HOTĂRÂRE nr. 869 din 16 august 2002pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plati şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În ministerele şi în instituţiile administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, precum şi în toate acele instituţii şi agenţii care sunt autorităţi de implementare pentru programele PHARE, astfel cum au fost definite prin memorandumurile de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999, şi cum sunt stabilite anual prin memorandumurile de finanţare PHARE, funcţionează unităţi de implementare a programelor, denumite în continuare UIP, ca unităţi functionale fără personalitate juridică, subordonate secretarilor de stat responsabili cu integrarea europeană, respectiv conducătorilor instituţiilor şi agentiilor sus-menţionate, acolo unde nu exista funcţia de secretar de stat.  +  Articolul 2Pentru aducerea la îndeplinire a responsabilităţilor autorităţilor de implementare, UIP exercita următoarele funcţii: a) de coordonare a activităţilor prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a programelor; b) de management tehnic al proiectelor şi contractelor aferente, în baza fondurilor transferate de Fondul Naţional conform acordurilor de finanţare; c) de raportare către Ministerul Integrării Europene a datelor şi informaţiilor solicitate în calitate de coordonator naţional al asistenţei şi pentru asigurarea funcţionarii Sistemului informatic unic de monitorizare şi evaluare a programelor de asistenţa financiară, precum şi către Fondul Naţional, agenţiile de implementare şi Comisia Europeană a documentelor prevăzute de procedurile PHARE.  +  Articolul 3În vederea implementarii corespunzătoare a programelor în termenele prevăzute, UIP are următoarele atribuţii: a) identifica şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri PHARE pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare şi din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenţei financiare nerambursabile stabilită de Ministerul Integrării Europene şi după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie, potenţiali beneficiari ai asistenţei; b) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucreaza cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Integrării Europene; c) întocmeşte documentele subsecvente aprobării fisei de proiect pentru derularea efectivă a programului (termeni de referinţa, specificaţii tehnice, convenţii de înfrăţire), cu sprijinul direcţiilor/structurilor de specialitate, unde este cazul; d) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractului, în colaborare cu agenţia de implementare; e) supraveghează în permanenta îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţa; f) atesta realitatea serviciilor menţionate în facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţii de către agenţia de implementare; g) planifica şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin program, inclusiv în situaţiile în care derularea efectivă a programelor este în sarcina beneficiarilor asistenţei, direcţiilor/structurilor din aceeaşi instituţie sau din alte instituţii; h) coordonează şi monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidenta privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate; i) tine evidenta repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program; j) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementarii programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; în acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor direcţi, dacă este cazul; k) asigura schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, Ministerul Integrării Europene, Fondul Naţional şi cu agenţiile de implementare; l) asigura legătură dintre autoritatea de implementare şi Ministerul Integrării Europene pentru programele PHARE pe care le implementeaza; m) asigura legătură cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participa la reuniunile interinstitutionale în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE; n) participa la reuniunile internaţionale cu relevanta pentru obiectul de activitate al UIP; o) asigura participarea la intalnirile la nivelul conducerii instituţiei, legate de activitatea de asistenţa financiară PHARE; p) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezultă din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.  +  Articolul 4 (1) UIP funcţionează în baza ordinului ministrului, respectiv a deciziei conducătorului instituţiei care este desemnată autoritate de implementare. (2) Pentru UIP existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor emite ordine/decizii de funcţionare, conform dispoziţiei alin. (1), care să prevadă atribuţiile înscrise la art. 3, precum şi alte atribuţii specifice. Acestea vor fi comunicate Ministerului Integrării Europene în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Orice decizie de modificare în structura şi/sau în componenta UIP, precum şi înfiinţarea în viitor de noi UIP se comunică Ministerului Integrării Europene în termen de 15 zile de la luarea deciziei.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică, locul acestei structuri distincte în organigrama ministerului/instituţiei, spaţiul afectat şi dotarea minima necesară exercitării funcţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se stabilesc prin ordinul/decizia de funcţionare prevăzut(a) la art. 4 alin. (1). (2) Bunurile achiziţionate din fonduri PHARE pentru dotarea UIP sunt utilizate exclusiv în acest scop. (3) Conducătorul UIP este abilitat prin ordinul/decizia de numire să solicite şi sa primească de la celelalte structuri din cadrul ministerului/instituţiei datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3. (4) Conducătorul UIP este abilitat să semneze documentele realizate în îndeplinirea atribuţiilor conferite UIP, cu excepţia acelora a căror semnare este expres prevăzută în sarcina altor persoane.  +  Articolul 6 (1) Instituţiile beneficiare de asistenţa prin programele PHARE, care nu sunt autorităţi de implementare şi nu pot înfiinţa UIP şi care nici nu se afla în subordinea instituţiei-autoritate de implementare, sunt obligate sa pună la dispoziţie UIP din cadrul autorităţii de implementare a programului de care beneficiază datele şi informaţiile la care se referă art. 5 alin. (3) şi sa colaboreze cu UIP în scopul derulării în condiţii optime a programelor. (2) Modalităţile de conlucrare între UIP şi instituţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin protocol încheiat la nivel de conducere între instituţia beneficiara şi autoritatea de implementare.  +  Articolul 7Ministerul Integrării Europene, în calitate de coordonator naţional al asistenţei, întreprinde activităţi de monitorizare şi evaluare a funcţionarii UIP şi propune măsuri de imbunatatire a acestei activităţi, în vederea utilizării cat mai eficiente a asistenţei financiare nerambursabile.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 869.-------------