HOTĂRÂRE nr. 900 din 22 august 2002privind condiţiile şi procedura de selecţie a candidaţilor de către Consiliul Economic şi Social, în vederea propunerii pentru numirea de către ministrul justiţiei a magistraţilor consultanţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 5 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 alin (2) din Constituţia României, ale art. 69^1 alin. 5 şi ale art. 69^2 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Magistraţii consultanţi sunt numiţi în funcţii de către ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 2 (1) Poate fi propusă pentru numirea ca magistrat consultant persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este numai cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitatea de exerciţiu al drepturilor; b) este licentiata în drept sau drept economic-administrativ şi are stagiul cerut de lege pentru funcţia în care urmează să fie numita; c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie; d) cunoaşte limba română; e) este apta din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei. (2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de Consiliul Economic şi Social.  +  Articolul 3Consiliul Economic şi Social propune candidaţii pentru numirea ca magistraţi consultanţi, în limita numărului de posturi comunicat de Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 3 Consiliul Economic şi Social solicita în scris confederatiilor patronale şi confederatiilor sindicale, reprezentative la nivel naţional, desemnarea de candidaţi în raport cu numărul de posturi repartizat fiecărui tribunal. (2) Desemnarea candidaţilor pe tribunale se face de confederatiile patronale şi de confederatiile sindicale, reprezentative la nivel naţional, fiecare parte stabilind nominalizarea acestora prin consens la nivel naţional. (3) În cazul în care consensul prevăzut la alin. (2) nu se realizează, plenul Consiliului Economic şi Social decide candidatul propus dintre nominalizările primite. (4) Candidaţii trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care îşi are sediul tribunalul pentru care sunt propuşi.  +  Articolul 5 (1) Confederatiile patronale şi confederatiile sindicale, reprezentative la nivel naţional, prezintă Consiliului Economic şi Social propuneri nominale cuprinzând candidaţii pentru posturile de magistraţi consultanţi, împreună cu dosarele întocmite pentru fiecare candidat. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde: a) copie de pe diploma de studii; b) copie de pe certificatul de naştere; c) copie de pe buletinul/cartea de identitate; d) cazierul judiciar, în original; e) recomandarea organizaţiei care a propus candidatul; f) curriculum vitae şi declaraţia candidatului de acceptare a funcţiei de magistrat consultant; g) certificatul medical prevăzut la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 6Selecţia candidaţilor se face de Consiliul Economic şi Social, pe baza criteriilor stabilite de acesta.  +  Articolul 7Consiliul Economic şi Social centralizează propunerile prevăzute la art. 5 alin. (1), verifica dosarele candidaţilor, precum şi promovarea examenului de selecţie şi le supune spre avizare Biroului executiv şi aprobării plenului Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 8 (1) Hotărârea plenului Consiliului Economic şi Social, împreună cu dosarele candidaţilor propuşi din partea confederatiilor patronale şi a confederatiilor sindicale, reprezentative la nivel naţional, este înaintată Ministerului Justiţiei în vederea numirii magistraţilor consultanţi. (2) Ministrul justiţiei, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1), numeşte în termen de 15 zile magistraţii consultanţi şi comunică Consiliului Economic şi Social ordinul şi lista cuprinzând magistraţii consultanţi numiţi. (3) În cazul în care ministrul justiţiei respinge unele candidaturi propuse, comunică Consiliului Economic şi Social motivele respingerii şi posturile rămase vacante, în vederea reluării procedurilor pentru desemnarea de candidaţi.  +  Articolul 9Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Justiţiei adopta criterii de evaluare a activităţii magistraţilor consultanţi şi analizează periodic activitatea acestora, putând propune, după caz, ministrului justiţiei revocarea lor, cu avizul Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 10Mandatul magistraţilor consultanţi încetează de drept dacă pe perioada îndeplinirii acestuia intervine o cauza de incompatibilitate sau imposibilitatea de a-şi executa atribuţiile. În acest caz Ministerul Justiţiei sesizează în termen de maximum 15 zile Consiliul Economic şi Social pentru a propune numirea altui magistrat consultant.  +  Articolul 11 (1) În şedinţele de judecată magistraţii consultanţi poarta roba de culoare neagra cu modelul prevăzut de lege pentru judecători şi insigna. Baveta purtata de magistraţii consultanţi este de culoare albastru deschis. (2) Ţinuta magistraţilor consultanţi se asigura în mod gratuit, potrivit legii.  +  Articolul 12Ministrul justiţiei, împreună cu comisia prevăzută la art. 9, analizează trimestrial volumul de activitate a magistraţilor consultanţi şi, în situaţia în care acesta depăşeşte norma stabilită pentru un magistrat consultant propun suplimentarea numărului de posturi la tribunalele la care se constata aceasta situaţie.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 226/2000 privind condiţiile şi procedura de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor în vederea numirii ca asistenţi judiciari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 7 aprilie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2002.Nr. 900.--------------