NORME METODOLOGICE nr. 12 din 22 iulie 2002pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 23 august 2002  Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 şi ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) ţările din categoria A şi, respectiv, ţările din categoria B - semnificatia prevăzută la art. 1 alin. 2 lit. a) şi b) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor; b) entitate de risc - semnificatia prevăzută la art. 1 alin. 2 lit. m) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1999; c) entitate de risc potenţiala - persoana fizica sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care devine entitatea de risc aferentă elementului de activ rezultat ca urmare a executării unei garanţii, în cazul realizării riscului de credit al unui element de activ, din bilanţ sau din afară bilanţului, garantat; entitatea de risc potenţiala este reprezentată de emitentul titlurilor primite în garanţie sau de garant. Exemplu: în cazul unui credit garantat cu titluri entitatea de risc potenţiala va fi emitentul titlurilor respective, avându-se în vedere ca în cazul realizării riscului de credit banca va include în activul sau, în urma executării garanţiilor, titlurile respective pentru care entitatea de risc va fi emitentul acestora; d) principal - sumele avansate de banca debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligaţiile băncii din angajamentele de finanţare şi din cele de garantare asumate de aceasta, precum şi depozitele plasate la alte bănci; e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate în funcţie de serviciul datoriei, de performanţă financiară şi de iniţierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitatii de risc la sectorul bancar, precum şi al structurării, după caz, în principal şi dobânda, astfel:1. credite care nu fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit1.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar1.1.1. principal90311 - Garanţii imobiliare90312 - Deschideri de credite documentare90319 - Alte deschideri de credite confirmate9032 - Acceptări sau angajamente de plată9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei91311 - Cauţiuni imobiliare91312 - Cauţiuni administrative şi fiscale91313 - Garanţii financiare91314 - Garanţii de rambursare a creditelor acordate de alte bănci9139 - Alte garanţii date pentru clientela9591 - Alte angajamente date (extras)981 - Angajamente indoielnice (extras)1.2. credite acordate băncilor*)1.2.1. principal901 - Angajamente în favoarea altor bănci (extras)9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare (extras)9112 - Acceptări de plată (extras)9119 - Alte garanţii date altor bănci (extras)9591 - Alte angajamente date (extras)981 - Angajamente indoielnice (extras)2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit2.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar2.1.1. principal20111 - Scont şi operaţiuni asimilate (extras)20112 - Factoring (extras)20119 - Alte creanţe comerciale (extras)20211 - Vânzări în rate20212 - Credite acordate persoanelor fizice20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cărţilor de plată20214 - Utilizări din deschideri de credite permanente20215 - Credit global de exploatare20216 - Credite pentru finanţarea stocurilor20217 - Credite garantate cu valori financiare20218 - Credite acordate importatorilor20219 - Alte credite de trezorerie20311 - Credite garantate cu creanţe asupra strainatatii20312 - Credite furnizori20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor20319 - Alte credite pentru export2041 - Credite pentru echipament2051 - Credite investitori2052 - Credite promotori2061 - Alte credite acordate clientelei2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta2412 - Valori primite în pensiune la termen2511 - Conturi curente (sold debitor)2811 - Creanţe restante (extras)2821 - Creanţe indoielnice (extras)2.1.2. dobânda2017 - Creanţe ataşate (extras)2027 - Creanţe ataşate2037 - Creanţe ataşate2047 - Creanţe ataşate2057 - Creanţe ataşate2067 - Creanţe ataşate2317 - Creanţe ataşate2417 - Creanţe ataşate25171 - Creanţe ataşate2812 - Dobânzi restante (extras)2817 - Creanţe ataşate (extras)2822 - Dobânzi indoielnice (extras)2827 - Creanţe ataşate (extras)2.2. credite acordate băncilor*)2.2.1. principal1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor (extras)1412 - Credite la termen acordate băncilor (extras)1413 - Credite financiare acordate băncilor (extras)1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)1811 - Creanţe restante (extras)1821 - Creanţe indoielnice (extras)20111 - Scont şi operaţiuni asimilate (extras)20112 - Factoring (extras)20119 - Alte creanţe comerciale (extras)2.2.2. dobânda1417 - Creanţe ataşate (extras)1517 - Creanţe ataşate (extras)1812 - Dobânzi restante (extras)1817 - Creanţe ataşate (extras)1822 - Dobânzi indoielnice (extras)1827 - Creanţe ataşate (extras)2017 - Creanţe ataşate (extras) f) plasamente - categoriile de plasamente ce vor fi clasificate în funcţie de serviciul datoriei, de performanţă financiară şi de iniţierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitatii de risc la sectorul bancar, precum şi al structurării, după caz, în principal şi dobânda, astfel:1. plasamente care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit1.1. plasamente constituite la bănci1.1.1. principal1311 - Depozite la vedere la bănci1312 - Depozite la termen la bănci1811 - Creanţe restante (extras)1821 - Creanţe indoielnice (extras)1.1.2. dobânda1317 - Creanţe ataşate (extras)1812 - Dobânzi restante (extras)1817 - Creanţe ataşate (extras)1822 - Dobânzi indoielnice (extras)1827 - Creanţe ataşate (extras) g) garanţii - următoarele categorii de garanţii primite care, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pot diminua expunerea băncii faţă de entitatea de risc;1. garanţii personale - se referă la garanţii furnizate de terţi (de exemplu: cauţiunea, avalul etc.);2. garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanţie pentru operaţiunile realizate cu alte bănci sau cu clientela din sectorul nebancar (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);3. garanţii intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii insesi şi care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afară bilanţului (de exemplu: valorile primite în pensiune simpla, titluri primite în pensiune livrata etc.); băncile vor inregistra garanţiile intrinseci în contul de evidenta tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite.În scopul stabilirii bazei de calcul pentru constituirea şi/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, garanţiile primite, respectiv de tipul garanţiilor reale, personale şi intrinseci, operaţiunile în urma cărora rezultă aceste garanţii, denumite în continuare operaţiuni de acceptare de garanţii, sunt sistematizate din punct de vedere al tipurilor de garanţii, precum şi al modului de evidenţiere a acestora, astfel:1. garanţii personale şi reale1.1. din bilanţ1323 - Depozite colaterale ale băncilor [extras*1)]25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie25336 - Alte depozite colaterale [extras*1)]1.2. din afară bilanţului912 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la bănci9141 - Garanţii primite de la organismele administraţiei publice şi asimilate9142 - Garanţii primite de la societăţi de asigurare şi capitalizare9143 - Garanţii primite de la clientela financiară9144 - Ipoteci imobiliare9145 - Gajuri cu deposedare9146 - Gajuri fără deposedare9149 - Alte garanţii primite de la clientela952 - Titluri primite în garanţie9592 - Alte angajamente primite [extras*2)]2. garanţii intrinseci2.1. din evidenta tehnico-operativă9981 - Alte valori primite (extras) h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de bănci în scopul acoperirii unor pierderi potenţiale din credite şi plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifica, precum şi al structurării în principal şi dobânda a categoriei de active rectificate, astfel:1. aferente creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar1.1. aferente principalului2911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)1.2. aferente dobânzii2912 - Provizioane specifice de risc de dobânda (extras)2. aferente creditelor acordate băncilor2.1. aferente principalului1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)2.2. aferente dobânzii1912 - Provizioane specifice de risc de dobânda (extras)3. aferente plasamentelor constituite la bănci3.1. aferente principalului1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)3.2. aferente dobânzii1912 - Provizioane specifice de risc de dobânda (extras)----------- Notă *) Nu vor fi luate în considerare creditele acordate băncilor centrale.*1) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operaţiunilor de credit, şi nu la cele constituite pentru efectuarea unor plati ulterioare determinate.*2) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operaţiunilor de credit.  +  Capitolul 2 Măsuri pentru clasificarea creditelor şi a plasamentelor, precum şi pentru provizionarea acestora; cerinţe de raportare  +  Articolul 2În vederea clasificarii creditelor şi plasamentelor, a constituirii şi/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit, băncile au obligaţia sa dispună de metode adecvate de organizare a informatiei şi de proceduri care să le permită: a) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. e) şi f) (conturi ale operaţiunilor de credit şi plasament) a unui extras care:1. sa păstreze un element informaţional de identificare a documentului justificativ al operaţiunii de credit sau plasament în urma căruia a fost înregistrată suma extrasa, pe baza căruia să fie posibila selectarea tuturor extraselor aferente operaţiunii respective şi prin intermediul căruia să poată fi regasita şi păstrată temporar la nivelul extrasului valoarea determinata a următoarei caracteristici aferente operaţiunii respective de credit sau plasament:1.1. atribut care să indice dacă au fost sau nu au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;2. sa păstreze temporar valori determinate ale următoarelor caracteristici, necesare