NORMA nr. 8 din 1 iulie 2002privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 2 septembrie 2002  Având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor,în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 şi 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 181 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme stabilesc principiile şi regulile de baza pentru elaborarea situaţiilor financiare consolidate, având ca scop general asimilarea deplina a prevederilor directivelor Comunităţii Europene nr. 83/349 şi nr. 86/635 şi continuarea armonizării cu standardele internaţionale de contabilitate, şi se aplică grupurilor a căror societate-mama (consolidanta) este o instituţie de credit, persoana juridică română.  +  Articolul 2În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) achiziţia - combinare de entităţi în care una dintre acestea (cea care achiziţionează) obţine controlul asupra ansamblului activelor nete şi a operaţiunilor unei alte entităţi (cea achizitionata) în schimbul transferării activelor, asumării datoriilor sau emisiunii de titluri de capital ale entitatii; b) combinarea - gruparea unor entităţi separate într-o singura entitate economică prin fuzionare sau prin obţinerea controlului asupra activelor nete şi exploatării unei alte entităţi; c) consolidare - tehnica ce permite realizarea conturilor unice pentru un grup de entităţi independente care depind din punct de vedere financiar de un centru de decizie comun, având ca obiectiv redarea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a performantei tuturor entitatilor consolidate luate ca un întreg; d) control - autoritatea de a conduce politicile financiare şi operationale ale unei entităţi pentru a obţine beneficii din activitatea acesteia. În sensul prezentelor norme, controlul are semnificatia controlului exclusiv. Trebuie avute în vedere situaţiile în care controlul a fost efectiv exercitat pe baza unei detineri minoritare a drepturilor de vot şi în condiţiile existenţei unor prevederi legale sau a unor acorduri încheiate în prealabil atunci când încheierea unor astfel de acorduri este permisă; e) control comun - înţelegere pe baza contractuală de împărţire a puterii de decizie în cadrul unei asocieri în participaţie între un număr limitat de acţionari sau asociaţi, în virtutea unui acord prealabil între aceştia; f) data achiziţiei - data la care se transfera celui care achiziţionează controlul activelor nete şi al operaţiunilor unei entităţi; g) deconsolidare - operaţiunea de ieşire din perimetrul de consolidare a unei entităţi; h) diferenţa din prima consolidare - diferenţa constatată, la intrarea unei entităţi în perimetrul de consolidare, între costul de achiziţie al titlurilor şi cota-parte ce revine grupului din capitalurile proprii ale entitatii intrate în consolidare, corespunzătoare titlurilor la data achiziţiei, cuprinzând pe de o parte diferenţele de evaluare aferente activelor şi pasivelor identificabile la data intrării unei entităţi în perimetrul de consolidare, iar pe de altă parte, diferenţele de achiziţie (fondul comercial şi fondul comercial negativ); i) entitate*) - instituţie de credit şi/sau societate, cu sau fără personalitate juridică, română şi străină;────────── Notă *) Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a entitatii îl reprezintă prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, ale Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor legi speciale. j) entitate asociata - entitate în care investitorul deţine o influenţa semnificativă fără ca aceasta să fie o filiala sau sa existe un acord de asociere în participaţie a investitorului. În mod normal aceasta situaţie este evidenţiată prin deţinerea de către investitor a 20% până la 50% din drepturile de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor din acea entitate asociata; k) filiala - entitate aflată sub controlul unei instituţii de credit (societatea-mama); l) grup - ansamblul format din societatea-mama (consolidanta) şi filialele acesteia, entităţi române şi străine; m) influenţa semnificativă - dreptul de a participa direct sau indirect la luarea deciziilor de politica financiară şi operationala a unei entităţi, dar fără a exercita controlul exclusiv sau comun asupra acesteia; n) instituţii de credit - bănci şi case centrale ale cooperativelor de credit, persoane juridice române autorizate sa funcţioneze conform prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002; o) interes minoritar - partea rezultatelor nete ale activităţii şi a activelor nete ale unei filiale, atribuită unor participatii care nu sunt deţinute, direct sau indirect, de societatea-mama prin intermediul filialelor; p) interese de participare - drepturi în capitalul altor entităţi, fără a depăşi 20% din acesta, reprezentate sau nu de titluri care, creând o legătură durabila cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activitatea instituţiei de credit. Interesele de participare cuprind investiţiile în entitatile asociate şi investiţiile strategice. O participare de 10% sau mai mare, dar nu mai mult de 20%, se presupune ca este o investiţie strategica, dacă nu se demonstreaza contrariul; q) perimetrul de consolidare - ansamblul de consolidat format din societatea-mama (consolidanta) şi entitatile consolidabile asupra cărora instituţia de credit consolidanta deţine în mod direct sau indirect un control exclusiv, un control comun sau o influenţa semnificativă; r) procentul de control - cota-parte din drepturile de vot deţinută, direct sau indirect, de societatea-mama în totalul drepturilor de vot ale unei entităţi; s) procentul de interes - cota-parte din capital deţinută, direct sau indirect, de societatea-mama în fiecare entitate consolidata; t) rezerve consolidate - rezerva societăţii-mama, la care se adauga plusul de valoare obţinut de grup din deţinerea titlurilor în capitalul entitatilor consolidate; u) rezultatul consolidat - rezultatul societăţii-mama, la care se adauga cota-parte din rezultatele entitatilor consolidate, care revine grupului în funcţie de procentul de interes al acestuia în capitalurile proprii ale respectivelor entităţi; v) situaţii financiare consolidate - situaţii financiare ale unui grup, ca şi cum acesta ar forma o singura entitate; w) societate-mama (consolidanta) - instituţie de credit, persoana juridică română, care are una sau mai multe filiale şi care consolideaza situaţiile financiare ale grupului din care face parte; x) valoarea justa - suma la care poate fi tranzactionat un activ sau poate fi decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţa de cauza, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat în mod obiectiv.  +  Capitolul 2 Condiţii pentru elaborarea situaţiilor financiare consolidate  +  Articolul 3 (1) Obligaţia de a elabora situaţii financiare consolidate revine unei instituţii de credit, persoana juridică română, indiferent de forma de proprietate, din momentul în care exercită, direct sau indirect, un control exclusiv, un control comun sau o influenţa semnificativă asupra uneia ori mai multor entităţi. (2) Data intrării unei entităţi în perimetrul de consolidare este: a) data achiziţiei titlurilor; sau b) data preluării controlului ori a influentei semnificative, dacă achiziţia a avut loc în etape succesive; sau c) data prevăzută în contract, dacă acesta prevede transferul controlului la o dată diferita de cea a transferului titlurilor.  +  Articolul 4 (1) Data iesirii unei entităţi din perimetrul de consolidare este data pierderii controlului sau a influentei semnificative. (2) În caz de cesiune transferul controlului sau al influentei semnificative este în general concomitent cu transferul drepturilor de vot aferente acelor titluri. În situaţia în care deşi exista acorduri de cesiune a unei entităţi integrate, intervenite la data încheierii exerciţiului, iar transferul drepturilor de vot nu s-a realizat efectiv, entitatea cedenta va continua sa consolideze ca şi cum ar deţine controlul. În mod excepţional, atunci când pierderea controlului se realizează înainte de transferul titlurilor, entitatea controlată poate fi exclusa de la consolidare. În acest caz entitatea cedenta trebuie să justifice concret faptul ca pierderea controlului s-a realizat efectiv înaintea transferului drepturilor de vot. (3) Cesiunea temporară de titluri ale entitatii consolidate, fără pierderea controlului, nu trebuie să influenteze, la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare consolidate ale entitatii care cedează în mod provizoriu acele titluri. (4) În cazul pierderii controlului fără cesiune, de exemplu ca urmare a unei dizolvari sau a restrictiilor severe pe termen lung prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), data iesirii din perimetrul de consolidare este concomitenta cu data producerii evenimentului care a condus la pierderea controlului.  +  Articolul 5În condiţiile în care o instituţie de credit este inclusă în perimetrul de consolidare a unei societăţi nebancare, administratorii instituţiei de credit au obligaţia de a elabora situaţiile financiare anuale individuale, precum şi situaţiile financiare consolidate la nivelul filialelor sale şi de a le raporta Băncii Naţionale a României, însoţite de situaţiile financiare consolidate ale întregului grup din care face parte instituţia de credit respectiva, în cazul în care legislaţia aplicabilă prevede obligativitatea întocmirii acestora.  +  Articolul 6O instituţie de credit (societate-mama) care deţine investiţii strategice în capitalul unei entităţi poate proceda la elaborarea situaţiilor financiare consolidate, dacă: a) exercita efectiv o influenţa dominantă asupra acesteia; sau b) societatea-mama şi entitatea respectiva sunt conduse/administrate pe o baza comuna de societatea-mama.  +  Articolul 7 (1) O entitate are statut de filiala a unei instituţii de credit (societate-mama) în condiţiile în care acea instituţie de credit: a) deţine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor entitatii; sau b) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de control ale entitatii, după caz; sau c) este sau nu acţionar ori asociat şi are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra entitatii în virtutea unui contract ori a unei clauze statutare, în cazul în care legea permite astfel de contracte sau prevederi; sau d) este acţionar sau asociat şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere ori de control ale entitatii, care au fost în aceste funcţii pe parcursul exerciţiului financiar curent şi al exerciţiului financiar precedent, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor de vot ale societăţii-mama; sau d) este acţionar sau asociat şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere ori de control ale entitatii, care au fost în aceste funcţii pe parcursul exerciţiului financiar curent şi al exerciţiului financiar precedent, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor de vot ale societăţii-mama; sau e) este acţionar ori asociat şi deţine singur controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor unei entităţi, ca urmare a unui contract încheiat cu alţi acţionari ori asociaţi. (2) De asemenea, o entitate mai are statut de filiala a societăţii-mama dacă asupra respectivei entităţi o alta filiala a societăţii-mama deţine controlul.  +  Articolul 8În cazul în care o filiala sau o altă persoană acţionează în numele unei societăţi-mama, drepturile de vot şi dreptul de a numi sau de a revoca ale acesteia trebuie adăugate la cele ale societăţii-mama în momentul calculării procentului de control.  +  Articolul 9În scopul determinării procentului de control al societăţii-mama, drepturile sale vor fi reduse cu: a) drepturile aferente acţiunilor deţinute în numele unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici filiala a sa; sau b) drepturile aferente acţiunilor deţinute drept garanţie, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(i) drepturile respective să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau deţinute în legătură cu acordarea unor credite ca parte a activităţilor curente;(îi) drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care aduce garanţia.  +  Articolul 10În cazul în care societatea-mama are o filiala în care majoritatea membrilor echipei de conducere au fost numiţi ca rezultat al exercitării dreptului de vot sau are controlul deplin asupra acesteia, numărul total al drepturilor de vot trebuie redus cu numărul drepturilor de vot deţinute de filiala însăşi, de o filiala a acestei filiale sau de o persoană care acţionează în numele acestor părţi.  +  Articolul 11O instituţie de credit care este o filiala a unei alte instituţii de credit este scutită de a elabora situaţii financiare consolidate atunci când instituţia de credit de care aparţine este înfiinţată în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în următoarele cazuri: a) instituţia de credit este filiala deţinută în totalitate de societatea-mama (instituţie de credit); sau b) societatea-mama (instituţie de credit) deţine 90% sau mai mult din acţiunile instituţiei de credit scutite, iar restul acţionarilor sau asociaţilor a fost de acord cu aceasta scutire.  +  Articolul 12O instituţie de credit va beneficia de dispoziţiile derogatorii ale art. 11 în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a) instituţia de credit scutită şi toate filialele sale sunt incluse în situaţiile financiare consolidate ale unui grup mai mare, a cărui societate-mama consolidanta este o instituţie de credit, iar situaţiile financiare consolidate sunt întocmite la aceeaşi dată sau la o dată anterioară, în acelaşi exerciţiu financiar, de către o societate-mama (instituţie de credit) constituită în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene; b) situaţiile financiare consolidate şi raportul de gestiune consolidat, întocmite de societatea-mama în al cărui perimetru de consolidare se afla, sunt întocmite şi auditate în conformitate cu prevederile legale; c) situaţiile financiare consolidate şi raportul de gestiune consolidat la care se face referire la lit. b), precum şi raportul de audit sunt publicate conform prevederilor legale; d) instituţia de credit scutită prezintă în notele la situaţiile sale financiare anuale denumirea şi sediul societăţii-mama (instituţiei de credit) care elaborează situaţiile financiare consolidate şi raportul de gestiune consolidat; e) instituţia de credit menţionează în notele la situaţiile sale financiare anuale faptul ca este scutită de a elabora şi de a prezenta situaţii financiare consolidate şi raport de gestiune consolidat; f) societatea-mama (instituţie de credit) a declarat ca garantează angajamentele asumate de entitatile scutite de la procesul de consolidare. Aceasta declaraţie trebuie să fie anexată la conturile entitatii excluse.  +  Articolul 13Prevederile derogatorii ale art. 11 nu se aplică instituţiilor de credit ale căror valori mobiliare sunt cotate la Bursa de Valori din România sau la cea dintr-un stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 14De asemenea, prevederile derogatorii ale art. 11 nu se aplică în cazul în care elaborarea de situaţii financiare consolidate este impusa de o reglementare legală, în vederea obţinerii unor informaţii cu implicaţii de natura decizionala sau de analiza ori când aceste situaţii financiare consolidate se întocmesc la solicitarea unor organe judiciare sau administrative (ce vor utiliza informaţiile pentru scopurile lor).  +  Articolul 15 (1) O entitate trebuie să fie exclusa de la consolidare în situaţia în care: a) controlul are un caracter temporar, întrucât entitatea este achizitionata şi păstrată exclusiv în vederea cedarii ulterioare în viitorul apropiat; b) exista restrictii severe pe termen lung care împiedica exercitarea drepturilor societăţii-mama asupra activelor sau conducerii entitatii ce urmează să fie consolidata. (2) Atunci când prevederile alin. (1) lit. a) se aplică unei filiale care este o instituţie de credit la care se deţin temporar acţiuni sau părţi sociale, în vederea derulării unei operaţiuni de asistenţa financiară cu privire la reorganizarea sau restructurarea entitatii în cauza, situaţiile sale anuale vor fi ataşate la situaţiile financiare consolidate, iar în notele la situaţiile financiare consolidate se vor da informaţii suplimentare privind natura şi condiţiile operaţiunii de asistenţa financiară.  +  Articolul 16O entitate va putea sa nu fie inclusă în situaţiile financiare consolidate, în situaţia în care: a) informaţiile necesare în vederea elaborării situaţiilor financiare consolidate se pot obţine numai cu costuri sau întârzieri nejustificate; sau b) includerea sa nu este semnificativă pentru scopul oferirii unei imagini fidele şi corecte; însă, în ceea ce priveşte excluderea a doua sau mai multe societăţi, aceasta se poate realiza numai dacă, luate împreună, importanţa acestora nu este semnificativă.  +  Articolul 17Fără a prejudicia prevederile art. 11, 15 şi 16, societatea-mama şi filialele acesteia vor proceda la consolidarea conturilor, indiferent de locul în care este înregistrat sediul filialelor.  +  Articolul 18Situaţiile financiare anuale ale entitatii excluse trebuie ataşate la situaţiile financiare consolidate sau trebuie puse la dispoziţie, la cerere, acţionarilor, la un preţ care să nu depăşească costurile administrative aferente elaborării.  +  Articolul 19 (1) În situaţia în care societatea-mama are una sau mai multe filiale care urmează să fie consolidate şi care nu au statut de instituţii de credit, respectivele filiale vor fi incluse în procesul de consolidare dacă activităţile lor se situeaza în prelungirea directa a activităţii bancare sau a serviciilor subordonate acesteia (de exemplu: leasing, factoring, gestiune a fondurilor comune de plasament, gestiune a serviciilor informatice etc.), se desfăşoară pe piaţa de capital (incluzând fondurile închise de investiţii) şi pe piaţa asigurărilor, precum şi orice alte activităţi similare. (2) În cazul unei societăţi-mama care are filiale ce nu au statut de instituţii de credit consolidate prin integrare globală sau proporţională, posturile constitutive ale activităţii integrate vor fi prezentate la posturile de aceeaşi natura din bilanţul consolidat, o împărţire a acestora fiind prezentată în notele la situaţiile financiare consolidate. (3) Totuşi, dacă o asemenea prezentare nu mai permite evidentierea caracteristicilor proprii activităţii bancare sau dacă posturile din bilanţul consolidat întocmit de aceasta societate-mama nu reflecta caracteristicile activităţii integrate, posturile constitutive ale activităţii integrate vor fi prezentate la o rubrica specifică acestei activităţi. (4) De asemenea, în contul de profit şi pierdere consolidat rezultatele acestor activităţi integrate vor fi înscrise distinct de veniturile şi cheltuielile generate de activitatea bancară.  +  Capitolul 3 Metode şi procedee de consolidare  +  Articolul 20 (1) Situaţiile financiare consolidate se vor întocmi prin utilizarea procedeelor de integrare globală, proporţională sau prin punere în echivalenta, după eventuale retratari pentru armonizarea conţinutului acestora cu principiile şi regulile de consolidare. (2) Metoda de consolidare va fi aleasă în funcţie de procentul de control, acesta determinând la rândul sau tipul de control. (3) Procentul de control se determina pe baza drepturilor de vot deţinute şi este egal cu raportul dintre drepturile de vot deţinute într-o entitate şi numărul total al drepturilor de vot ale acesteia. (4) Când o entitate este deţinută direct sau indirect de societatea-mama şi de alte entităţi din cadrul grupului, procentul de control al societăţii-mama în aceasta entitate se obţine prin însumarea procentelor de control corespunzătoare fiecărui deţinător de titluri ale respectivei entităţi. Însumarea se referă doar la procentele de control relative la entitatile deţinătoare care sunt controlate exclusiv de societatea-mama. În caz contrar are loc o ruptura a lantului de control.  +  Articolul 21 (1) Integrarea globală folosită pentru consolidarea situaţiilor financiare ale entitatilor controlate exclusiv de societatea-mama consta în: a) integrarea în situaţiile financiare ale societăţii-mama (consolidante) a elementelor bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere ale entitatilor consolidate după eventuale retratari, pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Elementele bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere ale entitatilor consolidate sunt insumate linie cu linie la cele ale societăţii-mama; b) eliminarea operaţiunilor reciproce şi a rezultatelor interne; c) determinarea diferenţei din prima consolidare; d) eliminarea, în funcţie de procentul de interes, a valorii rămase a titlurilor de participare ale entitatii consolidate după înregistrarea fondului comercial şi a valorii echivalente a respectivelor titluri din capitalurile proprii ale entitatilor consolidate; e) repartizarea capitalurilor proprii ale filialei, rămase în urma eliminării titlurilor de participare, şi a rezultatului între societatea-mama (consolidanta) şi minoritari, după cum urmează:e1) diferenţa dintre cota-parte deţinută de grup, în limita procentului de interes în capitalurile proprii ale filialei (mai puţin rezultatul acesteia), şi valoarea contabila a titlurilor de participare, rămasă după recunoaşterea fondului comercial, se integreaza în postul "Rezerve consolidate";e2) cota-parte deţinută de grup, în limita procentului de interes, în rezultatele filialei se integreaza în postul "Rezultat consolidat" din bilanţ;e3) partea minoritarilor în capitalurile proprii ale filialei se integreaza în postul "Interese minoritare" din bilanţ. (2) În cazul integrării globale apar în bilanţ doua rubrici specifice situaţiilor financiare consolidate: a) rezerve consolidate - reprezintă rezervele societăţii consolidante, precum şi cota-parte ce revine grupului în rezervele acumulate de la achiziţia entitatii consolidate; b) interese minoritare - corespund cotei-părţi din capitalurile proprii ale entitatii consolidate, care se cuvine altor acţionari decât societatea-mama. (3) În contul de profit şi pierdere apare ca rubrica specifică situaţiilor financiare consolidate rubrica "Rezultatul aferent participatiilor minoritare", reprezentând cota-parte din rezultatul filialei consolidate prin integrare globală ce revine minoritarilor.  +  Articolul 22Când partea care revine intereselor minoritare din pierderile unei entităţi consolidate prin integrare globală este superioară părţii acesteia în capitalurile proprii, excedentul din pierderile imputabile intereselor minoritare se deduce din interesele majoritare, cu excepţia situaţiei în care actionarii minoritari au o obligaţie expresă de a acoperi aceste pierderi. Dacă ulterior entitatea consolidata realizează beneficii, interesele majoritare sunt creditate cu aceste profituri până la acoperirea pierderilor suportate anterior de majoritari şi imputabile intereselor minoritare.  +  Articolul 23 (1) Integrarea proporţională folosită pentru consolidarea conturilor entitatilor controlate în comun consta în: a) integrarea în conturile societăţii-mama (consolidante) a cotei-părţi corespunzătoare participării grupului din valoarea elementelor bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere ale entitatii consolidate, după eventuale retratari, pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Fracţiunea acestora, reprezentată de procentul de interes al grupului în entitatile consolidate, este însumată linie cu linie la elementele bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere ale societăţii-mama (consolidante). Nici un interes minoritar nu este constatat; b) eliminarea, proporţional cu procentul de interes al grupului în entitatea consolidata a cotei-părţi integrate, a operaţiunilor reciproce şi a rezultatelor interne. În schimb, provizioanele pentru deprecierea titlurilor de participare, constituite de instituţia de credit deţinătoare de titluri în capitalul entitatilor integrate proporţional, în funcţie de pierderile suferite de acestea, sunt eliminate în totalitate; c) determinarea diferenţei din prima consolidare; d) eliminarea, în funcţie de procentul de interes, a valorii rămase a titlurilor de participare ale entitatii consolidate după înregistrarea fondului comercial şi a valorii echivalente a respectivelor titluri din capitalurile proprii ale entitatilor consolidate. Diferenţa dintre valoarea contabila a titlurilor de participare deţinute de societatea-mama, care aparţin filialei consolidate, şi cota-parte din capitalurile proprii ale entitatii consolidate (mai puţin rezultatul acesteia) deţinute de grup se integreaza în rezervele grupului, denumite rezerve consolidate. Drepturile grupului în rezultatele entitatii consolidate se integreaza rezultatelor grupului. (2) În urma compensării titlurilor de participare deţinute de societatea-mama (consolidanta) cu fracţiunea corespunzătoare acestora din capitalurile proprii ale entitatii consolidate rezultă rezervele consolidate. (3) În cazul integrării proporţionale apar în bilanţ doua rubrici specifice: a) rezerve consolidate - reprezintă rezervele societăţii consolidante, precum şi cota-parte ce revine grupului în rezervele acumulate de la achiziţia entitatii consolidate; b) rezultatul consolidat - reprezintă rezultatul entitatii consolidante, precum şi cota-parte ce revine grupului din rezultatul entitatilor consolidate prin integrare proporţională.  +  Articolul 24 (1) Punerea în echivalenta, folosită pentru consolidarea conturilor entitatilor în care societatea-mama (consolidanta) exercita o influenţa semnificativă, consta în substituirea costului de achiziţie al titlurilor deţinute de societatea-mama (consolidanta), ulterior recunoaşterii fondului comercial, cu cota-parte a capitalurilor proprii ale entitatii consolidate şi evidentierea drepturilor grupului în rezervele şi rezultatele înregistrate de entitatea consolidata. (2) În activul bilanţului societăţii-mama postul "Titluri de participare" va fi substituit cu postul "Titluri puse în echivalenta". (3) În pasiv diferenţa dintre partea ce se cuvine societăţii-mama din capitalurile proprii şi costul de achiziţie al titlurilor va fi inclusă în rezerva consolidata. (4) Dacă capitalurile proprii ale entitatii consolidate vor fi negative, titlurile puse în echivalenta vor fi înscrise cu valoarea zero. (5) Dacă entitatea asociata raportează ulterior profit, investitorul va inregistra partea care i se cuvine din acel profit numai după ce acesta acoperă partea din pierderile nete nerecunoscute anterior. (6) Deoarece la fiecare sfârşit de exerciţiu financiar valoarea titlurilor puse în echivalenta este egala cu cotaparte a capitalurilor proprii ale entitatii de consolidat, variatia în cursul exerciţiului curent a capitalurilor proprii ale acestei entităţi consolidate prin punere în echivalenta va majoră sau va reduce valoarea atribuită titlurilor puse în echivalenta la sfârşitul exerciţiului precedent. (7) Fracţiunea rezultatului entitatilor consolidate prin punere în echivalenta se înscrie distinct în contul de profit şi pierdere consolidat. (8) Rezultatul consolidat este constituit din rezultatul societăţii-mama la care se adauga cota-parte, în limita procentului de interes al grupului, din rezultatul entitatilor puse în echivalenta. Cele doua părţi vor fi evidentiate distinct. (9) În situaţia unei cesiuni de titluri în urma căreia nu se mai asigura exercitarea unei influente semnificative, în contul de profit şi pierdere se vor înscrie, pe de o parte, preţul de cesiune şi, pe de altă parte, fracţiunea cedata a capitalurilor proprii, corespunzătoare titlurilor puse în echivalenta, majorată, dacă este cazul, cu fracţiunea corespunzătoare a soldului neamortizat al fondului comercial şi a diferenţei din conversie.  +  Articolul 25 (1) Societatea-mama (consolidanta) care trebuie să elaboreze situaţii financiare consolidate poate utiliza ca procedee de consolidare consolidarea directa sau consolidarea pe paliere, astfel: a) consolidarea directa consta în determinarea, pentru fiecare entitate inclusă în perimetrul de consolidare, a drepturilor grupului în capitalurile proprii ale acesteia. Aceasta tehnica permite calculul contribuţiei fiecărei entităţi consolidate la rezervele şi rezultatele grupului; b) consolidarea pe paliere consta în efectuarea consolidării, ţinându-se seama de subgrupurile consolidate care, la rândul lor, vor fi integrate în ansamblul grupului. Aceasta tehnica de consolidare se realizează prin efectuarea consolidării subgrupurilor, apoi se procedează la introducerea în consolidarea principala a situaţiilor financiare consolidate ale acestor subgrupuri şi ale altor filiale ale societatiimama. (2) Ca urmare, se consolideaza succesiv subgrupuri în ansambluri mai mari, care vor fi apoi consolidate la nivelul societăţii-mama. Subconsolidarile trebuie efectuate după aceleaşi reguli ca şi consolidarea principala. Rezervele consolidate, rezultatul consolidat, diferenţele de achiziţie şi interesele minoritare, determinate în cadrul unei consolidări directe, trebuie să fie aceleaşi cu cele care ar fi obţinute dacă respectiva consolidare s-ar realiza pe paliere.  +  Capitolul 4 Elaborarea situaţiilor financiare consolidate  +  Articolul 26 (1) Situaţiile financiare consolidate cuprind: bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, situaţia consolidata a modificărilor capitalurilor proprii, situaţia consolidata a fluxurilor de trezorerie, politicile contabile ale grupului şi notele explicative. Ele vor fi elaborate în mod clar şi în conformitate cu prevederile prezentelor norme, constituind un tot unitar. (2) Situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze o imagine fidela şi corecta a poziţiei financiare, a performantei şi a modificării poziţiei financiare ale entitatilor incluse în perimetrul de consolidare, privite ca un tot unitar.  +  Articolul 27În cazul în care aplicarea prevederilor acestor norme, referitoare la elementele care trebuie incluse în situaţiile financiare consolidate, nu este suficienta pentru a furniza o imagine fidela şi corecta, în situaţiile financiare consolidate trebuie furnizate informaţiile suplimentare necesare.  +  Articolul 28 (1) Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea uneia dintre prevederile prezentelor norme nu corespunde cerinței de furnizare a unei imagini fidele şi corecte, se va face abatere de la aceste prevederi atât cat este necesar pentru redarea unei imagini fidele şi corecte. În cadrul notelor la situaţiile financiare consolidate se vor da detalii cu privire la neaplicarea respectivei prevederi, la motivele care au determinat neaplicarea acesteia, precum şi l a efectele asupra poziţiei financiare şi performantei grupului. (2) Valorile care, în contextul special al oricărei prevederi cuprinse în prezentele norme, nu sunt semnificative pot fi ignorate în scopul respectivei prevederi.  +  Articolul 29Etapele procesului de consolidare se prezintă astfel: a) determinarea perimetrului de consolidare; b) stabilirea metodelor de consolidare; c) retratarea situaţiilor financiare individuale anuale ale entitatilor de consolidat, prealabil consolidării lor, pentru a le face conforme cu politicile contabile reţinute în elaborarea situaţiilor financiare consolidate; d) omogenizarea prezentării situaţiilor financiare individuale ale entitatilor reţinute în perimetrul de consolidare; e) eliminarea efectelor înregistrărilor determinate de aplicarea legislaţiei fiscale; f) ajustarea conturilor privind operaţiunile reciproce între societăţile integrate în perimetrul de consolidare; g) conversia conturilor entitatilor străine ce vor fi consolidate, utilizându-se metoda cursului de închidere, cu ajustarile specifice în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere consolidat; h) cumulul conturilor individuale retratate, convertite în funcţie de metoda de consolidare folosită; i) eliminarea efectelor tranzacţiilor dintre entitatile din cadrul grupului, atât a celor fără incidenţa, cat şi a celor cu incidenţa asupra rezultatului intern al grupului; j) determinarea diferenţei din prima consolidare şi eliminarea, în funcţie de metoda de consolidare folosită, a titlurilor de participare şi a capitalurilor proprii ale entitatilor consolidate.După determinarea şi recunoaşterea diferenţei din prima consolidare suma înscrisă în contul "Titluri de participare" va fi egala cu partea societăţii-mama în capitalurile proprii corijate (reestimate) ale entitatii consolidate, la data intrării sale în perimetrul de consolidare.La sfârşitul fiecărui exerciţiu partea de capitaluri proprii ce se cuvine entitatii consolidante cuprinde, pe de o parte, capitalul propriu cumpărat, iar pe de altă parte, capitalul propriu acumulat de la intrarea entitatii în perimetrul de consolidare.Valoarea rămasă a titlurilor entitatii consolidate după înregistrarea fondului comercial se elimina din activul societăţii consolidante. Totodată valoarea echivalenta acestor titluri se elimina din capitalurile proprii ale entitatii consolidate. Diferenţa care apare între valoarea contabila neta a titlurilor şi fracţiunea din capitalurile proprii ale entitatii consolidate, corespunzătoare acestor titluri, se virează asupra rezervei grupului, denumita rezerva consolidata. În funcţie de metoda de consolidare utilizata, eliminarea titlurilor de participare, urmată de determinarea capitalurilor proprii consolidate, suporta diferentieri, care în general sunt prezentate la art. 21, 23 şi 24; k) elaborarea situaţiilor financiare consolidate.  +  Articolul 30În cazul consolidării entitatilor asupra cărora se exercită o influenţa semnificativă, prevederile alin. 2 şi 3 ale lit. j) a art. 29 se înlocuiesc cu următoarele: a) în activul societăţii-mama postul "Titluri de participare" va fi substituit cu postul "Titluri puse în echivalenta", respectiv valoarea contabila a titlurilor de participare, rămasă după recunoaşterea fondului comercial, ale entitatii puse în echivalenta cu valoarea cotei-părţi reprezentând drepturile societăţii-mama în capitalurile proprii ale respectivei entităţi; b) diferenţa dintre partea ce se cuvine societăţii-mama în capitalurile proprii şi valoarea contabila a titlurilor se va include în rezerva consolidata; c) partea ce revine societăţii-mama din rezultatul entitatii puse în echivalenta se va adauga la rezultatul grupului, denumit rezultat consolidat.  +  Articolul 31În scopul elaborării situaţiilor financiare consolidate ale unei reţele cooperatiste de credit, o casa centrala a cooperativelor de credit afiliate (societate-mama) va parcurge următoarele etape: a) întocmirea situaţiilor financiare individuale agregate la nivelul reţelei, în conformitate cu precizările din subsolul anexei nr. 3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit, cu modificările şi completările ulterioare; b) aplicarea etapelor procesului de consolidare, prevăzute la art. 29.  +  Articolul 32Participaţia unei instituţii de credit într-o entitate asociata, precum şi valoarea profitului sau a pierderii aferente unei asemenea participatii [inclusiv fondul comercial, dacă exista, tratat în concordanta cu prevederile paragrafului 5.23 lit. a), b) şi c) secţiunea 5 din cap. 1 al Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001] trebuie reflectate prin metoda punerii în echivalenta.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care o entitate exercita o influenţa semnificativă asupra politicilor operationale şi financiare ale unei alte entităţi neincluse în consolidare (entitate asociata), în care deţine un interes de participare, acel interes de participare va fi prezentat separat în bilanţul consolidat. (2) Se apreciază ca o entitate exercita o influenţa semnificativă asupra unei alte entităţi în cazul în care deţine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor din acea entitate, dacă nu se dovedeşte contrariul.  +  Articolul 34 (1) Când o instituţie de credit deţine pentru prima data o participaţie într-o entitate asociata, în condiţiile prevăzute la art. 33, respectiva participaţie va fi contabilizata în bilanţul consolidat: a) conform metodei punerii în echivalenta (incluzând şi eventualul fond comercial tratat în conformitate cu prevederile paragrafului 5.23 secţiunea 5 din cap. 1 al Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001); sau b) la valoarea sa contabila, calculată în concordanta cu regulile de evaluare prevăzute în Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001. Diferenţa dintre valoarea contabila şi valoarea corespunzătoare proportiei reprezentate de participaţia la capitalurile proprii va fi prezentată separat în bilanţul consolidat sau în notele la situaţiile financiare consolidate. Respectiva diferenţa va fi calculată la data la care acea metoda este utilizata pentru prima data. (2) În bilanţul consolidat sau în notele la situaţiile financiare consolidate trebuie indicată metoda utilizata în contabilizarea participatiei menţionate la alin. (1).  +  Articolul 35Valoarea de contabilizare determinata conform prevederilor art. 34 va fi majorată sau redusă cu suma oricărei variatii care a avut loc în timpul exerciţiului financiar, corespunzătoare fracţiunii din capitalurile proprii ale entitatii asociate, reprezentate de acea participaţie. De asemenea, ea va fi redusă cu suma dividendelor corespunzătoare acelei participatii.  +  Articolul 36În cazul în care entitatea asociata este societate-mama într-un alt grup, activele nete, precum şi profiturile sau pierderile care trebuie luate în considerare sunt cele ale acestei societăţi-mama şi ale filialelor sale (după efectuarea ajustarilor impuse de consolidare).  +  Articolul 37Nu este necesar să fie aplicată metoda punerii în echivalenta în situaţia în care valorile respective nu sunt semnificative în scopul furnizarii unei imagini fidele şi corecte.  +  Articolul 38 (1) În cazul preluării prin achiziţie a unei entităţi, activele şi datoriile identificabile ale entitatii achiziţionate vor fi incluse în bilanţul consolidat la valorile lor juste de la data achiziţiei. (2) Participaţia societăţii-mama şi a filialelor sale la valoarea justa a capitalurilor proprii ale entitatii achiziţionate va fi comparata cu costul de achiziţie al participatiei respective. (3) Prin cost de achiziţie se înţelege suma de numerar sau echivalente ale numerarului plătite ori valoarea justa la data achiziţiei a altor mijloace de plată şi/sau de plasament date de cumpărător în schimbul controlului asupra activelor nete ale acelei entităţi, împreună cu orice alte costuri atribuibile direct achiziţiei. (4) Valoarea justa a capitalurilor proprii ale entitatii achiziţionate reprezintă capitalurile proprii ale acesteia la data achiziţiei, după ajustarea activelor şi a datoriilor identificabile ale entitatii la acea data. (5) În situaţia în care participaţia este achizitionata la o valoare mai mare decât valoarea justa a acesteia, diferenţa pozitiva este considerată fond comercial şi recunoscută ca activ. Acesta trebuie contabilizat conform prevederilor stabilite în paragraful 5.23 lit. a), b) şi c) secţiunea 5 din cap. 1 al Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001. (6) În situaţia în care participaţia este achizitionata la o valoare mai mica decât valoarea sa justa, diferenţa este înregistrată ca fond comercial negativ. (7) În măsura în care fondul comercial negativ se raportează la pierderile viitoare asteptate ce sunt identificate la data primei consolidări, dar care nu reprezintă datorii identificabile la această dată, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscută ca venit în contul de profit şi pierdere, atunci când sunt recunoscute pierderi şi cheltuieli viitoare. (8) În măsura în care fondul comercial negativ nu se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare asteptate, identificabile, ce pot fi măsurate în mod fiabil la data achiziţiei, acest fond comercial trebuie recunoscut ca venit în contul de profit şi pierdere, după cum urmează: a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate ar trebui recunoscută ca venit pe o baza sistematica, peste media ponderată a perioadei de viaţa utile rămase a activelor identificabile amortizabile achiziţionate; şi b) valoarea fondului comercial negativ în exces faţă de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate ar trebui recunoscută ca venit imediat.  +  Articolul 39 (1) Dacă titlurile de participare sunt cumpărate în mod succesiv în vederea stabilirii fondului comercial, va fi luată în considerare data de achiziţie a primului lot care conferă controlul sau o influenţa semnificativă. Achiziţiile ulterioare de titluri generează, de regula, noi fonduri comerciale. (2) Când grupul subscrie la o creştere de capital într-o entitate deja consolidata fondul comercial se determina pe baza variaţiei participatiei grupului în capitalurile proprii ale acesteia, după creşterea capitalului. (3) Dacă o entitate este deja integrată global, iar instituţia de credit consolidanta îşi majorează procentul de control exclusiv prin achiziţii complementare de titluri care generează fond comercial negativ după imputarea acestuia asupra activelor entitatii consolidate, diferenţa rămasă este suportată din eventualul fond comercial neamortizat, degajat la prima consolidare prin integrare globală. Ca urmare, în bilanţ este prezentat doar soldul care rămâne în urma acestei operaţiuni.  +  Articolul 40Valoarea cumulativa a fondului comercial rezultat în urma achiziţiei în cursul exerciţiului financiar curent şi în cele anterioare trebuie corectată cu fondul comercial atribuibil filialelor înstrăinate înainte de data bilanţului.  +  Articolul 41În situaţia în care societatea-mama deţine propriile acţiuni sau o filiala deţine acţiuni ale societatiimama în procesul de consolidare a conturilor, respectivele acţiuni vor fi considerate acţiuni proprii.  +  Articolul 42În situaţia în care achiziţia are un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare consolidate, vor fi furnizate următoarele informaţii: valoarea contabila şi valoarea justa la data achiziţiei, pentru fiecare clasa de active şi datorii, situaţia valorii fondului comercial sau a fondului comercial negativ, precum şi o explicaţie a tuturor ajustarilor semnificative efectuate.  +  Articolul 43În ceea ce priveşte forma şi conţinutul situaţiilor financiare consolidate se vor aplica prevederile cuprinse în cadrul Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, fără a se încalcă prevederile prezentelor norme şi luându-se în considerare ajustarile esenţiale rezultate din caracteristicile specifice situaţiilor financiare consolidate, în raport cu situaţiile financiare anuale individuale ale instituţiilor de credit.  +  Articolul 44Următoarele informaţii referitoare la achiziţiile care au avut loc pe parcursul exerciţiului financiar vor fi furnizate prin notele la situaţiile financiare consolidate: a) denumirea entitatii achiziţionate sau, în cazul în care a fost achiziţionat un grup, denumirea societăţii-mama a acelui grup; b) modul de reflectare în contabilitate a achiziţiei; c) componenta şi valoarea justa ale mijloacelor/instrumentelor (de plată şi/sau de plasament) utilizate pentru achiziţie.  +  Articolul 45În formatul situaţiilor financiare consolidate se vor efectua următoarele ajustari esenţiale: a) în bilanţul consolidat se va evidenţia într-un post distinct de activ, denumit "Titluri puse în echivalenta", cotaparte ce revine grupului, în limita procentului de interes din capitalurile proprii ale entitatilor consolidate prin metoda punerii în echivalenta; b) adăugarea unui post în bilanţ după "Rezultatul consolidat al exerciţiului financiar", denumit "Interese minoritare", care va evidenţia activele nete ale entitatilor consolidate prin metoda integrării globale, aferente minoritarilor. Interesele minoritare în activele nete constau în partea corespunzătoare acestora la data achiziţiei şi partea minorităţii din miscarile activelor nete care au intervenit de la data achiziţiei; c) adăugarea unui element în cadrul contului de profit şi pierdere consolidat după "Rezultatul exerciţiului financiar (ansamblului consolidat)", denumit "Rezultat aferent participatiilor minoritare". Acest element va evidenţia rezultatul aferent minoritarilor din rezultatul entitatilor consolidate prin metoda integrării globale; d) adăugarea unui element în cadrul contului de profit şi pierdere consolidat, denumit "Rezultatul entitatilor puse în echivalenta", care va evidenţia profitul sau pierderea entitatilor consolidate prin metoda punerii în echivalenta; e) adăugarea unui post în activul sau pasivul bilanţului, denumit "Diferenţe de achiziţie"; f) adăugarea unui post în bilanţ "Rezerve consolidate" care cuprinde atât rezervele societăţii-mama, cat şi cotaparte cuvenită grupului din capitalurile proprii (mai puţin rezultatele) ale entitatilor consolidate; g) adăugarea unui post în bilanţ "Rezerve din conversie".  +  Articolul 46Bilanţul consolidat şi contul de profit şi pierdere consolidat trebuie să cuprindă toate informaţiile reflectate de situaţiile financiare anuale ale entitatilor incluse în procesul de consolidare.  +  Articolul 47 (1) Situaţiile financiare consolidate trebuie elaborate la aceeaşi dată ca şi situaţiile financiare anuale ale societăţii-mama. (2) Dacă exerciţiul financiar al unei entităţi de consolidat nu se încheie la aceeaşi dată cu cea a exerciţiului financiar al societăţii-mama, situaţiile financiare consolidate vor fi elaborate pe baza: a) situaţiilor financiare ale entitatii de consolidat pentru exerciţiul sau financiar anterior, încheiat înaintea exerciţiului financiar al societăţii-mama, cu condiţia sa nu existe o diferenţa mai mare de 3 luni între cele doua date de închidere şi să se ia în considerare operaţiunile semnificative apărute între cele doua date; sau b) situaţiilor financiare interimare elaborate de entitatea de consolidat la data de închidere a bilanţului consolidat, atunci când între cele doua date de închidere exista o diferenţa mai mare de 3 luni. (3) În notele la situaţiile financiare consolidate se va face precizarea referitoare la întocmirea situaţiilor financiare la o altă dată decât data bilanţului şi motivele care au stat la baza situaţiei respective.  +  Articolul 48 (1) În elaborarea situaţiilor financiare consolidate se vor utiliza metode consecvente, iar procesul de consolidare se va efectua în concordanta cu prevederile cap. I din Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001. (2) Eventualele diferenţe existente între politicile contabile utilizate pentru situaţiile financiare anuale ale societatiimama, aferente unui exerciţiu financiar, şi situaţiile financiare consolidate vor fi prezentate într-o nota la situaţiile financiare consolidate, împreună cu motivele existenţei respectivei diferenţe. (3) Dacă o entitate din grup a procedat la reevaluari reflectate în situaţiile financiare individuale ale sale, fie se elimina aceste reevaluari din situaţiile financiare consolidate, fie se efectuează reevaluarea pentru ansamblul grupului.În acest caz reevaluarea trebuie efectuată după metode consecvente. (4) În caz de reevaluare a ansamblului entitatilor consolidate cheltuielile cu amortizarea şi rezultatul eventualelor cesiuni de active se determina pe baza valorilor reevaluate. În notele la situaţiile financiare consolidate se vor prezenta informaţii despre metodele de reevaluare, diferenţa rezultată şi influenţa asupra fondului comercial, asupra cheltuielilor cu amortizarea şi a provizioanelor aferente bunurilor reevaluate.  +  Articolul 49 (1) În cazul în care activele şi datoriile incluse în situaţiile financiare individuale ale entitatilor din perimetrul de consolidare au fost evaluate sau determinate de către entităţi în concordanta cu politici contabile diferite de cele utilizate pentru situaţiile financiare consolidate, valorile sau sumele respective trebuie ajustate astfel încât sa corespundă politicilor utilizate pentru situaţiile financiare consolidate. (2) În cazurile excepţionale în care administratorii societăţii-mama considera ca exista motive pentru neutilizarea procedurii de mai sus, ei pot acţiona în consecinţa, dar trebuie să prezinte într-o nota la situaţiile financiare consolidate particularităţile unei astfel de acţiuni, motivul şi efectele induse asupra poziţiei financiare, performantei şi a fluxurilor de trezorerie ale grupului. Nu este necesar să se realizeze respectivele ajustari în cazul în care acestea nu sunt semnificative pentru furnizarea unei imagini fidele şi corecte.  +  Articolul 50În elaborarea bilanţului consolidat şi a contului de profit şi pierdere consolidat trebuie luate în considerare toate diferenţele apărute în procesul de consolidare între cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exerciţiul financiar curent şi pentru cele anterioare şi valoarea impozitului plătit sau de plată aferent acelor exercitii, în măsura în care exista posibilitatea apariţiei în viitorul previzibil a unei modificări a cheltuielii cu impozitul pentru una dintre entitatile incluse în procesul de consolidare.  +  Articolul 51 (1) În situaţia în care activele care vor fi incluse în procesul de consolidare au constituit obiectul unor ajustari valorice cu caracter excepţional numai în scop fiscal, ele vor putea fi încorporate în situaţiile financiare consolidate numai după eliminarea respectivelor ajustari. (2) În măsura în care rezultatul consolidat al exerciţiului financiar a fost afectat de o evaluare efectuată în timpul exerciţiului financiar în cauza sau într-un exerciţiu anterior în vederea obţinerii de reduceri fiscale, trebuie furnizate detalii despre influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielii viitoare cu impozitul pe profit.  +  Articolul 52Situaţiile financiare consolidate vor reflecta poziţia financiară şi performanta entitatilor incluse în consolidare ca şi când acestea ar forma o singura entitate. În mod special, datoriile şi creanţele dintre entitatile incluse în consolidare, precum şi veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor realizate între entitatile consolidate vor fi eliminate în procesul de elaborare a situaţiilor financiare consolidate.  +  Articolul 53 (1) În cazul în care profitul şi pierderea rezultate din tranzacţii derulate între entitatile cuprinse în consolidare sunt incluse în valoarea contabila a activelor, în procesul de elaborare a situaţiilor financiare consolidate aceste rezultate se vor elimina în măsura în care sunt cunoscute. (2) Exceptând societăţile integrate global, eliminarile menţionate la art. 52 şi la alin. (1) trebuie să fie efectuate proporţional cu participaţia grupului la societăţile respective. Eliminarile nu trebuie efectuate dacă sumele aferente nu sunt semnificative în scopul furnizarii unei imagini fidele şi corecte.  +  Articolul 54 (1) Metodele de consolidare se vor aplica în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. (2) În situaţia în care se înregistrează abateri de la acest principiu, în notele la situaţiile financiare consolidate vor fi prezentate particularităţile respectivelor abateri, motivele care au stat la baza acestora, precum şi efectele induse asupra poziţiei financiare şi performantei entitatilor incluse în consolidare, luate ca un tot unitar.  +  Articolul 55În cazul în care a avut loc vânzarea unei entităţi sau a unui subgrup, cu efecte semnificative asupra situaţiilor financiare consolidate, în notele la situaţiile financiare consolidate vor fi prezentate următoarele informaţii: a) numele respectivei entităţi sau, dacă este cazul, al societăţii-mama a subgrupului; b) măsura în care profitul sau pierderea reflectată în situaţiile financiare consolidate este aferentă profitului ori pierderii respectivei entităţi sau respectivului subgrup.  +  Articolul 56 (1) Ieşirea din perimetrul de consolidare a unei entităţi, ca urmare a cedarii titlurilor, se efectuează fie la data transferării controlului sau a influentei semnificative către societatea care a achiziţionat titlurile, fie în vederea simplificarii la începutul exerciţiului în cursul căruia s-a produs cedarea. (2) Valoarea corespunzătoare titlurilor cedate, reprezentată de cota-parte din capitalurile proprii, va fi diminuată sau majorată cu fondul comercial sau cu fondul comercial negativ, rămas neamortizat. (3) Diferenţa dintre suma obţinută din înstrăinarea filialei şi valoarea contabila a activelor nete ale acesteia de la data vânzării este recunoscută în contul de profit şi pierdere consolidat ca profit sau pierdere din înstrăinarea filialei. (4) Dacă cheltuielile şi veniturile aferente entitatii ale carei titluri au fost cedate sunt semnificative faţă de rezultatul consolidat, acestea trebuie incluse în rezultatul consolidat înregistrat până la data cedarii titlurilor.  +  Articolul 57În caz de deconsolidare a unei entităţi, antrenata de o pierdere a controlului sau a influentei semnificative, fără cesiunea participatiei (de exemplu ca urmare a restrictiilor severe şi de durata care pun sub semnul intrebarii controlul exercitat asupra acestei entităţi sau în cazul coborarii sub pragul care asigura o influenţa semnificativă), titlurile vor fi repuse în bilanţ pentru cota-parte pe care o reprezintă, la data deconsolidarii, din capitalurile proprii ale entitatii deconsolidate, majorată cu fondul comercial rămas neamortizat.  +  Articolul 58 (1) Dacă a avut loc o modificare a procentajului de deţinere a titlurilor la entitatile de consolidat, în notele la situaţiile financiare consolidate trebuie menţionate achiziţiile şi cesiunile care au determinat modificarea perimetrului de consolidat. Informaţiile astfel prezentate trebuie să permită compararea, de la un exerciţiu la altul, a bilanţului consolidat şi a contului de profit şi pierdere consolidat. (2) De asemenea, se vor furniza informaţii referitoare la achiziţiile şi la cesiunile efectuate între data de închidere a exerciţiului financiar şi data prezentării situaţiilor financiare consolidate. (3) În notele la situaţiile financiare consolidate vor fi prezentate metodele de evaluare utilizate pentru diferitele elemente ale situaţiilor financiare consolidate, precum şi metodele utilizate la calcularea ajustarilor de valoare. (4) Pentru elementele incluse în situaţiile financiare consolidate, care sunt sau au fost iniţial exprimate în valută, trebuie indicat cursul de schimb utilizat pentru exprimarea lor în moneda în care sunt elaborate situaţiile financiare consolidate.  +  Articolul 59 (1) Conturile entitatilor nerezidente vor fi convertite după metoda cursului de închidere. Aceasta metoda presupune: a) în bilanţ:(i) exprimarea posturilor din bilanţ, cu excepţia capitalurilor proprii, la cursul de închidere;(îi) exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;(iii) înscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, care este repartizata între grup şi interesele minoritare, calculată ca suma algebrica a următoarelor elemente:- diferenţa dintre capitalurile proprii la cursul de închidere şi capitalurile proprii la cursul istoric; şi- diferenţa dintre rezultatul la cursul de închidere şi rezultatul convertit la cursul mediu al perioadei, calculat pe baza cursurilor zilnice; b) în contul de profit şi pierdere - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu al perioadei, calculat pe baza cursurilor zilnice. (2) În caz de lichidare sau de cesiune totală ori parţială a participatiei deţinute în entitatea străină, rezerva din conversie care figurează în capitalurile proprii este integrată în rezultat pentru partea aferentă participatiei cedate.  +  Capitolul 5 Raportul de gestiune consolidat  +  Articolul 60Pentru fiecare exerciţiu financiar administratorii unei societăţi-mama vor elabora un raport de gestiune consolidat care să prezinte o fidela analiza a evoluţiei activităţii grupului pe parcursul exerciţiului financiar, precum şi poziţia financiară a acestuia la sfârşitul exerciţiului financiar.  +  Articolul 61Raportul de gestiune consolidat trebuie să cuprindă: a) detalii asupra tuturor evenimentelor importante apărute după încheierea exerciţiului financiar la care se referă situaţiile financiare consolidate şi care au afectat societatea-mama sau filialele sale; b) o estimare a evoluţiei previzibile a grupului; c) numărul şi valoarea nominală ale tuturor acţiunilor societăţii-mama deţinute de acea instituţie de credit, de filialele acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor instituţii.  +  Capitolul 6 Auditarea situaţiilor financiare consolidate  +  Articolul 62O societate-mama care elaborează situaţii financiare consolidate trebuie să procedeze la auditarea acestora, conform reglementărilor referitoare la audit, de către persoane autorizate să efectueze aceasta procedura. Eligibilitatea numirii acestora este stabilită în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/2002.  +  Articolul 63 (1) În cazul situaţiilor financiare consolidate, în raportul lor, auditorii trebuie să se pronunţe asupra elaborării corespunzătoare, în opinia acestora, a respectivelor situaţii financiare consolidate, în concordanta cu prezentele norme, şi, în mod special, asupra furnizarii unei imagini fidele şi corecte a activităţii grupului la sfârşitul exerciţiului financiar. (2) Auditorii vor aprecia dacă informaţiile furnizate prin raportul de gestiune consolidat, pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare consolidate, corespund cu aceste situaţii; dacă, în opinia lor, informaţiile nu corespund, acest fapt va fi precizat în respectivul raport.  +  Capitolul 7 Publicarea situaţiilor financiare consolidate  +  Articolul 64Situaţiile financiare consolidate, raportul de gestiune consolidat şi raportul auditorilor referitor la situaţiile financiare consolidate vor fi publicate de instituţia de credit care elaborează respectivele situaţii financiare consolidate.  +  Articolul 65O instituţie de credit care trebuie să elaboreze situaţii financiare consolidate pentru un exerciţiu financiar nu îşi va publică situaţiile financiare individuale pentru respectivul exerciţiu fără a publică totodată şi situaţiile financiare consolidate.  +  Articolul 66 (1) Directorii unei societăţi-mama trebuie să depună la Oficiul registrului comerţului, pentru fiecare exerciţiu financiar, o copie de pe situaţiile financiare consolidate, împreună cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat şi o copie de pe raportul auditorilor asupra acelor situaţii financiare consolidate. De asemenea, câte o copie de pe aceleaşi documente va fi depusa la direcţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea acesteia, şi la Banca Naţionala a României, în termen de 10 zile de la data publicării acestora. (2) Vor fi luate măsurile necesare astfel încât o copie de pe oricare dintre aceste documente să poată fi obţinută pe bază de cerere scrisă, la un preţ care să nu depăşească costurile administrative aferente.  +  Articolul 67În cazul în care situaţiile financiare consolidate şi rapoartele de gestiune consolidate sunt publicate în întregime, acestea trebuie realizate într-un format recomandat de auditori. Dacă s-au făcut obiecţii în cadrul raportului auditorilor sau dacă auditorii au refuzat sa întocmească raportul asupra situaţiilor financiare consolidate, acest fapt trebuie prezentat împreună cu motivele aferente.  +  Articolul 68Situaţiile financiare anuale individuale ale instituţiilor de credit şi situaţiile financiare consolidate întocmite de acestea trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care acele instituţii au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot solicita ca acele documente să fie publicate în limba lor oficială.  +  Capitolul 8 Forma şi conţinutul situaţiilor financiare consolidate  +  Articolul 69 (1) Situaţiile financiare consolidate ale instituţiilor de credit trebuie prezentate comparativ cu exerciţiul financiar precedent, cu excepţia primului an de aplicare a prevederilor prezentelor norme, situaţie în care nu este obligatorie prezentarea datelor comparative. (2) Bilanţul consolidat şi contul de profit şi pierdere consolidat trebuie să conţină cel puţin posturile prevăzute în modelele prezentate în anexele nr. 1 şi 2. (3) Posturile din bilanţul consolidat şi cele din contul de profit şi pierdere consolidat, pentru care nu exista valori atât în exerciţiul financiar curent, cat şi în cel precedent, pot fi eliminate. (4) Bilanţul consolidat şi contul de profit şi pierdere consolidat pot fi prezentate mai detaliat decât în modelele prezentate în anexele nr. 1 şi 2, cu condiţia respectării structurii acestora. (5) Noile posturi pot fi adăugate în măsura în care conţinutul lor nu se regaseste în nici unul dintre posturile enumerate în modelele prevăzute pentru situaţiile financiare consolidate sau pentru situaţiile financiare anuale individuale.  +  Articolul 70 (1) Situaţia consolidata a modificărilor capitalurilor proprii explica miscarile intervenite în capitalurile proprii de la un exerciţiu financiar la altul. (2) Variatiile capitalurilor proprii consolidate pot avea ca origine:- creşterea capitalului social al societăţii-mama;- distribuirile efectuate de societatea consolidanta în cursul exerciţiului financiar;- incidenţa variaţiei cursului de conversie în cazul consolidării entitatilor străine;- incidenţa reevaluarilor;- incidenţa restructurarilor (aporturi parţiale de active, fuziuni) şi a anumitor cesiuni interne de active;- efectele schimbării procentajului de interes într-o entitate consolidata, ca urmare a unei variatii de capital al acesteia;- schimbările metodelor de evaluare. (3) Un model de situaţie consolidata a modificărilor capitalurilor proprii este prezentat în anexa nr. 3. Modificările principale trebuie detaliate, iar celelalte modificări vor fi regrupate într-o singura poziţie denumita "Alte modificări". (4) Situaţia consolidata a modificărilor capitalurilor proprii va fi prezentată pentru partea grupului, care poate fi completată de o situaţie pentru partea intereselor minoritare. (5) Notele la situaţiile financiare consolidate, care completează şi comenteaza informaţiile din bilanţul consolidat şi din contul de profit şi pierdere consolidat, trebuie să cuprindă cel puţin cerinţele prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 71Cu excepţia formatului bilanţului consolidat, a contului de profit şi pierdere consolidat şi a situaţiei consolidate a modificărilor capitalurilor proprii, pentru celelalte informaţii furnizate de situaţiile financiare consolidate se vor avea în vedere şi prevederile conţinute în Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, precum şi celelalte principii generale valabile, referitoare la formatul situaţiilor financiare consolidate, prevăzute în Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000.  +  Articolul 72 (1) Pentru aplicarea principiilor de consolidare la nivelul grupului a cărui societate-mama (consolidanta) este o instituţie de credit, persoana juridică română, având în vedere diferenţele existente între reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit şi cele aplicabile entitatilor ce urmează să fie incluse în perimetrul de consolidare, va fi necesară transpunerea situaţiilor financiare ale entitatilor respective pe formatul conturilor pentru instituţiile de credit. (2) Datele rezultate din analiza posturilor agregate din bilanţul consolidat nu trebuie folosite la calculul şi completarea declaraţiilor privind impozitul pe profit.  +  Articolul 73Pentru completarea formularului de bilanţ consolidat şi a contului de profit şi pierdere consolidat se vor avea în vedere precizările cuprinse în anexa nr. 4.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 74În situaţia în care prevederile directivelor europene referitoare la consolidare sunt în contradictie cu cele ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate, prevalente vor fi prevederile cuprinse în cadrul directivelor.  +  Articolul 75Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 76Banca Naţionala a României va urmări în cadrul acţiunilor de supraveghere desfăşurate potrivit legii aplicarea de către instituţiile de credit a prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 77Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute la art. 189 şi, respectiv, la art. 191 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002.  +  Articolul 78Normele privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit se aplică: a) începând cu exerciţiul financiar al anului 2002, tuturor grupurilor a căror societate-mama (consolidanta) este o banca persoana juridică română; b) începând cu exerciţiul financiar al anului 2003, tuturor grupurilor a căror societate-mama (consolidanta) este o casa centrala a cooperativelor de credit, persoana juridică română.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuBucureşti, 1 iulie 2002.Nr. 8.  +  Anexa 1BILANŢ CONSOLIDAT
           
      - mii lei -
    ActivExerciţiul financiar
    precedentîncheiat
      A12
    1.Casa, disponibilităţi la bănci centrale    
    2.Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale    
    3.Creanţe asupra instituţiilor de credit    
    4.Creanţe asupra clientelei    
    5.Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    
    6.Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    
    7.Participaţii    
    8.Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate    
    9.Titluri puse în echivalenţă    
    10.Imobilizări necorporale    
    11.Imobilizări corporale    
    12.Capital subscris nevărsat    
    13.Acţiuni şi părţi proprii    
    14.Alte active    
    15.Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate    
    16.Diferenţe de achiziţie (fond comercial)    
      Total activ:  
      - mii lei -
    PasivExerciţiul financiar
    precedentîncheiat
      A12
    1.Datorii privind instituţiile de credit    
    2.Datorii privind clientela    
    3.Datorii constituite prin titluri    
    4.Alte pasive    
    5.Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate    
    6.Diferenţe de achiziţie (fond comercial negativ)    
    7.Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli    
    8.Rezerva generală pentru riscul de credit    
    9.Datorii subordonate    
    10.Capital social subscris    
    11.Prime legate de capital    
    12.Rezerve consolidate:    
      - rezervele societăţii-mamă    
      - cota-parte din capitalurile proprii aferente entităţilor consolidate prin integrare globală    
      - cota-parte din capitalurile proprii aferente entităţilor consolidate prin integrare proporţională    
      - cota-parte din capitalurile proprii aferente entităţilor puse în echivalenţă    
    13.Diferenţe din reevaluare    
    14.Rezerve din conversie    
    15.Rezultatul reportat (+/-)    
    16.Rezultatul consolidat al exerciţiului financiar (+/-)    
      - rezultatele societăţii-mamă    
      - cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entităţilor consolidate prin integrare globală    
      - cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entităţilor consolidate prin integrare proporţională    
      - cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entităţilor puse în echivalenţă    
    17.Interese minoritare    
      Total pasiv:  
      - mii lei -
    Elemente în afara bilanţuluiExerciţiul financiar
    precedentîncheiat
      A12
    1.Angajamente date:    
      - angajamente de finanţare    
      - angajamente de garanţie    
      - angajamente privind titlurile    
    2.Angajamente primite:    
      - angajamente de finanţare    
      - angajamente de garanţie    
      - angajamente privind titlurile    
   +  Anexa 2CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatoruluiExerciţiul financiar
    precedentîncheiat
      A12
      VENITURI ŞI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ    
    1.Dobânzi de primit şi venituri asimilate    
    2.Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate    
    3.Venituri privind titlurile    
    4.Venituri din comisioane    
    5.Cheltuieli cu comisioanele    
    6.Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare    
      ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE EXPLOATARE    
    7.Alte venituri din exploatare    
    8.Cheltuieli administrative generale    
    9.Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale    
    10.Alte cheltuieli de exploatare    
    11.Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente    
    12.Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente    
