ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 26 august 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se acorda gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat produse lactate şi de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev. Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz. (2) Limita valorii zilnice pentru un elev, prevăzută la alin. (1), se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor. (3) Regulamentul pentru desfăşurarea licitaţiei electronice, cantitatea, lista sortimentelor de produse lactate şi de panificatie, modul de prezentare, precum şi condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenţi la cursuri. (2) Unităţile şcolare răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor lactate şi de panificatie, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza plăţii acestora.  +  Articolul 3 (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetele consiliilor judeţene şi, respectiv, din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în anul 2002 vor fi alocate bugetelor consiliilor judeţene şi, respectiv, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.  +  Articolul 4 (1) Achiziţionarea produselor lactate şi de panificatie, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ vor fi contractate de către consiliile judeţene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Desemnarea furnizorilor de produse lactate şi de panificatie se va face prin procedura de licitaţie electronică organizată la nivel judeţean şi, respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se va efectua la solicitarea furnizorilor pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile şcolare şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, de primării sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Consiliile locale şi primării au obligaţia sa urmărească şi sa verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia către elevi a produselor lactate şi de panificatie.  +  Articolul 6 (1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primării sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei de sănătate publică şi directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice. (2) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia. (3) Ordonatorul principal de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori este preşedintele consiliului judeţean, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 96.-----------