ORDONANTA nr. 65 din 29 august 2002privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În România activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, denumita în continuare cercetare-dezvoltare, constituie prioritate naţionala şi este reglementată prin lege. (2) Cercetarea-dezvoltarea este o activitate creativa, hotărâtoare pentru progresul economic, social şi cultural, şi reprezintă o formă superioară de valorificare prin cunoaştere a resurselor umane. (3) Prevederile prezentei ordonanţe constituie cadrul prin care se promovează formarea continua, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane pentru asigurarea competentei şi eticii profesionale în activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi eliminarea constrangerilor ce pot limita libertatea de creaţie.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentei ordonanţe sunt definite în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă reglementează statutul juridic al personalului de cercetare-dezvoltare, stabilind rolul, competentele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare şi promovare. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică personalului de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri organizatorice cu capital de stat, privat sau mixt, instituţii publice, precum şi în cadrul unor forme asociative sau în mod individual, după cum urmează: a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; b) instituţii de învăţământ superior, centre sau laboratoare de cercetare-dezvoltare din învăţământul superior acreditat; c) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi ale academiilor de ramura; d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare ale societăţilor naţionale, ale companiilor naţionale, ale regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale; e) instituţii publice de cercetare-dezvoltare; f) instituţii de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale; g) instituţii, laboratoare sau centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate pe baza unor programe sau acorduri internaţionale; h) structuri de cercetare din cadrul societăţilor comerciale; i) alte instituţii de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică; j) persoane fizice autorizate; k) instituţii publice care au în structura lor şi activităţi de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 4Misiunea personalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde: a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice; b) transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi sociale; c) valorificarea eficienta a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea durabila a societăţii.  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanţe şi ale celor care reglementează activitatea de cercetare-dezvoltare asigura autonomia demersurilor ştiinţifice ale personalului din domeniu, participarea acestuia la promovarea şi evaluarea activităţilor care le revin, precum şi dreptul la formare profesională continua.  +  Articolul 6Principiile fundamentale ale activităţii personalului de cercetare-dezvoltare sunt: a) asimilarea, utilizarea şi generarea de noi cunoştinţe, precum şi folosirea celor mai bune practici în domeniul specific de activitate; b) respectarea misiunii cercetării şi a eticii profesionale.  +  Capitolul 2 Categorii de personal, funcţii şi grade profesionale  +  Articolul 7Activitatea din instituţiile de cercetare-dezvoltare definite la art. 3 se desfăşoară de următoarele categorii de personal: a) personal de cercetare-dezvoltare; b) personal din activitatea auxiliara; c) personal din aparatul funcţional.  +  Articolul 8Funcţiile de conducere şi de coordonare ştiinţifică din instituţiile de cercetare-dezvoltare pot fi:A. Funcţii ce presupun şi responsabilitate administrativă: a) director general sau director; b) director ştiinţific; c) director tehnic; d) secretar ştiinţific; e) şef de compartiment cercetare-dezvoltare.B. Funcţii ce presupun şi responsabilităţi de coordonare ştiinţifică: a) director de program de cercetare-dezvoltare; b) director de proiect de cercetare-dezvoltare; c) şef de program de cercetare-dezvoltare; d) şef de proiect de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 9Personalul de cercetare-dezvoltare definit la art. 7 lit. a), cu studii superioare, care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, se diferentiaza pe funcţii şi grade profesionale după cum urmează: a) cercetator principal gradul I - CP I; b) cercetator principal gradul II - CP II; c) cercetator principal gradul III - CP III; d) cercetator - C; e) asistent de cercetare - AC.  +  Articolul 10Personalul de cercetare-dezvoltare definit la art. 7 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desfăşoară activităţi de dezvoltare tehnologică, se diferentiaza pe ocupaţii şi grade profesionale după cum urmează: a) inginer de dezvoltare tehnologică gradul I - IDT I; b) inginer de dezvoltare tehnologică gradul II - IDT II; c) inginer de dezvoltare tehnologică gradul III - IDT III; d) inginer de dezvoltare tehnologică - IDT.  +  Articolul 11 (1) Categoriile de personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare, altele decât cele definite la art. 9 şi 10, pot fi: a) inginer; b) arhitect; c) chimist; d) fizician; e) matematician; f) economist; g) geolog; h) medic; i) biolog; j) biochimist; k) jurist; l) filolog; m) alte funcţii. (2) Personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la alin. (1) se încadrează pe funcţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru celelalte sectoare de activitate.  +  Articolul 12 (1) Personalul de cercetare-dezvoltare cu studii medii se diferentiaza pe funcţii şi trepte profesionale după cum urmează: a) asistent treapta I - A I; b) asistent treapta II - A II; c) asistent treapta III - A III; d) asistent - A. (2) Personalul menţionat la alin. (1) participa pe lângă cercetatorii principali şi inginerii de dezvoltare tehnologică la desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de masurari, analize, operaţiuni de execuţie a unor elemente, operaţiuni de întreţinere şi exploatare a aparaturii şi instalaţiilor de cercetare, precum şi alte activităţi asemănătoare.  +  Articolul 13Personalul de cercetare-dezvoltare obţine pentru încadrarea pe funcţie atestarea de cercetator principal, inginer de dezvoltare tehnologică sau asistent, precum şi gradul profesional corespunzător funcţiei în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 14Metodologia de încadrare pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 11 se stabileşte de fiecare unitate de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Personalul din activitatea auxiliara şi din aparatul funcţional al instituţiilor de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 7 lit. b) şi c), se încadrează pe funcţii stabilite de prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16Numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propune de consiliul ştiinţific şi se aproba de consiliul de administraţie al instituţiei, respectiv de organele de conducere echivalente, în concordanta cu necesităţile şi resursele financiare ale acesteia.  +  Capitolul 3 Acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii  +  Articolul 17 (1) Funcţiile şi gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupa prin concurs, pe baza evaluării performantelor profesionale. (2) Concursul se anunta public prin afişare la sediul unităţii şi prin publicare într-un ziar de circulaţie naţionala şi se desfăşoară pe baza unei metodologii generale, elaborata de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobată prin ordin al ministrului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 18 (1) Evaluarea performantelor profesionale ale candidaţilor şi încadrarea pe funcţii se realizează ţinându-se seama de competenţa profesională, de rezultatele profesionale obţinute, de studii, de titlurile ştiinţifice şi gradele profesionale obţinute, de experienta în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcţiei, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi conform metodologiei generale prevăzute la art. 17 alin. (2). (2) Condiţiile minime de experienta profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării sunt următoarele: a) pentru asistent de cercetare - să fie absolvent de studii universitare de lungă durata, cu examen de licenţă sau de diploma; b) pentru cercetator, respectiv inginer de dezvoltare tehnologică - să aibă o vechime de cel puţin 2 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare; c) pentru cercetator principal gradul III - să aibă o vechime de cel puţin 6 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare; d) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul III să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în activitatea de dezvoltare tehnologică; e) pentru cercetator principal gradul II - să deţină titlul ştiinţific de doctor şi să aibă vechime de cel puţin 9 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare; f) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul II să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea de dezvoltare tehnologică; g) pentru cercetator principal gradul I - să deţină titlul ştiinţific de doctor şi să aibă o vechime de cel puţin 9 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare; h) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul I să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în activitatea de dezvoltare tehnologică.  +  Articolul 19 (1) Gradele profesionale CP, IDT, CP III şi IDT III se acordă prin decizie a conducerii unităţii de cercetare-dezvoltare, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor din metodologia generală prevăzută la art. 17 alin. (2). (2) Gradele profesionale CP II şi CP I sunt atestate de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în urma acordării acestora conform metodologiei generale prevăzute la alin. (1). (3) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este un organism consultativ fără personalitate juridică, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Componenta şi condiţiile de numire a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a comisiilor sale de specialitate, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora vor fi revizuite şi completate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în urma analizei documentelor de concurs, confirma sau infirma motivat decizia comisiei de concurs şi transmite ministrului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CP II şi CP I. (6) Încadrarea pe funcţie