ORDONANTA nr. 53 din 16 august 2002privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 27 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV. 6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale din România. (2) Unităţile administrativ-teritoriale din România cărora li se aplică prevederile prezentului statut sunt comunele, oraşele, municipiile şi judeţele.  +  Articolul 2 (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de baza, care cuprinde populaţia rurală reunita prin comunitate de interese şi traditii. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Unul dintre satele componente are statut de reşedinţa a comunei. (2) În satul reşedinţa de comuna îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt grupate, de regula, celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comuna respectiva.  +  Articolul 3 (1) Oraşul este unitatea administrativ-teritorială de baza, alcătuită, de regula, dintr-o singura localitate. (2) Oraşul poate grupa în jurul sau unul sau mai multe sate apartinatoare ori localităţi componente. (3) Satele apartinatoare îşi păstrează caracterul preponderent rural. Acestora li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural. (4) Localităţile componente sunt părţi integrante ale oraşului.  +  Articolul 4 (1) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii. (2) Municipiile pot fi împărţite în subunitati administrativ-teritoriale fără personalitate juridică. (3) Comunele din jurul municipiului Bucureşti şi cele din jurul municipiilor de rangul I pot fi organizate în zone metropolitane ale municipiului. (4) Organizarea şi funcţionarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Ele au patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplina. (2) Unităţile administrativ-teritoriale pot intră în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Statutul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale cuprinde date şi elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare la: a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, satele componente, iar în cazul oraşelor, satele apartinatoare şi localităţile componente, amplasarea acestora, prezentată grafic şi descriptiv, distanta dintre satele componente, respectiv apartinatoare, şi localităţile componente; b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a primarului; date privind înfiinţarea acesteia, prima atestare documentara, evoluţia istorica; c) populaţia unităţii administrativ-teritoriale, făcându-se menţiune cu privire la componenta etnică - în vederea aplicării dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 -, precum şi la ocupaţie, defalcate pe sate componente, respectiv apartinatoare, şi localităţi componente; d) localitatea de reşedinţa; e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora; f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora; g) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea; h) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi tertiar, precum şi din agricultura; i) serviciile publice existente; j) patrimoniul public şi privat, componenta şi întinderea acestuia; k) partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială.  +  Articolul 7În statut se va preciza rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi".  +  Articolul 8Statutul va preciza autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, numărul şi structura politica a membrilor consiliului local, precum şi data constituirii acestuia.  +  Articolul 9Persoanele născute în comuna sau oraş primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiica al/a comunei sau oraşului, în cadrul unei festivitati care se organizează de către primar.  +  Articolul 10Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, oraşul sau judeţul respectiv, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucura aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.  +  Articolul 11În statut se precizează ca locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială şi se enumera problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, precum şi faptul ca referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.  +  Articolul 12 (1) Cetăţenii comunei sau oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban. (2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. (3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. (4) Adunarea cetateneasca este valabil constituită în prezenta majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adopta propuneri cu majoritatea celor prezenţi. (5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţa, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul. (6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului.  +  Articolul 13În afară referendumului local sau a adunărilor cetăţeneşti, în statut se pot prevedea şi alte forme de consultare directa a cetăţenilor, potrivit unor eventuale traditii locale, şi se va descrie modul de organizare şi desfăşurare a acestora.  +  Articolul 14 (1) Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. (2) Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. (3) Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexa la statut, care se actualizează anual. (4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.  +  Articolul 15 (1) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. (2) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii. (3) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 16Statutul va stabili condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte tari.  +  Articolul 17Statutul va cuprinde menţiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  +  Articolul 18Statutul cuprinde, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local.  +  Articolul 19Prin statut se stabilesc, în condiţiile legii, însemnele specifice ale localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora.  +  Articolul 20Pe baza prevederilor prezentului statut, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe, consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene vor elabora şi vor aproba, în condiţiile legii, statute proprii.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Hotărârea Guvernului nr. 127/1992 privind aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei şi oraşului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────── Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 16 august 2002.Nr. 53.──────────────