efectuării operaţiunii de clasificare:2.1. caracteristici aferente entitatii de risc:2.1.1. sectorul de activitate (bancar/nebancar);2.1.2. atribut care să indice dacă au fost sau nu au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de entitatea de risc;2.1.3. atribut care să indice dacă entitatea de risc este sau nu este persoana fizica;2.1.4. atribut care să indice performanta financiară: A/B/C/D/E;3. sa păstreze temporar simbolul contului din cadrul căruia este izolata suma extrasa, precum şi:3.1. valoarea determinata a caracteristicii care indica din ce grupa face parte contul respectiv: conturi bilantiere reprezentând principal/conturi bilantiere reprezentând dobânda/conturi din afară bilanţului reprezentând principal;4. sa păstreze elementul informaţional care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase (de exemplu, numărul de ordine al unei rate aferente unui credit etc.);5. sa păstreze temporar un atribut care să indice serviciul datoriei; acest atribut va fi calculat în funcţie de data scadentei, astfel: în cazul în care data scadentei este mai mica decât data calendaristică aferentă operaţiunii de clasificare, serviciul datoriei va avea o valoare egala cu numărul de zile calendaristice scurse de la data scadentei, altfel va avea valoarea zero (serviciul datoriei va avea valoarea zero în cazul angajamentelor de finanţare, angajamentelor de garanţie, angajamentelor de finanţare şi de garanţie indoielnice, al creanţelor curente şi ataşate, inclusiv în cazul în care acestea sunt înregistrate la creanţe indoielnice, al creanţelor ataşate creanţelor restante şi indoielnice);6. sa păstreze temporar o rubrica temporară de calcul.Notă: Avându-se în vedere necesitatea regularizării provizioanelor specifice de risc de credit înregistrate anterior operaţiunii de clasificare curente, exista situaţii în care este necesară menţinerea unor extrase cu valoare zero (de exemplu, în cazul unei creanţe pentru care au fost constituite provizioane specifice de risc de credit şi care a fost achitată în perioada scursa între operaţiunile de clasificare).În acest context sunt de menţionat şi situaţiile apărute pe seama transferării dintr-un cont în altul a unei sume pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit. În acest sens, în măsura în care este posibil, vor fi actualizate informaţiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferata. Altfel, pentru a fi evitata situaţia în care provizioanele specifice de risc de credit înregistrate rămân fără obiect, va fi menţinut un extras ce va avea valoarea zero. De exemplu, în cazul transferării la creanţe restante a unei creanţe curente pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit, se va menţine în cadrul creanţelor curente un extras cu valoare zero, urmând ca în cadrul operaţiunii de regularizare nivelul provizioanelor specifice de risc de credit aferente extrasului respectiv să fie adus la nivelul necesarului (respectiv la valoarea zero); totodată pentru suma transferata se vor constitui provizioane specifice de risc de credit până la concurenta nivelului necesar.În cazul extraselor cu valoare zero serviciul datoriei va avea întotdeauna valoarea zero; b) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 şi la art. 1 lit. f) pct. 1, a tuturor extraselor al căror element informaţional de identificare a documentului justificativ al operaţiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun; c) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 şi art. 1 lit. f) pct 1] şi al celor de activ din afară bilanţului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor al căror element informaţional de identificare a documentului justificativ al operaţiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun; d) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 (conturi aferente garanţiilor primite) a unui extras care:1. sa păstreze un element informaţional de identificare a documentului justificativ aferent operaţiunii de acceptare de garanţii în urma căreia a fost înregistrată suma extrasa;2. sa păstreze elementul informaţional care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase;3. sa păstreze valori determinate pentru următoarele caracteristici care indica dacă prin garanţia respectiva:3.1. sunt sau nu sunt garantate sumele evidentiate în conturi bilantiere reprezentând principal aferent creditului garantat;3.2. sunt sau nu sunt garantate sumele evidentiate în conturi din afară bilanţului reprezentând principal aferent creditului garantat;3.3. sunt sau nu sunt garantate sumele reprezentând dobânzi aferente creditului garantat; e) asigurarea, prin intermediul unei tabele de corespondente, a legăturilor dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operaţiunilor de credit, pe de o parte, şi elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operaţiunilor de acceptare de garanţii, pe de altă parte, astfel încât să poată fi efectuate următoarele selectii:1. pentru un element informaţional de identificare a documentului justificativ aferent unei operaţiuni de credit:1.1. toate elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operaţiunilor de acceptare de garanţii care garantează operaţiunea de credit prevăzută la pct. 1;2. pentru un element informaţional de identificare a documentului justificativ aferent unei operaţiuni de acceptare de garanţii:2.1. toate elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operaţiunilor de credit garantate prin operaţiunea de acceptare de garanţii prevăzută la pct. 2; f) efectuarea, în cadrul selecţiei prevăzute la lit. e) pct. 2, a următoarelor operaţiuni:1. selectarea tuturor extraselor, al căror element informaţional de identificare a documentului justificativ aferent operaţiunii de acceptare de garanţii prevăzut la lit. e) pct. 2 este comun, din cadrul conturilor de pasiv bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.1], al conturilor de pasiv din afară bilanţului [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.2] şi al contului de evidenta tehnico-operativă [prevăzut la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 2.1];2. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:2.1. selectarea unui element informaţional de identificare a documentului justificativ aferent unei operaţiuni de credit, dintre cele prevăzute la lit. e) pct. 2.1, iar în cadrul acestuia:2.1.1. selectarea tuturor extraselor, al căror element informaţional prevăzut la pct. 2.1 este comun, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 şi la art. 1 lit. f) pct. 1] şi al conturilor de activ din afară bilanţului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1];2.1.2. selectarea dintre extrasele prevăzute la pct. 2.1.1 a celor garantate [prin realizarea corespondentei dintre valorile caracteristicilor prevăzute la lit. d) pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, aferente extrasului de la pct. 2, şi valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 3.1, aferentă fiecărui extras prevăzut la pct. 2.1.1];2.1.3. totalizarea extraselor selectate la pct. 2.1.2 şi reţinerea sumei obţinute;2.2. reluarea operaţiunilor prevăzute la pct. 2.1 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operaţiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai puţin pentru elementul informaţional deja selectat);2.3. obţinerea unui total general dintre sumele prevăzute la pct. 2.1.3;2.4. reluarea operaţiunii prevăzute la pct. 2.1:2.4.1. reluarea operaţiunii prevăzute la pct. 2.1.1;2.4.2. reluarea operaţiunii prevăzute la pct. 2.1.2;2.4.3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 2.4.2, iar în cadrul acestuia:2.4.3.1. calcularea ponderii în totalul general obţinut la pct. 2.3, aplicarea acesteia asupra sumei aferente extrasului prevăzut la pct. 2 şi reţinerea sumei rezultate în rubrica temporară de calcul [prevăzută pentru extrasul în cauza la lit. a) pct. 6];2.5. reluarea operaţiunilor prevăzute la pct. 2.4 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operaţiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai puţin pentru elementul informaţional deja selectat);3. reluarea operaţiunilor prevăzute la pct. 2 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai puţin pentru extrasul deja selectat); g) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 şi art. 1 lit. f) pct. 1] şi al celor de activ din afară bilanţului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor pentru care valoarea codului entitatii de risc, prevăzută la lit. a) pct. 2.1, este comuna, iar în cadrul acestei selectii:1. încadrarea într-o anumită categorie de clasificare*) pe baza valorii caracteristicii privind sectorul de activitate al entitatii de risc (bancar/nebancar), prevăzută la lit. a) pct. 2.1.1., şi a următoarelor criterii aplicate simultan:1.1. cel mai slab serviciu al datoriei;1.2. iniţierea de proceduri judiciare, stabilită pe baza a cel puţin unuia dintre următoarele elemente:1.2.1. existenta a cel puţin unui extras la care atributul prevăzut la lit. a) pct. 1.1 sa indice dacă au fost sau nu au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;1.2.2. valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 2.1.2 indica iniţierea de proceduri judiciare faţă de entitatea de risc;1.3. performanta financiară;2. atasarea categoriei de clasificare tuturor extraselor selectate;3. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor bilantiere de activ, iar la fiecare dintre extrasele selectate:3.1. atasarea coeficientului de provizionare corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002; h) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. h) (conturi de provizioane specifice de risc de credit) a unui extras care să păstreze:1. elementul informaţional de legătură, comun extraselor selectate la lit. b) [prevăzut pentru acestea la lit. a) pct. 1];2. simbolul contului aferent extrasului rectificat [prevăzut pentru acesta la lit. a) pct. 3];3. elementele informationale care permit izolarea extrasului rectificat din cadrul contului în care este înregistrat [prevăzute pentru acesta la lit. a) pct. 4]; i) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 şi art. 1 lit. f) pct. 1)] şi al celor de pasiv rectificative [prevăzute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor al căror element informaţional de legătură prevăzut la lit. a) pct. 1 este comun, iar în cadrul acestei selectii:1. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de activ bilantiere;2. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de pasiv rectificative, precum şi a unei rubrici temporare de calcul;3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:3.1. stabilirea necesarului de provizionat, prin:3.1.1. utilizarea ca baza de calcul a expunerii băncii faţă de entitatea de risc, din care a fost dedusă valoarea garanţiilor calculată conform art. 3, în cazul categoriei de clasificare "standard", "în observatie", "substandard", "indoielnic" şi "pierdere", în situaţia în care nu s-au initiat proceduri judiciare şi în situaţia în care toate extrasele din cadrul selecţiei prevăzute la lit. c), pentru care elementul informaţional de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, înregistrează un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;3.1.2. utilizarea ca baza de calcul a expunerii**) băncii faţă de entitatea de risc, indiferent de garanţii, în cazul categoriei de clasificare "pierdere", în situaţia în care s-au initiat proceduri judiciare sau în situaţia în care cel puţin unul dintre extrasele din cadrul selecţiei prevăzute la lit. c), pentru care elementul informaţional de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, are serviciul datoriei mai mare de 90 de zile;3.2. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 2, pentru care elementele prevăzute la lit. h) pct. 2 şi 3 sunt identice cu cele prevăzute la lit. a) pct. 3 şi 4, pentru extrasul de la pct. 3, iar în cazul în care:3.2.1. exista un astfel de extras:3.2.1.1. determinarea diferenţei de regularizat prin compararea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1) cu nivelul existent şi în consecinţa:- în cazul în care suma necesarului de provizionat este mai mare decât suma existenta - determinarea diferenţei ce urmează să fie provizionata prin includere pe cheltuieli;- în cazul în care suma existenta este mai mare decât suma necesarului de provizionat - determinarea diferenţei ce urmează să fie reluată pe venituri;3.2.1.2. regularizarea sumei extrase prin modificarea acesteia cu diferenţa pozitiva sau negativa, după caz, determinata în cadrul pct. 3.2.1.1;3.2.2. nu exista un astfel de extras:3.2.2.1. crearea unei înregistrări care să conţină următoarele informaţii:- elementul informaţional de legătură, comun extraselor selectate potrivit prezentei litere;- simbolul contului de origine al extrasului prevăzut la pct. 3;- elementele informationale care au permis izolarea extrasului prevăzut la pct. 3 din cadrul contului sau de origine;- suma ce urmează să fie inclusă pe cheltuieli în vederea constituirii provizionului specific de risc de credit, prin preluarea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1).------------- Notă *) În vederea optimizarii metodologiei se va realiza direct încadrarea globală a tuturor extraselor selectate, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare. Notă **) În scopul evitării inadvertentelor rezultate din utilizarea terminologiei în cuprinsul formularelor de raportare, deşi expunerile nu suferă ajustari, acestea sunt considerate totuşi ca reprezentând expuneri ajustate.  +  Articolul 3Garanţiile care vor putea fi luate în considerare de către bănci în vederea deducerii din expunerea faţă de entitatea de risc sunt prezentate în tabelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, precum şi alte garanţii reale, în conformitate cu normele interne ale băncilor aprobate la nivelul consiliului de administraţie al acestora.În vederea deducerii din expunerea faţă de entitatea de risc, garanţiile prevăzute în anexa nr. 1 vor fi ajustate cu coeficienţii prevăzuţi de respectiva anexa.Orice alta garanţie reală decât cele prevăzute la alin. 2 va putea fi luată în considerare pentru deducere din expunerea băncii faţă de entitatea de risc, astfel:- la valoarea de piaţa, în cazul în care aceasta exista;- la o valoare stabilită de un expert independent autorizat sau de un expert autorizat angajat în cadrul băncii, determinata inclusiv pe baza gradului de realizare a garanţiilor de acelaşi tip, calculat prin raportarea valorii garanţiilor de acelaşi tip valorificate de banca în anul anterior la valoarea totală a garanţiilor de acelaşi tip înregistrată de banca în contabilitate în anul anterior şi pentru care au fost iniţiate proceduri de executare silită, în cazul în care nu exista o valoare de piaţa.  +  Articolul 4Băncile au obligaţia sa dispună de metode adecvate de organizare şi conservare a informatiei, precum şi de proceduri care să permită verificarea respectării obligaţiilor prevăzute la art. 2, respectiv verificarea datelor primare, precum şi a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificarii creditelor şi plasamentelor, a constituirii şi/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit pentru fiecare închidere contabila.  +  Articolul 5Băncile vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea a sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.2.1 liniuţa a 4-a, în cazul în care acestea exista.  +  Articolul 6Băncile vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit astfel:- prin includerea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniuţa pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea;- prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuţa a 2-a pe veniturile lunii pentru care se face raportarea.  +  Articolul 7Băncile pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit şi pentru alte categorii de active decât cele prevăzute la art. 1 lit. e) şi f), în condiţiile în care dispun de norme interne care respecta următoarele principii:- activele se încadrează, în funcţie de criteriul/criteriile avute în vedere, în categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienţi de provizionare, al căror număr şi, respectiv, nivel depind de modul în care banca considera sa reducă impactul realizării riscului de credit asupra situaţiei economico-financiare a băncii. În cadrul categoriilor de clasificare va fi prevăzută categoria "pierdere" al carei coeficient de provizionare va fi "1" (sau 100%);- necesarul de provizioane specifice de risc de credit pentru un element de activ se stabileşte utilizându-se ca baza de calcul expunerea faţă de entitatea de risc, conform principiilor stabilite la art. 2 lit. i) pct. 3.1;- garanţiile comune se distribuie proporţional între elementele de activ garantate;- constituirea şi/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează utilizându-se moneda de exprimare a activului pe care îl corecteaza;- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care le rectifica se scot în afară bilanţului. În cazul activelor reprezentând categorii de credite sau plasamente, altele decât cele reglementate prin prezentele norme, se procedează la scoaterea în afară bilanţului a sumelor aferente unui credit sau plasament în condiţiile respectării prevederilor art. 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002.  +  Articolul 8Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere:1. situaţia clasificarii creditelor, precum şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;2. situaţia clasificarii plasamentelor la bănci şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.Formularele de raportare se vor completa avându-se în vedere următoarele:- vor cuprinde ansamblul teritoriului naţional şi toate subunitatile din străinătate ale băncii - la nivelul global al băncii "G";- vor cuprinde toate operaţiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.Formularele vor fi transmise lunar Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.  +  Capitolul 3 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9Formularele de raportare prevăzute la art. 8 alin. 1 pct. 1 şi 2 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, şi se semnează de conducătorul băncii şi de şeful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.  +  Articolul 10Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998.  +  Articolul 11Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.Preşedintele Consiliului de Administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuBucureşti, 22 iulie 2002.Nr. 12.  +  Anexa 1
       
    Tipul de garanţieCoeficientul pentru deducere din expunerea băncii faţă de entitatea de risc
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei publice centrale de specialitate a statului român sau ale Băncii Naţionale a României1
    Titluri emise de administraţia publică centrală de specialitate a statului român sau de Banca Naţională a României1
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale, băncilor centrale din ţările din categoria A sau ale Comunităţilor Europene1
    Titluri emise de administraţiile centrale, băncile centrale din ţările din categoria A sau ale Comunităţilor Europene1
    Depozite colaterale plasate la banca însăşi1
    Certificate de depozit sau instrumente similare emise de banca însăşi şi încredinţate acesteia1
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau ale Băncii Europene de Investiţii0,8
    Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală sau de Banca Europeană de Investiţii0,8
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor locale din România0,8
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor din România0,8
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau locale din ţările din categoria A0,8
    Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor din ţările din categoria A0,8
    Ipoteci în favoarea băncii, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori, asupra locuinţelor care sunt sau vor fi ocupate de debitor sau care sunt date cu chirie de către acesta0,5
   +  Anexa 2
                           SITUAŢIA
       clasificarii creditelor, precum şi a necesarului de provizioane
       specifice de risc de credit la data de [/ /]
      Denumirea băncii: ..................
