LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*)contabilităţii nr. 82/1991*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2002    ------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 310/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligaţia sa organizeze şi sa conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice cu şi fără scop lucrativ, precum şi persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente.  +  Articolul 2 (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanta financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cat şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. (2) Contabilitatea instituţiilor publice asigura informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale.  +  Articolul 3 (1) Contabilitatea se tine în limba română şi în moneda naţionala. (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se tine atât în moneda naţionala, cat şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. (3) Pentru necesităţile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1, cu excepţia instituţiilor publice, pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o moneda stabilă.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii, planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. (2) Normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit, unităţile de asigurare-reasigurare, precum şi pentru unităţile care operează pe piaţa de capital se elaborează şi se emit de Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.  +  Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia sa conducă contabilitatea în partida dubla şi sa întocmească situaţii financiare anuale. (2) Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot tine contabilitatea în partida simpla, precum şi sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 6 (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.  +  Articolul 7 (1) Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justa pentru alte intrari decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz. (2) Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.  +  Articolul 8 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionarii lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. (2) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 9 (1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit normelor şi reglementărilor contabile. (2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi. (3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoaşte în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens.  +  Articolul 10 (1) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidela a poziţiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situaţia financiară trimestriala şi anuală. (3) Societăţile comerciale care deţin participatii în capitalul altor societăţi comerciale, denumite în continuare societăţi comerciale de grup, vor întocmi şi vor prezenta şi situaţii financiare anuale consolidate, în conformitate cu reglementările specifice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop.  +  Capitolul 2 Organizarea şi conducerea contabilităţii  +  Articolul 11 (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. (2) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi conduc contabilitatea, de regula, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii. (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care răspund potrivit legii. (4) Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, numai de către persoane fizice sau juridice calificate, autorizate. (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 12Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.  +  Articolul 13 (1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenta. (2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.  +  Articolul 14Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflecta distinct în contabilitate.  +  Articolul 15Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se tine pe categorii, precum şi pe fiecare persoana fizica sau juridică.  +  Articolul 16 (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. (2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. (3) Contabilitatea veniturilor bugetare, fondurilor speciale şi veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.  +  Articolul 17 (1) Contabilitatea instituţiilor publice finanţate din credite bugetare, fonduri speciale şi venituri extrabugetare asigura înregistrarea plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat. (2) Pentru finanţarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetele aprobate instituţiile publice au obligaţia organizării şi conducerii evidentei angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop.  +  Articolul 18 (1) În contabilitate profitul sau pierderea se stabileşte lunar, cumulat de la începutul anului. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinatiile prevăzute de lege. (4) Pierderea contabila se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, capital social şi din alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi în conformitate cu metodologia emisă de Ministerul Finanţelor Publice. (5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.  +  Capitolul 3 Registrele de contabilitate  +  Articolul 19Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.  +  Articolul 20Registrele de contabilitate se utilizează în stricta concordanta cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.  +  Articolul 21Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte balanţa de verificare.  +  Articolul 22Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure respectarea normelor contabile şi controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.  +  Articolul 23Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.  +  Articolul 24Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.  +  Articolul 25În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.  +  Capitolul 4 Situaţii financiare anuale  +  Articolul 26 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia sa întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii. (2) Pentru regiile autonome, societăţile comerciale şi societăţile/companiile naţionale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, precum şi pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar. (3) Pentru persoanele juridice care aplica Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative. (4) Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor armonizate prevăzute la alin. (3) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilanţ, cont de profit şi pierdere, politici contabile şi note explicative. (5) Situaţiile financiare anuale, pentru toate celelalte persoane prevăzute la art. 1, cu excepţia celor menţionate la alin. (3) şi (4), se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere. (6) Societăţile comerciale încadrate prin reglementări speciale în categoria microintreprinderilor aplica reguli contabile specifice, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Situaţiile financiare anuale pentru microintreprinderi se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere. (7) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de raportul administratorilor. (8) Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale, care se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe. (9) Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data infiintarii, respectiv a înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1. (10) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba ca exerciţiul financiar sa înceapă şi să se încheie şi la alte date decât cele prevăzute la alin. (9). (11) Întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune şi administrare, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. (12) Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul în care acestea se constata, potrivit reglementărilor contabile date în aplicarea legii.  +  Articolul 27 (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. (2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii persoanelor prevăzute la art. 26 alin. (3). (3) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligaţia auditarii situaţiilor financiare anuale pe perioada premergătoare aplicării reglementărilor armonizate, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), după caz. (4) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4), (5) şi (6) nu au obligaţii legale privind auditarea situaţiilor financiare anuale.  +  Articolul 28 (1) Situaţiile financiare anuale, după aprobare, se publică în condiţiile prevăzute de reglementările legale. (2) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. (3) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 24 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.  +  Articolul 29 (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiilor financiare anuale se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după cum urmează: a) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3), în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; b) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (4), în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; c) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (5) şi (6), în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; d) persoanele care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. (2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. (3) Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţia financiară trimestriala şi anuală, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.  +  Capitolul 5 Contabilitatea trezoreriei statului şi a instituţiilor publice  +  Articolul 30 (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează şi funcţionează pe principiul execuţiei de casa şi asigura înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plati în conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. (2) În contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale, precum şi conturi de disponibilitati din care se pot angaja şi efectua plati. (3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi în limita disponibilităţilor aflate în conturi. (4) În contabilitatea trezoreriei statului se reflecta, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne şi externe primite pentru finanţarea deficitelor bugetare, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum şi depozitele atrase de la instituţiile financiare şi de la persoane fizice. (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale subordonate şi cuprinde operaţiunile privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale; constituirea şi utilizarea veniturilor extrabugetare şi a fondurilor speciale; gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale şi locale. (6) Organizarea şi conducerea contabilităţii trezoreriei statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice. (7) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice, precum şi instituţiile publice cu personalitate juridică din subordinea acestora, ai căror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate, a veniturilor extrabugetare şi a fondurilor speciale, potrivit bugetului aprobat.  +  Articolul 31 (1) Contabilitatea execuţiei bugetelor locale se organizează şi se conduce la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice şi asigura înregistrarea operaţiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetelor locale, precum şi obligaţiile cu termene legale de plată până la data de 31 decembrie; evidenta subvenţiilor primite de la bugetul de stat şi de la celelalte bugete, precum şi a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne şi externe; stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. (2) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile şi serviciile publice de subordonare locală, care au personalitate juridică şi ai căror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea veniturilor încasate, a cheltuielilor efectuate şi a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.  +  Articolul 32 (1) Contabilitatea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se organizează şi se conduce în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al unităţilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice şi asigura înregistrarea operaţiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi obligaţiile cu termene legale de plată până la data de 31 decembrie; evidenta subvenţiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. (2) Instituţiile publice cu personalitate juridică, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, ai căror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate, precum şi a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.  +  Articolul 33 (1) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice. (2) Obiectul principal al bilanţului instituţiilor publice îl constituie patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cuprinzând domeniul public şi cel privat, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zacamintele şi alte bunuri cu potenţial economic, evaluate în expresie bănească, după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, după caz. (3) Evidenta în unităţi fizice sau valorice, după caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substanţe minerale utile şi a celorlalte resurse naturale ale solului şi subsolului se realizează de către unităţile care administrează, exploatează şi folosesc bunurile respective. (4) La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea trezoreriei statului se procedează la încheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, după cum urmează: a) încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului; b) încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; c) încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. (5) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al trezoreriei statului, în structura stabilită de acesta, care se aproba în condiţiile legii.  +  Articolul 34Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.  +  Capitolul 6 Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 35Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la: a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; c) efectuarea inventarierii; d) întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale; e) întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice; f) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte ca persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate;3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.  +  Articolul 36 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 35 pct. 1 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c) şi d) se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amendă de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei. (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcţie de rata inflaţiei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele cu atribuţii de control financiar şi de alte persoane anume împuternicite de Ministerul Finanţelor Publice. (4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se suporta de persoanele vinovate. (5) Contravenţiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*).----------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 37Efectuarea cu ştiinţa de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţa a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţa denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflecta în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 38 (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Finanţelor Publice va elabora normele şi reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene**). (2) Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.----------- Notă **) A se vedea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 şi nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, reglementări care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003.  +  Articolul 39Ministerul Finanţelor Publice exercita controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.  +  Articolul 40Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).------------ Notă *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Articolul 41Prevederile prezentei legi se aplică şi subunitatilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cat şi subunitatilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.  +  Articolul 42 (1) Pentru asigurarea cadrului organizatoric de consultare şi analiza în procesul de elaborare a normelor şi reglementărilor din domeniul contabilităţii, se reorganizează Colegiul Consultativ al Contabilităţii, care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice. (2) Modul de organizare, atribuţiile şi sursele de finanţare a cheltuielilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 43Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidentelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativitatii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;- Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi**).--------- Notă **) Liniutele 5-7 ale art. 43 au fost introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 310/2002.-----------