HOTĂRÂRE nr. 752 din 18 iulie 2002privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 22 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Domeniu de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care cuprind echipamente sub presiune. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune admisibilă PS mai mare de 0,5 bar.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la părţile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanse, racorduri/stuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pentru ridicare; b) recipient - o incinta închisă, proiectata şi fabricata pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte; c) conducte - elemente tubulare destinate pentru transportul fluidelor, atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi, tubulatura, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri şi alte componente sub presiune, după caz. Schimbatoarele de căldură cu ţevi destinate încălzirii sau racirii sunt considerate conducte; d) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăşirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:- dispozitive de limitare directa a presiunii, cum ar fi: ventile de siguranţă, sigurante cu elemente de rupere, sisteme de siguranţă comandate; şi- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determina acţiuni de corectare, fie inchid sau inchid şi blocheaza, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum şi dispozitive de măsura şi control cu funcţie de securitate; e) accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional, care au o incinta pentru suprapresiune; f) ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producătorul le asambleaza pentru a constitui o unitate integrată şi funcţională; g) presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferica de 1.013 mbar, respectiv presiunea masurata; o presiune în domeniul vacuumului se exprima printr-o valoare negativa; h) presiune maxim admisibilă PS - presiunea maxima pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, asa cum este specificată de producător. Aceasta presiune se măsoară în locul specificat de producător, care trebuie să fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai înalt al echipamentului sub presiune sau, dacă acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat; i) temperatura minim/maxim admisibilă TS - temperatura minima/maxima pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, asa cum este specificată de producător; j) volum V - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul stuturilor până la prima legătură sau sudura, exclusiv volumul componentelor interioare fixe; k) diametru nominal DN - mărime numerică a diametrului, care este comuna pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indica diametrul exterior sau mărimea filetului. Acesta este, în mod convenţional, un număr întreg, care serveşte în scop de referinţa şi este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricaţie. Diametrul nominal se exprima prin simbolul DN urmat de o mărime numerică; l) fluide - gaze, lichide şi vapori în stare pura, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide; m) asamblari nedemontabile - asamblari care pot fi demontate numai prin metode distructive; n) aprobare europeană de material - document tehnic care se emite pentru materiale care nu fac obiectul unui standard armonizat, în care sunt definite caracteristicile materialelor destinate utilizării repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune; o) practici inginereşti - ansamblul de activităţi de la proiectarea echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor până la recepţia produsului finit, incluzând activităţi de control şi verificare, desfăşurate şi consemnate în documentele producătorului. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) conductelor formate din ţevi sau dintr-un sistem de ţevi, destinate pentru transportul fluidelor sau al substanţelor de la sau către instalaţii terestre ori marine, începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalaţiei şi tuturor echipamentelor auxiliare montate pe aceste conducte, mai puţin echipamentelor sub presiune standard, aflate în staţiile de reglare a presiunii sau în staţiile de compresoare; b) reţelelor de alimentare, distribuţie şi descărcare a apei şi echipamentelor auxiliare, precum şi aductiunilor hidrocentralelor, cum sunt: conducte forţate, puţuri forţate sau galerii sub presiune, şi accesoriilor specifice asociate acestora; c) echipamentelor reglementate de actele normative în vigoare prevăzute la lit. A din anexa nr. 1; d) echipamentelor care, conform prevederilor art. 12, ar putea fi cel mult de categoria I şi care sunt reglementate de actele normative în vigoare prevăzute la lit. B din anexa nr. 1; e) echipamentelor care fac obiectul producţiei sau comerţului cu arme, muniţii ori materiale pentru război; f) produselor special proiectate pentru utilizare în scop nuclear şi a căror defectare ar putea produce emisii radioactive; g) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie în industria petrolului, gazului natural sau explorarilor geotermale, industriei extractive, precum şi al depozitelor subterane destinate menţinerii şi/sau reglarii presiunilor la gurile de sonda, cum ar fi: capete de eruptie, prevenitoare de eruptie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte; h) echipamentelor cuprinzând carcase sau maşini, la care dimensionarea, alegerea materialelor şi regulile de fabricaţie se bazează în principal pe cerinţele privind rezistenta mecanică, rigiditate şi stabilitate pentru a se realiza