    13.Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate    
    14.Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate    
    15.Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit    
    16.Rezultatul activităţii curente înainte de impozitare:    
      - profit    
      - pierdere    
      VENITURI ŞI CHELTUIELI EXTRAORDINARE    
    17.Venituri extraordinare    
    18.Cheltuieli extraordinare    
    19.Rezultatul activităţii extraordinare înainte de impozitare:    
      - profit    
      - pierdere    
    20.Impozitul pe profit    
    21.Rezultatul entităţilor integrate:    
      - profit    
      - pierdere    
    22.Rezultatul entităţilor puse în echivalenţă:    
      - profit    
      - pierdere    
    23.Rezultatul exerciţiului financiar (ansamblului consolidat)    
    24.Rezultatul grupului:    
      - profitul grupului    
      - pierderea grupului    
    25.Rezultatul aferent participaţiilor minoritare:    
      - profitul aferent participaţiilor minoritare    
      - pierderea aferentă participaţiilor minoritare    
   +  Anexa 3SITUAŢIA CONSOLIDATAa modificărilor capitalurilor proprii- model -
                       
      Capitalul socialPrimele legate de capitalRezervele consolidateRezultatul consolidat al exerciţiului financiarAlte capitaluri propriiTotal capitaluri proprii consolidate
    Diferenţe din reevaluareRezerve din conversieRezerva generală pentru riscul de creditAlte categorii de capital proprii
    Sold la încheierea exerciţiului financiar N-1                  
    Modificări (creşteri sau reduceri), din care:                  
    -                  
    -                  
    -                  
    - alte modificări                  
    Soldul la încheierea exerciţiului financiar N                  
   +  Anexa 4INFORMAŢIIprivind prezentarea posturilor specifice din bilanţul consolidat şicontul de profit şi pierdere consolidatActiv──────Postul 9 "Titluri puse în echivalenta" cuprinde participatiile entitatilor puse în echivalenta, corespunzătoare cotei-părţi ce aparţine grupului din capitalurile proprii ale acestora.Postul 16 "Diferenţe de achiziţie (Fond comercial)" cuprinde diferenţa pozitiva dintre costul de achiziţie al participatiei şi valoarea justa a acesteia, care va fi amortizata conform prevederilor stabilite în paragraful 5.23 lit. a), b) şi c) secţiunea 5 din cap. 1 al Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001.Pasiv──────Postul 6 "Diferenţe de achiziţie (Fond comercial negativ)" cuprinde diferenţa negativa dintre costul de achiziţie al participatiei şi valoarea justa a acesteia, care va fi reluată la venituri în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (7) şi (8) din norme.Postul 12 "Rezerve consolidate" cuprinde:- rezervele societăţii-mama;- cota-parte cuvenită grupului din capitalurile proprii (mai puţin rezultatele) ale entitatilor consolidate.Postul 13 "Diferenţe din reevaluare" cuprinde diferenţele din reevaluare menţinute în bilanţul consolidat.Postul 14 "Rezerve din conversie" cuprinde diferenţele rezultate din conversia entitatilor străine.Postul 16 "Rezultatul consolidat al exerciţiului financiar" cuprinde:- rezultatul societăţii-mama;- cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entitatilor consolidate.Postul 17 "Interese minoritare" cuprinde:- cota-parte din capitalurile proprii (mai puţin rezultatele) ale entitatilor integrate global care revine minoritarilor;- cota-parte din rezultatele entitatilor integrate global care revine minoritarilor.Prezentarea posturilor specifice contului de profit şi pierdere consolidat:Postul 21 "Rezultatul entitatilor integrate" cuprinde rezultatele societăţii-mama şi cota-parte ce revine grupului din rezultatele aferente entitatilor consolidate prin integrare globală şi proporţională.Postul 22 "Rezultatul entitatilor puse în echivalenta" cuprinde cota-parte ce revine grupului din rezultatul entitatilor puse în echivalenta.Postul 23 "Rezultatul exerciţiului financiar". Trebuie prezentat distinct "Rezultatul grupului" (postul 24) şi "Rezultatul aferent participatiilor minoritare" (postul 25).  +  Anexa 5CONŢINUTULnotelor la situaţiile financiare consolidateNotele la situaţiile financiare consolidate trebuie să cuprindă: a) Principii generale- informaţiile din notele explicative la situaţiile financiare individuale, prezentate sub o formă consolidata, dacă acestea prezintă o importanţa semnificativă;- alte informaţii de importanţa semnificativă care oferă o justa apreciere asupra poziţiei financiare, performantei grupului şi a riscurilor pe care acesta şi le asuma. b) Politicile contabile, metode de evaluare, metode de consolidare- metode de evaluare reţinute pentru evaluarea anumitor active şi datorii, dacă exista posibilitatea utilizării mai multor metode;- derogări şi prescripţii contabile pentru obţinerea imaginii fidele;- modalităţi de amortizare a imobilizarilor;- metoda de conversie utilizata pentru consolidarea filialelor din străinătate. c) Comparabilitatea conturilor- modificarea metodelor de evaluare şi incidenţa asupra rezultatului consolidat şi a capitalurilor proprii;- indicarea cauzelor care împiedica compararea, de la un exerciţiu financiar la altul, a anumitor posturi din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere consolidat sau descrierea mijloacelor care asigura compararea între bilanţuri şi contul de profit şi pierdere consolidat, în cazul variaţiei perimetrului de consolidare. d) Informaţii privind perimetrul de consolidare- indicarea criteriilor reţinute de grup pentru definirea perimetrului de consolidare;- pentru filialele şi entitatile asociate ale societatiimama, la sfârşitul exerciţiului financiar vor fi furnizate următoarele informaţii:- denumirea şi adresa fiecărei filiale sau entităţi asociate;- adresa sediului principal sau ţara în care este înregistrată (în cazul în care entitatea este înregistrată în afară României);- condiţiile în virtutea cărora o entitate are statut de filiala. În cazul în care condiţia relevanta o constituie deţinerea de către societatea-mama a majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor, iar ponderea deţinută în acţiunile entitatii respective coincide cu ponderea în drepturile de vot, nu mai este necesar ca aceasta informaţie să fie prezentată;- natura fiecărei categorii de acţiuni deţinute într-o filiala sau entitate asociata şi ponderea valorii nominale a acţiunilor deţinute din clasa respectiva în totalul acţiunilor emise de acea entitate. Informaţiile menţionate mai sus trebuie furnizate şi în cazul entitatilor excluse de la consolidare în virtutea prevederilor art. 15 şi 16 din norme, prezentându-se o motivatie pentru aplicarea excluderii;- în cazul în care o instituţie de credit intră în componenta unei asocieri în participaţie, vor fi furnizate următoarele informaţii:- denumirea entitatii;- sediul principal al activităţii;- factorii pe baza cărora este creata asocierea în participaţie;- ponderea din capitalul entitatii, deţinută de instituţiile de credit incluse în consolidare;- în situaţia în care instituţia de credit (societate-amama) deţine o parte semnificativă dintr-o entitate care nu este nici filiala a sa, nici asociere în participaţie, nici entitate asociata, vor fi furnizate următoarele informaţii: a) denumirea şi sediul fiecărei entităţi - adresa sediului principal sau ţara în care este înregistrată (în cazul în care este înregistrată în afară României); b) natura fiecărei categorii de acţiuni deţinute şi ponderea valorii nominale a acţiunilor din categoria respectiva în totalul acţiunilor emise;- justificarea cazurilor de excludere de la integrarea globală în situaţia în care procentul drepturilor de vot deţinute este mai mare de 50%;- justificarea cazurilor de consolidare prin metoda punerii în echivalenta în situaţia în care procentul din drepturile de vot deţinute este mai mic de 20%;- justificarea cazurilor de excludere de la metoda punerii în echivalenta în situaţia în care procentul drepturilor de vot deţinute este mai mare de 20%. e) Informaţii asupra posturilor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere consolidat şi a variatiilor acestora.Diferenţe de achiziţie- analiza variaţiei;- cazuri excepţionale care justifica afectarea capitalurilor proprii.Titluri puse în echivalenta- analiza variaţiei;- indicarea cotei-părţi din capitalurile proprii şi rezultatul consolidat al principalelor entităţi care compun acest post.Creanţe şi datorii- prezentate în funcţie de perioada rămasă până la scadenta, după cum urmează: a) până la 3 luni; b) între 3 luni şi 1 an; c) peste 1 an şi până la 5 ani; d) peste 5 ani.Capitaluri proprii- analiza principalelor variatii.Rezerve din conversie- analiza diferenţelor provenite din conversia conturilor entitatilor nerezidente şi variatia lor. f) Informaţii diverseInformaţii privind conducerea- suma remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, de conducere şi control ale societăţii-mama în virtutea responsabilităţilor lor în societatea-mama şi în entitatile consolidate;- suma avansurilor şi creditelor acordate de către instituţia de credit membrilor organelor de administraţie, de conducere şi control, indicandu-se rata dobânzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata până la acea data, existenta oricăror obligaţii viitoare de genul garanţiilor pe care instituţia de credit şi le-a asumat în numele acestora, precum şi valoarea totală pentru fiecare categorie.Informaţii privind salariaţii- numărul mediu de salariaţi angajaţi în cursul exerciţiului financiar, cu prezentarea separată a numărului mediu corespunzător societăţilor integrate;- salariile plătite sau datorate în respectivul exerciţiu financiar;- cheltuielile realizate cu asigurările sociale pentru salariaţii în cauza;- alte costuri înregistrate cu pensiile.──────────────────