REGULAMENT nr. 5 din 22 iulie 2002privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 23 august 2002    Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 şi ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentul regulament.I. DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1Prezentul regulament se aplică băncilor persoane juridice române şi reglementează:- clasificarea creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar;- clasificarea creditelor acordate altor bănci şi a plasamentelor constituite la acestea;- constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.  +  Articolul 2Notiunile credit şi plasament au semnificatiile prevăzute la art. 1 lit. e), respectiv lit. f), din Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament.De asemenea, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) serviciul datoriei - capacitatea debitorului de a-şi onora datoria la scadenta, exprimată ca număr de zile de întârziere la plata de la data scadentei; b) performanta financiară - reflectarea potenţialului economic şi a soliditatii financiare ale unei entităţi economice, obţinută în urma analizarii unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economico-financiari calculati pe baza datelor din situaţiile financiare anuale şi periodice, denumite în continuare situaţii financiare) şi calitativi; c) iniţiere de proceduri judiciare - cel puţin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanţelor:1. darea de către instanţa a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;2. declanşarea procedurii de executare silită faţă de persoanele fizice sau juridice.Se va aplica acelaşi regim şi pentru investirea cu formula executorie a contractelor de credit, contractelor de garanţie şi a hotărârilor judecătoreşti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament.II. CLASIFICAREA CREDITELOR ŞI PLASAMENTELOR  +  Articolul 3Creditele şi plasamentele se clasifica în următoarele categorii:- standard;- în observatie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);- substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);- indoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);- pierdere.  +  Articolul 4Clasificarea creditelor şi a plasamentelor se face prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:- serviciul datoriei;- performanta financiară;- iniţierea de proceduri judiciare.Corespondenta dintre categoriile de clasificare şi criterii este prevăzută în tabelele nr. 1 şi 2 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 5Categoriile de performanţă financiară vor fi notate de la A la E, în ordinea descrescătoare a calităţii acesteia.În cazul clientelei din sectorul bancar, precum şi în cazul persoanelor fizice performanta financiară va fi considerată în categoria A.Evaluarea performantei financiare a unei entităţi economice din sectorul nebancar va conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performanţă financiară. Aceasta evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale băncilor, aprobate la nivelul consiliului de administraţie al acestora, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. Punctajul se va stabili luând în considerare factorii cantitativi care se vor referi în principal la indicatorii de lichiditate, solvabilitate, risc şi profitabilitate, factorii calitativi urmând a se referi în principal la aspecte legate de modul de administrare a entitatii economice analizate, de calitatea actionariatului, de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor) şi de condiţiile de piaţa în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.Indicatorii prevăzuţi la alin. 3 se calculează pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale entitatii economice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de autorităţi cu competente similare din alte tari, iar categoria de performanţă financiară se determina şi contribuie la stabilirea categoriei de clasificare în luna următoare celei în care banca are acces la raportarile respective.În cazul în care băncile se găsesc în imposibilitate de a evalua performanta financiară a unui client din sectorul nebancar, aceasta va fi încadrată direct în categoria E.  +  Articolul 6Frecventa cu care se determina categoria de performanţă financiară a unei entităţi economice va coincide cu frecventa cu care se întocmesc situaţiile financiare.În vederea clasificarii creditelor, pe perioada cuprinsă între doua intocmiri ale situaţiilor financiare, se menţine ultima categorie de performanţă financiară determinata.Prima clasificare a creditelor pentru entitatile economice din sectorul nebancar, efectuată potrivit prezentului regulament, va lua în considerare categoria de performanţă financiară determinata în funcţie de ultimele situaţii financiare.  +  Articolul 7Normele interne ale băncilor, prevăzute la art. 5 alin. 3, trebuie aprobate de Banca Naţionala a României - Direcţia supraveghere.  +  Articolul 8Creditele acordate unui debitor şi/sau plasamentele constituite la acesta se încadrează într-o singura categorie de clasificare, pe baza principiului declasarii prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.III. DETERMINAREA NECESARULUI DE PROVIZIOANE SPECIFICE DE RISC DE CREDIT  +  Articolul 9Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, aferent unui credit sau plasament, se vor parcurge următoarele etape:1. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, astfel:1.1. prin deducerea din expunerea băncii faţă de debitor a garanţiilor acceptate a fi luate în considerare conform Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament, în cazul unui credit clasificat în categoria "standard", "în observatie", "substandard", "indoielnic" şi "pierdere", în situaţia în care nu s-au initiat proceduri judiciare şi în situaţia în care toate sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;1.2. prin luarea în considerare a întregii expuneri, indiferent de garanţii, în cazul unui credit clasificat în categoria "pierdere", în situaţia în care s-au initiat proceduri judiciare sau în situaţia în care cel puţin una dintre sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile, precum şi în cazul unui plasament, indiferent de categoria de clasificare aferentă acestuia;2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obţinute; corespondenta dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa.  +  Articolul 10Tipurile de garanţii ce urmează să fie luate în considerare la determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, precum şi modul de ajustare a acestor garanţii sunt prevăzute de Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament.IV. CONSTITUIREA, REGULARIZAREA ŞI UTILIZAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC DE CREDIT  +  Articolul 11Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora şi se va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.  +  Articolul 12Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora în vederea restabilirii egalităţii între nivelul existent şi cel al necesarului şi se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenţa dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit şi nivelul necesarului.  +  Articolul 13Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit, în cazul realizării riscului de credit, şi se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor şi/sau plasamentelor care se scot în afară bilanţului.  +  Articolul 14Băncile vor constitui şi/sau vor regulariza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor şi plasamentelor evidentiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuielile şi/sau prin reluarea pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei înregistrat de banca.  +  Articolul 15Băncile vor constitui, vor regulariza şi vor utiliza provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor şi/sau a plasamentelor pe care le corecteaza.  +  Articolul 16Băncile vor proceda la scoaterea în afară bilanţului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament, în următoarele cazuri:1. cel puţin una dintre sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;2. s-a investit cu formula executorie:- contractul de credit, precum şi contractele de garanţie, dacă este cazul;- hotărârea judecătorească definitivă ce dispune asupra contractului de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, dacă este cazul, sau asupra contractului de plasament;3. s-a declansat procedura de executare silită în cazul persoanelor fizice sau juridice;4. instanţa a dat hotărârea de deschidere a procedurii de faliment.  +  Articolul 17Operaţiunile de scoatere în afară bilanţului, efectuate în cursul lunii ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 16, vor fi precedate în fiecare caz de încadrarea sumelor respective în categoria "pierdere" şi de constituirea sau regularizarea, după caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.V. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  +  Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Prezentul regulament va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.  +  Articolul 20Sumele aferente unui credit sau unui plasament, scoase în afară bilanţului până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ca urmare a hotărârii date de instanţa pentru deschiderea procedurii de reorganizare judiciară împotriva debitorului, rămân evidentiate în afară bilanţului.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuBucureşti, 22 iulie 2002.Nr. 5.  +  Anexă-------------