ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi sancţiunea închisorii contravenţionale pot fi prevăzute numai în legi sau în ordonanţe ale Guvernului prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite fapte ce constituie contravenţii. (2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amendă şi pot fi aplicate numai de instanţa de judecată. (3) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată numai dacă exista consimţământul contravenientului.  +  Articolul 2Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creselor, gradinitelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale.  +  Articolul 3 (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se executa după programul de muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. (2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maxima de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi.  +  Articolul 4 (1) Durata sancţiunii închisorii contravenţionale este de la o luna la 6 luni. (2) Sancţiunea închisorii contravenţionale nu poate fi aplicată minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. (3) Limitele sancţiunii închisorii contravenţionale ce se aplică minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani se reduc la jumătate.  +  Articolul 5Sancţiunea închisorii contravenţionale şi sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se aplică numai contravenientilor persoane fizice.  +  Capitolul 2 Procedura de aplicare a sancţiunilor  +  Articolul 6 (1) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda procedând potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază ca amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instanţei competente. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.  +  Articolul 7 (1) Competenţa aparţine judecătoriei în a carei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. (2) Preşedintele judecătoriei fixează termen de urgenta, cu citarea contravenientului şi a agentului constatator.  +  Articolul 8 (1) Completul de judecată este format dintr-un singur judecător. (2) Contravenientul poate fi asistat de apărător. (3) În cazul în care contravenientul este minor, asistenţa juridică este obligatorie. Instanţa dispune citarea părinţilor sau a reprezentantului legal al minorului. (4) Participarea procurorului este obligatorie. (5) Instanţa se pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi, după caz, aplica sancţiunea amenzii, prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau sancţiunea închisorii contravenţionale, în raport cu gravitatea faptei, ori anulează procesul-verbal. (6) Dacă o persoană a săvârşit mai multe contravenţii, constatate prin acelaşi proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sancţiunea închisorii contravenţionale sau sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, sancţiunile se cumulează fără a putea depăşi maximul general stabilit de lege. (7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contravenţiile concurente au fost constatate prin procese-verbale diferite.  +  Articolul 9 (1) În toate situaţiile în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă instanţa apreciază ca aplicarea amenzii contravenţionale nu este îndestulătoare sau contravenientul nu dispune de mijloace materiale şi financiare pentru plata acesteia, pune în discuţie posibilitatea aplicării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii. (2) În cazul în care contravenientul este de acord cu aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, instanţa judecătorească pronunţa o hotărâre în acest sens, procedura prevăzută la art. 8 aplicându-se în mod corespunzător. Hotărârea judecătoriei este irevocabilă. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.  +  Articolul 10 (1) Hotărârea instanţei prin care s-a aplicat sancţiunea închisorii contravenţionale este supusă recursului. (2) Contravenientul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare, dacă a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsa. (3) Procurorul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare. (4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspenda executarea. (5) Recursul se judeca în termen de 15 zile de la înregistrare.  +  Articolul 11 (1) După începerea executării închisorii contravenţionale, la cererea contravenientului instanţa poate dispune înlocuirea sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. (2) Cererea va fi soluţionată de judecătorie în termen de 10 zile de la primire, cu citarea contravenientului şi consemnarea consimţământului acestuia. (3) În cazul în care contravenientul este minor care a împlinit 16 ani, sunt citaţi şi părinţii sau reprezentantul legal al acestuia. (4) Participarea procurorului este obligatorie. (5) Hotărârea judecătorească este irevocabilă.  +  Articolul 12 (1) Înlocuirea sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se dispune socotindu-se 50 de ore de muncă pentru o luna de închisoare. (2) În cazul prevăzut la art. 11 înlocuirea sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se dispune pentru perioada rămasă de executat.  +  Articolul 13În toate situaţiile, după luarea consimţământului contravenientului instanţa, prin hotărâre, stabileşte natura activităţilor ce vor fi prestate de acesta în folosul comunităţii, pe baza datelor comunicate de primarul localităţii în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa, ţinând seama de aptitudinile sale fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale.  +  Capitolul 3 Executarea sancţiunilor  +  Articolul 14 (1) Sancţiunea închisorii contravenţionale se executa în arestul poliţiei sau în locuri de deţinere anume stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, în baza mandatului de executare emis de prima instanţa care a aplicat sancţiunea. (2) Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea. (3) Dacă până la punerea în executare a mandatului privind închisoarea contravenţională contravenientul a fost condamnat la închisoare printr-o hotărâre penală definitivă, sancţiunea închisorii contravenţionale se executa după executarea pedepsei închisorii, în cazul în care nu s-a prescris. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă faptele sunt concurente, instanţa, stabilind pedeapsa pentru infracţiune, poate aplica un spor de până la 6 luni.  +  Articolul 15 (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima instanţa de judecată prin emiterea unui mandat de executare. (2) Câte o copie de pe dispozitivul hotărârii, însoţită de mandatul de executare, se comunică primarului unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului. (3) Mandatul de executare se întocmeşte în 4 exemplare şi cuprinde: denumirea instanţei care l-a emis, data emiterii, numărul şi data hotărârii care se executa, datele privitoare la persoana contravenientului: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi reşedinţa, dacă este cazul, şi codul numeric personal, precum şi durata şi natura activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient. (4) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se executa în raza unităţii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa.  +  Articolul 16Consiliul local stabileşte prin hotărâre, potrivit prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.  +  Articolul 17 (1) Primarul are obligaţia sa aducă la îndeplinire mandatul de executare. (2) În executarea mandatului primarul stabileşte de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta executa sancţiunea, precum şi programul de lucru, incunostintand despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea. (3) La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient primarul va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate în condiţiile legii. (4) Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi în subteran, în mine, metrou ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activităţii, precum şi în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei. (5) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se executa cu respectarea normelor de protecţie a muncii. (6) Dacă serviciul public în cadrul căruia contravenientul prestează activitatea a fost concesionat unei societăţi comerciale cu capital integral sau parţial privat, contravaloarea prestaţiilor efectuate se virează la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se executa sancţiunea.  +  Articolul 18 (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată şi minorilor, dacă la data săvârşirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore şi 150 de ore. (2) Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activităţi care comporta riscuri sau este susceptibilă sa îi afecteze educaţia ori sa îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. (3) Primarul, în executarea obligaţiei de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabileşte conţinutul activităţii, condiţiile în care aceasta se realizează şi programul de lucru al minorului, asigurând aplicarea efectivă a prevederilor alin. (2). (4) Obligaţia minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, se aplică şi se executa în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 19 (1) Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se asigura de către primarul localităţii sau de către primării sectoarelor municipiului Bucureşti, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unităţii de poliţie, în a căror rază teritorială se executa sancţiunea. (2) Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de persoanele împuternicite de primar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de poliţie în vederea supravegherii executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se realizează în baza unui program de supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul unităţii de poliţie în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul. Câte un exemplar al programului rămâne în evidenta autorităţii locale şi a unităţii de poliţie competente teritorial. (3) Prestarea activităţii în folosul comunităţii se executa pe baza unor norme orientative de muncă stabilite de primar, care să facă posibila exercitarea controlului, la diferite intervale de timp, de către cei împuterniciţi cu supravegherea executării sancţiunii. (4) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul executa sancţiunea este obligată, la cererea primarului, sa comunice datele şi informaţiile solicitate cu privire la executarea sancţiunii.  +  Articolul 20 (1) Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru luarea în evidenta şi executarea sancţiunii. (2) Începerea executării sancţiunii constând în prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare. (3) Primarul are obligaţia să asigure evidenta sancţiunilor aplicate contravenientilor şi a executării sancţiunilor, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care contravenientul, cu reavointa, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidenta şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi sa presteze activitatea în folosul comunităţii, poate înlocui aceasta sancţiune cu sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă actul normativ de stabilire a contravenţiei prevede aceasta sancţiune. (2) Înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu sancţiunea închisorii contravenţionale se face ţinându-se seama de limitele sancţiunii contravenţionale prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptei săvârşite şi de persoana contravenientului, fără a se putea depăşi maximul special al închisorii contravenţionale prevăzute ca sancţiune alternativa la contravenţia săvârşită. (3) Dacă actul normativ nu prevede sancţiunea alternativa a închisorii contravenţionale, instanţa va dispune înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu amendă, dispoziţiile alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător. (4) Procedura prevăzută la art. 8 şi 10 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 22 (1) Amenda contravenţională aplicată de agentul constatator ori de instanţa în condiţiile art. 6 şi art. 8 alin. (5) nu poate fi transformata în închisoare contravenţională. (2) Amenda prevăzută la alin. (1), precum şi cea aplicată în condiţiile art. 21 alin. (3) se executa silit potrivit dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 23Împotriva măsurilor luate cu privire la conţinutul activităţii, la condiţiile în care se realizează, precum şi la modul în care se exercită supravegherea contravenientul poate face plângere, care se depune la primar sau, după caz, la unitatea de poliţie de care aparţine agentul însărcinat cu supravegherea activităţii. Plângerea împreună cu actul de verificare a aspectelor sesizate se înaintează, în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a carei circumscripţie se executa sancţiunea.  +  Articolul 24 (1) Plângerea se soluţionează în termen de 10 zile de la primirea acesteia. (2) În cazul în care instanţa constata ca plângerea este intemeiata, dispune, după caz, schimbarea activităţii sau a măsurilor de supraveghere. (3) Hotărârea instanţei de judecată este irevocabilă şi se comunică primarului sau unităţii de poliţie la care contravenientul a depus plângerea, precum şi contravenientului.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25Cauzele aflate în curs de judecată, în care agentul constatator a solicitat instanţei aplicarea sancţiunii închisorii contravenţionale, sunt soluţionate potrivit prezentei ordonanţe.  +  Articolul 26 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Codului de procedura civilă. (2) Dispoziţiile legale privind drepturile persoanelor care executa o pedeapsă cu privare de libertate se aplică în mod corespunzător şi contravenientilor, pe durata executării închisorii contravenţionale.  +  Articolul 27Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 21 mai 1999, alin. 3 şi 4 ale art. 10 şi art. 11-16 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 55.────────────────