ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLegea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege reglementează promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor români şi străini, în spiritul solidarităţii civice, la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum şi participarea tinerilor la programele internaţionale de voluntariat pentru tineri, implementate de structuri descentralizate în strânsă legătură cu autorităţile naţionale responsabile pentru problemele tineretului."2. Literele c) şi d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"c) organizaţia gazda este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial care încheie, în condiţiile prezentei legi, contract de voluntariat; d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizica, denumita voluntar, şi o persoană juridică, denumita organizaţie gazda, în temeiul căreia prima persoana se obliga faţă de a doua sa presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestatie materială;"3. La articolul 2, după litera d) se introduc literele e) şi f) cu următorul cuprins:"e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazda poate fi identică sau diferita de beneficiarul voluntariatului; f) indrumatorul este persoana cu rol de coordonare şi supraveghere a voluntarilor în timpul acţiunilor de voluntariat."4. După articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate."5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care înlocuiesc serviciul militar şi nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat. (4) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţă pe durata stagiului de voluntariat."6. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) În sensul programului de acţiune comunitar <>, tânăr voluntar este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani care încheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitată, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale, contribuind în acelaşi timp la binele comunităţii. (2) Tanarul voluntar participa într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care îşi are reşedinţa ori domiciliul, sau într-un stat terţ la o activitate nelucrativă şi neremunerată, care prezintă importanţa pentru comunitate şi are o durată limitată de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeană. (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcţie de durata prevăzută, se diferentiaza în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între 3 săptămâni şi 3 luni. (4) Pentru programul de acţiune comunitar <> organizaţia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare şi masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeană se asigura transportul extern şi o indemnizaţie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe întreaga durata a stagiului de voluntariat. (5) La sfârşitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de acţiune comunitar <> se va elibera de către Comisia Europeană un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobândite."7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi organizaţia gazda, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi."8. Literele c)-f) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"c) asigurarea de către organizaţia gazda a desfăşurării activităţilor sub coordonarea unui îndrumător, în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; d) asigurarea de către organizaţia gazda, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii; în lipsa asigurării costul prestaţiilor medicale ca urmare a riscurilor ce decurg din desfăşurarea activităţii de voluntariat se suporta integral de organizaţia gazda. Excepţie fac programele de acţiune comunitare <> pentru care costurile de asigurare sunt suportate de Comisia Europeană, care încheie un contract cu o companie de asigurări; e) eliberarea de către organizaţia gazda a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobândite; metodologia privind eliberarea certificatului nominal se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului tineretului şi sportului; f) rambursarea de către organizaţia gazda, în condiţiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii."9. Literele a) şi c) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"a) sa îndeplinească sarcinile primite din partea organizaţiei gazda;.............................................................. c) sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazda."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Denunţarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a organizaţiei gazda, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul tineretuluişi sportului,Georgiu Gingarasp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2002.Nr. 58.────────────────