în gradele profesionale ştiinţifice II şi I se face prin decizie a conducătorului unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza ordinului ministrului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 20 (1) Gradul profesional, o dată acordat, aparţine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în toate situaţiile care implica imaginea sau drepturile personale. (2) Pentru personalul atestat gradele profesionale CP I, CP II, CP III, IDT I, IDT II, respectiv IDT III, în domeniile de cercetare-dezvoltare pentru care au fost dobândite sunt recunoscute în orice unitate în care se desfăşoară activităţi în domeniile respective. (3) În afară procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se păstrează independent de ocuparea sau nu a unui post în cercetare-dezvoltare de o anumită categorie.  +  Articolul 21 (1) Funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupa prin concurs. (2) Funcţiile specifice de conducere din unităţile de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 8, se ocupa, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte următoarele condiţii minime: a) pentru director general sau director - personal de cercetare-dezvoltare cel puţin gradul II, care a absolvit o formă de pregătire universitară sau postuniversitară în domeniul managementului; b) pentru director ştiinţific sau director tehnic - cercetator principal gradul II; c) pentru secretar ştiinţific - personal de cercetare-dezvoltare gradul II; d) pentru celelalte funcţii specifice de conducere, prevăzute la art. 8 - personal de cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul 4 Funcţii echivalente  +  Articolul 22 (1) Cercetatorii principali pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învăţământ superior, pe funcţii echivalente, cu respectarea statutului personalului didactic. (2) Funcţiile de cercetare ştiinţifică, echivalente cu cele din învăţământul superior, sunt următoarele: a) cercetator principal gradul I - echivalent profesor universitar; b) cercetator principal gradul II - echivalent conferenţiar universitar; c) cercetator principal gradul III, doctorand sau cu titlul ştiinţific de doctor - echivalent lector universitar/şef de lucrări; d) cercetator - echivalent asistent universitar; e) asistent de cercetare - preparator universitar.  +  Articolul 23 (1) Funcţiile şi gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior se echivaleaza cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare respective, stabilite prin prezenta ordonanţă. (2) Echivalarile prevăzute la alin. (1) se fac prin ordin al ministrului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la solicitarea instituţiei de cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul 5 Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 24Cercetatorii principali şi inginerii de dezvoltare tehnologică beneficiază, pe lângă drepturile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi de următoarele drepturi: a) accesul la sursele de informare şi documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la care participa, cu respectarea normelor de folosire şi publicare; b) de a participa la elaborarea strategiei cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice; c) de a participa la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare şi de a publică lucrări ştiinţifice în condiţiile legii; d) de a breveta rezultatele cercetării, în condiţiile legii, cu sprijinul unităţii; în limita resurselor bugetare instituţia poate finanta participarea personalului de cercetare-dezvoltare la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale; e) recunoaşterea ca autor sau coautor al unui demers ştiinţific şi de a fi recompensati conform legislaţiei din domeniu; f) de a fi sprijiniti de unitate în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale, conform legii; g) de a face parte din asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, fără ca prin activitatea desfăşurată în aceste organisme să între în conflict de interese cu unitatea unde prestează activitatea de baza; h) recunoaşterea şi stimularea performantei în domeniul cercetării-dezvoltării prin premii, gradificatii, titluri, diplome, precum şi prin alte modalităţi; i) de a participa la competitii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii; j) de a participa ca expert, referent, membru în comisii de evaluare, consultant şi altele asemenea, la solicitarea altor instituţii sau agenţi economici, fără a intră în conflict de interese cu unitatea în care prestează activitatea de baza, şi de a fi remuneraţi pentru activitatea depusa; k) de a putea beneficia de un venit lunar neplafonat, dacă concomitent cu execuţia temelor finanţate din fonduri de la bugetul de stat derulează şi proiecte finanţate din programe internaţionale la care România plăteşte cotizatie, precum şi dacă proiectul conduce, în timpul derulării şi după finalizare, la transferuri tehnologice; l) de a desfăşura activităţi succesive sau simultane privind cercetarea, învăţământul sau valorificarea cercetării. Acestea se pot exercita în interiorul sau în afară unităţii de cercetare în care sunt încadraţi; m) de a beneficia, în condiţiile legii, de un spor la salariul de baza, dacă au obţinut titlul ştiinţific de doctor; n) de a refuza motivat, din considerente morale şi etice, sa participe la cercetări ştiinţifice care au un impact negativ asupra fiinţei umane şi asupra mediului natural; o) de a solicita ocuparea unui post de grad inferior celui dobândit, dacă este în interes propriu.  +  Articolul 25Cercetatorii principali şi inginerii de dezvoltare tehnologică au, pe lângă obligaţiile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi următoarele obligaţii: a) să respecte etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare; b) să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi confidenţialitatea convenită cu colaboratorii şi cu finantatorii cercetării; c) sa nu creeze conflict de interese sau concurenta neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în condiţiile legii; d) sa participe la formarea cercetatorilor tineri şi sa transmită cunoştinţele şi experienta proprie în activitatea de cercetare-dezvoltare; e) sa utilizeze patrimoniul tehnico-ştiinţific exclusiv pentru activităţi profesionale în interesul unităţii angajatoare; f) să se supună analizelor de evaluare a activităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi a rezultatelor proprii; g) să se preocupe de participarea la programele internaţionale ale Comunităţii Europene sau la programele rezultate din acordurile internaţionale de cooperare bilaterala la care România este parte; h) sa îndeplinească propria activitate ştiinţifică, tehnologică sau de inovare fără a încalcă drepturile şi libertăţile omului; i) să îşi dezvolte continuu cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice şi să contribuie la diseminarea informatiei şi culturii ştiinţifice şi tehnice, precum şi la constientizarea publicului asupra importantei rolului ştiinţei şi tehnicii; j) să aplice, în condiţiile legii, în economie sau în viaţa socială, rezultatele activităţii proprii de cercetare-dezvoltare; k) sa utilizeze în activitatea de cercetare-dezvoltare cele mai bune practici şi cele mai noi cunoştinţe accesibile din domeniul specific de activitate.  +  Articolul 26 (1) La încetarea activităţii în unitate personalul din cercetare-dezvoltare nu poate folosi rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate, în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri publice, o perioadă de cel puţin 5 ani, fără acordul finanţatorului. (2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă echivalenta cu 20 de salarii de cercetator principal gradul I, la gradatia maxima. (3) Plata amenzii nu exonereaza contravenienţii de la plata daunelor provocate. (4) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sub a carei autoritate se afla unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciata. (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.  +  Capitolul 6 Formarea profesională şi pregătirea personalului de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 27Perfecţionarea profesională a personalului de cercetare-dezvoltare se realizează, în principal, prin următoarele forme: a) doctorat; b) programe de formare continua; c) programe de documentare şi schimburi de experienta la nivel naţional şi internaţional; d) programe de specializare şi de cooperare interdisciplinare, la nivel naţional şi internaţional; e) învăţământ postuniversitar, organizat potrivit legii; f) burse de perfecţionare şi stagii de pregătire şi documentare realizate în ţara sau în străinătate; g) manifestări ştiinţifice în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 28În vederea sprijinirii instruirii şi mobilitatii cercetatorilor ştiinţifici autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort pot înfiinţa, în condiţiile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru cel din alte domenii.  +  Articolul 29Personalul cu funcţii de conducere este obligat să se perfecţioneze în domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi menţinerea în aceste funcţii care presupun şi responsabilitate administrativă se organizează stagii de pregătire şi perfecţionare în domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 30Finanţarea activităţilor de formare profesională continua se asigura din fonduri prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de cercetare-dezvoltare, precum şi în programele de formare profesională finanţate din surse interne şi internaţionale.  +  Capitolul 7 Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 31Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, celelalte ministere şi unităţile de cercetare-dezvoltare asigura cadrul de reglementare compatibil cu spaţiul european şi mondial al cercetării-dezvoltării, pentru accesul cercetatorilor la patrimoniul tehnic şi ştiinţific, în condiţiile legii, şi pentru asigurarea unor condiţii atractive de muncă.  +  Articolul 32 (1) În unităţile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinşi studenţi care să lucreze în colective de specialişti din unităţile respective. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare pot acorda studenţilor din ultimii 2 ani burse de studii. Plata acestor burse va fi condiţionată de obligaţia absolvenţilor de a se angaja pe o perioadă determinata, prin angajamentul încheiat sub forma de contract, în unitatea de cercetare-dezvoltare finanţatoare. Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii.  +  Articolul 33 (1) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor, Academia Română, academiile de ramura sau institutele de învăţământ superior pot propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, de centre sau colective mixte de specialişti pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale, până la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire şi de funcţionare a centrelor şi colectivelor mixte de specialişti se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Centrele sau colectivele mixte prevăzute la alin. (1) utilizează în comun mijloacele financiare şi materiale de care dispun în scopul gestionării rationale a potenţialului uman de cercetare.  +  Articolul 34Pentru completarea şi dezvoltarea potenţialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în programele instituţiilor de învăţământ superior vor fi cuprinse activităţi pentru pregătirea şi stimularea angajării tinerilor în unităţi de cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 35 (1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine în activitatea de cercetare-dezvoltare după părăsirea acesteia pentru motive care nu îi sunt imputabile, este încadrat la gradul ştiinţific dobândit anterior. (2) Personalul atestat ştiinţific poate exercita prin cumul de funcţii activităţi în cercetare-dezvoltare, învăţământ şi/sau producţie, în condiţiile legii. (3) Beneficiază de rezervarea postului, potrivit prevederilor alin. (1), şi pot exercita cumulat activităţi de cercetare-dezvoltare, la gradul ştiinţific dobândit, persoanele alese în Parlament, numite în Guvern sau cele care îndeplinesc funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraţiei Prezidenţiale şi al administraţiei publice centrale ori în serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum şi cele alese sau numite de Parlament în alte organe şi organisme centrale ale statului.  +  Articolul 36 (1) Personalul pensionat care are grade profesionale poate desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, şi după împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea anuală a consiliului ştiinţific. (2) La cerere, cercetatorii principali şi inginerii de dezvoltare tehnologică, care au gradul profesional I, pot fi mentinuti în continuare, după împlinirea vârstei legale de pensionare, în funcţii de cercetare-dezvoltare, cu aprobarea anuală a consiliului ştiinţific. Ei pot funcţiona, de asemenea, în învăţământul superior în calitate de profesori universitari consultanţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale prezentei ordonanţe, dacă au desfăşurat activitatea didactica în calitate de profesori asociaţi.  +  Articolul 37Cetăţenilor români care au lucrat în străinătate în cercetare-dezvoltare li se echivaleaza integral, la cerere, vechimea în specialitate, pe baza documentelor care atesta acest lucru.  +  Articolul 38În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor va elabora Codul de etica şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, care se aproba, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul delegat laMinisterul Educaţieişi Cercetării pentruactivitatea de cercetare,Adrian Campurean,secretar de statp. Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Leonard Orban,secretar de statBucureşti, 29 august 2002. Nr. 65.  +  Anexa 1 GLOSAR DE TERMENI1. Cercetarea fundamentală - activitatea desfăşurată, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii.2. Cercetarea aplicativa - cercetarea destinată, în principal, utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii.3. Dezvoltarea tehnologică formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică - prin intermediul sau se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente şi care cuprinde: a) cercetarea precompetitiva - ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; b) cercetarea competitivă - ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde în mod direct cererii pieţei şi incluzând activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.4. Transfer tehnologic - introducerea sau achiziţionarea în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor rezultate din cercetare, în vederea obţinerii unor procese, produse şi servicii noi sau îmbunătăţite, cerute de piaţa sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de a disemina informaţii, de a explica, a transfera cunoştinţe, a acorda consultanţa şi a comunică cu persoane care nu sunt experţi în problema despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative şi precompetitive într-un asemenea mod încât sa crească sansa aplicării unor astfel de rezultate, cu condiţia sa existe un proprietar al rezultatelor.5. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială şi culturală.6. Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovarii, asigurând corelarea acestora.7. Programe de cercetare-dezvoltare-inovare - componente ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, alcătuite dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le corespund subprograme. Prin programe se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programelor se efectuează prin intermediul proiectelor.8. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinata, utilizându-se resursele alocate, şi căruia îi este atasat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.────────────────