ORDONANTA nr. 54 din 16 august 2002privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 27 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, denumit în continuare centru, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2.  +  Articolul 2 (1) Obiectul de activitate al centrului îl constituie derularea proiectului româno-japonez pentru reducerea riscului seismic la clădiri şi structuri, precum şi a altor proiecte naţionale şi internaţionale şi se realizează, în principal, prin următoarele activităţi: a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor şi structurilor vulnerabile la cutremur; b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismica; c) instrumentarea seismică a municipiului Bucureşti şi a zonelor dens construite din România; d) transferarea cunoştinţelor avansate privind protecţia antiseismica către specialişti şi elaborarea de materiale documentare privind educaţia antiseismica a populaţiei; e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii şi documentare, seminarii, cursuri şi instruiri, în ţara şi în străinătate; f) promovarea cooperării internaţionale în domeniul managementului riscului seismic; g) editarea şi tipărirea studiilor şi publicaţiilor specifice domeniului sau de activitate; h) alte activităţi care decurg din derularea proiectelor. (2) Activităţile centrului sunt asigurate în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor-INCERC Bucureşti şi Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti, prin organizarea şi utilizarea în comun a laboratoarelor de încercări, pe bază de protocoale încheiate în acest scop.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrului se asigura din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) În anul 2002 finanţarea centrului se face integral de la bugetul de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în cheltuielile aprobate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare. (3) Veniturile extrabugetare se realizează din prestări de servicii specifice obiectului de activitate al centrului.  +  Articolul 4Patrimoniul centrului se constituie prin preluarea fără plata de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC Bucureşti a unor părţi de clădiri cu terenul aferent, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Conducerea centrului revine unui consiliu de conducere compus din 5 persoane. (2) Conducerea executivă este asigurata de directorul centrului. (3) Preşedintele consiliului de conducere, directorul centrului şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale centrului se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea centrului este de 31. (3) Salarizarea personalului centrului se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituţiile publice.  +  Articolul 7Centrul va fi dotat cu un parc auto propriu pentru activităţile specifice, care se va stabili prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8 (1) Importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de donaţie pentru derularea proiectelor beneficiază de facilităţile fiscale potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Bunurile primite în mod gratuit cu titlu de donaţie se evidenţiază distinct, în condiţiile legii, în patrimoniul centrului.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statBucureşti, 16 august 2002.Nr. 54.────────────────