 03 deşeuri solide de la epurarea gazelor10 07 04 alte particule şi praf10 07 05 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor10 07 07* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei10 07 08 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          specificate la 10 07 0710 07 99 alte deşeuri nespecificate10 08 deşeuri din metalurgia termica a altor neferoase10 08 04 particule şi praf10 08 08* zgura salina de la topirea primara şi secundară10 08 09 alte zguri10 08 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact          cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase10 08 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 1010 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele          decât cele specificate la 10 08 1210 08 14 resturi de anozi10 08 15* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 1510 08 17* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu          conţinut de substanţe periculoase10 08 18 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,          altele decât cele menţionate la 10 08 1710 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei10 08 20 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele          menţionate la 10 08 1910 08 99 alte deşeuri nespecificate10 09 deşeuri de la turnarea pieselor feroase10 09 03 zgura de topitorie10 09 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la          turnare cu conţinut de substanţe periculoase10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la          turnare, altele decât cele specificate la 10 09 0510 09 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu          conţinut de substanţe periculoase10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare,          altele decât cele specificate la 10 09 0710 09 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 0910 09 11* alte particule care conţin substanţe periculoase10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 1110 09 13* deşeuri de lianti cu conţinut de substanţe periculoase10 09 14 deşeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 09 1310 09 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de          substanţe periculoase10 09 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele          specificate la 10 09 1510 09 99 alte deşeuri nespecificate10 10 deşeuri de la turnarea pieselor neferoase10 10 03 zgura de topitorie10 10 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare          cu conţinut de substanţe periculoase10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la          turnare, altele decât cele specificate la 10 10 0510 10 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu          conţinut de substanţe periculoase10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare,          altele decât cele specificate la 10 10 0710 10 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 0910 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 1110 10 13* deşeuri de lianti cu conţinut de substanţe periculoase10 10 14 deşeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 1310 10 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de          substanţe periculoase10 10 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele          specificate la 10 10 1510 10 99 alte deşeuri nespecificate10 11 deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă10 11 03 deşeuri din fibre de sticlă10 11 05 particule şi praf10 11 09* deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,          cu conţinut de substanţe periculoase10 11 10 deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,          altele decât cele specificate la 10 11 0910 11 11* deşeuri de sticlă sub forma de particule fine şi pudra de sticlă cu          conţinut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)10 11 12 deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 1110 11 13* namoluri de la slefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de          substanţe periculoase10 11 14 namoluri de la slefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele          specificate la 10 11 1310 11 15* deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de          substanţe periculoase10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele          specificate la 10 11 1510 11 17* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu          conţinut de substanţe periculoase10 11 18 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,          altele decât cele specificate la 10 11 1710 11 19* deşeuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de          substanţe periculoase10 11 20 deşeuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decît          cele specificate la 10 11 1910 11 99 alte deşeuri nespecificate10 12 deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor,          tiglelor şi materialelor de construcţie10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice10 12 03 particule şi praf10 12 05 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor10 12 06 forme şi mulaje uzate10 12 08 deşeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcţie          (după procesarea termica)10 12 09* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe          periculoase10 12 10 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate          la 10 12 0910 12 11* deşeuri de la smaltuire cu conţinut de metale grele10 12 12 deşeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 1110 12 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii10 12 99 alte deşeuri nespecificate10 13 deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a          articolelor şi produselor derivate din ele10 13 01 deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului10 13 06 particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13)10 13 07 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor10 13 09* deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest10 13 10 deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele          specificate la 10 13 0910 13 11 deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele          specificate la 10 13 09 şi 10 13 1010 13 12* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe          periculoase10 13 13 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate          la 10 13 1210 13 14 deşeuri de beton şi namoluri cu beton10 13 99 alte deşeuri nespecificate10 14 deşeuri de la crematorii10 14 01* deşeuri de la spalarea gazelor cu conţinut de mercur11 DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA          METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA11 01 deşeuri de la tratarea chimica de suprafaţa şi acoperirea metalelor          şi altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de          decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de          fabricare a anozilor)11 01 05* acizi de decapare11 01 06* acizi fără alta specificaţie11 01 07* baze de decapare11 01 08* namoluri cu conţinut de fosfati11 01 09* namoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase11 01 10 namoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate          la 11 01 0911 01 11* lichide apoase de clatire cu conţinut de substanţe periculoase11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 1111 01 13* deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 1311 01 15* eluati şi namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori          de ioni care conţin substanţe periculoase11 01 16* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate11 01 98* alte deşeuri conţinând substanţe periculoase11 01 99 alte deşeuri nespecificate11 02 deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza          în soluţie11 02 05* deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut          de substanţe periculoase11 02 06 deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât          cele specificate la 11 02 0511 02 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase11 02 99 alte deşeuri nespecificate11 03 namoluri şi solide de la procesele de calire11 03 01* deşeuri cu conţinut de cianuri11 03 02* alte deşeuri11 05 deşeuri de la procesele de galvanizare la cald11 05 01 zinc dur11 05 02 cenusa de zinc11 05 03* deşeuri solide de la epurarea gazelor11 05 04* baie uzata11 05 99 alte deşeuri nespecificate12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICA A SUPRAFEŢELOR          METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al          suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice12 01 01 pilitura şi span feros12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase12 01 03 pilitura şi span neferos12 01 04 praf şi particule de metale neferoase12 01 05 pilitura şi span de materiale plastice12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni          (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia          emulsiilor şi soluţiilor)12 01 08* emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate12 01 12* ceruri şi grăsimi uzate12 01 13 deşeuri de la sudura12 01 14* namoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase12 01 15 namoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate          la 12 01 1412 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate          la 12 01 1612 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conţinut          de ulei12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile12 01 20* piese de polizare uzate maruntite şi materiale de polizare maruntite          cu conţinut de substanţe periculoase12 01 21 piese vizate de polizare maruntite şi materiale de polizare          maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 2012 01 99 alte deşeuri nespecificate12 03 deşeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11)12 03 01* lichide apoase de spalare12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur13 DEŞEURI ULEIOASE ŞI DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia          uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)13 01 deşeuri de uleiuri hidraulice13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1)13 01 04* emulsii clorurate13 01 05* emulsii neclorurate13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile13 01 13* alte uleiuri hidraulice-----------    *1) Pentru scopul acestei liste de deşeuri PCB se va defini conform     Hotărârii Guvernului 173/2000.13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere13 03 deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a caldurii,          altele decât cele specificate la 13 03 0113 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a caldurii13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a caldurii13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii uşor biodegradabile13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii13 04 uleiuri de santina13 04 01* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie13 05 deşeuri de la separarea ulei/apa13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa13 05 03* namoluri de interceptie13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele          ulei/apa13 07 deşeuri de combustibili lichizi13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel13 07 02* benzina13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)13 08 alte deşeuri uleioase nespecificate13 08 01* namoluri şi emulsii de la desalinizare13 08 02* alte emulsii13 08 99* alte deşeuri nespecificate14 DEŞEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI          DE PROPULSARE (cu excepţia 07 şi OS)14 06 deşeuri de solventi organici, agenţi de răcire şi agenţi de          propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC14 06 02* alţi solventi halogenati şi amestecuri de solventi14 06 03* alţi solventi şi amestecuri de solventi14 06 04* namoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solventi halogenati14 06 05* namoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solventi15 DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,          FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton15 01 02 ambalaje de materiale plastice15 01 03 ambalaje de lemn15 01 04 ambalaje metalice15 01 05 ambalaje de materiale compozite15 01 06 ambalaje amestecate15 01 07 ambalaje de sticlă15 01 09 ambalaje din materiale textile15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe          periculoase15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matrita poroasa formată din          materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale          pentru stocarea sub presiune15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi          echipamente de protecţie15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta          specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie          contaminata cu substanţe periculoase15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi          îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 0216 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport          (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) şi deşeuri          de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor          (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)16 01 03 anvelope scoase din uz16 01 04* vehicule scoase din uz16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente          periculoase16 01 07* filtre de ulei16 01 08* componente cu conţinut de mercur16 01 09* componente cu conţinut de PCB16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags))16 01 11* plăcuţe de frana cu conţinut de azbest16 01 12 plăcuţe de frana, altele decât cele specificate la 16 01 1116 01 13* lichide de frana16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 1416 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat16 01 17 metale feroase16 01 18 metale neferoase16 01 19 materiale plastice16 01 20 sticlă16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de          la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 1416 01 22 componente fără alta specificaţie16 01 99 alte deşeuri nespecificate16 02 deşeuri de la echipamente electrice şi electronice16 02 09* transformatori şi condensatori conţinând PCB16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB,          altele decât cele specificate la 16 02 0916 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele          decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 1216 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09          la 16 02 1316 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele          specificate la 16 02 15-------------    *2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice        pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi marcate        ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice        şi alte tipuri de sticle activate.16 03 grupe nespecificate şi produse neobisnuite16 03 03* deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 0316 03 05* deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 0516 04 deşeuri de explozivi16 04 01* deşeuri de munitie16 04 02* deşeuri de artificii16 04 03* alte deşeuri de explozivi16 05 containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut          de substanţe periculoase16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât          cele specificate la 16 05 0416 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe          periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau          conţinând substanţe periculoase16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau          conţinând substanţe periculoase16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06,          16 05 07 sau 16 05 0816 06 baterii şi acumulatori16 06 01* baterii cu plumb16 06 02* baterii