REGULAMENT din 20 iulie 2002privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 23 august 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Seminţele şi materialul săditor pot fi importate şi exportate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, ale Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 214/2001, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, precum şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 2Importul de seminţe şi material săditor poate fi efectuat cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor de către agenţi economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi pentru comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi de beneficiarii de donaţii şi alte persoane fizice sau juridice care efectuează importul în scop umanitar sau pentru folosinţă proprie, fără drept de comercializare, cu respectarea condiţiilor de calitate şi fitosanitare prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Capitolul 2 Acordarea avizului de import  +  Articolul 3Pentru importurile de seminţe şi de material săditor Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va emite avize de import cu valabilitate maxima de 6 luni.  +  Articolul 4 (1) Sunt admise la import seminţele şi materialul săditor destinate multiplicării şi culturilor pentru producţia de consum din următoarele soiuri sau hibrizi: a) cele înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultura din România; b) cele înregistrate în cataloagele Comunităţii Europene; c) cele neinregistrate conform lit. a) şi b), provenite din tari din afară Comunităţii Europene, care se multiplica pe bază de contract în vederea exportului integral; d) cantităţi destinate altor scopuri de testare şi experimentare, pentru testarea pieţei, loturi demonstrative, multiplicare şi alte încercări, în măsura în care aparţin unui soi pentru care a fost depusa o cerere de înscriere în catalog, iar în cazul soiurilor modificate genetic, cu respectarea prevederilor legale privind evitarea riscurilor pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător; e) alte seminţe şi material săditor din genuri şi specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, potrivit reglementărilor organismelor internaţionale la care România este parte. (2) Conform prevederilor alin. (1) lit. e), sunt admise la import seminţele şi materialul săditor din soiurile şi hibrizii prevăzute în cataloagele oficiale sau în listele furnizorilor din ţările comunitare, în care soiurile, speciile sau grupurile de plante au o denumire clara şi o descriere suficient de amănunţită, respectiv seminţele şi materialul săditor ornamental (flori şi material dendrologic), legumicol, pomicol, viticol, de dud, hamei, plante medicinale şi aromatice, precum şi de alte specii provenite dintr-un stat membru al Comunităţii Europene sau multiplicate în alt stat de către o firma dintr-un stat membru al Comunităţii Europene. (3) În cazul speciilor şi soiurilor neinregistrate conform alin. (1) lit. a) şi b) pot fi introduse în ţara şi expediate în străinătate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, seminţele sau materialul săditor destinate: a) scopurilor ştiinţifice sau de selecţie; b) testarii în vederea înregistrării în catalog; c) loturilor demonstrative şi expoziţiilor. (4) Importul de seminţe şi material săditor din alte tari decât cele din Comunitatea Europeană, pentru speciile la care se constata echivalenta cerinţelor de certificare şi de protecţie a soiurilor, se admite cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2) şi ale reglementărilor organismelor internaţionale în domeniul comerţului internaţional cu seminţe şi material săditor, la care România este parte. Echivalenta se constata de către Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în funcţie de modul în care speciile de plante sunt reglementate pe plan internaţional, astfel: a) seminţele din speciile cuprinse în Lista soiurilor admise la certificare în cadrul sistemului Organizaţiei de Comerţ şi Dezvoltare Economică (OCDE), pe baza listei ţărilor membre sau afiliate acestei organizaţii, seminţele fiind certificate de autorităţile naţionale cuprinse în aceasta lista; b) seminţele şi materialul săditor din alte specii decât cele prevăzute la lit. a), pe baza listei ţărilor afiliate la alte organizaţii - Organizaţia Europeană şi Mediteraneana de Protecţie a Plantelor (EPPO), Asociaţia Internationala pentru Testarea Seminţelor (ISTA) sau Asociaţia Analistilor Oficiali ai Seminţelor (AOSA), seminţele sau materialul săditor fiind testate conform prevederilor acestor organizaţii; c) seminţele şi