ORDIN nr. 361 din 7 august 2002pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 august 2002    Ministrul industriei şi resurselor,având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,vazand dispoziţiile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 238/2002 pentru constituirea comisiei care să desfăşoare activitatea de concesionare în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 7 august 2002.Nr. 361.  +  Anexa 1 REGULAMENTde funcţionare a Comisiei pentru activitatea deconcesionare în domeniul distribuţiei energiei electriceşi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor  +  Articolul 1Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, constituită prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 238/2002, îşi va desfăşura activitatea în baza dispoziţiilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001.  +  Articolul 2Procedurile privind acordarea concesiunilor în domeniul menţionat vor parcurge următoarele etape: a) iniţierea concesiunii; b) elaborarea şi aprobarea studiului de oportunitate; c) elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini; d) aprobarea concesionarii prin hotărâre a Guvernului; e) organizarea licitaţiei; f) încheierea contractului de concesionare.  +  Articolul 3Iniţiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat.Iniţierea procedurii de concesionare de către concedent se realizează prin întocmirea studiului de oportunitate.Iniţierea procedurii de concesionare de către orice investitor interesat se realizează prin înaintarea către Ministerul Industriei şi Resurselor - Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale a unei scrisori de intenţie cuprinzând propunerea de concesionare, datele de identificare a investitorului, manifestarea ferma şi serioasă a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii şi planul de afaceri.  +  Articolul 4Elaborarea studiului de oportunitate se realizează de către concedent şi va cuprinde în principal următoarele elemente: a) descrierea bunului, a activităţii sau a serviciului public care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifica acordarea concesiunii; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) nivelul minim al redeventei; e) modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere va fi licitaţia publică deschisă sau licitaţia publică deschisă cu preselecţie; în cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, conform legislaţiei în vigoare, va fi declansata procedura negocierii directe; f) durata estimată a concesiunii; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz.Aprobarea studiului de oportunitate se face prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, initiat de Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale.  +  Articolul 5Elaborarea caietului de sarcini se realizează de către concedent în baza studiului de oportunitate şi va cuprinde în mod obligatoriu: a) condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de concedent privind exploatarea eficace a bunurilor, activităţilor sau serviciilor ce fac obiectul concesiunii; b) investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze şi termenele de realizare a acestora; c) clauzele financiare şi de asigurări; d) regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii; e) obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare.Caietul de sarcini poate cuprinde: a) obiectul concesiunii: datele necesare pentru identificarea exactă a obiectului concesiunii, care se vor obţine din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, identificarea bunurilor rezultate în urma inventarierii şi evaluării; b) destinaţia bunurilor, activităţilor sau serviciilor ce fac obiectul concesiunii; c) obligativitatea asigurării activităţilor şi serviciilor publice în regim de continuitate şi permanenta; d) interdicţia subconcesionarii bunului, a activităţii ori a serviciului public concesionat; e) condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; f) durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani; g) redeventa minima şi modul de calcul al acesteia; h) valoarea investiţiilor făcute până la data concesionarii; i) condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cel puţin protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; j) modul de organizare a concesionarului; opţiunea autorităţii concedente pentru forma de organizare a concesionarului; k) cuantumul garanţiilor ce urmează să fie depuse de concesionar, în conformitate cu art. 34 din Legea nr. 219/1998; l) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune; m) în cazul activităţilor sau serviciilor publice în derulare, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială; n) orice alte condiţii specifice care vor fi stabilite de către concedent.Aprobarea caietului de sarcini se face prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, initiat de Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale.  +  Articolul 6Aprobarea concesionarii bunurilor proprietate publică se realizează prin hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Industriei şi Resurselor, pe baza caietului de sarcini al concesiunii.  +  Articolul 7După aprobarea concesiunii prin hotărâre a Guvernului, concedentul (Ministerul Industriei şi Resurselor) va proceda la organizarea licitaţiei pentru atribuirea concesiunii.Concedentul va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulaţie naţionala şi într-unul de circulaţie locală.Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale va pune la dispoziţie ofertanţilor (contra cost) documentaţia de licitaţie, întocmită în conformitate cu Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, ce va cuprinde:- instrucţiuni pentru ofertanţi;- caietul de sarcini.Comisia de evaluare va fi numita prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi va fi alcătuită din 5 membri, din care 3 reprezentanţi ai concedentului, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi un reprezentant al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 8După primirea raportului comisiei de evaluare şi trecerea perioadei aferente rezolvarii eventualelor contestaţii Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale va proceda la încheierea contractului de concesiune cu ofertantul desemnat câştigător.-----------