cu Ni-Cd16 06 03* baterii cu conţinut de mercur16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)16 06 05 alte baterii şi acumulatori16 06 06* electroliti colectati separat din baterii şi acumulatori16 07 deşeuri de la curatarea cisternelor de transport şi de stocare          (cu excepţia 05 şi 13)16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţiţei16 07 09* deşeuri conţinând alte substanţe periculoase16 07 99 alte deşeuri nespecificate16 08 catalizatori uzati16 08 01 catalizatori uzati cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu,          paladiu, iridiu sau platina (cu excepţia 16 08 07)16 08 02* catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale periculoase*3)          sau compuşi ai metalelor tranzitionale periculoase16 08 03 catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale sau compuşi          ai metalelor tranzitionale, fără alte specificaţii16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu excepţia 16 08 07)16 08 05* catalizatori uzati cu conţinut de acid fosforic16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substanţe periculoase-------------    *3) Pentru aceasta poziţie materialele tranzitionale sunt: scandiu,        vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan,        crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden şi tantal. Aceste metale        şi compusii lor sunt periculosi dacă sunt clasificati ca atare        substanţe periculoase. Aceasta clasificare a substanţelor periculoase        poate determina în ce măsura aceste metale tranzitionale şi care        dintre compusii lor reprezintă substanţe periculoase.16 09 substanţe oxidante16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata16 09 04* substanţe oxidante, fără alte specificaţii16 10 deşeuri lichide apoase destinate tratarii în afară unităţii16 10 01* deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase16 10 02 deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 0116 10 03* concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 0316 11 deşeuri de captusire şi refractare16 11 01* materiale de captusire şi refractare pe bază de carbon din procesele          metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase16 11 02 materiale de captusire şi refractare pe bază de carbon din procesele          metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 0116 11 03* alte materiale de captusire şi refractare din procesele metalurgice,          cu conţinut de substanţe periculoase16 11 04 materiale de captusire şi refractare din procesele metalurgice,          altele decât cele menţionate la 16 11 0316 11 05* materiale de captusire şi refractare din procesele ne-metalurgice,          cu conţinut de substanţe periculoase16 11 06 materiale de captusire şi refractare din procesele ne-metalurgice,          altele decât cele specificate la 16 11 0517 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN          AMPLASAMENTE CONTAMINATE)17 01 beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice17 01 01 beton17 01 02 caramizi17 01 03 tigle şi materiale ceramice17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau          materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele          decât cele specificate la 17 01 0617 02 lemn, sticlă şi materiale plastice17 02 01 lemn17 02 02 sticlă17 02 03 materiale plastice17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate          cu substanţe periculoase17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huila17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 0117 03 03* gudron de huila şi produse gudronate17 04 metale (inclusiv aliajele lor)17 04 01 cupru, bronz, alama17 04 02 aluminiu17 04 03 plumb17 04 04 zinc17 04 05 fier şi oţel17 04 06 staniu17 04 07 amestecuri metalice17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 1017 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi          deşeuri de la dragare17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 0317 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 0517 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 0717 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe          periculoase17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01          şi 17 06 0317 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest17 08 materiale de construcţie pe bază de gips17 08 01* materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe          periculoase17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele          specificate la 17 08 0117 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări17 09 01* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur17 09 02* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB          (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de rasini cu          conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori          cu conţinut de PCB)17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri          de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât          cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 0318 DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE UNITĂŢILOR SANITARE ŞI DIN          ACTIVITĂŢI VETERINARE ŞI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepţia          deşeurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante,          care nu au legătură directa cu activitatea sanitară)18 01 deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi          tratament desfăşurate în unităţile sanitare18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 01 03)18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge          conservat (cu excepţia 18 01 03)18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri          speciale privind prevenirea infectiilor18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri          speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte,          aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 0618 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 0818 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice18 02 deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament          şi prevenire a bolilor18 02 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 02 02)18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri          speciale pentru prevenirea infectiilor18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri          speciale pentru prevenirea infectiilor18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 0518 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 0719 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE          DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE          CU APA ŞI UZ INDUSTRIAL19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor19 01 06* deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide          apoase19 01 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere19 01 11* cenusi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase19 01 12 cenusi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 1119 01 13* cenusi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase19 01 14 cenusi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 1319 01 15* praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 1519 01 17* deşeuri de piroliza cu conţinut de substanţe periculoase19 01 18 deşeuri de piroliza, altele decât cele menţionate la 19 01 1719 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate19 01 99 alte deşeuri nespecificate19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimica a deşeurilor (inclusiv          decromare, decianurare, neutralizare)19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deseu periculos19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu conţinut de substanţe          periculoase19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele          specificate la 19 02 0519 02 07* ulei şi concentrate de la separare19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08          şi 19 02 0919 02 11* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase19 02 99 alte deşeuri nespecificate19 03 deşeuri stabilizate/solidificate*4)19 03 04* deşeuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 0419 03 06* deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06-----------------    *4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor    deseului şi astfel transforma un deseu periculos într-unul nepericulos.    Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de    exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba    proprietăţile chimice ale deseului.    *5) Un deseu este considerat parţial stabilizat dacă după procesul de    stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet    în unii nepericulosi pot fi eliberaţi în mediu pe termen scurt, mediu şi    lung.19 04 deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare19 04 01 deşeuri vitrificate19 04 02* cenusa zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere19 04 03* faza solida nevitrificata19 04 04 deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor19 05 deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide19 05 01 fracţiunea necompostata din deşeurile municipale şi asimilabile19 05 02 fracţiunea necompostata din deşeurile animaliere şi vegetale19 05 03 compost fără specificarea provenientei19 05 99 alte deşeuri nespecificate19 06 deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi vegetale19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi          vegetale19 06 99 alte deşeuri nespecificate19 07 levigate din halde19 07 02* levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase19 07 03 levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate          la 19 07 0219 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale19 08 01 deşeuri reţinute pe site19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate19 08 07* soluţii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni19 08 08* deşeuri ale sistemelor cu membrana cu conţinut de metale grele19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor          apa/ulei din sectorul uleiurilor şi grasimilor comestibile19 08 10* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor          apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 0919 08 11* namoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea          biologica a apelor reziduale industriale19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale,          altele decât cele specificate la 19 08 1119 08 13* namoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte          procedee de epurare a apelor reziduale industriale19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale          industriale decât cele specificate la 19 08 1319 08 99 alte deşeuri nespecificate19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei          pentru uz industrial19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primara şi separarea cu site19 09 02 namoluri de la limpezirea apei19 09 03 namoluri de la decarbonatare19 09 04 cărbune activ epuizat19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate19 09 06 soluţii şi namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni19 09 99 alte deşeuri nespecificate19 10 deşeuri de la maruntirea deşeurilor cu conţinut de metale19 10 01 deşeuri de fier şi oţel19 10 02 deşeuri neferoase19 10 03* fractii de span uşor şi praf conţinând substanţe periculoase19 10 04 fractii de span uşor şi praf, altele decât cele specificate          la 19 10 0319 10 05* alte fractii cu conţinut de substanţe periculoase19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 0519 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor19 11 01* argile de filtrare epuizate19 11 02* gudroane acide19 11 03* deşeuri lichide apoase19 11 04* deşeuri de la spalarea combustibililor cu baze19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de substanţe          periculoase19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele          specificate la 19 11 0519 11 07* deşeuri de la spalarea gazelor de ardere19 11 99 alte deşeuri nespecificate19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex. sortare,          maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziţie          a catalogului19 12 01 hârtie şi carton19 12 02 metale feroase19 12 03 metale neferoase19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc19 12 05 sticlă19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 0619 12 08 materiale textile19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea          mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea          mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 1119 13 deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe          periculoase19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele          specificate la 19 13 0119 13 03* namoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe          periculoase19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate          la 19 13 0319 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe          periculoase19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele          specificate la 19 13 0519 13 07* deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea          apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor          subterane, altele decât cele specificate la 19 13 0720 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII,          INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)20 01 01 hârtie şi carton20 01 02 sticlă20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucatarii şi cantine20 01 10 îmbrăcăminte20 01 11 textile20 01 13* solventi20 01 14* acizi20 01 15* baze20 01 17* substanţe chimice fotografice20 01 19* pesticide20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi)20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile20 01 26* uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 2520 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini conţinând substanţe periculoase20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini, altele decât cele specificate          la 20 01 2720 01 29* detergenti cu conţinut de substanţe periculoase20 01 30 detergenti, alţii decât cei specificati la 20 01 2920 01 31* medicamente citotoxice şi citostatice20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 3120 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03          şi baterii şi acumulatori nesortati conţinând aceste baterii20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 3320 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele          specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi          periculosi*6)20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele          specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 3520 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 3720 01 39 materiale plastice20 01 40 metale20 01 41 deşeuri de la curatatul coşurilor20 01 99 alte fractii, nespecificate20 02 deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)20 02 01 deşeuri biodegradabile20 02 02 pământ şi pietre20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile20 03 alte deşeuri municipale20 03 01 deşeuri municipale amestecate20 03 02 deşeuri din pieţe20 03 03 deşeuri stradale20 03 04 namoluri din fosele septice20 03 06 deşeuri de la curatarea canalizarii20 03 07 deşeuri voluminoase20 03 99 deşeuri municipale, fără alta specificaţie-----------    *6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice     pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi notate ca     periculoase; comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau     alta sticlă activata.---------