materialul săditor din alte tari decât cele prevăzute la lit. a) şi b) sau care nu pot prezenta documente doveditoare ale calităţii testate conform reglementărilor acestor organizaţii internaţionale pot fi admise după ce, în prealabil, autorităţile române sau alte autorităţi echivalente din statele prevăzute la lit. a) şi b) au testat probe din aceste seminţe sau material săditor, prelevate de o autoritate oficială a tarii respective, şi acestea corespund reglementărilor române în domeniul calităţii, precum şi celor de carantina fitosanitara; d) pentru seminţele şi materialul săditor din speciile de plante ornamentale, medicinale şi aromatice şi alte plante decât cele cuprinse în reglementările Comunităţii Europene, respectiv în cele române, nu se cere echivalenta.  +  Articolul 5 (1) Pentru obţinerea avizului de import al seminţelor şi materialului săditor solicitantul va prezenta Direcţiei generale de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor următoarele documente: a) cererea-tip completată în doua exemplare de agentul economic importator, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, depusa cu minimum 10 zile înainte de efectuarea importului; b) autorizaţia de producere, prelucrare sau comercializare a seminţelor şi a materialului săditor vizata anual, după caz, în original şi în copie, eliberata de Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor prin unităţile sale teritoriale, sau declaraţia solicitantului prin care se obliga pe propria răspundere ca samanta sau materialul săditor importat este destinat folosinţei proprii şi că nu va face obiectul comercializării sau producerii de samanta; c) contractul de import sau alt document similar; d) contractul de multiplicare, în original şi în copie, în cazul seminţelor şi materialului săditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c), precum şi contractul de export, în original şi în copie, încheiat între importator şi partenerul extern pentru întreaga producţie de samanta, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c); e) acordul autorului sau mentinatorului soiului prevăzut în cataloagele menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi în listele menţionate la alin. (2), dacă soiul se găseşte sub regimul de protecţie intelectuală, pentru comercializarea pe teritoriul României a seminţelor sau a materialului săditor importat dintr-o ţara din afară Comunităţii Europene, după caz. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate solicita agentului economic importator şi alte informaţii suplimentare strict necesare.  +  Articolul 6Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de către Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, iar după avizare un exemplar se înmânează sub semnatura importatorului.  +  Capitolul 3 Documentele specifice seminţelor şi materialului săditor, care vor fi prezentate de importator la frontiera  +  Articolul 7 (1) Seminţele şi materialul săditor importate trebuie să fie însoţite de documentele de identitate şi calitate, prevăzute de reglementările organizaţiilor internaţionale, OCDE, ISTA sau CE, în original sau în copie, de certificatul de origine tip CE sau de certificatul EUR 1, pentru ţările din Comunitatea Europeană, sau de alte documente, pentru ţările nemembre ale OCDE sau CE, prevăzute la cap. VII din prezentul regulament. (2) La intrarea în ţara se verifica existenta avizului de import, eliberat de Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 8În cazul seminţelor şi materialului săditor cuprinse în partea B din anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, se controlează şi certificatul fitosanitar de export/reexport, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la aceleaşi norme metodologice, eliberat de autoritatea fitosanitara oficială a tarii exportatoare/reexportatoare cu cel mult 14 zile înainte de expedierea transportului.  +  Articolul 9 (1) Seminţele şi materialul săditor pot fi importate şi pot circula în România numai în ambalaje specifice, închise şi cu etichete originale care să ateste identitatea şi calitatea acestora, specia, soiul, categoria biologica şi numărul lotului. (2) Reambalarea şi reetichetarea seminţelor şi materialului săditor din import sunt permise numai sub controlul Inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi numai de către agenţi economici înregistraţi în acest scop.  +  Capitolul 4 Obligaţiile şi răspunderile importatorilor de seminţe şi material săditor  +  Articolul 10Importatorul va transmite în timp util, înaintea efectuării importului, copii de pe avizul de import direcţiei fitosanitare judeţene, inspectoratului de carantina fitosanitara din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul şi inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor pe a cărui raza teritorială se efectuează descărcarea seminţelor şi a materialului săditor importate, sau Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.  +  Articolul 11Agenţii economici importatori de seminţe şi material săditor au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să respecte întocmai prevederile înscrise în avizul de import, cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie biologica, destinaţie, cantitate, precum şi orice alte prevederi în vigoare; b) să asigure prin exportatorul din ţara de origine existenta documentelor de însoţire a produselor importate, solicitate conform regimului de import; c) în cazul controlului efectuat la destinaţie sa anunţe din timp inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor din zona respectiva sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi să prezinte acestora o copie de pe avizul de import; d) sa comercializeze sau sa distribuie seminţele şi materialul săditor numai după obţinerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, dacă îndeplinesc condiţiile legale pentru comercializare, însămânţare sau plantare; e) sa comunice cantităţile de seminţe şi material săditor importate pe specii, soiuri şi categorii inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor din zona teritorială de destinaţie a importului, şi Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor; f) sa ţină evidenta cantităţilor importate, pe specii, soiuri şi categorii, într-un registru de intrari şi iesiri, conform modelului prevăzut în normele metodologice privind înregistrarea agenţilor economici, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ţinut la zi, disponibil la orice verificare a autorităţilor abilitate; g) să se asigure ca soiurile sau hibrizii poseda valoarea agronomica şi tehnologică în condiţiile agropedoclimatice din zonele în care vor fi cultivate; h) sa îl informeze în scris pe beneficiarul seminţelor asupra cerinţelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializati, eventualelor riscuri în producţie ca urmare a neadaptabilitatii la condiţiile climatice specifice zonei de cultura sau asupra sensibilităţii la unele boli; în caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare; i) să se asigure, în cazul multiplicării în sistemul OCDE, ca firma contractantă din ţara exportatoare anunta autoritatea desemnată pentru sistemele OCDE din ţara respectiva, în vederea transmiterii acceptului de multiplicare la Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, aceasta fiind o condiţie pentru certificarea seminţelor multiplicate în vederea exportului.  +  Articolul 12 (1) Pentru cantităţile de seminţe şi material săditor care în urma controlului nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi folosite la însămânţare, importatorii sunt obligaţi sa aducă la îndeplinire măsurile stabilite de organele abilitate, de a le returna, trata, introduce în carantina, distruge sau de a le schimba destinaţia, după caz. (2) În cazul depistarii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, reglementate prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, măsurile se vor lua cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 13 (1) Agenţii economici care au efectuat importuri de seminţe şi material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor: a) declaraţia de multiplicare şi declaraţia de certificare, însoţite de documentele de provenienţă, la termenele şi în condiţiile stabilite de regulile şi normele tehnice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor; b) copii de pe contractele de multiplicare şi de export, în care să fie prevăzute condiţiile de calitate şi stare fitosanitara; c) descrierea soiurilor sau hibrizilor şi a formelor parentale care nu sunt înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultura din România, necesară pentru recunoaşterea în camp şi în laborator, precum şi tehnologiile şi cerinţele specifice de cultura; d) cererea pentru acordarea numerelor de referinţa pentru export, în condiţiile stabilite de Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale; e) situaţia privind cantităţile rezultate din culturile realizate din seminţele şi materialul săditor importate pentru multiplicare şi destinaţia acestora, anual. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică şi societăţii multiplicatoare sau agricultorului multiplicator, beneficiar al importului, după caz.  +  Articolul 14Importatorul are obligaţia sa preia de la cultivatori şi sa exporte întreaga cantitate de samanta pentru însămânţare sau de produse pentru consum, rezultate în urma recoltarii, din soiuri sau hibrizi care se încadrează în prevederile art. 4 lit. c) sau, după caz, să le folosească în alte scopuri, cu acordul inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.  +  Articolul 15Seminţele şi materialul săditor rezultate din multiplicarea de soiuri sau hibrizi importaţi pe bază de contract şi accept de multiplicare nu pot fi comercializate pe piaţa interna în cazul în care contractul sau un acord ulterior nu prevede acest fapt.  +  Articolul 16Importatorii de seminţe şi material săditor, prevăzute în partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, au în plus următoarele obligaţii: a) sa comunice direcţiilor fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti informaţiile prevăzute la art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000; b) să prezinte direcţiilor fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti contractul de import şi avizul de import şi, în cazul în care importul se va controla la destinaţie, sa anunţe aceasta în timp util; c) sa distribuie seminţele şi materialul săditor numai după obţinerea buletinului de analiza eliberat de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.  +  Capitolul 5 Obligaţiile inspectoratelor de carantina fitosanitara vamală  +  Articolul 17Inspectoratele de carantina fitosanitara vamală controlează şi verifica la intrarea în ţara a seminţelor şi materialului săditor următoarele documente insotitoare: a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de autorităţile oficiale din ţara de origine, respectiv din ţara reexportatoare, în cazul importurilor de seminţe şi material săditor prevăzute la art. 8, verificand dacă acestea garantează ca produsul respectiv este liber de organisme de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi ca sunt respectate exigenţele prevăzute de reglementările fitosanitare în vigoare; b) documentele de identitate şi de calitate prevăzute la art. 33, în original sau în copie, şi etichetele originale cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj; c) certificatul de origine tip CE sau EUR 1 pentru seminţele produse în ţările din Comunitatea Europeană.  +  Articolul 18 (1) Inspectoratele de carantina fitosanitara vamală confrunta dacă speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologica şi cantităţile pe specii înscrise în documentele care însoţesc transportul corespund cu datele înscrise în avizul de import. (2) Cantităţile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantităţii aprobate pe specii, fără schimbarea denumirii soiurilor aprobate.  +  Articolul 19În cazul în care documentele care însoţesc seminţele şi materialul săditor prevăzute la art. 8 sunt corespunzătoare, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor şi al mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare, ridicandu-se din fiecare soi şi lot probe pentru analize complexe la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.  +  Articolul 20După încheierea procesului-verbal de control fitosanitar şi după ridicarea probelor inspectoratul de carantina fitosanitara vamală aplica pe declaraţia vamală şi pe documentul de transport - C.M.R ştampila "LIBER IMPORT condiţionat de rezultatele analizelor de laborator" şi transmite autorităţii vamale o copie de pe procesul-verbal de control fitosanitar.  +  Articolul 21 (1) Probele pentru analiza fitosanitara ridicate de inspectorii de carantina fitosanitara vamală se expediază în aceeaşi zi la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara. (2) Expedierea probelor sigilate se face prin mijloace de curierat rapid, posta, avion, cale ferată, auto, inclusiv prin persoane împuternicite în acest sens.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care controlul fitosanitar şi controlul de calitate nu pot fi efectuate în bune condiţii la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, cum ar fi existenta mai multor specii, soiuri sau hibrizi amestecati, fapt ce nu permite efectuarea unui control fitosanitar şi de calitate amănunţit şi nici ridicarea de probe conform normelor standard pentru analize fitosanitare de laborator, controlul se face la destinaţie, concomitent cu vamuirea; în cazul în care acesta se face la destinaţie, pe documente se va scrie "Control fitosanitar şi de calitate la destinaţie, cu ridicare de probe". (2) În aceasta situaţie certificatul fitosanitar original va însoţi transportul, iar inspectoratul de carantina fitosanitara vamală va retine o copie de pe acesta. (3) În cazul în care seminţele şi materialul săditor importate nu necesita control fitosanitar, iar controlul de calitate nu poate fi efectuat în bune condiţii în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, controlul de calitate se va face de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor la destinaţie, iar pe documente se va scrie "Control de calitate la destinaţie".  +  Articolul 23În cazul unor aspecte neclare cu privire la controlul documentelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor decizia va fi luată de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor din judeţul în care se face controlul vamal.  +  Articolul 24Documentele de calitate originale vor însoţi transportul până la punctul de destinaţie, iar la inspectoratul de carantina fitosanitara vamală vor rămâne numai copii de pe aceste documente.  +  Articolul 25Inspectoratele de carantina fitosanitara vamală înregistrează şi transmit lunar situaţia importurilor de seminţe şi material săditor, pe specii, soiuri, categorii, cantităţi şi destinaţie, la inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor din judeţul în care se situeaza punctul de trecere a frontierei sau la destinaţie, unde se efectuează vamuirea. Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor va pune la dispoziţie Direcţiei fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, datele centralizate.  +  Capitolul 6 Obligaţiile direcţiilor fitosanitare judeţene şi a muncipiului Bucureşti  +  Articolul 26Direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia sa transmită inspectoratelor de carantina fitosanitara vamală comunicarea facuta de importatorii de seminţe şi material săditor, după ce aceştia au prezentat avizul de import aprobat de Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 27În cazul seminţelor şi al materialului săditor pentru care controlul se efectuează la destinaţie, descărcarea se face în mod obligatoriu în prezenta inspectorului de carantina fitosanitara vamală şi a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, care vor efectua controlul privind respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 28După terminarea controlului inspectorul de carantina fitosanitara vamală va încheia un proces-verbal în care va consemna cele constatate, iar probele ridicate conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 vor fi transmise Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara, în condiţiile art. 21.  +  Articolul 29Este interzisă insamantarea, plantarea sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, prevăzute în partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, înainte de obţinerea buletinelor de analiza eliberate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.  +  Articolul 30 (1) Seminţele şi materialul săditor care nu respecta reglementările fitosanitare în vigoare se returnează, se introduc în carantina sau se distrug, după caz, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Distrugerea se efectuează în prezenta importatorului, a inspectorului de carantina fitosanitara, a reprezentantului inspectoratului pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, a reprezentantului agenţiei judeţene de protecţie a mediului şi, atunci când este cazul, a reprezentantului Oficiului pentru Protecţia Consumatorului.  +  Articolul 31 (1) Culturile provenite din seminţele şi materialul săditor importate sunt supuse în mod obligatoriu controlului fitosanitar în timpul vegetatiei, în perioadele optime, stabilite conform normelor de carantina fitosanitara, pentru depistarea eventualelor organisme de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale. (2) În cazul plantelor cu simptome de atac sau suspecte se trimit probe pentru analize la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara. (3) Certificatele fitosanitare se eliberează după efectuarea controlului fitosanitar, conform reglementărilor în vigoare, şi după primirea rezultatelor analizelor de laborator. (4) Pentru culturile provenite din seminţe şi material săditor din import, găsite, în urma controlului efectuat în timpul perioadei de vegetaţie, infestate cu organisme de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, măsurile de carantina se stabilesc de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Capitolul 7 Obligaţiile inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi ale Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor  +  Articolul 32Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor efectuează prin inspectoratele sale teritoriale şi prin Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor verificarea seminţelor şi a materialului săditor provenite din import, în toate fazele de circulaţie şi comercializare, precum şi de multiplicare, condiţionare, ambalare, etichetare, depozitare şi livrare, în conformitate cu normele interne şi internaţionale în vigoare.