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────────────┐│ │ │ Expuneri │ Expuneri │ │Provizioane ││N │ │ neajustate │ ajustate │ │specifice de ││r. │ │ din │ din │ │risc de cre- ││ │ Categoria de │ │ │ │dit necesare ││c │ clasificare │ │ │ │ pentru ││r │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤ ├──────┬──────┤│t. │ │prin- │ do- │prin- │ do- │Coef.│prin- │ do- ││ │ │cipal │banda │cipal │banda │ │cipal │banda │├───┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6*) │7**) │├───┴──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┤│ I - acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care se constituie ││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┤│ 1.│ Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 2.│ În observatie │ │ │ │ │0,05 │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 3.│ Substandard │ │ │ │ │0,2 │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 4.│ Indoielnic │ │ │ │ │0,5 │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 5.│ Pierdere***) │ │ │ │ │ 1 │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┴──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 6.│ Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ ││ │ lit. i) pct. 3.1.1. │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 7.│ Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ ││ │ lit. i) pct. 3.1.2. │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┬──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│ 8.│ Total │ │ │ │ │ X │ │ ││ │ (rd. 1 la 5 │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┤│ II - acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care nu se constituie ││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬──────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────┤│ 9.│ Standard │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┤ ││10.│ În observatie │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┤ ││11.│ Substandard │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┤ ││12.│ Indoielnic │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┤ ││13.│ Pierdere │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┤ ││14 │ Total │ │ ││ │ (rd. 9 la 13 │ │ │├───┴──────────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────────┤│ III- acordate băncilor, pentru care se constituie ││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬─────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┤│15.│ Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│16.│ Pierdere****) │ │ │ │ │ 1 │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────┴──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│17.│ Pierdere potrivit art. 2│ │ │ │ 1 │ │ ││ │ lit. i) pct. 3.1.1. │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┤ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│18.│ Pierdere potrivit art. 2│ │ │ │ 1 │ │ ││ │ lit. i) pct. 3.1.2. │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────┬──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤│19.│ Total │ │ │ │ │ X │ │ ││ │ (rd. 15 şi 16 │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┤│ IV - acordate băncilor, pentru care nu se constituie ││ provizioane specifice de risc de credit │├───┬─────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────┤│20.│ Standard │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────┤ ││21.│ Pierdere │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────┤ ││22.│ Total │ │ ││ │ (rd. 20 +rd. 21) │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────┤ ││23.│ TOTAL │ │ ││ │ (rd.8+14+19+22) │ │ │└───┴─────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────┘------------- Notă *) col. 6 = col. 3 * col. 5 Notă **) col 7 = col. 4 * col. 5 Notă ***) rd. 4 = rd. 6 + rd. 7 - pentru col. 3, 4, 6 şi 7 Notă ****) rd. 16 = rd. 17 + rd. 18 - pentru col. 3, 4, 6 şi 7- Expunerea neajustata este expunerea băncii faţă de debitor indiferent de garanţii.- Expunerea ajustata este expunerea băncii faţă de debitor din care a fost dedusă valoarea garanţiilor.
      Denumirea băncii: ..................
                                                                  - mii lei -
  CONDUCĂTORUL BĂNCII, (nume, prenume, semnatura) CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL (nume, prenume, semnatura) ÎNTOCMIT DE: NUME:.............. TELEFON/INTERIOR: ...................
   +  Anexa 3
                                   SITUAŢIA
       clasificarii plasamentelor, precum şi a necesarului de provizioane
       specifice de risc de credit la data de [/ /]
      Denumirea băncii: ..................
  - mii lei -
  ┌────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────┬───────────────────┐│ │ │ │ │ │ Provizioane ││ │ │Expuneri neajustate│ Expuneri ajustate │ │ specifice de risc ││Nr. │ Categoria de │ din │ din │Coef.│ de credit ││crt.│ clasificare │ │ │ │ necesare pentru ││ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ ├─────────┬─────────┤│ │ │principal│ dobândă │principal│ dobândă │ │principal│ dobândă │├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6*) │ 7**) │├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Pierdere │ │ │ │ │ 1 │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Total │ │ │ │ │ │ │ ││ │(rd. 1 + rd. 2)│ │ │ │ │ X │ │ │└────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────- ------------ Notă *) col. 6 = col. 3 * col. 5 Notă **) col 7 = col. 4 * col. 5- la rd 2 col. 3 şi 4 expunerea este ajustata conform notei de la art. 2 lit. i) pct. 3.1.2.
  CONDUCĂTORUL BĂNCII, (nume, prenume, semnatura) CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL (nume, prenume, semnatura) ÎNTOCMIT DE: NUME:.............. TELEFON/INTERIOR: ...................
  ---------------