efectele functionale statice şi dinamice sau alte caracteristici functionale şi la care presiunea nu reprezintă un factor esenţial pentru proiectare. Din aceste echipamente pot face parte următoarele:- motoare, inclusiv turbine şi motoare cu ardere interna;- maşini cu aburi, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, compresoare, pompe şi dispozitive de comanda; i) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire al acestora, recuperatoarelor de căldură pentru preincalzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directa, inclusiv sistemului de răcire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare şi de turnare pentru oţel şi metale neferoase; j) carcaselor pentru echipament electric de înaltă tensiune, cum ar fi: echipamentele de comutare, echipamentele de control, transformatoarele şi maşinile rotative; k) conductelor sub presiune pentru camasuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice şi telefonice; l) platformelor marine mobile, navelor, rachetelor şi aeronavelor, precum şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsarii lor; m) echipamentelor sub presiune care constau dintr-o manta flexibila, cum ar fi: anvelope, perne de aer, mingi destinate activităţilor sportive, barci gonflabile şi alte echipamente asemănătoare; n) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare şi admisie; o) sticlelor sau dozelor pentru băuturi carbogazoase destinate consumului public; p) recipientelor pentru transportul şi distribuţia băuturilor, care au valoarea produsului PS x V de până la 500 bar x litru şi o presiune maxim admisibilă care nu depăşeşte 7 bar; q) echipamentelor care fac obiectul reglementărilor europene şi internaţionale de transport prevăzute la lit. C din anexa nr. 1; r) caloriferelor şi conductelor pentru sisteme de încălzire cu apa calda; s) recipientelor proiectate sa conţină lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depăşeşte 0,5 bar.  +  Capitolul 2 Condiţii de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune  +  Articolul 4 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor definite conform prevederilor art. 2 alin. (1), numai dacă, atunci când sunt instalate, întreţinute corespunzător şi utilizate conform scopului lor, nu afectează securitatea şi sănătatea persoanelor sau, după caz, ale animalelor şi proprietatea. (2) Autorităţile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor şi în special a muncitorilor care utilizează echipamente sub presiune sau ansambluri. Respectivele reglementări nu vor cuprinde dispoziţii referitoare la echipamente sub presiune şi ansambluri, care să contravină prevederilor prezentei hotărâri. (3) Cu ocazia targurilor, expoziţiilor sau a demonstratiilor tehnice echipamentele sub presiune sau ansamblurile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiţia ca un anunţ vizibil sa indice clar faptul ca astfel de echipamente sub presiune sau ansambluri nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi nu pot fi puse în vânzare dacă nu sunt aduse în stare de conformitate de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, după caz. În timpul demonstratiilor tehnice se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi a integrităţii fizice a persoanelor.  +  Articolul 5 (1) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, precum şi toate cerinţele stabilite de prezenta hotărâre şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor, dacă: a) poarta marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care semnifica conformitatea produsului cu cerinţele impuse potrivit prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformitatii prevăzute la art. 13, şi pentru care a fost întocmită declaraţia de conformitate CS prevăzută în anexa nr. 3, redactată în limba română; sau b) poarta marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, şi pentru care a fost întocmită declaraţia de conformitate CE, tradusa în limba română. (2) Se considera ca echipamentele sub presiune şi ansamblurile respecta cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, atunci când sunt conforme prevederilor standardelor române aplicabile, care adopta standarde europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.  +  Articolul 6 (1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune, în condiţiile stabilite de producător, a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri şi care poarta marcajul CS sau CE. (2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate de riscurile cauzate de presiune, introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care corespund prevederilor art. 10. (3) Pentru o utilizare sigura şi corecta a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor informaţiile prevăzute în anexa nr. 2. pct. 3.3 şi 3.4 trebuie furnizate în limba română.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care organismul de control constata ca echipamentele sub presiune sau ansamblurile care poarta marcajul CS sau CE, folosite conform scopului prevăzut, pot pune în pericol siguranţa persoanelor şi, după caz, a proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere de pe piaţa, de interzicere a introducerii pe piaţa sau a punerii în funcţiune ori a utilizării acestora sau limitează libera circulaţie a acestora. (2) Organismul de control va informa imediat în scris Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi în special dacă neconformitatea rezultă din: a) nerespectarea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 8, 9 şi 10; b) aplicarea incorectă a standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2). (3) În cazul în care organismul de control constata ca un echipament sub presiune sau un ansamblu care poarta marcajul CS sau CE nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Industriei şi Resurselor despre decizia sa.  +  Capitolul 3 Cerinţe tehnice, clasificare şi evaluarea conformitatii  +  Articolul 8 (1) Echipamentele sub presiune, definite conform art. 2 alin. (1) lit. a), trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 şi în prevederile alin. (2)-(5). (2) Recipientele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3), destinate sa conţină: a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă depăşeşte cu cel puţin 0,5 bar presiunea atmosferica şi care:(i) pentru fluidele din grupa 1 au volumul mai mare de 1 litru şi produsul PS x V mai mare de 25 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 200 bar, se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 1;(îi) pentru fluidele din grupa 2 au volumul mai mare de 1 litru şi produsul PS x V mai mare de 50 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, precum şi toate stingatoarele portabile şi buteliile pentru echipamentele de respiratie se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 2; b) lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă nu depăşeşte cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferica şi care:(i) pentru fluidele din grupa 1 au volumul mai mare de 1 litru şi produsul PS x V mai mare de 200 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 500 bar, se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 3;(îi) pentru fluidele din grupa 2 au presiunea PS mai mare de 10 bar şi produsul PS x V mai mare de 10.000 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 4. (3) Echipamentele sub presiune cu arzator sau incalzite în alt mod, la care exista pericol de supraincalzire, destinate pentru producerea aburului sau a apei calde la o temperatura mai mare de 110°C şi având un volum mai mare de 2 litri, precum şi oalele de gătit sub presiune se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 5. (4) Conductele destinate pentru: a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă depăşeşte cu cel puţin 0,5 bar presiunea atmosferica şi care:(i) pentru fluidele din grupa 1, DN este mai mare de 25 se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 6;(îi) pentru fluidele din grupa 2, DN este mai mare de 32 şi produsul PS x DN depăşeşte 1.000 bar se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 7; b) lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă nu depăşeşte cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferica şi care:(i) pentru fluidele din grupa 1, DN este mai mare de 25 şi produsul PS x DN depăşeşte 2.000 bar se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 8;(îi) pentru fluidele din grupa 2, presiunea PS este mai mare de 10 bar, DN mai mare de 200 şi produsul PS x DN depăşeşte 5.000 bar se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 diagrama 9. (5) Accesoriile de securitate şi accesoriile pentru reglarea presiunii, destinate echipamentelor prevăzute la alin. (2)-(4), incluzând şi cazurile în care astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu funcţional, se clasifica într-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4 pct. 2 şi 3.  +  Articolul 9 (1) Ansamblurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), care conţin cel puţin un echipament sub presiune, trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile în care: a) ansamblurile sunt destinate pentru producerea aburului sau a apei calde la o temperatura ce depăşeşte 110°C şi care conţin cel puţin un echipament sub presiune cu arzator sau incalzite în alt mod, la care exista pericol de supraincalzire; b) ansamblurile, altele decât cele prevăzute la lit. a), pe care producătorul intenţionează să le introducă pe piaţa şi să le pună în funcţiune ca ansambluri. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ansamblurile destinate pentru producerea apei calde la o temperatura care nu depăşeşte 110°C, care sunt alimentate manual cu combustibil solid şi la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar x litru, trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 pct. 2.10, 2.11, 3.4 şi la pct. 5 lit. a) şi d).  +  Articolul 10Echipamentele sub presiune şi/sau ansamblurile care în funcţionare ating valori mai mici sau egale cu valorile limita prevăzute la art. 8 alin. (2)-(4) şi, respectiv, cele prevăzute la art. 9 trebuie să fie proiectate şi fabricate în conformitate cu practicile inginereşti, pentru a se putea asigura utilizarea acestora în deplina securitate. Echipamentele sub presiune şi/sau ansamblurile din această categorie trebuie însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi trebuie să fie marcate astfel încât să poată fi identificat producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. Astfel de echipamente şi/sau ansambluri nu trebuie să poarte marcajul de conformitate CS sau CE, după caz, prevăzut la art. 20.  +  Articolul 11 (1) Producătorii de echipamente sub presiune şi ansambluri sau persoanele responsabile cu introducerea pe piaţa a acestora trebuie să informeze în scris organismul de control cu privire la toate tipurile de echipamente sub presiune şi ansambluri prevăzute la art. 10 pe care le produc sau pe care intenţionează să le producă, respectiv să le introducă pe piaţa. (2) Atunci când organismul de control considera, din diverse motive legate de securitate, ca: a) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune dintre cele prevăzute la art. 10 trebuie supusă cerinţelor prevăzute la art. 8; sau b) un ansamblu sau o familie de ansambluri dintre cele prevăzute la art. 10 trebuie supusă cerinţelor prevăzute la art. 9; sau c) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune trebuie clasificate, prin derogare, de la cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 în alta categorie, va inainta Ministerului Industriei şi Resurselor o informare documentata şi măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 12 (1) Echipamentele sub presiune prevăzute la art. 8 se clasifica în categorii, conform prevederilor anexei nr. 4, în funcţie de creşterea potenţialului de pericol. (2) În scopul realizării clasificarii prevăzute la alin. (1) fluidele se împart în doua grupe: a) grupa 1 cuprinde fluidele periculoase. Un fluid periculos este o substanţa sau un preparat chimic definit la art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001. Din grupa 1 fac parte fluidele definite în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 ca explozive [art. 7 lit. a)], extrem de inflamabile [art. 7 lit. c)], foarte inflamabile [art. 7 lit. d)], inflamabile, la care temperatura maxim admisibilă este mai mare decât punctul de aprindere [art. 7 lit. e)], foarte toxice [art. 7 lit. f)], toxice [art. 7 lit. g)], oxidante [art. 7 lit. b)]; b) grupa 2 cuprinde celelalte fluide care nu sunt prevăzute la lit. a). (3) În cazul în care un recipient se compune din mai multe incinte, recipientul se clasifica în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte, luată individual. Dacă într-o incinta se afla fluide diferite, clasificarea se face în funcţie de fluidul care impune categoria cea mai severă.  +  Articolul 13 (1) Înainte de introducerea pe piaţa a echipamentelor sub presiune producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să supună fiecare echipament sub presiune unei proceduri de evaluare a conformitatii, prevăzută în anexa nr. 5, în condiţiile prezentului articol. (2) Procedura de evaluare a conformitatii unui echipament sub presiune în vederea aplicării marcajului de conformitate CS se stabileşte în funcţie de categoria de clasificare a echipamentului prevăzut la art. 12. (3) Procedurile de evaluare a conformitatii, prevăzute în anexa nr. 4, care se aplică pentru diferite categorii de echipamente sub presiune, sunt următoarele: a) pentru categoria I, modulul A - Controlul intern al producţiei; b) pentru categoria II:(i) modulul A1 - Verificări interne ale fabricaţiei cu supravegherea evaluării finale; sau(îi) modulul D1 - Asigurarea calităţii producţiei; sau(iii) modulul E1 - Asigurarea calităţii produsului; c) pentru categoria III:(i) modulul B1 - Examinarea CS a proiectului împreună cu modulul D - Asigurarea calităţii producţiei; sau(îi) modulul B1 - Examinarea CS a proiectului împreună cu modulul F - Verificarea produsului; sau(iii) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul E - Asigurarea calităţii produsului; sau(iv) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul C1 - Conformitatea cu tipul; sau(v) modulul H - Asigurarea calităţii; d) pentru categoria IV:(i) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul D - Asigurarea calităţii producţiei; sau(îi) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul F - Verificarea produsului; sau(iii) modulul G - Verificarea CS a unităţii de produs;sau(iv) modulul H1 - Asigurarea calităţii suplimentat cu examinarea proiectului şi supravegherea specială a evaluării finale. (4) Producătorul trebuie să aleagă aplicarea unei proceduri de evaluare a conformitatii potrivit categoriei corespunzătoare echipamentului sub presiune. Producătorul poate să decidă să aplice o procedură corespunzătoare unei categorii mai severe, dacă este posibil. (5) În cadrul procedurilor din modulele de asigurare a calităţii pentru echipamente sub presiune din categoriile III şi IV, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), lit. b) pct. (i) şi alin. (3), organismul notificat, cu ocazia unor vizite inopinate pe care le efectuează la producător, va preleva un exemplar din echipamentele sub presiune aflate în spaţiile de producţie sau în depozite, pentru a efectua sau pentru a dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2.2. În acest scop producătorul trebuie să informeze organismul notificat cu privire la programul sau de fabricaţie. Organismul notificat trebuie să efectueze cel puţin două vizite în primul an de fabricaţie. Frecventa vizitelor ulterioare va fi stabilită de organismul notificat pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 pct. 4.4 din modulele aplicabile. (6) În cazul producerii în regim de unicat a recipientelor şi echipamentelor din categoria III, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (3), aplicându-se procedura "Asigurarea calităţii", conform modulului H, organismul notificat va efectua sau va dispune efectuarea evaluării finale pentru fiecare unitate de produs, conform prevederilor anexei nr. 2, pct. 3.2.2. În acest scop producătorul trebuie să informeze organismul notificat cu privire la programul sau de fabricaţie. (7) Pentru ansamblurile prevăzute la art. 9 trebuie aplicată o procedură globală de evaluare a conformitatii, care să cuprindă: a) evaluarea individuală a fiecărui echipament sub presiune care intră în componenta ansamblului şi care anterior includerii în ansamblu nu a fost supus unei proceduri de evaluare a conformitatii şi nu poarta marcaj CS; procedura de evaluare a conformitatii trebuie stabilită în funcţie de categoria fiecărui echipament sub presiune; b) evaluarea modului în care sunt montate componentele în ansamblu, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. 