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care controlul de calitate se face la destinaţie, reprezentantul inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor verifica: a) dacă importul s-a efectuat în concordanta cu avizul de import eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; b) documentele, în original, care atesta identitatea şi calitatea seminţelor şi a materialului săditor respectiv; c) certificatul de puritate varietala emis de autoritatea desemnată sau acreditata din ţara de origine, tip OCDE pentru ţările afiliate la acest sistem sau "field inspecţion" pentru celelalte tari, iar în cazul materialului săditor, un document de calitate emis de furnizor la fiecare lot; d) buletinul de analiza pentru seminţe, ISTA, tip ISTA sau alt model, emis de un laborator oficial sau acreditat din ţara de origine, cu excepţia seminţelor necertificate final cu eticheta gri; e) veridicitatea datelor înscrise în documente privind identitatea şi calitatea seminţelor şi a materialului săditor; f) etichetele de pe ambalaj, pachete sau legături, care trebuie să cuprindă un minim de informaţii privind identitatea şi categoria biologica, conforme cu cele din documentele insotitoare. (2) Etichetele reglementate de legislaţia Comunităţii Europene pot tine locul documentelor prevăzute mai sus, în cazul: a) etichetelor oficiale tip CE emise de autorităţile din ţările Comunităţii Europene; b) etichetelor furnizorului, de culoare galbena, pentru seminţele de legume din categoria Standard - CE, din ambalaje normale, în greutate de peste 100 g la seminţele mici şi de peste 500 g la seminţele mijlocii şi mari; c) etichetelor oficiale sau ale furnizorului tip "pasaportul plantei" pentru materialul săditor; d) plicurilor sau altor ambalaje mici conţinând seminţe de legume, pe care sunt imprimate specia, soiul, menţiunea "Reguli şi norme CE" în una dintre limbile comunitare, cu condiţia ca perioada de valabilitate sa nu fie expirată; e) plicurilor sau altor ambalaje conţinând seminţe de flori, pe care sunt imprimate specia, soiul şi perioada de valabilitate neexpirata; f) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, de culoare verde, pentru amestecuri de ierburi; g) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru toate tipurile de ambalaje mici cu seminţe de plante furajere sau pentru spaţii verzi, pe care este imprimata menţiunea "ambalaje mici tip CE-A sau B" din categoriile: certificată, comercială sau mixturi, cu precizarea componentelor pe specii sau pe soiuri ori a numelui sau codului mixturii. (3) În cazul ambalajelor mici de tipul plicurilor, de orice natura, în perioada de valabilitate pot lipsi buletinele de analiza de la exportator dacă rezultatele analizelor pentru puritate şi germinatie sunt cumulate pe un document declarat de furnizor.  +  Articolul 34La seminţele importate cu documentele prevăzute de reglementările internaţionale - OCDE, ISTA sau AOSA şi CE - conform art. 33, nu se fac analize de laborator privind condiţiile tehnice de calitate a semintei decât în cazul existenţei unor suspiciuni privind concordanta dintre cele specificate în documente şi calitatea seminţelor, al inexistentei etichetelor originale, al violarii sau deprecierii ambalajelor, precum şi la cererea importatorului sau a unui beneficiar.  +  Articolul 35 (1) Controlul seminţelor şi al materialului săditor se face pe loturi. (2) Se vor ridica probe, conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele situaţii: a) pentru seminţele destinate multiplicării, o proba destinată verificării puritatii varietale se va păstra şi va fi trimisa ca proba de referinţa în postcontrol o dată cu proba din seminţele multiplicate; b) pentru seminţele destinate culturilor de consum, o proba care se va sigila şi se va păstra 12 luni la inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor pentru eventuale litigii, iar dacă mai rămân seminţe în stoc după această perioadă, se vor ridica şi se vor păstra noi probe; c) pentru situaţiile prevăzute la art. 34, o proba destinată analizelor pentru determinarea condiţiilor tehnice de calitate a semintei.  +  Articolul 36 (1) Seminţele şi materialul săditor care nu se încadrează în prevederile cerute de reglementările în vigoare se blocheaza şi se procedează la returnarea, distrugerea sau la schimbarea destinaţiei, după caz, în prezenta şi pe cheltuiala importatorului. (2) În situaţii deosebite se apelează la sprijinul oficiului teritorial pentru protecţia consumatorului şi al organelor de poliţie.  +  Articolul 37 (1) Se verifica existenta registrului de intrari şi iesiri al fiecărui importator, precum şi contabilizarea cantitativă la zi. (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor vor deschide un registru-tip, pe suport hârtie sau electronic, în care vor tine evidenta cantităţilor de seminţe şi material săditor importate, vamuite pe raza lor teritorială, precum şi a stocurilor trimestriale din registrele de intrari şi iesiri, pe specii, soiuri şi categorii biologice, firma importatoare, ţara şi firma exportatoare, precum şi măsurile luate în cazurile de nerespectare a legalităţii.  +  Capitolul 8 Exportul seminţelor şi materialului săditor  +  Articolul 38Exportul seminţelor şi materialului săditor se face în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi internaţionale - OCDE şi/sau CE -, ale acordurilor şi convenţiilor fitosanitare internaţionale, precum şi cu condiţiile stabilite prin contractele de export.  +  Articolul 39Documentele eliberate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor pentru identitatea, calitatea şi starea fitosanitara, precum şi de direcţiile fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti, care însoţesc, în original sau în copie, seminţele şi materialul săditor la export, sunt următoarele: a) certificat şi etichete tip OCDE pentru ţările OCDE, inclusiv CE, sau cele prevăzute de reglementările româneşti pentru celelalte tari, după caz; b) buletin tip ISTA, cu excepţia seminţelor necertificate final, eliberat de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, sau alte documente de tip naţional, sau prevăzute în contractele de export; c) certificat fitosanitar de export/reexport, în conformitate cu art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000.  +  Articolul 40 (1) Exportatorul trebuie să aibă acordul autorului sau mentinatorului soiului protejat ori acceptul de multiplicare al autorităţii din ţara de provenienţă a seminţelor sau a materialului săditor multiplicat în România în sistem OCDE. (2) La solicitarea exportatorului sau a reprezentantului acestuia inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor va elibera documentele şi etichetele pentru export, după verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare. (3) În cazul exportului pentru multiplicare pe teritoriul altei tari al seminţelor şi materialului săditor din soiuri înregistrate în România, exportatorul, cu acordul mentinatorului soiului, va solicita Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor acceptul de multiplicare, cel târziu în momentul solicitării numerelor de referinţa ale loturilor pentru export sau cel târziu la 10 zile după încheierea convenţiei de multiplicare, care va fi transmis autorităţii din ţara respectiva, conform procedurii OCDE.  +  Articolul 41Culturile provenite din seminţele şi materialul săditor importate pentru multiplicare în vederea exportului, precum şi toate celelalte culturi destinate exportului sau uzului intern sunt supuse controlului de calitate şi fitosanitar, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 42Analizele fitosanitare de laborator care nu pot fi efectuate la nivelul judeţului vor fi efectuate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, unde se vor trimite probele.  +  Articolul 43În cazul exporturilor de seminţe şi de material săditor care se fac centralizat, fiecare mijloc de transport destinat exportului trebuie să fie însoţit de certificat fitosanitar eliberat de direcţia fitosanitara a judeţului din care provine marfa, la fel ca şi în cazul unui export obişnuit, prin care se garantează clauzele fitosanitare ale tarii importatoare, care trebuie să fie prezentate direcţiilor fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti în scris şi în timp util de către exportator.  +  Articolul 44 (1) La sosirea în port inspectorul de carantina fitosanitara vamală verifica certificatul fitosanitar şi controlează starea fitosanitara a plantelor şi a produselor vegetale respective. (2) Transporturile care corespund din punct de vedere fitosanitar vor fi acceptate la export, urmând ca inspectorul de carantina fitosanitara vamală sa elibereze certificatul fitosanitar pentru fiecare vapor, în limita clauzelor fitosanitare garantate prin certificatele fitosanitare eliberate de direcţiile fitosanitare din judeţele de provenienţă a mărfurilor respective, pe care le va retine.