2.3, 2.8 şi 2.9, care va fi determinata de categoria cea mai severă aplicabilă echipamentului sub presiune respectiv, alta decât cea aplicabilă oricăror accesorii de securitate; c) evaluarea protecţiei ansamblului împotriva depăşirii limitei admisibile de funcţionare, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. 2.10 şi 3.2.3, care va fi efectuată ţinându-se seama de categoria cea mai severă aplicabilă echipamentului sub presiune care trebuie protejat. (8) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(7), în cazuri justificate, organismul de control poate permite introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a unor echipamente sub presiune sau ansambluri, la care nu au fost aplicate procedurile prevăzute în prezentul articol, pentru a fi utilizate în scopuri experimentale. (9) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitatii, prevăzute la alin. (1)-(8), se redactează sau, după caz, se traduc în limba română.  +  Articolul 14Procedurile pentru evaluarea conformitatii sunt redate schematic în anexa nr. 6.  +  Articolul 15 (1) Pentru echipamentele sub presiune şi ansamblurile introduse pe piaţa cu marcaj CS sau CE, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia sa întocmească şi sa păstreze 10 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentele ce atesta conformitatea, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde: a) dosarul tehnic de fabricaţie întocmit conform cerinţelor din modulele de evaluare a conformitatii, prevăzute în anexa nr. 5; b) declaraţia de conformitate CS sau CE, după caz, întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prevăzută la art. 5 alin. (1); c) certificatele de conformitate emise de organisme notificate de către Ministerul Industriei şi Resurselor sau de organisme notificate ale Uniunii Europene, după caz; d) adresele spaţiilor de depozitare de pe teritoriul României; e) copii de pe rapoartele de încercări, prin care se demonstreaza conformitatea cu standardele menţionate la art. 5 alin. (2) sau cu standardele europene armonizate, după caz. (3) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, importatorul are obligaţia să deţină documentele prevăzute la alin. (2), care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control.  +  Articolul 16 (1) Se considera ca materialele care sunt utilizate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune respecta cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, în cazul în care sunt conform aprobărilor europene de material, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. (2) Aprobarea europeană de material prevăzută la alin. (1) se acordă la cererea unuia sau a mai multor producători de materiale ori echipamente sub presiune, de către un organism notificat în Uniunea Europeană, desemnat special în acest scop. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor aproba prin ordin al ministrului lista aprobărilor europene de material prevăzute la alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 4 Organisme pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 17 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor desemnează organismele pentru evaluarea conformitatii, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, pe baza unei proceduri specifice de evaluare, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor va publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista organismelor notificate, desemnate conform alin. (1), să efectueze procedurile prevăzute la art. 13. (3) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage desemnarea şi notificarea organismului.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor desemnează organizaţiile de terta parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute în anexa nr. 2 pct 3.1.3 şi 3.2.2, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor va actualiza periodic şi va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista organizaţiilor de terta parte desemnate conform alin. (1), aprobată prin ordin al ministrului, cu indicarea sarcinilor specifice pentru care au fost desemnate. (3) În condiţiile în care se constată că o organizaţie de terta parte nu mai întruneşte criteriile minime enunţate în anexa nr. 7, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage desemnarea organizaţiei.  +  Articolul 19 (1) Prin derogare de la prevederile privind sarcinile organismelor notificate, utilizatorii de echipamente sub presiune şi ansambluri pot introduce pe piaţa şi pot pune în funcţiune echipamente sub presiune şi ansambluri, a căror conformitate cu cerinţele esenţiale a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor desemnat în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (7). (2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate de riscurile datorate presiunii, introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune în condiţiile prezentului articol a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor desemnat. (3) Echipamentele sub presiune şi ansamblurile a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor nu vor avea aplicat marcajul CS. (4) Echipamentele sub presiune şi ansamblurile din această categorie se pot utiliza numai în spaţiile unde activează grupul de firme din care face parte inspectoratul respectiv. Acest grup de firme trebuie să aplice o politica de securitate comuna în care sunt incluse prevederile legate de condiţiile tehnice de proiectare, fabricaţie, inspecţie, întreţinere şi utilizare a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor. (5) Inspectoratele utilizatorilor funcţionează, cu atribuţiile stabilite conform prezentului articol, în exclusivitate pentru grupul de firme din care fac parte. (6) Inspectoratele utilizatorilor aplica următoarele proceduri pentru evaluarea conformitatii prevăzute în anexa nr. 5: a) modulul A1 - Verificări interne ale producţiei şi monitorizarea evaluării finale; b) modulul C1 - Conformitatea cu tipul; c) modulul F - Verificarea produsului; şi d) modulul G - Verificarea CS a unităţii de produs. (7) Competenţa inspectoratelor utilizatorilor este recunoscută de Ministerul Industriei şi Resurselor, în vederea desemnării, pe baza unui proces de evaluare, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 8. Ministerul Industriei şi Resurselor va lua măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca grupul de firme căruia îi aparţine inspectoratul aplica cerinţele prevăzute la alin. (4). (8) Ministerul Industriei şi Resurselor va publică şi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista inspectoratelor utilizatorilor pe care le-a desemnat, aprobată prin ordin al ministrului, cu specificarea, pentru fiecare inspectorat, a sarcinilor pentru care a fost desemnat şi a spaţiilor care satisfac prevederile alin. (4). (9) În condiţiile în care se constată că un inspectorat al utilizatorilor nu mai întruneşte criteriile prevăzute la alin. (7), Ministerul Industriei şi Resurselor retrage desemnarea acestuia. (10) Ministerul Industriei şi Resurselor va supraveghea şi va evalua consecinţele aplicării prevederilor prezentului articol pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Ca urmare a evaluării, în funcţie de natura neconformitatilor constatate, se vor propune măsurile administrative necesare, după caz.  +  Capitolul 5 Marcaje de conformitate  +  Articolul 20 (1) Marcajul de conformitate CS, respectiv CE, trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei, conform prevederilor art. 17. (2) Marcajul CS, respectiv CE, trebuie aplicat în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil direct pe echipamentele sub presiune prevăzute la art. 8 sau pe ansamblurile prevăzute la art. 9, care sunt fabricate complet sau care sunt într-un stadiu de fabricaţie care permite evaluarea finala, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. 3.2. (3) Nu este necesară aplicarea marcajului CS, respectiv CE, individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu. Echipamentele sub presiune individuale care poarta deja marcajul CE, respectiv CS, după caz, continua să îşi păstreze marcajul atunci când sunt montate într-un ansamblu. (4) În cazul în care pentru echipamentul sub presiune sau ansamblu se aplică şi alte reglementări care acoperă alte cerinţe care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CS, respectiv CE, acest marcaj indica conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. În aceste cazuri în documentele, notele şi instrucţiunile prevăzute de prezenta hotărâre se vor indica şi reglementările respective, prin trimitere la numerele de referinţa cu care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. (5) Este interzisă aplicarea pe echipamente sub presiune sau pe ansambluri a marcajelor asemănătoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamente sub presiune sau pe ansambluri, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor CS sau CE sa nu fie redusă.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care organismul de control constata ca marcajul a fost aplicat în mod eronat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat sa realizeze produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului. (2) În cazul în care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de limitare sau interzicere a introducerii pe piaţa sau să asigure retragerea de pe piaţa a produsului, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Capitolul 6 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 22 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5, 8, 9, 10 sau 16, după caz, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa şi a punerii în funcţiune a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, limitarea, retragerea, interzicerea comercializării sau interzicerea introducerii pe piaţa şi a punerii în funcţiune a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul organismului de control.  +  Capitolul 7 Supravegherea pieţei  +  Articolul 23Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP.  +  Articolul 24 (1) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către ISCIR-SP, din care rezultă limitarea introducerii pe piaţa şi a punerii în funcţiune sau necesitatea retragerii de pe piaţa a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor, va menţiona temeiul legal al deciziei şi va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, în termen de 15 zile lucrătoare, precum şi Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Împotriva deciziei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data primirii deciziei, la instanţa judecătorească competenţa teritorială, în condiţiile legii.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate, prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, se elaborează în termen de 10 luni de la data publicării prezentei hotărâri şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Procedurile de evaluare a organismelor în vederea desemnării şi notificării, a organizaţiilor de terta parte şi a inspectoratelor utilizatorilor, în vederea desemnării, se elaborează de către Ministerul Industriei şi Resurselor în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri şi se aproba prin ordin la ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Reglementările prevăzute în anexa nr. 9 îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2004. (5) Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------- Notă *) Anexele nr. 2-8 se publică ulterior. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 18 iulie 2002.Nr. 752.  +  Anexa 1 LISTA ACTELOR NORMATIVE în vigoare care reglementează produse excluse din domeniul de aplicare al prezentei hotărâriA. Recipiente simple sub presiune, recipiente-butelii şi echipamente destinate funcţionarii vehiculelor, prevăzute la art. 3 lit. c)1. Hotărârea Guvernului nr. 571/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a recipientelor simple sub presiune2. Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.613/1998 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, transportul, depozitarea şi verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune: C5 - 98, Colecţia ISCIR art. 1.1.2 lit. f), Nota referitoare la dispersoare de aerosoli3. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2B. Echipamente prevăzute la art. 3 lit. d)4. Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, respectiv secţiunea A referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii, a echipamentelor tehnice şi secţiunea B referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii, a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potenţial explozive5. Hotărârea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a ascensoarelor6. Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000**) privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune7. Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale8. Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosiC. Echipamente prevăzute la art. 3 lit. q)9. Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, şi Ordonanţa Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1.a), 14(1) şi 14(3) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993, aprobată prin Legea nr. 4/199910. Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/200111. Decretul nr. 194/1965 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia privind aviaţia civilă internationala - I.C.A.O., semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi Legea nr. 107/1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984.--------------- Notă **) Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002.  +  Anexa 9 LISTA REGLEMENTĂRILOR care îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
           
    LISTA REGLEMENTĂRILOR care îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
    Nr. crt.Prescripţie tehnică PTTitlul prescripţiei tehniceDocumentul prin care a fost aprobată
    1.C1-99PT pentru proiectarea, execuţia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea şi verificarea cazanelor cu abur şi cazanelor de apă fierbinteOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 77/2000
    2.C4-90PT pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiuneDecizia ministrului economiei naţionale nr. 4/1990
    3.C5-98PT pentru proiectarea, execuţia, repararea, transportul, depozitarea şi verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.613/1998
    4.C8-97PT pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate, cu capacitate până la 5.000 lOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.528/1997
    5.C12-95PT pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf, lichefiateOrdinul ministrului industriilor nr. 1.552/1995
    6.C15-2000PT pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea, şi verificarea conductelor de abur şi apă fierbinte sub presiuneOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 172/2000
    7.C16-99PT pentru autoclave cu foc directOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 174/1999
    8.C20-97PT pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimicăOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.529/1997
    9.C22-94PT pentru proiectarea, execuţia, verificarea, montarea şi exploatarea dispozitivelor de siguranţă cu membrană de rupereOrdinul ministrului industriilor nr. 1.559/1994
    10.C23-94PT pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor cilindri - uscătoriOrdinul ministrului industriilor nr. 1.513/1994
    11.C24-94PT pentru recipienţii fierbători din industria celulozei şi hârtieiOrdinul ministrului industriilor nr. 1.510/1995
    12.C25-99PT pentru recipiente metalice stabile sub presiune din industria oxigenuluiOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 61/1999
    13.C27-91PT pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneOrdinul ministrului economiei naţionale nr. 1.592/991
    14.C28-97PT pentru proiectarea, execuţia, instalarea, repararea şi verificarea generatoarelor de acetilenăOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.644/1997
    15.C30-99PT privind proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor mici de aburOrdinul ministrului industriei şi comerţului nr. 183/1999
    16.C31-84PT pentru proiectarea, execuţia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldăOrdinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului fondurilor fixe nr. 63/21984
    17.C37-96PT pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologării şi exploatarea supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor sub presiuneOrdinul ministrului industriilor nr. 1.663/1996
  NOTĂ:-----Prescripţiile tehnice care fac obiectul actelor normative corespunzătoare au fost publicate de Editura Tehnica.--------