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 45Inspectoratele de carantina fitosanitara vamală, direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor se informează reciproc cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor şi, la rândul lor, vor informa operativ direcţiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi laboratoarele centrale de profil.  +  Articolul 46Nerespectarea obligaţiilor ce revin importatorilor, multiplicatorilor şi comercianţilor de seminţe şi material săditor se sancţionează conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 47În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către importatorii sau exportatorii de seminţe şi material săditor Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate refuza avizarea unor noi importuri de seminţe sau de material săditor pe anumite perioade, în funcţie de gravitatea faptelor, la propunerea organelor de resort.  +  Articolul 48 (1) Se exceptează de la prevederile privind ambalarea, etichetarea, certificarea, testarea, documentele de calitate şi de înregistrare din prezentul regulament, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, cantităţile de seminţe şi material săditor destinate: a) scopurilor ştiinţifice sau de selecţie; b) testarii de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în vederea înregistrării; c) testarii în vederea brevetarii; d) testarii prin analize de laborator. (2) Conform art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, prin cantităţi mici de plante şi produse vegetale se înţelege: a) fructe şi legume proaspete, care împreună nu trebuie să depăşească 20 kg; b) flori tăiate şi părţi de plante care formează împreună un aranjament - un buchet; c) organe vegetative de înmulţire: bulbi, rizomi, cormi, tuberculi, cu excepţia cartofului, care împreună nu trebuie să depăşească 2 kg; d) seminţe ambalate în pliculete originale, cu excepţia seminţelor de cartof, nu mai mult de 100 g; e) plante la ghiveci - 5 bucăţi. (3) Se exceptează de la prevederile prezentului regulament cantităţile mici de seminţe şi material de înmulţire prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), precum şi seminţele de mărimea bobului de grâu sau mai mari, în cantitate mai mica de 2 kg, în ambalaje originale, introduse în ţara de persoane particulare, care nu necesita aviz de import şi documente de calitate.  +  Anexă    --------la regulament-------------  Societatea comercială (Firma) ........ MINISTERUL AGRICULTURII,  Localitatea .......................... ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR  Judeţul(Sectorul) .................... DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPLEMENTARE,  Str. ................................. REGLEMENTARE ŞI DE MANAGEMENT AL  Telefon ......... Fax ................ RESURSELOR BIOTEHNOLOGICE  Înregistrată la registrul comerţului  cu nr. ............................... Nr. ............ din ..........  Codul fiscal .........................  Înregistrată pentru comercializarea  seminţelor şi materialului săditor Se avizează importul  nr. ............ din ................ ────────────────────                                                        Director general,                            CĂTRE         MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR    Va rugăm sa dispuneti eliberarea unui aviz de import pentru următoareleseminţe (material săditor):
                   
    SpeciaSoiul (hibridul)Categoria biologicăCantitatea  (t, kg, g, buc.)Ţara din care se face importulPunctul de intrare în ţară (frontiera)Locul de destinaţie (punctul de vămuire)Modul de folosire a seminţelor şi materialului săditor
                   
                   
                   
                   
                   
  Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. ... şi altor reglementări în vigoare, prin grija domnului/doamnei .............., deţinător/deţinătoare al/a certificatului de atestare nr. ........(conform Ordinului MAAP nr. ......).Importatorul este obligat să prezinte o copie (xerocopie) inspectorului fitosanitar vamal din punctul de intrare în ţara.La intrarea în ţara a seminţelor (materialului săditor) importate sunt obligat sa prezint ITCSMS sau LCCSMS unde voi efectua descărcarea mijlocului de transport a copiei a acestui aviz de import, precum şi cantităţile efectiv importate însoţite de documentele de calitate insotitoare.Conducătorul societăţii comerciale (firmei),............................................(numele şi prenumele)Avizul de import a fost ridicat de .............., având funcţia de ............... la Societatea Comercială (Firma) .........................Posed legitimatia nr. ........... din .............Semnatura,...............-------------